Year 2018, Volume 25 , Issue 3, Pages 655 - 675 2018-12-28

Girişimcilik Dersinin Kırgızistan Ve Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerine Etkisi

Cengiz YILMAZ [1] , Anarkül URDALETOVA [2] , Tuncer ÖZDİL [3] , Beran GÜLÇİÇEK TOLUN [4]


Devletin ekonomik faaliyetlerden elini çekmekte olduğu ve girişimcilerin bu boşluğu doldurmalarının beklendiği günümüzde, yenilik yaratacak, hızlı değişime ayak uydurabilecek girişimcilere duyulan ihtiyaç da giderek artmaktadır. Literatürde bilgiye dayalı e-ekonomi veya aynı anlama gelmek üzere yeni ekonomik sistemden söz edilmektedir. Yeni ekonomik sistemde e-ticaret, e-iş, e-girişimcilik, dijital işletmeler, sanal mağazalar, sanal üretim gibi kavramlar ortaya çıkıp hızla yayılmaya başlamışlardır. Bunun yanı sıra hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkeler sermaye yetersizliği, ekonomik durgunluk, işsizlik, enflasyon gibi temel ekonomik sorunlarla da karşı karşıya bulunmaktadırlar. Yapılan araştırmalar bu sorunların çözüm yolunun girişimcilik ve girişimci kişiliğin canlandırılmasıyla olanaklı olduğunu göstermektedir. Bu nedenle günümüzde birçok ülke “girişimci ekonomi” oluşturabilmek için çabalamaktadır. Girişimcilik ülke ekonomileri açısından önem kazanmaya başlayınca bu alanda eğitime duyulan ihtiyaç da artmıştır. Eğitim kurumları ve çeşitli sivil toplum örgütleri toplumda girişimci bir kültür oluşturabilmek ve girişimci kişiliğe sahip bireylerin sayısını arttırarak konuyla ilgili farkındalık yaratabilmek için eğitim programları hazırlamakta veya girişimciliği bir ders olarak eğitim programlarına koymaktadırlar. Bu ve benzer uygulamaların bireylerin girişimcilik eğilimlerini olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini, girişimcilik ile ilgili algı ve değerlendirmelerini belirleyerek bu algı ve eğilimin girişimcilik dersi alıp almama kriterine göre nasıl farklılaştığını görebilmek için Kırgızistan’da Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi ve Türkiye’de Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerine bir anket uygulanmıştır. İktisadi ve İdari Bilimler alanında eğitim gören üniversite öğrencilerinin ders alma kriterine göre algı ve tutum farklılıkları çok değişkenli istatistiksel tekniklerle araştırılmıştır.     

Girişimcilik, Girişimcilik Eğilimleri, Girişimcilik Eğitiminin Etkinliği
 • AKIN, A., ZOR, İ. (2009), “İşletmecilik Eğitiminin Bireyin Girişimci Niteliklerinin Geliştirilmesine Etkileri”, “İş,Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt:11 Sayı:1, ss:113-138.
 • ALPARSLAN, A. M., BOZKURT Ç. Ö., AYDOĞDI A., (2017), “Etkin bir Girişimcilik Eğitimi İçeriği Tartışması: Akademisyenler Girişimciler ve Öğrenciler Üzerine Saha araştırmaları”, MAKÜ Uygulamalı Bilimler Dergisi 1(1), ss:51-63
 • ALPARSLAN, A. M. ÖZMEN, M., (2017), “Kişisel Değerlerin Girişimcilik Eğilimine Etkisi: Demografik Özelliklerin Rolü”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt:6, Sayı:2, ss:957-976
 • BALABAN, Ö., ÖZDEMİR, Y. (2008). “Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimi Üzerindeki Etkisi: Sakarya Üniversitesi İİBF Örneği”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, ss:133-147.
 • BALLI, A., (2017), “Girişimcilik ve Girişimci Tipolojileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2017/4, Sayı:29, ss:143-166
 • BOZKURT, Ç. Ö. ve ALPARSLAN, A. M., (2013) “ Girişimcilerde Bulunması Gereken Özellikler ile Girişimcilik Eğitimi: Girişimci ve Öğrenci Görüşleri”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (8:1), ss:7-27
 • BOZKURT, Ç. Ö. ,(2014). “Planlanmış Davranış Teorisi Çerçevesinde Öğrencilerin Girişimci Olma Niyetlerinin İncelenmesi”, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, ss:27-47.
 • CANSIZ, M., (2013), Türkiye’nin Yenilikçi Girişimcileri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Örneği, TC Kalkınma Bakanlığı.
 • ÇELİK, A., (2006), “Bir istihdam politikasi olarak girişimcilik”, Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları, ss:467-476
 • ÇİÇEK, B., (2016), “Girişimcilik Dersinin Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimi Üzerindeki Etkisi: Muş Alparslan üniversitesi İİBF’de Bir Araştırma”, International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya-TURKEY, November 24-25, ss:365-368.
 • DOĞAN, E., (2015), “The Effect Of Entrepreneurship Education on Entrepreneurial Intentions of university Students In Turkey”, Ekonometri ve İstatistik, Sayı:23 2015 ss:79-93
 • DOĞANER, M., ALTUNOĞLU, A. E., (2010), “Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri”. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), ss:103-110.
 • EKİCİ, E., TURAN , M., (2017), “ Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimi: Planlanmış Davranışlar Teorisi Ve Girişimcilik Eğitiminin Rolü”, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 26, Sayı 1,ss: 201-215
 • KAHYALAR, V., (2017), Yeni Girişimcilik, Erguvan Yayınevi, 2. Baskı, İstanbul.
 • KALAYCI, Ş.(ed.), (2006), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayınları, 2. Baskı, Ankara.
 • KARİMİ, S., BİEMANS, J. A., LANS, T., MUHAMMAD, C., MULDER, M., (2014), “The Impact of Entrepreneurship Education: A Study of Iranian Students’ Entrepreneurial Intentions and Opportunity Identification”, Journal of Small Business Management, Volume 54, Issue1, pp:187-209.
 • KERSE, G., BABADAĞ, M., KERSE Y., (2017), “Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Girişimsel Öz-Yetkinliğin Aracı Rolü”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2017/4, Sayı:29, ss.633-656.
 • KHALİFA A.H., DHİAF M.M., (2016), “The Impact Of Entrepreneurship Education on Entrepreneurial Intention: the UAE Context”, Polish Journal Of Management Studies, Vol.14 No.1, pp:119-127
 • KORKMAZ, O., (2012), “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi , C.XIV, S II, ss:209-226.
 • MACLARTY, R. (2005). “Entrepreneurship among graduates: towards a measured response”. Journal of Management Development, pp:223-238.
 • NASR, K. B. ve BOUJELBENE, Y. (2014). “Assessing the impact of entrepreneurship education”, Social and Behavioral Sciences 109, pp:712-715
 • ÖZCAN, B., ÇELTEK, E. E., SÖNMEZ, N., KIRIM, B., (2018), “Girişimci Kişilik Özelliklerinin Ve Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimine Etkisi-Kocaeli Üniversitesi Örneği”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi,2018 Özel sayısı, ss:37-54
 • ÖZDEMİR, Ş., YILMAZ, N., ARSU, T., POLAT, Y., (2016), “Türkiye’de Girişimcilik Eğitimi Üzerine Bir İnceleme”, International Journal Of human Sciences, Volume: 13 Issue:1, ss:569-581
 • SOYLU, A., ŞENEL, D., KALFA, V.R., KOCAALAN, M.L. (2015). “Girişimcilik Eğitimlerinin Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerine Olan Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu Örneği”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(3), ss:311-335.
 • TUTAR, H., ALTINKAYNAK, F., TERZİ, D., (2017), Girişimcilik(Temel Girişimcilik ve İş Kurma Süreci, Detay Yayıncılık, 3. Baskı, Ankara.
 • TUNG, L. C., (2011), The Impact of Entrepreneurship Education on Entrepreneurial Intention of Engineering students, Doctor of Philosophy CITYU Unıversity of Hong Kong
 • YAQUB, K. M.,MUFTI, A .N. , SHAUKAT, A., KHALEEQ, M. A.,(2015),”Impact of Entrepreneurship Education on Attitudes of Students Towards Entrepreneurship”, Journal of Basic & Applied Sciences, 11, pp:590-595.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7745-1710
Author: Cengiz YILMAZ
Institution: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5858-1966
Author: Anarkül URDALETOVA
Institution: Kyrgyzstan-Turkey Manas University
Country: Kyrgyzstan


Orcid: 0000-0002-3199-6766
Author: Tuncer ÖZDİL
Institution: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7552-2351
Author: Beran GÜLÇİÇEK TOLUN (Primary Author)
Institution: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 28, 2018

APA YILMAZ, C , URDALETOVA, A , ÖZDİL, T , GÜLÇİÇEK TOLUN, B . (2018). Girişimcilik Dersinin Kırgızistan Ve Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerine Etkisi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 25 (3) , 655-675 . DOI: 10.18657/yonveek.418161