Year 2020, Volume 27 , Issue 1, Pages 129 - 142 2020-03-24

Örgütsel Özdeşleşmenin İş Tatminine Etkisi: Burdur İlinde Bir Araştırma
The Effect of Organizational Identification on Job Satisfaction: A Research in Burdur Province

Hatice GÖNÜLLÜ [1] , Sefa CEYHAN [2] , Meral BEKTAŞ [3] , Hüseyin ÇİÇEK [4]


Bireylerin kendisini işine, çalışma arkadaşlarına ve yöneticilerine bağlı hissetmesi durumunda örgütüyle özdeşleşmesi muhtemeldir. Ancak örgütü ile özdeşleşen her bireyin işinden tatmin olduğunu ifade etmek mümkün değidir. Bu sebeple örgütsel özdeşleşmenin iş tatmini üzerindeki etkisini belirlenmesi bu araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Araştırmanın Burdur ilinde gerçekleştirilme sebebi ise alanda daha önce benzer nitelik taşıyan çalışma yapılmamış olması ve kamu çalışanlarının örgütsel özdeşleşme düzeylerinin tespit edilmemiş olmasıdır. Çalışmanın özgün yanını ifade eden bu kapsam doğrultusunda kamu çalışanlarından oluşan 285 kişiye yüz yüze anket çalışması uygulanmış, 34 kişi ile gerçekleştirilen görüşmenin yarıda kesilmesi sebebi ile 251 kişilik veri seti değerlendirmeye alınmıştır. Araştırma sonucunda örgütsel özdeşleşmenin iş tatminin örgüt boyutu ile hem anlamlı ilişkiye hem de anlamlı etkiye sahip olduğu, ücret boyutu ile herhangi bir ilişki ya da etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir. Bu tespit örgütsel özdeşleşme algısına sahip olan kamu çalışanlarının içinde bulundukları çalışma ortamından tatmin oldukları ancak ücretin bu tatmin içerisinde yer almadığı şeklinde yorumlanabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Özdeşleşme, İş Tatmini, Kamu Kurumları
JEL Sınıflandırması: D23, M10, M12, M54

If individuals feel devotion to their work, colleagues and managers, it is likely to be identified with their organization. However, it is not possible to state that each individual identified with his organization is satisfied with his work. Therefore, the main purpose of this research is to determine the effect of organizational identification on job satisfaction. The main reason for carrying out the study in Burdur is that there has not been any similar study in the area and the organizational identification levels of public employees have not been determined. This is the original side of the work. In line with this scope, 285 employees were interviewed face to face survey method, due to interrupting the interview with 34 people, the data set of 251 persons was taken into consideration. As a result of the study, it was determined that organizational identification had a significant relationship with the organizational dimension of job satisfaction and had no significant effect on the wage dimension. This finding can be interpreted that public employees who have a perception of organizational identification are satisfied with the work environment they are in, but that the wage is not included in this satisfaction.
Key Words: Organizational Identification, Job Satisfaction, Public Institutions
JEL Classification: D23, M10, M12, M54

Özdeşleşme, Örgütsel Özdeşleşme, Tatmin, İş Tatmini, Kamu Çalışanları
 • Aypar, S. (2018). "Örgütsel Özdeşleşme, Tükenmişlik, İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Kamu Kurumunda Bir Araştırma", Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Bitmiş, G. M., Sökmen, A. ve Turgut, H. (2013). "Psikolojik Dayanıklılığın Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü", Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(2): 31.
 • Bilgin, N. (1994). Sosyal Bilimlerin Kavşağında Kimlik Sorunu, Ege Yayıncılık, İzmir.
 • Brehm, S. ve Kassın, S. M. (1993). Social Psychology, Houghton Mifflin Company Press, Boston.
 • Cimete, G. Gencalp, Nimet S. ve Keskin, G. (2003), "Quality of Life and Job Satisfaction of Nurses" Journal of Nursing Care Quality, 18(2), 151-158.
 • Çetinkaya, M. ve Çimenci, S. (2014). "Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi ve Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü: Yapısal Eşitlik Modeli Çalışması", Yönetim Bilimleri Dergisi, 12(23): 248-273.
 • Demir, N.(2007). Örgüt Kültürü ve İş tatmini, Türkmen Kitapevi, İstanbul.
 • Demirtaş, A.H. (2004). "Sosyal Sınıflandırma, Kişilerarası Beklentiler ve Kendini Doğrulayan Kehanet", İletişim Araştırmaları, 2(2), 33-53.
 • Devlet Personel Başkanlığı (2018). http://www.dpb.gov.tr/tr-tr/istatistik/kamu-personelinin-butce-turlerine-gore- calisan-sayisinin-dagilimi-504, 01.11.2019.
 • Doğar, N. (2013). Kişilik, Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: İstanbul’da Faaliyet Gösteren İki Ticarî Bankada Bir Araştırma,
 • Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, Adana.
 • Dominguez, V. (1993). White by Definition: Social Classification in Creole Louisiana, Rutgers University Press, New Jersey.
 • Fındık, M. (2011). "Algılanan Örgütsel Desteğin, Örgütsel Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi Araştırması: Konya Aile Hekimleri Örneği", Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Gonzales, J. A. (2001). "Personal and Identity in Organizations: A Study of Organizational Commitment", Doctoral Dissertion, Texas University, Texas.
 • Görgülüer, A. A. (2013). "Örgütsel Adalet ve İş Tatmininin Örgütsel Bağlılığa Etkisi Üzerine Bir Araştırma", Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Niğde.
 • Gündoğan, T. (2010). "İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık: Bir İnsan Kaynakları Bölümünde Uygulama", Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Hair, J. F., Rıngle, C. M. ve Sarstedt, M. (2013). "Partial Least Squares Structural Equation Modeling: Rigorous Applications", Better Results and Higher Acceptance.16(3): 146-198
 • İşcan, Ö. F. ve Karabey, Canan, N. (2009). "Örgütsel Özdeşleşme", Edt. Aşkın Keser, Gözde Yılmaz ve Senay Yürür, Çalışma Yaşamında Davranış Güncel Yaklaşımlar, Umuttepe Kitapevi ,Kocaeli.
 • Kalaycı, Ş. (2006). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayınevi, Ankara,.
 • Kanten, P. (2012). "İşgörenlerde İşe Adanmanın ve Proaktif Davranışların Oluşumunda Örgütsel Güven ile Örgütsel Özdeşleşmenin Rolü", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, Isparta.
 • Kaplan, İ. (2011). "Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve İş Tatmini İlişkisi; Konya Emniyet Teşkilatı Üzerinde Bir Uygulama", Selçuk Üniversitesi, İşletme Ana Bilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, Doktora Tezi, Konya.
 • Karakuş, H. (2011). "Hemşirelerin İş Tatmin Düzeyleri: Sivas İli Örneği", Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(6): 51.
 • Keser, A. (2014). Çalışma Psikolojisi, Ekin Yayınevi, Bursa.
 • Kovner, C. Brewer, C. W. U., Yow, W., Cheng, Y., ve Suzuki, M. (2006). "Factors Associated with Work Satisfaction of Registered Nurses", Journal of Nursing Scholarship, 38(1), 71-79.
 • Köse, S. Kartal, B. ve Kayalı, N. (2003). ''Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Tutuma İlişkin Faktörlerle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma'', Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(2): 1-19.
 • Kuo, Y. F. ve Chen, L. S. (2004). "Individual demographic differences and job satisfaction among Information Technology personnel: An empirical study in Taiwan", International Journal of Management, 21(2), 221-231.
 • Lee, R. ve Wilbur, E. R. (1985). "Age, Education, Job Tenure, Salary, Job Characteristics, and Job Satisfaction: A Multivariate Analysis", Human Relations, 38(8): 781.
 • Luddy, N. (2005) Job Satisfaction Amongst Employees at a Public Health İnstitution in the Western Cape, University of the Western Cape, Master Thesis, Republic of South Africa.
 • Marks, M. L., Mirvis, P. H., Hackett, Edvard, J. ve Grady, J. F. (1986). "Employee Participation in a Quality Circle Program: Impact on Quality of Work Life, Productivity, and Absenteeism", Journal of Applied Psychology, 71(1), 61.
 • Morçin, S. E. ve Çarıkçı, İlker, H. (2016). "Dönüştürücü/Etkileşimci Liderliğin İş Tatminine Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü: Antalya’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1): 97-108.
 • Öktem, Ş. ve Kızıltan, B. (2016). "Örgütsel Güven İle Örgüt İkliminin Örgütsel Özdeşleşme, İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama", İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(4): 163.
 • Öz, E. Ü. ve Bulutlar, F. (2009). "Algılanan Kurumsal İtibar ve Kurumdan Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide Bir Ara Değişken Olarak Özdeşleşmenin Rolü", Yönetim Araştırmaları Dergisi, 9(1): 37.
 • Özaydın, M. M. ve Özdemir, Ö. (2014). “Çalışanların Bireysel Özelliklerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Bir Kamu Bankası Örneği”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 6(1): 256.
 • Özkan, S. (2016). "Taşeron Personel ile Kadrolu Personelin Örgütsel İletişim, Örgüt Kültürü ve İş Tatmini Değişkenleri Açısından İncelenmesi: Giresun Belediyesi Örneği", Avrasya Üniversitesi, İşletme Ana Bilimi Halkla İlişkiler Bİlim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.
 • Özdamar, K. (2003). Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Araştırma Planlama, Toplum ve Örnek Seçimi, Güç Analizi, Proje Hazırlama, Veri Toplama, Veri Analizi, Bilimsel Rapor Yazımı. Kaan Kitabevi.
 • Saruhan, S. (2017). "Örgütsel Sosyalleşmenin Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisi", Kırıkkale Üniversitesi, İşletme Ana Bilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale.
 • Sezici, E. (2010). “Örgütsel Özdeşleşme”, Edt. D. Ergun Özler, Örgütsel Davranışta Güncel Konular, Ekin Yayınevi, Bursa.
 • Sevimli, F. ve İşcan, Ö. F. (2005). “Bireysel ve İş Ortamına Ait Etkenler Açısından İş Doyumu”, Ege Akademik Bakış Dergisi, 1(5): 58-59.
 • Sirgy, J. M., Efraty, D. Siegel, P. ve Lee, D. J. (2001). ''A New Measure of Quality of Work Life (QWL) Based on Need Satisfaction and Spillover Theories'', Social İndicators Research, 55(3), 241-302.
 • Sökmen, A. ve Bıyık, Y. (2016). "Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Özdeşleşme, Kişi-Örgüt Uyumu ve İş Tatmini İlişkisi: Bilişim Uzmanlarına Yönelik Bir Araştırma", Bilişim Teknolojileri Dergisi, 9(2): 221-226.
 • Stets, J. E. ve Burke, P. J. (2000). "Identity Theory and Social Identity Theory", Social Psychology Quarterly, 63(3): 224-237.
 • Tayfun, A. (2015). "Örgütsel Sessizliğin Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Üzerindeki Etkisi, Gazi Üniversitesi", İşletme Ana Bilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Tiktaş, G. (2012). "Örgüt Kültürü, Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Sessizlik İlişkisine Yönelik Bir İnceleme", Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Ana Bilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, Doktora Tezi, İzmir.
 • Türk, F. (2016). "İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Kamu Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma", Nişantaşı Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi İstanbul.
 • Türk Dil Kurumu, (2018) http://www.tdk.gov.tr, 21 Ekim 2017.
 • Urhan, S. (2014). "İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Bir Alan Araştırması", Pamukkale Üniversitesi, İşletme Ana Bilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Denizli.
 • Yıldırım, İ. Akyüz, K. C., Akyüz, İ. ve Alevli, C. (2015). "Mobilya Sektöründe Çalışanların İş Güvenliği Algıları ve İş Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi", 3. Ulusal Mobilya Kongresi, Konya.
 • Yılmaz, E. (2015). "Hastanelerde Kadın Çalışanlara Yönelik Psikolojik Yıldırma (Mobbing) ve İş Tatminine Etkisi: Isparta İlinde Bir Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
Primary Language tr
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8605-0839
Author: Hatice GÖNÜLLÜ
Institution: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3788-0756
Author: Sefa CEYHAN (Primary Author)
Institution: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1616-8065
Author: Meral BEKTAŞ
Institution: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8284-7955
Author: Hüseyin ÇİÇEK
Institution: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 24, 2020

APA Gönüllü, H , Ceyhan, S , Bektaş, M , Çi̇çek, H . (2020). Örgütsel Özdeşleşmenin İş Tatminine Etkisi: Burdur İlinde Bir Araştırma . Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 27 (1) , 129-142 . DOI: 10.18657/yonveek.545762