Year 2017, Volume 27 , Issue 4, Pages 613 - 622 2017-12-26

Öğrencilerin Gevaş ve Başkale Meslek Yüksekokulları Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümlerini Tercih Nedenlerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Çalışma
A Study on Determining the Causes of Preference of Students in Department of Plant and Animal Production of Gevaş and Başkale Vocational Schools

Hasan ÇELİKYÜREK [1] , Özdal GÖKDAL [2] , Haydar BALCI [3]


Bu çalışmanın amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Gevaş ve Başkale Meslek Yüksekokulları Bitkisel ve Hayvansal Üretim bölümlerinde okuyan öğrencilerin tercih nedenlerini ortaya koymak ve mesleki eğitim ile ilgili olarak yapılacak planlamalara ışık tutmaktır. Anket çalışması 2017 yılı içinde 178 öğrenci üzerinde (Başkale Meslek Yüksekokulu’ndan 50 öğrenci, Gevaş Meslek Yüksekokulu’ndan 128 Öğrenci) “gözlem altında anket” yöntemiyle yürütülmüştür. Sonuçlar incelendiğinde, ankete katılan öğrencilerin %24.16’sı ilgili programlara “ilgi duyduğu için”, %13.48’i ise “dikey geçişle fakülte okumak için” okuduğu programı tercih ettiği anlaşılmaktadır. Öğrencilerin okuduğu programdan mezuniyetleri sonrasında hedefleri arasında %49.44 ile “dikey geçişle fakülte okumak” birinci sırada yer alırken bunu, %17.98 oranında “kendi işini kurmak” ve %16.29 oranında da “mesleği ile ilgili bir devlet kurumunda çalışma” hedefleri izlemektedir. Okulu bitirdikten sonraki hedef değişkenleri arasında kızlar genellikle “dikey geçişle fakülte okumak” isterken, erkeklerde ise mezuniyet sonrası “beklentinin yüksek olmadığı” saptanmıştır (p<0.05). Ki-kare analizi sonucunda cinsiyet ile öğrencilerin okudukları programı tercih nedenleri arasındaki ilişki istatistik olarak önemli bulunmuştur (p<0.01). Öğrencilerin yarıya yakınının tercih ve hedef olarak “dikey geçiş sınavıyla fakülte okumak” şeklinde bir düşüncelerinin olması, meslek yüksekokulları mesleki eğitim hedefleri bakımından değerlendirilmesi gereken dikkat çekici bir bulgudur.

The aim of this study was to reveal the reasons of preference of the students who study in Plant and Animal Production departments at Gevaş and Başkale Vocational High Schools, Yüzüncü Yıl University and to be a light on the plans to be made in relation to vocational education. The questionnaire survey was conducted with the method of "under observation" on 178 (50 students from Başkale Vocational High School, 128 students from Gevaş Vocational High School) students in 2017. According to the results, it is understood that 24.16% of the students who participated in the survey has preferred the program because they are interested in the related programs. 13.48% of them have aimed the faculty departments by transit exam. After the graduation, 49.44% and 17.98% of the students have aimed "studying a faculty department” and "establishing their own business", respectively. Following these, 16.29% of the students have stated the aim of "working in a governmental institution related to their profession". Among the target variables after graduation from the school, girls generally have wanted to study faculty departments, while boys have not had a high expectation after graduation (p <0.05). As a result of Chi-square analysis, the relationship between gender of the students and the reasons for preference of the program was found statistically significant (p <0.01). According to the results, a significant amount of the students is targeted to continue their studies in faculty departments. This situation should be questioned in terms of training objectives of vocational schools.

 • Alkan, R. M., Suiçmez, M., Aydınkal, M., Şahin, M. 2014. Meslek Yüksekokullarındaki Mevcut Durum: Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, Cilt:4, Sayı:3, s:133-140
 • Anonim 2017a. Meslek Seçimi ve Önemi. Bursa Temel Eğitim Sonrası Kariyer Danışmanlığı Projesi, Modül 3:Destek Süreçleri Modülü, Kitapçık No: 11, Bursa, 2016, Erişim Tarihi: 13.04.2017
 • Anonim 2017b. Meslek Seçiminin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi, http://www.turkpdr.com /makale/mesleki-rehberlik/meslek-seciminin-insan-hayatindaki-yeri-ve-onemi.htm, Erişim Tarihi:13.04.2017
 • Anonim 2017c. Meslek Seçimi (Meslek Seçiminin Önemi ve Yeteneklerin Meslek Seçimindeki Rolü) http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/38/13/281191/dosyalar/2013_09/30120755_yazmeslekseimindeyeteneklerinrol.doc, Erişim Tarihi: 13.04.2017
 • Anonim 2017d. Kişiye Uygun Meslek Seçiminin Önemi, http://metefankara.meb.gov.tr/ baglantilar/05_mesbil/rehberlik/ogrenciler.pdf, Erişim Tarihi: 13.04.2017
 • Anonim 2017e. Meslek Seçimi Neden Önemlidir? http://bozuyukihl.meb.k12.tr/tema/ icerikler/meslek-secimi-neden-onemlidir_487307.html, Erişim Tarihi: 13.04.2017
 • Anonim 2017f. Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2014-2018, MEB 2014, Erişim Tarihi:11.04.2017
 • Anonim 2017g. Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'da Zincirlenmiş Hacim Olarak Tarım ve Türkiye, www.tarim.gov.tr/SGB/Belgeler/Veriler/GSYIH.xlsx, Erişim Tarihi: 14.04.2017
 • Anonim 2017h. Maliye Bakanlığı, Yıllık Ekonomik Rapor-2015, https://www.maliye.gov.tr/ Documents/Yıllık%20Ekonomik%20Rapor%202015.pdf, Erişim Tarihi: 14.04.2017
 • Avşar, A. ve Üstün, S.R. 2014. Ulusal İstihdam Stratejisi (2014–2023) Tarım Sektörü Raporu, 2014 Yılı II. Dönem, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, s:25.
 • Aydoğdu, M.H., Mancı, A.R. ve Aydoğan, M. 2014. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Türkiye Tarımına ve Politikalarına Olan Bakış ve Algıları, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish, Volume 9/11, p: 63-77, Ankara
 • Erdoğan, O. 2015. Türkiye ve Avrupa Birliğinde Tarım Politikaları ve Tarımda Emeklilik Sistemi, Pamukkale Üniversitesi, Yüksek Lisans Dönem Projesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2015.
 • Özerbaş, M.A. 2017. Dünyada mesleki ve teknik eğitim nasıl yapılıyor? Eğitim ve Rehberlik Makaleleri, http://www.egitimtercihi.com/okulgazetesi/13229-dunyada-mesleki-ve-teknik-egitim-nasil-yapiliyor.html, Erişim Tarihi: 11.04.2017
 • Özkurt, İ.C. 2016. Türkiye‘de Enflasyon Hedeflemesi Politikasını Etkileyen Etmenler; Ekonometrik Bir Analiz, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 35, Haziran 2016, ISSN: 1301-5265.
 • Özuğur, AK., Sarı, H.A., Gökdal, Ö. ve Atay, O. 2016. Öğrencilerin Çine Meslek Yüksekokulu gıda ve tarım programları tercih nedenleri. International Symposium on Post- Secondary Vocational Education and Training (ISVET 2016), 12-15 October, Sözlü Bildiri, Bildiriler Kitabı, 474-478, Çorum, Turkey.
 • SAS, 2015. SAS/stat software hangen and enhanced, SAS institute incorporation, 2015, USA.
 • TOBB, 2016. 72. Genel Kurul Ekonomik Rapor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Tasarım ve Baskı: Gökçe Ofset, TOBB Yayın No: 2016/270, ISBN: 978-605-137-546-5. S:255
 • Ulus, L., Tuncer, N., ve Sözen, Ş. 2015. Mesleki Eğitim, Gelişim ve Yeterlilik Açısından Meslek Yüksekokullarının Önemi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Yıl:3, Sayı:5, Ekim 2015, ISSN: 2148-2314, s:168-185.
 • Uçar, C. ve Özerbaş, M. A. 2013. Mesleki ve Teknik Eğitimin Dünyadaki ve Türkiye’deki Konumu, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Mayıs 2013, Cilt:2, Sayı:2, Makale No:28 ISSN: 2146-9199.
 • Yeşilova A., Denizhan İnanç E., 2016. Modeling Mite Counts Using Poisson And Negative Binomial Regressions, Fresenius Environmental Bulletin, vol.25, pp.5062-5066.
 • Yokuş, İ. 2017. Hayatımızdaki En Önemli Kararlardan Biri "Meslek Seçimi" https://www.tedankara.k12.tr/index.php/pdr-den-bakis/item/111-hayatimizdaki-en-onemli-kararlardan-biri-meslek-secimi, Erişim Tarihi: 13.04.2017
Subjects Science, Engineering
Journal Section Articles
Authors

Author: Hasan ÇELİKYÜREK
Institution: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, GEVAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Author: Özdal GÖKDAL
Institution: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Author: Haydar BALCI
Institution: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, GEVAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 26, 2017

Bibtex @research article { yyutbd309729, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {}, publisher = {Yuzuncu Yil University}, year = {2017}, volume = {27}, pages = {613 - 622}, doi = {10.29133/yyutbd.309729}, title = {Öğrencilerin Gevaş ve Başkale Meslek Yüksekokulları Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümlerini Tercih Nedenlerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Çalışma}, key = {cite}, author = {ÇELİKYÜREK, Hasan and GÖKDAL, Özdal and BALCI, Haydar} }
APA ÇELİKYÜREK, H , GÖKDAL, Ö , BALCI, H . (2017). Öğrencilerin Gevaş ve Başkale Meslek Yüksekokulları Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümlerini Tercih Nedenlerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Çalışma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi , 27 (4) , 613-622 . DOI: 10.29133/yyutbd.309729
MLA ÇELİKYÜREK, H , GÖKDAL, Ö , BALCI, H . "Öğrencilerin Gevaş ve Başkale Meslek Yüksekokulları Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümlerini Tercih Nedenlerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Çalışma". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 27 (2017 ): 613-622 <https://dergipark.org.tr/en/pub/yyutbd/issue/33357/309729>
Chicago ÇELİKYÜREK, H , GÖKDAL, Ö , BALCI, H . "Öğrencilerin Gevaş ve Başkale Meslek Yüksekokulları Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümlerini Tercih Nedenlerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Çalışma". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 27 (2017 ): 613-622
RIS TY - JOUR T1 - Öğrencilerin Gevaş ve Başkale Meslek Yüksekokulları Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümlerini Tercih Nedenlerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Çalışma AU - Hasan ÇELİKYÜREK , Özdal GÖKDAL , Haydar BALCI Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29133/yyutbd.309729 DO - 10.29133/yyutbd.309729 T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 613 EP - 622 VL - 27 IS - 4 SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - doi: 10.29133/yyutbd.309729 UR - https://doi.org/10.29133/yyutbd.309729 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi Öğrencilerin Gevaş ve Başkale Meslek Yüksekokulları Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümlerini Tercih Nedenlerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Çalışma %A Hasan ÇELİKYÜREK , Özdal GÖKDAL , Haydar BALCI %T Öğrencilerin Gevaş ve Başkale Meslek Yüksekokulları Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümlerini Tercih Nedenlerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Çalışma %D 2017 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 27 %N 4 %R doi: 10.29133/yyutbd.309729 %U 10.29133/yyutbd.309729
ISNAD ÇELİKYÜREK, Hasan , GÖKDAL, Özdal , BALCI, Haydar . "Öğrencilerin Gevaş ve Başkale Meslek Yüksekokulları Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümlerini Tercih Nedenlerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Çalışma". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 27 / 4 (December 2017): 613-622 . https://doi.org/10.29133/yyutbd.309729
AMA ÇELİKYÜREK H , GÖKDAL Ö , BALCI H . Öğrencilerin Gevaş ve Başkale Meslek Yüksekokulları Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümlerini Tercih Nedenlerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Çalışma. YYÜ TAR BİL DERG. 2017; 27(4): 613-622.
Vancouver ÇELİKYÜREK H , GÖKDAL Ö , BALCI H . Öğrencilerin Gevaş ve Başkale Meslek Yüksekokulları Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümlerini Tercih Nedenlerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Çalışma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2017; 27(4): 622-613.