PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

ÖĞRETİM MATERYALLERİNE YÖNELİK WEB SAYFALARINI TASARLARKEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

Year 2011, Volume , Issue 17, 102 - 118, 01.12.2011

Abstract

Bu araştırmanın amacı öğretim materyallerine yönelik web sayfalarını tasarlarken adaylarının karşılaştıkları sorunları belirlemektir Araştırma 2007–2008 eğitim-öğretim yılı güz dönemindeki Bilgisayar Kullanımı ve Öğrenimi dersi ile Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme derslerini ortak alan, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programı üçüncü sınıfta öğrenim gören 25 öğretmen adayı ile yürütülmüştür Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmanın veri toplama aşamasında doküman analizi ve yarı yapılandırılmış mülakat tekniklerinden yararlanılmıştır Mülakatlar sonucunda, adayların web sayfalarını oluştururken içerik belirleme belirlenen içeriği web ortamına aktarma ve web sayfası oluşturmada yararlanılan teknik bilgileri kullanmada sıkıntı yaşadıkları belirlenmiştir Oluşturulan web sayfalarının araştırmacılarca geliştirilen değerlendirme formuna göre değerlendirilmesi sonucu elde edilen puanlar mülakatlardaki öğrenci görüşlerini destekler niteliktedir

References

 • Aksüt, M., Çakın, N., Battal, İ. & Tuğyan, M. (2005). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Ödev Hazırlamada İnternet Kullanımına İlişkin Tutumları, 10.Türkiye İnternet Konferansı, 02.10.2009 erişilmiştir.
 • http://inet-tr.org.tr/inetconf10/bildiri/77.doc adresinden
 • Akpınar, Y. & Bayramoğlu, Y. (2008). Promoting Teachers’ Positıve Attitude Towards Web Use: A Study in Web Site Development, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 7(3), 46-55.
 • Aydın, C. H. (2004). İnternet Destekli Eğitimde Eğitici Rolleri ve Yeterlikleri, IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyum ve Fuarı, Sakarya.
 • Baki, A. & Kutluca, T. (2008). Eğitim Fakültelerinin Web Sitelerinin İncelenmesi, VIII. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Konferansı Bildiri Kitabı, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. 71-76.
 • Birişçi, S. & Metin, M. (2009). Fen Konularına Yönelik Web Sayfası Hazırlama Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Teknolojisini Kullanabilme Becerilerini Nasıl Etkiler?, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(2), 74-93.
 • Chu, L.L. (2003). The Effects of Web Page Design Instruction on Computer Self-Efficacy of Preservice Teachers and Correlates, Journal of Educational Computing Research, 28(2), 127-142.
 • Dağdeviren, İ., Eren, G., Ersoy, M. & Işık, Ö. (2007). Türkiye’deki Eğitim Fakültelerinin “Web Sayfalarının” Karşılaştırılması, 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosman Paşa Üniversitesi, Tokat, C:3, 66-76.Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (1998). Collecting and Interpreting Qualitative Materials, London: Sage Publication.
 • Devedzic, V. (2003). Think Ahead: Evaluation and Sandardization Issues for E-learning Applications, International Journal of Continuing Engineering Education and Lifelong Learning, 3(5), 556-566.
 • Flake, J. (2001) Teacher education and the World Wide Web, Journal of Technology and Teacher Education, 9(1), 43–61.
 • Haymore, J. & Reilly, S. (2004). Teachers, not technicians: Rethinking technical expectations for teachers. Teachers College Record, 106(3), 487.512.
 • İşman, A., Dabaj, F., Gumus, A., Altınay, F. & Altınay, Z. (2004). Web Page Design in Distance Education, Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(2).
 • İşman, A. (2005). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Ankara: Pegema Yayın Dağıtım.
 • Jonassen, D. & Reeves, T. (1995) Learning with Technology: Using Computers as Cognitive Tools, in: D. Jonassen (Ed.) Handbook of research for educational communication and technology, 693–724.
 • Karahan, M., & İzci, E. (2001). Üniversite Öğrencilerinin İnternet Kullanım Düzeyleri ve Beklentilerinin Değerlendirilmesi, Milli Eğitim Dergisi, 150.
 • Korkmaz, H. & Kaptan, F. (2005). Fen Eğitiminde Öğrencilerin Gelişimini Değerlendirmek İçin Elektronik Portfolyo Kullanımı Üzerine Bir İnceleme, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(1), 101-106.
 • Leahy, M. ve Twomey, D. (2005). Using Web Designwith Pre-service Teachers as a Means of Creating a Colaborative Learning Environment, Educatioanl Media International, 42(2), 143-151.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expended Source Book. Thousand Oaks. CA:Sage Publications.
 • Moskal, B. & Leydens J. A. (2000). Scoring rubric development: validity and reliability. Practical Assessment, Research & Evaluation, 7(10).
 • Oliver, R., Herrington, J.,& Omari, A. (1999) “Creative Effective Instructional Materials for the World Wide Web”, http://www.scu.edu.au/sponsored/ausweb/ausweb96/educn/oliver
 • Papastergiou, M. (2005). Learning to Design and İmplement Educational Web Sites Within Pre- Service Training: A Project-Based Learning Environment and Its Impact on Student Teachers, Learning, Media and Technology, 30(3), 263-279.
 • Pehlivan, H. (2006). İlköğretim Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sanat Eğitiminde İnternet Sitesi Oluşturmaları ve Görüşleri, İlköğretim Online, 5 (2), 35-47.
 • Strauss, A. L., & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research (2nd ed.), Newbury Park, CA: Sage Publication.
 • Varank, İ. & Ergün, S. S. (2005). Eğitim Teknolojisi ve Materyal Geliştirme Yeterliliklerinin Belirlenmesi ve Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Bu Yeterlilikle Sahip Olma Derecelerinin İncelenmesi İçin Bir Araştırma Önerisi, Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 14. Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli
 • Yanpar, T. & Yıldırım, S. (1999). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yavuz, U. & Karaman, S. (2004). Ders Web Sayfalarının Oluşturulması ve Yönetimi İçin Bir Yazılım, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(4), 90-97.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yiğit, Y., Yıldırım, S. & Özden, Y. (2000). Web Tabanlı İnternet Öğreticisi: Bir Durum Çalışması, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 166-176.
 • YÖK (2007). Eğitim Fakültelerinde Uygulanacak Yeni Programlar Hakkında Açıklama, 20.09.2010 tarihinde http://www.yok.gov.tr adresinden erişilmiştir.
 • Yurdanur, A., Çini, Ö. & Doğan, M. (2007). Web Tabanlı Uzaktan Eğitimde Tasarım Öğelerinin Öğrenme Üzerindeki Etkileri ve Öğrenci Tercihleri, Akademik Bilişim 2007, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • URL-1, http://www.worldbest.com/criteria.htm, World Best Website Awareds, 14.06.2010 tarihinde alınmıştır.

Difficulties of Prospective Teachers in Designing Web Pages towards Instructional Materials

Year 2011, Volume , Issue 17, 102 - 118, 01.12.2011

Abstract

The aim of study is to determinate difficulties of prospective teachers in designing web pages regarding instructional materials. The research was carried out at fall semester of 2008 within the context of “Computer Usage and Learning” and “Instructional Technology and Material Design” courses with 25 prospective teachers who studied at Artvin Coruh University Faculty of Education Primary Education Department In this study, qqualitative research method was used. Document analysis and semi-structured interviews techniques were utilized in data collection process. According to interview results, it was seen that prospective teachers have some difficulties in determining content, transferring content to a web and adequate technical knowledge while designing process. As well as scores which were gathered from assessing web pages up to evaluation form compatible with student opinions from interviews.

References

 • Aksüt, M., Çakın, N., Battal, İ. & Tuğyan, M. (2005). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Ödev Hazırlamada İnternet Kullanımına İlişkin Tutumları, 10.Türkiye İnternet Konferansı, 02.10.2009 erişilmiştir.
 • http://inet-tr.org.tr/inetconf10/bildiri/77.doc adresinden
 • Akpınar, Y. & Bayramoğlu, Y. (2008). Promoting Teachers’ Positıve Attitude Towards Web Use: A Study in Web Site Development, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 7(3), 46-55.
 • Aydın, C. H. (2004). İnternet Destekli Eğitimde Eğitici Rolleri ve Yeterlikleri, IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyum ve Fuarı, Sakarya.
 • Baki, A. & Kutluca, T. (2008). Eğitim Fakültelerinin Web Sitelerinin İncelenmesi, VIII. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Konferansı Bildiri Kitabı, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. 71-76.
 • Birişçi, S. & Metin, M. (2009). Fen Konularına Yönelik Web Sayfası Hazırlama Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Teknolojisini Kullanabilme Becerilerini Nasıl Etkiler?, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(2), 74-93.
 • Chu, L.L. (2003). The Effects of Web Page Design Instruction on Computer Self-Efficacy of Preservice Teachers and Correlates, Journal of Educational Computing Research, 28(2), 127-142.
 • Dağdeviren, İ., Eren, G., Ersoy, M. & Işık, Ö. (2007). Türkiye’deki Eğitim Fakültelerinin “Web Sayfalarının” Karşılaştırılması, 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosman Paşa Üniversitesi, Tokat, C:3, 66-76.Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (1998). Collecting and Interpreting Qualitative Materials, London: Sage Publication.
 • Devedzic, V. (2003). Think Ahead: Evaluation and Sandardization Issues for E-learning Applications, International Journal of Continuing Engineering Education and Lifelong Learning, 3(5), 556-566.
 • Flake, J. (2001) Teacher education and the World Wide Web, Journal of Technology and Teacher Education, 9(1), 43–61.
 • Haymore, J. & Reilly, S. (2004). Teachers, not technicians: Rethinking technical expectations for teachers. Teachers College Record, 106(3), 487.512.
 • İşman, A., Dabaj, F., Gumus, A., Altınay, F. & Altınay, Z. (2004). Web Page Design in Distance Education, Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(2).
 • İşman, A. (2005). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Ankara: Pegema Yayın Dağıtım.
 • Jonassen, D. & Reeves, T. (1995) Learning with Technology: Using Computers as Cognitive Tools, in: D. Jonassen (Ed.) Handbook of research for educational communication and technology, 693–724.
 • Karahan, M., & İzci, E. (2001). Üniversite Öğrencilerinin İnternet Kullanım Düzeyleri ve Beklentilerinin Değerlendirilmesi, Milli Eğitim Dergisi, 150.
 • Korkmaz, H. & Kaptan, F. (2005). Fen Eğitiminde Öğrencilerin Gelişimini Değerlendirmek İçin Elektronik Portfolyo Kullanımı Üzerine Bir İnceleme, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(1), 101-106.
 • Leahy, M. ve Twomey, D. (2005). Using Web Designwith Pre-service Teachers as a Means of Creating a Colaborative Learning Environment, Educatioanl Media International, 42(2), 143-151.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expended Source Book. Thousand Oaks. CA:Sage Publications.
 • Moskal, B. & Leydens J. A. (2000). Scoring rubric development: validity and reliability. Practical Assessment, Research & Evaluation, 7(10).
 • Oliver, R., Herrington, J.,& Omari, A. (1999) “Creative Effective Instructional Materials for the World Wide Web”, http://www.scu.edu.au/sponsored/ausweb/ausweb96/educn/oliver
 • Papastergiou, M. (2005). Learning to Design and İmplement Educational Web Sites Within Pre- Service Training: A Project-Based Learning Environment and Its Impact on Student Teachers, Learning, Media and Technology, 30(3), 263-279.
 • Pehlivan, H. (2006). İlköğretim Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sanat Eğitiminde İnternet Sitesi Oluşturmaları ve Görüşleri, İlköğretim Online, 5 (2), 35-47.
 • Strauss, A. L., & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research (2nd ed.), Newbury Park, CA: Sage Publication.
 • Varank, İ. & Ergün, S. S. (2005). Eğitim Teknolojisi ve Materyal Geliştirme Yeterliliklerinin Belirlenmesi ve Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Bu Yeterlilikle Sahip Olma Derecelerinin İncelenmesi İçin Bir Araştırma Önerisi, Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 14. Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli
 • Yanpar, T. & Yıldırım, S. (1999). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yavuz, U. & Karaman, S. (2004). Ders Web Sayfalarının Oluşturulması ve Yönetimi İçin Bir Yazılım, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(4), 90-97.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yiğit, Y., Yıldırım, S. & Özden, Y. (2000). Web Tabanlı İnternet Öğreticisi: Bir Durum Çalışması, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 166-176.
 • YÖK (2007). Eğitim Fakültelerinde Uygulanacak Yeni Programlar Hakkında Açıklama, 20.09.2010 tarihinde http://www.yok.gov.tr adresinden erişilmiştir.
 • Yurdanur, A., Çini, Ö. & Doğan, M. (2007). Web Tabanlı Uzaktan Eğitimde Tasarım Öğelerinin Öğrenme Üzerindeki Etkileri ve Öğrenci Tercihleri, Akademik Bilişim 2007, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • URL-1, http://www.worldbest.com/criteria.htm, World Best Website Awareds, 14.06.2010 tarihinde alınmıştır.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Mustafa METİN
Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü
0000-0002-6936-510X


Salih BİRİŞÇİ This is me
Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü


Kerem COŞUN This is me
Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü


Gül Kaleli YILMAZ This is me
Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

Publication Date December 1, 2011
Application Date
Acceptance Date
Published in Issue Year 2011, Volume , Issue 17

Cite

APA Metin, M. , Birişçi, S. , Coşun, K. & Yılmaz, G. K. (2011). ÖĞRETİM MATERYALLERİNE YÖNELİK WEB SAYFALARINI TASARLARKEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR . Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi , (17) , 102-118 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/zgefd/issue/47948/606656