PDF EndNote BibTex RIS Cite

İlköğretim Öğrencilerinin 2005 Öncesi ve Sonrası Uygulanan Programlara Göre Aldıkları Fen ve Teknoloji Eğitimine Yönelik Tutumu

Year 2010, Issue 14, 38 - 48, 01.06.2010

Abstract

Anket uygulanarak gerçekleştirilen bu betimsel araştırmada, 2006-2007 eğitim öğretim yılında ilköğretim 5. 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutum düzeyi araştırılmıştır. Araştırmanın amacı, ilköğretimde 2005 yılı öncesi ve sonrası programlara göre uygulanmakta olan fen ve teknoloji eğitimine yönelik, öğrencilerin tutum düzeylerini farklı sınıf seviyelerine göre ortaya koymaktır. Ocak-2007’de 205 öğrenci ile gerçekleştirilen bu çalışmada, 5. ve 6. sınıflar yapılandırmacı öğrenmeyi merkeze alan programa göre öğrenim görürlerken, 7. ve 8. sınıf öğrencileri 2005 yılı öncesinde yürürlükte olan fen programı ile öğrenim görmüşlerdir. Veriler değerlendirildiğinde iki grup arasında, tutum düzeyleri bakımından genel olarak anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir. 2005 programına göre öğrenim gören öğrencilerin eski programın uygulandığı gruba göre dersi sevme yönünden anlamlı bir fark gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Olumsuz tutum ortalamaları bakımından gruplar arasında benzer bir dağılımın olduğu görülmüştür. Bu durum öğretmenlerin yeni programı uygulama konusunda yeterince deneyime sahip olmadığını gösterebilir

References

 • Bayrak, B. ve Erden A. M. (2007). Fen Bilgisi Öğretim Programının Değerlendirilmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 15 (1), 137-154.
 • Bukova-Güzel, E. ve Alkan, H. (2005).Yeniden Yapılandırılan İlköğretim Programı Pilot Uygulamasının Değerlendirilmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 385-420.
 • Çeken, R.(2009). Model Öğretmen Olabilmek. Türkiye Özel Okullar Birliği Dergisi,2(10), 18- 20.
 • Çetin, B. (2009). Yeni İlköğretim Programı (2005) Uygulamaları Hakkında İlköğretim 4. ve 5.Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:17 No:2, 487-502.
 • Çoşkun, B. (2005). İlköğretim Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğretmen ve Öğrencilerin Yeni Türkçe Dersi Öğretim Programı’yla İlgili Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (2). 421- 476.
 • Davies, G. (2005). Fun and games: teaching genetics in primary school. Journal of Biological Education, 40(1), 31.
 • Driver, R. (1989). The construction of scientific knowledge in school classrooms. In R. Millar (Eds), Doing science: Images of science in science education (pp. 83-106). NY: Falmer Press. (ERIC Document Reproduction Services No. ED 309 953)
 • Erdoğan, M. (2005). Yeni Geliştirilen Beşinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Müfredatı: Pilot Uygulama Yansımaları. Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu Bildiriler Kitabı (s. 299–310), Ankara: Sim Matbaası.
 • Erdoğan, M. (2007). Yeni Geliştirilen Dördüncü ve Beşinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Analizi: Nitel Bir Çalışma, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Bahar, 5(2), 221-254.
 • Gil-Quilez, M. J., Martiez –Garcia, M. V. & Osada, J. (2006). Analysis of molecular genetics content in spanish secondary school textbooks. Journal of Biological Education. 40(2), 53-60.
 • Gömleksiz, M. N. ve Bulut, İ. (2007). Yeni Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 76-88.
 • İzci, E. Özden, M. & Tekin, A. (2008). Evaluation of new primary Science and Technology curriculum: sample of Adıyaman. Journal of Turkish Science Education. 5(2), 70-81.
 • McAnarney, H. (1978). What direction(s) elementary school science? Science Education, 62(1), 31-38.
 • MEB. (2005). İlköğretim 4. – 5. Sınıflar Fen ve Teknoloji Öğretmen Kılavuz Kitabı, Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • MEB. (2007). İlköğretim 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretmen Kılavuz Kitabı, Ankara: Pasifik Yayınları.
 • MEB. (2008). İlköğretim 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretmen Kılavuz Kitabı, Ankara: Tuna Matbaacılık.
 • National Science Board. (1991). Science and engineering indicators-1991. Washington, DC: U.S. Government Printing Office. (NSB 91-1).
 • Özsevgeç, T. (200). “İlköğretim 5. Sınıf Kuvvet ve Hareket Ünitesine Yönelik 5E Modeline Göre Geliştirilen Rehber Materyallerin Etkililiklerinin Belirlenmesi.” Yayımlanmamış Doktora Tezi, KTÜ, Trabzon.
 • Penick, J. E., ve Yager, R. E. (1993). Learning from excellence: Some elementary exemplars. Journal of Elementary Science Education, 5(1), 1-9.
 • Rutherford, F. J., & Ahlgren, A. (1990). Science for all Americans. NY: Oxford University Press.
 • Süzen, S. (2004). “Yedinci Sınıf Fen Bilgisi Dersinde, Fiziksel ve Kimyasal Değişme Konusunda Öğrencilerin Bilişsel Alanın Bilgi ve Kavrama Düzeyleri ve Tutumları Üzerine Yapısalcı Öğrenme Modelinin Etkisi.” Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi,Ankara.
 • Şahin, İ. (2008). Yeni İlköğretim Birinci Kademe Fen ve Teknoloji Programının Değerlendirilmesi, Millî Eğitim Dergisi, 177, 181-207.
 • Tan, M. ve Temiz, B. K. (2003). Fen Öğretiminde Bilimsel Süreç Becerilerinin Yeri ve Önemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(13), 89-101.
 • Tobin, K. (1990). Research on science laboratory activities: In pursuit of better questions and answers to improve learning. School Science and Mathematics, 90(5), 403-418.
 • Yalın, H. İ. (2008). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yangın, S. ve Kahyaoğlu, M. (2009). İlköğretim Öğretmen Adaylarının Kopya Çekmeye Yönelik Tutum ve Görüşleri, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (1), 46-55.

The Attitudes of Elementary Science and Technology Students Educated Based on the Curriculum in Effect before and After The 2005 Program Change

Year 2010, Issue 14, 38 - 48, 01.06.2010

Abstract

This descriptive study was carried out to determine the attitudes of the elementary Science and Technology students from 5 through 8 in the academic year of 2006-2007. The purpose of the study was to find out the attitude levels of students from grades 5 to 8 regarding the science and technology curricula which were in place before and after 2005. This study was administered to 205 students, in which grades 5-6 were taught based on the constructivist science curricula while grades 7- 8 were taught according to the program in effect prior to 2005. The results showed that there is no meaningful difference in general but in particular 5 and 6 graders seemed to like the course more. There is a similar range among groups regarding the negative attitudes. This might be due to the lack of experience on part of teachers regarding the new constructivist curricula

References

 • Bayrak, B. ve Erden A. M. (2007). Fen Bilgisi Öğretim Programının Değerlendirilmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 15 (1), 137-154.
 • Bukova-Güzel, E. ve Alkan, H. (2005).Yeniden Yapılandırılan İlköğretim Programı Pilot Uygulamasının Değerlendirilmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 385-420.
 • Çeken, R.(2009). Model Öğretmen Olabilmek. Türkiye Özel Okullar Birliği Dergisi,2(10), 18- 20.
 • Çetin, B. (2009). Yeni İlköğretim Programı (2005) Uygulamaları Hakkında İlköğretim 4. ve 5.Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:17 No:2, 487-502.
 • Çoşkun, B. (2005). İlköğretim Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğretmen ve Öğrencilerin Yeni Türkçe Dersi Öğretim Programı’yla İlgili Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (2). 421- 476.
 • Davies, G. (2005). Fun and games: teaching genetics in primary school. Journal of Biological Education, 40(1), 31.
 • Driver, R. (1989). The construction of scientific knowledge in school classrooms. In R. Millar (Eds), Doing science: Images of science in science education (pp. 83-106). NY: Falmer Press. (ERIC Document Reproduction Services No. ED 309 953)
 • Erdoğan, M. (2005). Yeni Geliştirilen Beşinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Müfredatı: Pilot Uygulama Yansımaları. Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu Bildiriler Kitabı (s. 299–310), Ankara: Sim Matbaası.
 • Erdoğan, M. (2007). Yeni Geliştirilen Dördüncü ve Beşinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Analizi: Nitel Bir Çalışma, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Bahar, 5(2), 221-254.
 • Gil-Quilez, M. J., Martiez –Garcia, M. V. & Osada, J. (2006). Analysis of molecular genetics content in spanish secondary school textbooks. Journal of Biological Education. 40(2), 53-60.
 • Gömleksiz, M. N. ve Bulut, İ. (2007). Yeni Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 76-88.
 • İzci, E. Özden, M. & Tekin, A. (2008). Evaluation of new primary Science and Technology curriculum: sample of Adıyaman. Journal of Turkish Science Education. 5(2), 70-81.
 • McAnarney, H. (1978). What direction(s) elementary school science? Science Education, 62(1), 31-38.
 • MEB. (2005). İlköğretim 4. – 5. Sınıflar Fen ve Teknoloji Öğretmen Kılavuz Kitabı, Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • MEB. (2007). İlköğretim 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretmen Kılavuz Kitabı, Ankara: Pasifik Yayınları.
 • MEB. (2008). İlköğretim 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretmen Kılavuz Kitabı, Ankara: Tuna Matbaacılık.
 • National Science Board. (1991). Science and engineering indicators-1991. Washington, DC: U.S. Government Printing Office. (NSB 91-1).
 • Özsevgeç, T. (200). “İlköğretim 5. Sınıf Kuvvet ve Hareket Ünitesine Yönelik 5E Modeline Göre Geliştirilen Rehber Materyallerin Etkililiklerinin Belirlenmesi.” Yayımlanmamış Doktora Tezi, KTÜ, Trabzon.
 • Penick, J. E., ve Yager, R. E. (1993). Learning from excellence: Some elementary exemplars. Journal of Elementary Science Education, 5(1), 1-9.
 • Rutherford, F. J., & Ahlgren, A. (1990). Science for all Americans. NY: Oxford University Press.
 • Süzen, S. (2004). “Yedinci Sınıf Fen Bilgisi Dersinde, Fiziksel ve Kimyasal Değişme Konusunda Öğrencilerin Bilişsel Alanın Bilgi ve Kavrama Düzeyleri ve Tutumları Üzerine Yapısalcı Öğrenme Modelinin Etkisi.” Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi,Ankara.
 • Şahin, İ. (2008). Yeni İlköğretim Birinci Kademe Fen ve Teknoloji Programının Değerlendirilmesi, Millî Eğitim Dergisi, 177, 181-207.
 • Tan, M. ve Temiz, B. K. (2003). Fen Öğretiminde Bilimsel Süreç Becerilerinin Yeri ve Önemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(13), 89-101.
 • Tobin, K. (1990). Research on science laboratory activities: In pursuit of better questions and answers to improve learning. School Science and Mathematics, 90(5), 403-418.
 • Yalın, H. İ. (2008). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yangın, S. ve Kahyaoğlu, M. (2009). İlköğretim Öğretmen Adaylarının Kopya Çekmeye Yönelik Tutum ve Görüşleri, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (1), 46-55.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Ramazan ÇEKEN This is me
Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı

Publication Date June 1, 2010
Application Date
Acceptance Date
Published in Issue Year 2010, Volume , Issue 14

Cite

APA Çeken, R. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin 2005 Öncesi ve Sonrası Uygulanan Programlara Göre Aldıkları Fen ve Teknoloji Eğitimine Yönelik Tutumu . Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi , (14) , 38-48 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/zgefd/issue/47952/606707