PDF EndNote BibTex RIS Cite

Eğitim Örgütlerinde Adalet: Kavramsal Bir Çözümleme

Year 2010, Issue 14, 58 - 70, 01.06.2010

Abstract

Adalet kavramının bilimsel ve evrensel anlamda açıklanması ve örgütlerde nasıl algılandığı, günümüzdeki kurumlar için önem arz etmektedir. Özellikle eğitim kurumları için örgütsel adaletin dağıtımı, verimlilik ve kalite yönünden gereklidir. Her örgüt, çalışanlarının performansını, iş doyumunu, güdülenme düzeyini ve örgütsel bağlılığını artırmak zorundadır. Örgütsel adaletin boyutsal analizinin, örgütün tanınma ve etkili olma özelliğine olumlu yönde ivme kazandıracağı düşünülmektedir. Bu makalede örgütsel adalet kavramı ile bu kavrama dair bazı görüşler açıklanarak, örgütsel adaletin boyutları incelenmiştir. Bireylerin örgütsel adaleti etkileyen farklı adalet algıları başlıklar halinde açıklanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda örgütsel adaletin güdülemeyle ve örgütsel bağlılıkla ilişkisi ortaya konmuştur. Örgütsel adalet kavramının performansını, işinden aldığı doyumu ve başarısını doğrudan ve dolaylı olarak nasıl etkilediği üzerinde durularak eğitim kurumlarına yönelik ışık tutulmuştur

References

 • Adams, J. S. (1965). Inequity in social exchange. Advances in Experimental Social Psychology, 2, 267-269.
 • Alexander, S. & Ruderman, M. (1987). The role of procedural and distributive justice. Organizational Behaviour. Social Justice Research, 1, 177-198.
 • Allen, D. G.vd. (2003). The Role of Perceived Organizational Support and Sportive Human Resource Practices in the Turnover Process. Jurnal Of Manegement, 29, 99-118.
 • Bandura, A. (1989). Human agency in social cognitive theory. American Psychologist, 44, 1175
 • Barling, J. & Philips, M. (1993). Interactional, formal and distributive justice in the workplace: An exploratory study. Journal of Psychoogy, 127(6), 649-480.
 • Cropanzano, R. ve Wright, T. A. (2003). Procedural justice and organizational staffing: a tale of two pardigms. Human Resoruce Management Reviw, 13, 7-39.
 • Folger, R., & Konovsky M.K. (1992). Effects of procedural and distributive justice on reactions to pay raise decisions. Academy of Management Journal, 32 (1), 115-130.
 • Furnham, A. (1997). Just World beliefs in twelve societies. Journal of Social Psychology, 133, 3, 317.
 • Gilliand, S.W. (1993). The perceived fairness of selection systems: An organizational justice perpective. Academy of Management Review, 18 (4), 379-403.
 • Greenberg, J. (1987). Determinants of perceived fairness of performance evaluations. Journal of Applied Psychology, 71: 341.
 • Greenberg, J. (1990), Organizational justice: yesterday, today and tomorrow. Journal of Management, 16, 399-432.
 • Greenberg, J. (1993). The Social Side fo Fairness: Interpersonal and informational classes of organisational justice. R. Cropanzano (Der.), Justice in the workplace. Hillsdale, NJ. Erlbaum.
 • Hogan, R. and Emler, N.P. (1981). Retributive justice. The justice motive in social behaviour, New York: Plenum Press.
 • Hubbell, A.P. and R. M. Chory,. (2005). Motivating Factors; Perceptions of Justice and Their Relations hip with Managarial and Organizational Trust, West Lafayette
 • İşcan, Ö. F. ve Naktiyok, A. (2004). Çalışanların örgütsel bağdaşımlarının belirleyicileri olarak örgütsel bağlılık ve örgütsel adalet algıları. Ankara Üniversitesi S.B.F. Dergisi, 59,1.
 • Konowsky, M.A. (2000). Understanding procedural justice and its impact on business organizations. Journal of management, 26 (6), 489-511.
 • Leventhal, G.S. (1980). What should be done with equity theory? K.J. Grgen, M.S. Greenberg & R.H. Weis (Ed.), Social Exchange: Advances in Theory and Research (s:27-55). New York. Plenum Press.
 • Lind, E.A. & Tyler, T.R. (1988). The Social Psychology of Procedural Justice. New York: Plenum Press.
 • Miceli, M.P. (1993). Justice and pay system satisfaction. R. Croppanzano (Ed.), Justice in the workplace: Approaching Fairness in Human Resource Management: 257-283. HilLSDale, NJ: Erlbaum.
 • Miller, D.T. (2001). Disrespect and the experience of injustice. Annual Review of Psychology Annual. 52 (1) 527-553
 • Miller, D.T. and Vidmar, N. (1981). The social psychology of punishment relations. In the justice motive in social behaviour, New York: Plenum Press.
 • Moorman, R.H. (1991). Relationship Between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behaviours: Do Fairness Perceptions Influence Employee Citizenship. Journal of Applied Psychology, 76, (6), 845-855.
 • Moossholder, M. W. (1991). Realtionships between bases of power and work reactions: the mediational roe of procedural justice. Journal of Management.
 • Orpen, C. (1994). The effect of organizational commitment on the relationship between procedural and distributive justice. Journal of Social Psychology, 134, 135.
 • Pepitone, A. & Albright, L. Lee, Y.T. (1997). Descriptive and prescriptive beliefs about justice: A Sino US comparison. Cross-Cultural Research, 31, 2,10-20
 • Rebore, R. W. (2001). The Ethics of Educational Leadership. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
 • Shappiro, D.L., Buttner, E.H., and Barry, B. (1994). Explanations: What factors enhanced their percieved adequacy? Organisational Behavior and Human Decission Processes, 58, 346-368
 • Tanaka, K. (1999). judgments of fairness by just world believers. Journal of Social Psychology, 139 5, 631.
 • Thibaut, J. , Walker, L. (1975), Procedural Justice, Lawrence Erlbaum, Hillsdale, NJ
 • Trevino, L.K. (1992). The social effects of punishment in organizations: A justice perspective. Academy of Management Review, 17 (4), 647-676.
 • Vahtera, J., M Kivimaki and Elevainio, M. (1999). Workplace as an origin of health inequalities. Journal of Epidemiology and Community Health, 53, 399-407.
 • Wasti, S. A. (2001) Örgütsel adalet ve tercüme bir ölçeğin Türkçe’de güvenirlik ve gerçeklik analizi. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1, 33-50.

Justice in Education Organizations: A Conceptual Analysis

Year 2010, Issue 14, 58 - 70, 01.06.2010

Abstract

Today, the concept of justice, its scientific and universal meanings and how it is perceived in organisations, is important for organizations the deliverance of organisational justice is nessary for educational organisations in ways of efficiency and guality. Eoury organisation has to upgrade the performances, jop satisfactions, levels of motivation and organizational faithfulness of tehir employees. İt is thought that the dimensional analysis of organizational justice will pasitively affect the organizations’ dentification and effectiveness qualities. İn this study the concept of organisational justice and some views about it are described and dimensions of organisational justice are analysed. Different justice perceptions of individuals affecting arganisational justice are described in general. İn this context, the relation of organisational justice with motivation and organisational faithfulness. Some views are given by for educational organizations focusing on how the concept of organizational justice affects job efficiencies, motivations, performances, job satisfactions, and successes of employees directly and indirectly

References

 • Adams, J. S. (1965). Inequity in social exchange. Advances in Experimental Social Psychology, 2, 267-269.
 • Alexander, S. & Ruderman, M. (1987). The role of procedural and distributive justice. Organizational Behaviour. Social Justice Research, 1, 177-198.
 • Allen, D. G.vd. (2003). The Role of Perceived Organizational Support and Sportive Human Resource Practices in the Turnover Process. Jurnal Of Manegement, 29, 99-118.
 • Bandura, A. (1989). Human agency in social cognitive theory. American Psychologist, 44, 1175
 • Barling, J. & Philips, M. (1993). Interactional, formal and distributive justice in the workplace: An exploratory study. Journal of Psychoogy, 127(6), 649-480.
 • Cropanzano, R. ve Wright, T. A. (2003). Procedural justice and organizational staffing: a tale of two pardigms. Human Resoruce Management Reviw, 13, 7-39.
 • Folger, R., & Konovsky M.K. (1992). Effects of procedural and distributive justice on reactions to pay raise decisions. Academy of Management Journal, 32 (1), 115-130.
 • Furnham, A. (1997). Just World beliefs in twelve societies. Journal of Social Psychology, 133, 3, 317.
 • Gilliand, S.W. (1993). The perceived fairness of selection systems: An organizational justice perpective. Academy of Management Review, 18 (4), 379-403.
 • Greenberg, J. (1987). Determinants of perceived fairness of performance evaluations. Journal of Applied Psychology, 71: 341.
 • Greenberg, J. (1990), Organizational justice: yesterday, today and tomorrow. Journal of Management, 16, 399-432.
 • Greenberg, J. (1993). The Social Side fo Fairness: Interpersonal and informational classes of organisational justice. R. Cropanzano (Der.), Justice in the workplace. Hillsdale, NJ. Erlbaum.
 • Hogan, R. and Emler, N.P. (1981). Retributive justice. The justice motive in social behaviour, New York: Plenum Press.
 • Hubbell, A.P. and R. M. Chory,. (2005). Motivating Factors; Perceptions of Justice and Their Relations hip with Managarial and Organizational Trust, West Lafayette
 • İşcan, Ö. F. ve Naktiyok, A. (2004). Çalışanların örgütsel bağdaşımlarının belirleyicileri olarak örgütsel bağlılık ve örgütsel adalet algıları. Ankara Üniversitesi S.B.F. Dergisi, 59,1.
 • Konowsky, M.A. (2000). Understanding procedural justice and its impact on business organizations. Journal of management, 26 (6), 489-511.
 • Leventhal, G.S. (1980). What should be done with equity theory? K.J. Grgen, M.S. Greenberg & R.H. Weis (Ed.), Social Exchange: Advances in Theory and Research (s:27-55). New York. Plenum Press.
 • Lind, E.A. & Tyler, T.R. (1988). The Social Psychology of Procedural Justice. New York: Plenum Press.
 • Miceli, M.P. (1993). Justice and pay system satisfaction. R. Croppanzano (Ed.), Justice in the workplace: Approaching Fairness in Human Resource Management: 257-283. HilLSDale, NJ: Erlbaum.
 • Miller, D.T. (2001). Disrespect and the experience of injustice. Annual Review of Psychology Annual. 52 (1) 527-553
 • Miller, D.T. and Vidmar, N. (1981). The social psychology of punishment relations. In the justice motive in social behaviour, New York: Plenum Press.
 • Moorman, R.H. (1991). Relationship Between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behaviours: Do Fairness Perceptions Influence Employee Citizenship. Journal of Applied Psychology, 76, (6), 845-855.
 • Moossholder, M. W. (1991). Realtionships between bases of power and work reactions: the mediational roe of procedural justice. Journal of Management.
 • Orpen, C. (1994). The effect of organizational commitment on the relationship between procedural and distributive justice. Journal of Social Psychology, 134, 135.
 • Pepitone, A. & Albright, L. Lee, Y.T. (1997). Descriptive and prescriptive beliefs about justice: A Sino US comparison. Cross-Cultural Research, 31, 2,10-20
 • Rebore, R. W. (2001). The Ethics of Educational Leadership. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
 • Shappiro, D.L., Buttner, E.H., and Barry, B. (1994). Explanations: What factors enhanced their percieved adequacy? Organisational Behavior and Human Decission Processes, 58, 346-368
 • Tanaka, K. (1999). judgments of fairness by just world believers. Journal of Social Psychology, 139 5, 631.
 • Thibaut, J. , Walker, L. (1975), Procedural Justice, Lawrence Erlbaum, Hillsdale, NJ
 • Trevino, L.K. (1992). The social effects of punishment in organizations: A justice perspective. Academy of Management Review, 17 (4), 647-676.
 • Vahtera, J., M Kivimaki and Elevainio, M. (1999). Workplace as an origin of health inequalities. Journal of Epidemiology and Community Health, 53, 399-407.
 • Wasti, S. A. (2001) Örgütsel adalet ve tercüme bir ölçeğin Türkçe’de güvenirlik ve gerçeklik analizi. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1, 33-50.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Fatih TÖREMEN This is me
., Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü


Çetin TAN This is me
., Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü

Publication Date June 1, 2010
Application Date
Acceptance Date
Published in Issue Year 2010, Volume , Issue 14

Cite

APA Töremen, F. & Tan, Ç. (2010). Eğitim Örgütlerinde Adalet: Kavramsal Bir Çözümleme . Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi , (14) , 58-70 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/zgefd/issue/47952/606710