PDF EndNote BibTex RIS Cite

Özdeşliklerin Elde Edilmesinde Tam Küp Modelinin Öğrenme Ürünlerine Etkileri

Year 2010, Issue 14, 86 - 102, 01.06.2010

Abstract

Bu araştırmanın amacı, özdeşlik konusunun öğretiminde yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrenme ürünlerine etkilerini belirlemektir. Bu araştırmada, deneysel desen yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, 2006–2007 öğretim yılı güz döneminde Diyarbakır İli Vali Kurt İsmail Paşa İlköğretim Okulu sekizinci sınıflarında 5 şubede okuyan öğrencilerin ön-test uygulamalarındaki aritmetik ortalama puanları baz alınarak, birbirine eşdeğer iki grup (8E şubesinde okuyan 33 öğrenci deney grubu, 8D şubesinde okuyan 36 öğrenci kontrol grubu) toplam 69 öğrenci üzerinden oluşturmuştur. İlköğretim 8. sınıf matematik öğretim programında bulunan “Harfli İfadeler ve Denklemler” ünitesindeki özdeşliklerin öğretiminde, kontrol grubunda geleneksel öğretim, deney grubunda ise yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı doğrultusunda, probleme dayalı öğrenme, işbirlikli öğrenme ve buluş yoluyla öğrenme stratejileri kullanılarak ders öğretmeni tarafından 5 haftalık bir çalışma yürütülmüştür. Özdeşliklerin öğretiminde kullanılmak üzere, araştırmacı tarafından hazırlanan materyaller, grupların kullanımına sunularak öğrenci öğrenmelerinin gerçekleşmesi sağlanmıştır. Ölçme araçları “Özdeşlik Konusuna İlişkin Başarı Testi” ve “Matematik Tutum Ölçeği”, deney sonrasında ve deneysel işlemden 4 hafta sonra bilişsel öğrenme ürünlerinin kalıcılığını belirlemek için biri son test biri kalıcılık olmak üzere bir kez daha uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak aritmetik ortalama, bağımsız ve bağımlı gruplar için tTesti kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın bulguları; deney ve kontrol grupları arasında öğrencilerin akademik başarıları deney grubunun lehinde anlamlı düzeyde farklılığın olduğu görülmüştür. Aynı zamanda deney grubu öğrencilerinin özdeşlik konusunun öğretimi esnasında somut materyallerle aktif öğrenmenin içinde olmalarının ve deneyimlerinin ön görülen bilgileri hatırda tutma düzeylerine olumlu etki yaptığı görülmektedir

References

 • Akar, F. (2006). Buluş Yoluyla Öğrenmenin İlköğretim İkinci Kademe Matematik Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Akın, M. F. (2007). Özdeşlik Konusunun Öğretiminde Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Öğrenme Ürünlerine Etkileri, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.
 • Akın, M.F. ve Harman, A.(2008). Paskal Üçgeni ve Bazı Özdeşliklerin, Tam Küp Modeli ile Öğretilmesinin Başarıya Etkisi http://ilkogretim-online.org.tr/vol7say3/v7s3m14.pdf [Online]: adresinden 07 Kasım 2008 tarihinde indirilmiştir.
 • Altun, M. (2008). Matematik Öğretimi (Gözden geçirilmiş 5.Baskı) Bursa: Alfa Basım Yayım Dağıtım s.13-29
 • Altun, M. (2006). Matematik Öğretiminde Gelişmeler Uludağ Üniversitesi. Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 19, Sayı: 2. (3)
 • Baykul, Y. (1995). İlköğretimde Matematik Öğretimi Ankara: Pegem Yayıncılık s.31
 • Çağırtan, D. ve Gülten, İ. (2005). Matematik Kaygısının Öğretim Yöntemleriyle İlişkisi. 14. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Denizli: Pamukkale Üniversitesi Cilt 2 s.442
 • Davidson, N. A. (1971). (http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true& _&ERICExtSearch_SearchValue_0=ED162879&ERICExtSearch_SearchType_0=eric_accn o&accno=ED162879) [Online]: adresinden 27 Mart 2007 tarihinde indirilmiştir.
 • Karasar, N. (2000). Araştırmalarda Rapor Hazırlama (Gözden geçirilmiş 10. baskı) Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2002). İlköğretim Okulu Ders Programları Matematik Programı 6-7-8. Sınıf, İstanbul: MEB. s.131
 • Niemeyer,J.(1984).http://www.nova68.com/Merchant2/merchant.mv?Screen=PROD&Prouct_Code= 9414&Category_Code=117 adresinden 14 Eylül 2005 tarihinde indirilmiştir.
 • Pesen, C. ve arkadaşları (2000). Matematik Öğretim Yöntemleri Eğitim ve Bilim. Cilt 2, Sayı: 25. (32- 34)
 • Pesen, C. (2006). Matematik Öğretimi. (Gözden geçirilmiş 10. baskı) Ankara: Pegema Yayıncılık s.iii
 • Pöğün, T. ve Önal, F. (1971). Ortaokullar için Matematik Sınıf: 3. İstanbul: Ders Kitapları Anonim Şirketi s. (110-111)
 • Öner, M. (2005). Tam Öğrenme Destekli Çoklu Zekâ Kuramının Fen Bilgisi Öğretiminde Erişi, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır.
 • Saban, A. (2000). Öğrenme Öğretme Süreci (Gözden geçirilmiş 4.baskı) Ankara: Nobel Yayınları s. 212
 • Senemoğlu, N. (2005). Gelişim Öğrenme ve Öğretim Ankara: Gazi Kitapevi s. 504
 • Uslu, G, 2006. Ortaöğretim Matematik Dersinde Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Derse İlişkin Tutumlarına, Akademik Başarılarına ve Kalıcılık Düzeylerine Etkisi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Balıkesir.
 • Üredi, L. (1999). İlköğretimde Buluş Yolu ve Fen Eğitimi Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Ünal, G. ve Ergin, Ö. (2006). Buluş Yoluyla Fen Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Öğrenme Yaklaşımlarına ve Tutumlarına Etkisi Türk Fen Eğitimi Dergisi. Cilt 3, Sayı: 1
 • Yurdakul, B. (2005). Eğitimde Yeni Yönelimler, Demirel. Ö. Editör, Ankara: Pegema Yayıncılık, s.393

The Effects of Cube Model on Learning Materials for Finding Identicalnesses

Year 2010, Issue 14, 86 - 102, 01.06.2010

Abstract

The aim of this study is to establish the effects of a constructive learning approach on learning success in the teaching of identities. In this study, “Experıentıal Fıgure Method” was used.The study was carried out as an experimental the first research of 5 weeks’ time in the city of Diyarbakır, Vali Kurt İsmail Paşa Primary School during 2006–2007 education year fall semester. A pretest and a posttest were used in this research. To establish how effective the constructive learning approach is in the teaching of identities that are found in the “Expressions with Letters and Equations”, which is in the mathematics program of primary school eighth grade, a research exemplary was constituted out of 33 students being in the 8E class and 36 students being in the 8D class. In the context of the research in the teaching of identities a study of five weeks was carried out. In the study the methods used were learning based on problems, learning in cooperation and learning via finding strategy. The materials that were prepared for learning the identity were presented to the groups and teaching was provided. The measuring tools (mathematics achievement test and mathematics behavioral measure) were applied once more to determine the permanency of cognitive learning success 4 weeks after the experiment. Qualitative and quantitative data were analyzed by the SPSS package program, frequency, percentage, arithmetic average, standard deviation and for dependent and independent variable the t-test techniques were used. The findings of the study: as a result of the t-test it was established that there were quite meaningful differences between the academic success of the students who were taught by constructive learning methods and the students who were in the control group and were taught by the traditional teaching methods in the teaching of the “identities” subject. This result indicates that the constructive learning method is more effective in the teaching of mathematics and in order to increase the academic success compared to traditional teaching methods. At the same time, it is realized that the students in the control group were in active learning with concrete materials while “identities” were taught by the constructive learning method. This also helped the students to effectively keep necessary information in their minds. Even though it is observed that the students in the control group developed themselves better, it is realized that there is no statistical difference among two groups of students

References

 • Akar, F. (2006). Buluş Yoluyla Öğrenmenin İlköğretim İkinci Kademe Matematik Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Akın, M. F. (2007). Özdeşlik Konusunun Öğretiminde Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Öğrenme Ürünlerine Etkileri, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.
 • Akın, M.F. ve Harman, A.(2008). Paskal Üçgeni ve Bazı Özdeşliklerin, Tam Küp Modeli ile Öğretilmesinin Başarıya Etkisi http://ilkogretim-online.org.tr/vol7say3/v7s3m14.pdf [Online]: adresinden 07 Kasım 2008 tarihinde indirilmiştir.
 • Altun, M. (2008). Matematik Öğretimi (Gözden geçirilmiş 5.Baskı) Bursa: Alfa Basım Yayım Dağıtım s.13-29
 • Altun, M. (2006). Matematik Öğretiminde Gelişmeler Uludağ Üniversitesi. Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 19, Sayı: 2. (3)
 • Baykul, Y. (1995). İlköğretimde Matematik Öğretimi Ankara: Pegem Yayıncılık s.31
 • Çağırtan, D. ve Gülten, İ. (2005). Matematik Kaygısının Öğretim Yöntemleriyle İlişkisi. 14. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Denizli: Pamukkale Üniversitesi Cilt 2 s.442
 • Davidson, N. A. (1971). (http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true& _&ERICExtSearch_SearchValue_0=ED162879&ERICExtSearch_SearchType_0=eric_accn o&accno=ED162879) [Online]: adresinden 27 Mart 2007 tarihinde indirilmiştir.
 • Karasar, N. (2000). Araştırmalarda Rapor Hazırlama (Gözden geçirilmiş 10. baskı) Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2002). İlköğretim Okulu Ders Programları Matematik Programı 6-7-8. Sınıf, İstanbul: MEB. s.131
 • Niemeyer,J.(1984).http://www.nova68.com/Merchant2/merchant.mv?Screen=PROD&Prouct_Code= 9414&Category_Code=117 adresinden 14 Eylül 2005 tarihinde indirilmiştir.
 • Pesen, C. ve arkadaşları (2000). Matematik Öğretim Yöntemleri Eğitim ve Bilim. Cilt 2, Sayı: 25. (32- 34)
 • Pesen, C. (2006). Matematik Öğretimi. (Gözden geçirilmiş 10. baskı) Ankara: Pegema Yayıncılık s.iii
 • Pöğün, T. ve Önal, F. (1971). Ortaokullar için Matematik Sınıf: 3. İstanbul: Ders Kitapları Anonim Şirketi s. (110-111)
 • Öner, M. (2005). Tam Öğrenme Destekli Çoklu Zekâ Kuramının Fen Bilgisi Öğretiminde Erişi, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır.
 • Saban, A. (2000). Öğrenme Öğretme Süreci (Gözden geçirilmiş 4.baskı) Ankara: Nobel Yayınları s. 212
 • Senemoğlu, N. (2005). Gelişim Öğrenme ve Öğretim Ankara: Gazi Kitapevi s. 504
 • Uslu, G, 2006. Ortaöğretim Matematik Dersinde Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Derse İlişkin Tutumlarına, Akademik Başarılarına ve Kalıcılık Düzeylerine Etkisi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Balıkesir.
 • Üredi, L. (1999). İlköğretimde Buluş Yolu ve Fen Eğitimi Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Ünal, G. ve Ergin, Ö. (2006). Buluş Yoluyla Fen Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Öğrenme Yaklaşımlarına ve Tutumlarına Etkisi Türk Fen Eğitimi Dergisi. Cilt 3, Sayı: 1
 • Yurdakul, B. (2005). Eğitimde Yeni Yönelimler, Demirel. Ö. Editör, Ankara: Pegema Yayıncılık, s.393

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

M. Faysal AKIN This is me
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, 21280 Kampus-Diyarbakı


Cahit PESEN This is me
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, 21280 Kampus-Diyarbakı

Publication Date June 1, 2010
Application Date
Acceptance Date
Published in Issue Year 2010, Volume , Issue 14

Cite

APA Akın, M. F. & Pesen, C. (2010). Özdeşliklerin Elde Edilmesinde Tam Küp Modelinin Öğrenme Ürünlerine Etkileri . Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi , (14) , 86-102 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/zgefd/issue/47952/606713