Year 2020, Volume , Issue 370, Pages 84 - 93 2020-12-31

Investigation of the Effects of a Compound Microbial Fertilizer Use on Yield and Quality Parameters in Walnuts (cv. Chandler)
Cevizde (cv. Chandler) Kompoze Mikrobiyal Gübre Kullanımının Verim ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Nihal ACARSOY BİLGİN [1] , Adalet MISIRLI [2] , Fatih ŞEN [3]


Nowadays, beneficial microorganisms are used effectively in agricultural applications due to its environmentally-friendly effects. These microorganisms, used in different areas, provide a positive effect on quality properties and yield by increasing the amount of plant nutrients. In this context, it was aimed to determine the effects of foliar microbial fertilizer applications (EM.A and EM.5) on yield and some fruit characteristics for 'Chandler' walnut variety in 3 different periods. The study was carried out in Demirci/Manisa

district between 2018 and 2019, EM.A application ranked the first in terms of fruit weight (12.62 g), width (33.60 mm) and diameter (41.13 mm). In both beneficial microbial fertilizer applications, a * value increased and C * value decreased. In general, the level of linoleic acid (EM.5 with 62.74%) was high in fruit, was followed by linoleinic (control with 16.21%) and oleic acid (EM.A with 13.22%), respectively. The highest yield was determined in EM.5 application and the lowest was found in untreated trees (0.78 kg/tree).

Günümüzde, çevre dostu etkileri sebebiyle, tarım uygulamalarında faydalı mikroorganizmalar etkin şekilde kullanılmaktadır. Bu mikroorganizmalar, bitki besin elementi içeriğini arttırması sayesinde meyve kalite özellikleri ve verim üzerine olumlu etki sağlamaktadır. Bu bağlamda, 3 farklı dönemde, yapraktan mikrobiyal gübre (EM.A ve EM.5) uygulamalarının ‘Chandler’ ceviz çeşidinde, verim ve bazı meyve özellikleri üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Demirci/Manisa’da 2018 ve 2019 yılları arasında yürütülen çalışmada, iki yılın ortalaması dikkate alındığında, meyve ağırlığı (12.62 g), eni (33.60 mm) ve yükseklik (41.13 mm) bakımından EM.A uygulaması ilk sırada yer almıştır. Her iki yararlı mikrobiyal gübre uygulaması ile a* değerinde artış, C* değerinde azalış gözlenmiştir. Genel olarak, meyvede, linoleik asit (%62.74 ile EM.5) düzeyi yüksek olurken bunu sırasıyla linoleinik (%16.21 ile kontrol) ve oleik asit (%13.22 ile EM.A) izlemiştir. Ağaç başına en yüksek verim EM.5 uygulamasında (2.52 kg/ağaç), en düşük verim ise uygulama yapılmayan ağaçlarda (0.78 kg/ağaç) saptanmıştır.
 • Acarsoy Bilgin, N., Şen, F., Yağmur, B., Özaktan, H. and Akbaba, M. 2018. The First Findings to Fruit Characteristics of Nutrient and PGPR Applications on Chandler Walnut Variety. 2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF) 2-5 April, 2018 Çeşme-İzmir/Turkey. 769-775.
 • Acarsoy Bilgin, N. 2019. Yapraktan Gübre Uygulamalarının Gemlik Zeytin Çeşidinde Verim ve Kalite Üzerine Etkileri. Internatıonal Agean Symposıum On Innovatıve Interdıscıplınary Scıentıfıc Researches. 449- 453.
 • Ağgün, Z., Geçer, M.K. ve Aslantaş, R. (2018). Bazı Çilek Çeşitlerinde Kök Bakterisi Uygulamalarının Meyve Verimi ve Verim Özellikleri Üzerine Etkileri. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi (UTYHBD), 4(1): 20 – 25. doi: 10.24180/ijaws.418523
 • Arıkan, Ş. and Pırlak, L. 2016. Effects of Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) on Growth, Yield and Fruit Quality of Sour Cherry (Prunus cerasus L.). Erwerbs-Obstbau. 58 (4): 221-226.
 • Atılgan, H., Mısırlı, A., Özaktan, H., Şen, F. ve Acarsoy Bilgin, N. 2019. Bakteri ve Kompost Çayı Uygulamalarının Salihli Kiraz Çeşidinde Meyve Özellikleri, Verim ve Besin Elementi İçeriklerine Etkileri. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg. 2019, 56 (4): 409-416.
 • Bilgin, S., Şen F., Özeker E. ve Acarsoy Bilgin, N. 2018. Bazı Ceviz Çeşitlerinin Menemen Ekolojisinde Morfolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. ÇOMÜ Zir. Fak. Derg. 6 (1): 31–39
 • Bona, E., Lingua, G. and Todeschini, V. 2016. Effect of bioinoculants on the quality of crops In Bioformulations: For Sustainable Agriculture. Arora N.K., editor; Mehnaz S., editor; and Balestrini R., editor. (eds). New Delhi: Springer India, Private Ltd., pp. 93–124.
 • Cittadini, M.C., Martín, D., Gallo, S., Fuente, G., Bodoira, R., • Martínez, M. and Maestri, D. 2020. Evaluation of hazelnut and walnut oil chemical traits from conventional cultivars and native genetic resources in a non-traditional crop environment from Argentina. European Food Research and Technology. 246:833–843 https://doi.org/10.1007/s00217-020-03453-8
 • Dede, A. 2013. Bitki Büyüme Düzenleyici Bakterilerin Karakterizasyonu. Anadolu Üniversitesi, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Ertürk, Y., Ercişli, S. ve Çakmakcı, R. 2012. Yield and growth response of strawberry to plant growth promoting rhizobacteria inoculation. Journal of Plant Nutrition, 35(6): 817-826.
 • Eşitken, A., Yıldız, H.E., Ercişli, S., Dönmez, M.F., Turan, M. ve Güneş, A. 2010. Effects of plant growth promoting bacteria (PGPB) on yield, growth and nutrient contents of organically grown starwberry. Scientia Horticulturae, 124: 62-66.
 • Forde, H.I. 1975. Walnuts. In: Editors Janickand J, Moore JN. Advances in Fruit Breeding. 439-455.
 • Gerçekcioğlu, R., Ertürk, A. ve Öz Atasever, Ö. 2018. Bitki Büyümesini Teşvik Edici Rizobakteri (PGPR) Uygulamasının Eşme Ayva Çeşidinde (Cydonia vulgaris L.) Verim ve Meyve Özellikleri Üzerine Etkileri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 35 (3), 209-216.
 • Güneş, A., Karagöz, K., Turan, M., Kotan, R., Yıldırım, E., Çakmakcı, R. ve Şahin, F. 2015. Fertilizer efficiency of some plant growth promoting rhizobacteria for plant growth. Research Journal of Soil Biology, 7: 28-45.
 • Higa, T. and Parr. J.F. 1994. Beneficial Effective Microorganisms for a Sustainable Agriculture Environment. International Nature Farming Research Center Atami, Japan. 25s.
 • İpek, M., Pırlak, L., Eşitken, A., Dönmez, M.F., Turan, M. ve Şahin, F. 2014. Plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR) ıncrease yield, growth and nutrition of strawberry under high calcareous soil conditions. Journal of Plant Nutrition, 37:990– 1001.
 • Karakurt, H., Kotan, R., Dadaşoğlu, F., Aslantaş, R. ve Şahin, F. 2011. Effects of plant growth promoting rhizobacteria on fruit set, pomological and chemical characteristics, color values, and vegetative growth of sour cherry (Prunus cerasus cv. Kütahya). Turk J Biol., 35: 283-291.
 • Karlıdağ, H., Yıldırım, E., Turan, M. ve Pehluvan, M. 2013. Plant growth-promoting rhizobacteria mitigate deleterious effects of salt stress on strawberry plants (Fragaria X ananassa). Hort. Science, 48(5): 563–567.
 • Liu, F.C., Xing, S.J., Ma, H.L., Du, Z.Y. and Ma, B.Y. 2014. Effects of inoculating plant growth-promoting rhizobacteria on the biological characteristics of walnut (Juglans regia) rhizosphere soil under drought condition. The journal applied ecology. 25(5):1475-82.
 • Mcguire, R.G. 1992. Reporting of Objective Color Measurements. Hortscience 27:1254-1255.
 • Mordoğan, N., Ceylan, Ş., Delibacak, S., Çakıcı, H., Günen, E., Pekcan, T. ve Çolak, B. 2013. Organik gübrelemenin zeytin yetiştirilen kumlu-tınlı topraktaki besin element içeriğine etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 10(1): 7 – 13.
 • Olut, M.B. ve Kafkas, E. 2018. Chandler’ X ‘Kaplan-86’ F1 Ceviz Populasyonunun Meyvelerinde Yağ Asidi ve Tokoferol İçeriklerinin Karakterizasyonu. Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2018 Cilt: 36(8): 53-66.
 • Ojeda-Amador, R.M., Desamparados Salvador, M., Gómez-Alonso, S. and Fregapane, G. 2018. Characterization of virgin walnut oils and their residual cakes produced from different varieties. Food Research International. 108: 396-404. doi.org/10.1016/j.foodres.2018.03.066
 • Özçağıran, R., Ünal, A., Özeker, E. ve İsfendiyaroğlu, M., 2014. Ilıman İklim Meyve Türleri, Sert Kabuklu Meyveler Cilt III, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No:566.
 • Parewa, H.P., Yadav, J., Rakshit, A., Meena, V.S. and Karthikeyan, N. 2014. Plant growth promoting rhizobacteria enhance growth and nutrient uptake of crops. Agric Sustain Dev., 2(2):101–116.
 • Ramos, D.E. 1998. Walnut Production Manual. University of California. Division of Agriculture and Natural Resources. Publication 3373. 319p
 • Rostamikia, Y., Tabari, M., Asgharzadeh, A. and Rahmani, A. 2016. Effect of Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) and Cold Stratification on Seed Germination and Early Growth of Corylus avellana L. Austrian Journal of Forest Science. 4: 337-352.
 • Ruzzi, M. and Aroca, R. 2015. Plant growth-promoting rhizobacteria act as biostimulants in horticulture. Scientia Horticulturae, 196:124–134.
 • Shakeel, S. and Hassan, D.G. 2018. In vitro Bioefficacy of Rhizobacteria, Isolated from Walnut (Juglans regia L.) Rhizosphere in North-Western Himalayas, against Five Fungal Phytopathogens. Applied Biological Research Volume : 20, Issue : 3. 234- 243. doi:10.5958/0974-4517.2018.00032.0
 • Solmaz, Y. 2014. Tekirdağ İlindeki Ceviz Bahçelerinin Beslenme Durumlarının Yaprak Analizleriyle Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı.
 • Şen, S.M. 1980. Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgesi cevizlerinin (Juglans regia L.) seleksiyon yoluyla ıslahı üzerinde araştırmalar, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü (Doktora Tezi), Erzurum.
 • Şen, S.M. 2017. Cevizin Besin Değeri ve Sağlıklı Beslenmedeki Önemi. Bahçe 46 (Özel Sayı 2): 1–9.
 • Şimşek, M. 2016. Chemical, mineral, and fatty acid compositions of various types of walnut (Juglans regia L.) in Turkey. Bulgarian Chemical Communications, 48(1): 66–70.
 • Thakur, S., Mehta, K. and Sekhar, R.S. 2015. Effect of GA3 and plant growth promotıng rhızobacterıa (PGPR) on growth, yield and fruıt qualıty of strawberry, Fragarıa X Ananassa Duch Cv Chandler. International Journal of Advanced Research, 3(11):312 - 317.
 • Welbaum, G., Sturz, A.V., Dong, Z. and Nowak, J. 2004. Fertilizing soil microorganisms to improve productivity of agroecosystems. Crit Rev Plant Sci 23: 175–193.
 • Zaman, M., Kurepin, L., Cattoa, W. and Pharisc, R. 2014. Enhancing crop yield with theuse of N-based fertilizers co-applied with plant hormones or growth regulators. Published on line in Wiley On line Library.
Primary Language tr
Subjects Horticulture
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-5018-6347
Author: Nihal ACARSOY BİLGİN (Primary Author)
Institution: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6128-9974
Author: Adalet MISIRLI
Institution: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7286-2863
Author: Fatih ŞEN
Institution: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Country: Turkey


Thanks Araştırılmanın yürütülmesine olanak sağlayan Sayın Kerem Kıncı, EM Agriton doğal ürünler Genel Müdürü Sayın Alper Akman ve Sayın Kevser Türe’ye teşekkür ederiz.
Dates

Application Date : May 2, 2020
Acceptance Date : May 19, 2020
Publication Date : December 31, 2020

Bibtex @research article { zm731026, journal = {Ziraat Mühendisliği}, issn = {1301-0891}, eissn = {2651-4494}, address = {Sakarya Cad. 30/2 Kızılay ÇANKAYA / ANKARA}, publisher = {Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği}, year = {2020}, volume = {}, pages = {84 - 93}, doi = {10.33724/zm.731026}, title = {Cevizde (cv. Chandler) Kompoze Mikrobiyal Gübre Kullanımının Verim ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması}, key = {cite}, author = {Acarsoy Bi̇lgi̇n, Nihal and Mısırlı, Adalet and Şen, Fatih} }
APA Acarsoy Bi̇lgi̇n, N , Mısırlı, A , Şen, F . (2020). Cevizde (cv. Chandler) Kompoze Mikrobiyal Gübre Kullanımının Verim ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması . Ziraat Mühendisliği , (370) , 84-93 . DOI: 10.33724/zm.731026
MLA Acarsoy Bi̇lgi̇n, N , Mısırlı, A , Şen, F . "Cevizde (cv. Chandler) Kompoze Mikrobiyal Gübre Kullanımının Verim ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması" . Ziraat Mühendisliği (2020 ): 84-93 <https://dergipark.org.tr/en/pub/zm/issue/56440/731026>
Chicago Acarsoy Bi̇lgi̇n, N , Mısırlı, A , Şen, F . "Cevizde (cv. Chandler) Kompoze Mikrobiyal Gübre Kullanımının Verim ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması". Ziraat Mühendisliği (2020 ): 84-93
RIS TY - JOUR T1 - Cevizde (cv. Chandler) Kompoze Mikrobiyal Gübre Kullanımının Verim ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması AU - Nihal Acarsoy Bi̇lgi̇n , Adalet Mısırlı , Fatih Şen Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33724/zm.731026 DO - 10.33724/zm.731026 T2 - Ziraat Mühendisliği JF - Journal JO - JOR SP - 84 EP - 93 VL - IS - 370 SN - 1301-0891-2651-4494 M3 - doi: 10.33724/zm.731026 UR - https://doi.org/10.33724/zm.731026 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ziraat Mühendisliği Cevizde (cv. Chandler) Kompoze Mikrobiyal Gübre Kullanımının Verim ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması %A Nihal Acarsoy Bi̇lgi̇n , Adalet Mısırlı , Fatih Şen %T Cevizde (cv. Chandler) Kompoze Mikrobiyal Gübre Kullanımının Verim ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması %D 2020 %J Ziraat Mühendisliği %P 1301-0891-2651-4494 %V %N 370 %R doi: 10.33724/zm.731026 %U 10.33724/zm.731026
ISNAD Acarsoy Bi̇lgi̇n, Nihal , Mısırlı, Adalet , Şen, Fatih . "Cevizde (cv. Chandler) Kompoze Mikrobiyal Gübre Kullanımının Verim ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması". Ziraat Mühendisliği / 370 (December 2020): 84-93 . https://doi.org/10.33724/zm.731026
AMA Acarsoy Bi̇lgi̇n N , Mısırlı A , Şen F . Cevizde (cv. Chandler) Kompoze Mikrobiyal Gübre Kullanımının Verim ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Ziraat Mühendisliği. 2020; (370): 84-93.
Vancouver Acarsoy Bi̇lgi̇n N , Mısırlı A , Şen F . Cevizde (cv. Chandler) Kompoze Mikrobiyal Gübre Kullanımının Verim ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Ziraat Mühendisliği. 2020; (370): 84-93.
IEEE N. Acarsoy Bi̇lgi̇n , A. Mısırlı and F. Şen , "Cevizde (cv. Chandler) Kompoze Mikrobiyal Gübre Kullanımının Verim ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması", Ziraat Mühendisliği, no. 370, pp. 84-93, Dec. 2021, doi:10.33724/zm.731026