Year 2017, Volume 16, Issue 63, Pages 1423 - 1439 2017-10-06

İSLAMİ FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: KATILIM BANKALARI MÜŞTERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İstemi ÇÖMLEKÇİ [1]

597 841

            Bireylerin tasarruflarını yönetebilmesi, satın alma ve ödeme alternatifleri arasında tercih yapabilmesi ve finansal planlama yapabilmesi ancak finansal okuryazarlık ile mümkündür.  Finansal okuryazarlık finansal bilgi, finansal tutum ve davranışın birleşimi iken İslami finansal okuryazarlık bireylerin İslami finansın temel mantığını anlama, İslami finansal sistem hakkında bilgi sahibi olma ve karar verme yeteneği ile ilgilidir. Bu çalışmanın amacı katılım bankalarının müşterilerinin İslami finansal okuryazarlık seviyelerinin belirlenmesidir. Ayrıca İslami finansal okuryazarlık düzeyinin demografik faktörlere göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi çalışmanın alt amaçları arasında yer almaktadır. Araştırmanın evrenini, katılım bankalarında hesabı bulunan bireysel hesap sahipleri oluşturmaktadır. Araştırma da örneklemeye gidilmiş ve kartopu örneklem yöntemi tercih edilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen 401 anket formu SPSS 18 paket programı ile analiz edilmiştir.


Çalışma sonucunda katılım bankaları müşterilerinin İslami Finansal Bilgi düzeylerinin ve İslami Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin düşük olduğu tespit edilmiştir.  Ayrıca İslami Finansal Bilgi Düzeyi ve İslami Finansal Okuryazarlık Düzeyinin cinsiyet, yaş, eğitim seviyesi, meslek grubu ve gelir düzeyi göre anlamlı farklılık gösterdiği sonuçlarına ulaşılmıştır.


İslami finans, Finansal okuryazarlık
 • Abdillahi, A. M. (2015), Determinants of Islamic Financial Literacy Towards Retirement Planning, Thesis of Master, School of Economic, Finance and Banking Universiti Utara Malaysia.
 • Abdullah, M. A. ve Anderson, A. (2015), Islamic Financial Literacy among Bankers in Kuala Lumpur, Journal of Emerging Economies and Islamic Research, Vol. 3, No. 2, pp. 1-16.
 • Abubakar, H. A. (2015)," Entrepreneurship Development and Financial Literacy in Africa ", World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, Vol. 11 (4), pp. 281- 294.
 • Alkaya, A. ve Yağlı, İ. (2015). Finansal Okuryazarlık, Finansal Bilgi, Davranış ve Tutum: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 8, Sayı 40, pp. 585-599.
 • Al-Tamimi, H. A. H. ve Kalli, A. A. B. (2009), Financial Literacy and Investment Decisions of UAE Investors, The Journal of Risk Finance, Vol. 10, Iss 5, pp. 500 – 516.
 • Altan, F. ve Biçer, E.B. (2016), Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık ile İlgili Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Aralık, 20(4), ss. 1501-1517.
 • Altunışık, R., Coşkun R., Bayraktaroğlu S. ve Yıldırım E. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri – SPSS Uygulamalı. (5. Baskı), Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Antara, P. M., Musa, R. ve Hassan, F. (2016), Bridging Islamic Financial Literacy and Halal Literacy: The Way Forward in Halal Ecosystem, Procedia Economics and Finance, 37, pp. 196 – 202.
 • Atkinson, A. and F. Messy (2012), “Measuring Financial Literacy: Results of the OECD / International Network on Financial Education (INFE) Pilot Study”, OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 15, OECD Publishing.
 • Babiarz, P. ve Robb, C. A. (2014), Financial Literacy and Emergency Saving, Journal of Family and Economic Issue, 35, pp. 40–50.
 • Barış, S. (2016), Finansal Okuryazarlık ve Bütçeleme Davranışı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, TESAM Akademi Dergisi, Temmuz, 3 (2), ss. 13 – 38.
 • Baysa, E. ve Karaca S.S. (2016). Finansal Okuryazarlık ve Banka Müşteri Segmentasyonları Üzerine Bir Uygulama, Muhasebe ve Finansman Dergisi Temmuz, Sayı 71, ss. 109-126.
 • Chen, H. ve Volpe, R. P. (1998), An Analysis of Personal Financial Literacy Among College Students, Financial Services Review, 7 (2), pp 107-128.
 • Chen, H. ve Volpe, R. P. (2002), Gender Differences in Personal Finance Literacy Among College Students, Financial Services Review, 11, pp. 289 – 307.
 • Clercq, de B. ve Venter, JMP. (2009), Factors Influencing A Prospective Chartered Accountant’s Level of Financial Literacy: An Exploratory Study, Meditari Accountancy Research, Vol. 17, No. 2, pp. 47 – 60.
 • Çam, H. ve Çam, A.V. (2016), Finansal Okuryazarlığın Mobil Bankacılık Kullanımındaki Rolü: Doğu Karadeniz Bölgesinde Bir Araştırma, Cilt:1, Sayı:3, ss. 98 – 105.
 • Dahlia I., Rabitah H. ve Zuraidah M. I.(2009), A Study on Financial Literacy of Malaysian Degree Students, Cross-cultural Communication, Vol. 5 No. 4. pp. 51 – 59.
 • Dilek S., Küçük, O.ve Eleren, Ali (2016), Kastamonu Üniversitesi Öğrencilerinin Ekonomi Okuryazarlığı, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 7, ss. 1865-1878.
 • Elmas, B. ve Yılmaz, H. Finansal Okuryazarlık: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, ss. 115 – 140.
 • Er, F., Temizel, F., Özdemir, A. ve - Sönmez, H. (2014), Lisans Eğitim Programlarının Finansal Okuryazarlık Düzeyine Etkisinin Araştırılması: Türkiye Örneği, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt/Vol.: 14 - Sayı/No: 4, ss. 113-126.
Subjects Social
Published Date Ekim-2017
Journal Section Articles
Authors

Author: İstemi ÇÖMLEKÇİ
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: October 6, 2017

Bibtex @research article { esosder304175, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2017}, volume = {16}, pages = {1423 - 1439}, doi = {10.17755/esosder.304175}, title = {İSLAMİ FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: KATILIM BANKALARI MÜŞTERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {ÇÖMLEKÇİ, İstemi} }
APA ÇÖMLEKÇİ, İ . (2017). İSLAMİ FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: KATILIM BANKALARI MÜŞTERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (63), 1423-1439. DOI: 10.17755/esosder.304175
MLA ÇÖMLEKÇİ, İ . "İSLAMİ FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: KATILIM BANKALARI MÜŞTERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 1423-1439 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/28768/304175>
Chicago ÇÖMLEKÇİ, İ . "İSLAMİ FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: KATILIM BANKALARI MÜŞTERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 1423-1439
RIS TY - JOUR T1 - İSLAMİ FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: KATILIM BANKALARI MÜŞTERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - İstemi ÇÖMLEKÇİ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17755/esosder.304175 DO - 10.17755/esosder.304175 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1423 EP - 1439 VL - 16 IS - 63 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.304175 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.304175 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences İSLAMİ FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: KATILIM BANKALARI MÜŞTERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A İstemi ÇÖMLEKÇİ %T İSLAMİ FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: KATILIM BANKALARI MÜŞTERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2017 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 16 %N 63 %R doi: 10.17755/esosder.304175 %U 10.17755/esosder.304175
ISNAD ÇÖMLEKÇİ, İstemi . "İSLAMİ FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: KATILIM BANKALARI MÜŞTERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 63 (October 2017): 1423-1439. https://doi.org/10.17755/esosder.304175
AMA ÇÖMLEKÇİ İ . İSLAMİ FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: KATILIM BANKALARI MÜŞTERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 16(63): 1423-1439.
Vancouver ÇÖMLEKÇİ İ . İSLAMİ FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: KATILIM BANKALARI MÜŞTERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 16(63): 1439-1423.