Year 2018, Volume 17, Issue 65, Pages 103 - 122 2018-01-11

PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Mehmet GUROL [1] , Azmi TURKAN [2] , İpek SOM [3]

248 1625

Bu araştırmanın amacı, pedagojik formasyon sertifika programının niteliği ve programda karşılaşılan sorunlar hakkında öğrenci ve sorumlu öğretim üyelerinin görüşlerinin ve olası politika önerilerinin belirlenmesidir. Araştırma karma desendedir. Araştırmanın nicel katılımcı grubunu pedagojik formasyon eğitimi alan 189 kişi oluşturmaktadır. Nitel boyutunda ise, katılımcı grubu 5 pedagojik formasyon öğrencisi ve pedagojik formasyon sertifika programında eğitim veren öğretim üyesi 3 akademisyenden oluşmaktadır. Araştırmanın nicel boyutu kapsamında Adıgüzel (2015) tarafından geliştirilen “Pedagojik Formasyon Programı Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır.  Nitel verileri toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Nicel analizlerde betimsel analizler ve bağımsız örneklem t- testi yapılmıştır. Nitel verilerin analizi için ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen nicel bulgulara göre katılımcıların programın öğrenme-öğretme boyutunda en düşük ortalamaya sahip oldukları tespit edilmiştir. Görüşmeler sonucunda elde edilen nitel bulgularda da daha çok öğrenme-öğretme süreçlerinde olumsuzlukların bulunduğu tespit edilmiştir.


Pedagojik formasyon, öğretmen adayı, degerlendirme
 • Adiguzel, O. C. (2015). Development of a scale for evaluating the pedagogical formation program implemented with Turkish prospective teachers. Educational Research and Reviews, 10(2), 101.
 • Akdemir, A. S. (2013). Türkiye’de öğretmen yetiştirme programlarının tarihçesi ve sorunları. Electronic Turkish Studies, 8(12), 15-28.
 • Akyüz, Y. (2006). Türkiye’de öğretmen yetiştirmenin 160. yılında Darülmuallimîn’in ilk Yıllarına Toplu ve Yeni Bir Bakış. Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM, 20(20), 17-58.
 • Akyüz, Y. (2013). Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Atasoy, A. (2004). Öğretmen eğitiminde nitelik ve pedagojik formasyon. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 51, 7-11.
 • Aycan, H. Ş. (2015). Liselere Öğretmen Yetiştirmede Geri Adım: Yüksek Öğretmen Okullarından Pedagojik Formasyon Kurslarına. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 61-72.
 • Azar, A. (2011). Türkiye’de öğretmen eğitimi üzerine bir söylem: Nitelik Mi? Nicelik Mi?.Yükseköğretim ve Bilim Dergisi (Journal of Higher Education and Science), 1 (1), 36-38.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Creswell, J. W. (2008). Educational research planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. International Pearson Merril Prentice Hall.
 • Creswell, J. W., & Pablo-Clark, V. (2014). Karma yöntem araştırmaları (Çev Edt: Dede, Y. ve Demir, SB). Ankara: Anı.
 • Dalgıç, G., Doyran, T. ve Vatanartıran, S. (2012). Ücretli öğretmenlerin, katıldıkları pedagojik formasyon programına ilişkin deneyimleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11, 39-54.
 • Dündar, H. & Karaca, E. T. (2013). Formasyon öğrencilerinin ‘pedagojik formasyon programına ilişkin sahip oldukları metaforlar. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 19-34.
 • Green, J. C., Krayder, H., & Mayer, E. (2005). Combining qualitative and quantitative methods in social inquiry. In B. Somekh & C. Lewin (Eds.). Research methods in the social sciences (pp. 275-282). London: Sage.
 • Kara, D. A. & Sağlam, M. (2014). Öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin öğrenme-öğretme sürecine yönelik yeterlikleri kazandırması yönünden değerlendirilmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 2(3), 28-86.
 • Karamustafaoğlu, O & Özmen, H. (2004). Toplumumuzda ve öğretmen adayları arasında öğretmenlik mesleğine verilen değer üzerine bir araştırma. Değerler Eğitiöi Dergisi, 2 (6), 35-49.
 • Koehler, M., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge (TPACK)?. Contemporary issues in technology and teacher education, 9(1), 60-70.
 • Küçükahmet, L. (2007). 2006-2007 öğretim yılında uygulamaya başlanan öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 203-219.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (MEB) (2014). Öğretmenlik alanları, atama ve ders okutma esasları. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı. http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretmenlik-alanlari/icerik/201 adresinden 01.12.2015 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Özoğlu, M. (2010). Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Sisteminin Sorunları. Seta Analiz.
 • Sağlam, A. Ç. (2015). Pedagojik formasyon sertifikası programının etkililiğinin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2).63-73.
 • Seferoğlu, S. S. (2009). Öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler. S. Erkan (Ed.), Eğitim bilimine giriş içinde (249-274). İstanbul: Kriter Yayınevi.
 • Sever, D., Aktaş, B. Ç., Şahin, S. A., & Tunca, N. (2015). Problems that Pedagogical Formation Certificate Program Students Think that They will Encounter in Their Professional Lives. Anadolu Journal Of Educational Sciences International, 5(2), 1-23.
 • Shulman, L. S. (2000). Teacher development: Roles of domain expertise and pedagogical knowledge. Journal of Applied Developmental Psychology, 21(1), 129-135.
 • Şeker, H., Deniz, S., & Görgen, İ. (2015). Pre-service teachers’ motivations toward teaching profession and their opinions about the pedagogic formation program. Educational Research and Reviews, 10 (10), 1403-1414.
 • Tekin, H. (2000). Egitimde Ölçme ve Degerlendirme(16. Baskı). Ankara:Yargı Yayınevi.
 • Tuncer, M. (2012). Türkiye’deki kadrosuz öğretmen istihdamının kadrosuz istihdam edilen öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. University of Gaziantep Journal of Social Sciences, 11(3), 797-818.
 • Yapıcı, M. & Yapıcı, Ş. (2013). Öğretmen adaylarının pedagojik formasyona ilişkin metaforları. Turkish Studies-International Peridoical For The Languages, Literature and History of Turkish Turkic, 8 (8), 1421-1429.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, G. (2015). Pedagojik formasyon yoluyla öğretmen yetiştirme uygulamalarında karşılaşılan güçlükler ve mezunların istihdamlarının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Yücel-Toy, B. (2015). A Thematic review of preservice teacher education research in Turkey and reflections of teacher education policies. Education & Science/Egitim ve Bilim, 40(178), 23-60.
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) (1998). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. Ankara: Yükseköğretim Kurulu. http://www.yok.gov.tr/web/guest/yayinlarimiz adresinden 02.12.2015 tarihinde erişilmiştir.
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) (2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007).(Öğretmenin üniversitede yetiştirilmesinin değerlendirilmesi). Ankara: Yükseköğretim Kurulu. http://www.yok.gov.tr/web/guest/yayinlarimiz adresinden 02.12.2015 tarihinde erişilmiştir.
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) (2015a). Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programları hakkında açıklama. Ankara: Yükseköğretim Kurulu.http://www.yok.gov.tr/documents/10279/19836547/Pedagojik_Formasyon_Egitimi_Sertifika_Programlari_Hakkinda_Aciklama.pdf adresinden 10.12.2015 tarihinde erişilmiştir.
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)(2015b). Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına ilişkin çerçeve usul ve esaslar. http://www.yok.gov.tr/web/guest/pedagojik-formasyonla-ilgili-sss adresinden 10.12.2015 tarihinde erişilmiştir.
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK). (2009). 08 Eylül 2009 tarih ve 28565 Sayılı yazı.
 • Yüksel, S. (2011). Fen-edebiyat fakültesi öğretim üyelerinin öğretmen yetiştirme sistemine ilişkin düşünceleri (Uludağ üniversitesi fen-edebiyat fakültesi örneği). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 179-198.
 • Yüksel, S. (2015). Öğretmen yetiştirme politikalarında dönüşüm: 21. y.y. öğretmenini yetiştirme. Türkiye Özel Okullar Birliği Dergisi, 32, 23-28.
Subjects Social
Published Date Ocak 2018
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Mehmet GUROL
Institution: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Azmi TURKAN
Institution: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: İpek SOM
Institution: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Dates

Publication Date: January 11, 2018

Bibtex @research article { esosder306839, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {103 - 122}, doi = {10.17755/esosder.306839}, title = {PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {GUROL, Mehmet and TURKAN, Azmi and SOM, İpek} }
APA GUROL, M , TURKAN, A , SOM, İ . (2018). PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (65), 103-122. DOI: 10.17755/esosder.306839
MLA GUROL, M , TURKAN, A , SOM, İ . "PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 103-122 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/33255/306839>
Chicago GUROL, M , TURKAN, A , SOM, İ . "PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 103-122
RIS TY - JOUR T1 - PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Mehmet GUROL , Azmi TURKAN , İpek SOM Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17755/esosder.306839 DO - 10.17755/esosder.306839 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 103 EP - 122 VL - 17 IS - 65 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.306839 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.306839 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ %A Mehmet GUROL , Azmi TURKAN , İpek SOM %T PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2018 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 17 %N 65 %R doi: 10.17755/esosder.306839 %U 10.17755/esosder.306839
ISNAD GUROL, Mehmet , TURKAN, Azmi , SOM, İpek . "PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 65 (January 2018): 103-122. https://doi.org/10.17755/esosder.306839
AMA GUROL M , TURKAN A , SOM İ . PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(65): 103-122.
Vancouver GUROL M , TURKAN A , SOM İ . PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(65): 122-103.