Year 2018, Volume 17, Issue 65, Pages 248 - 261 2018-01-05

MESLEKİ VE ÖRGÜTSEL DUYGUSAL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ:TÜTÜN EKSPERLERİ VE TÜTÜN TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Haluk TANRIVERDİ [1] , Gelengül KOÇASLAN [2]

158 433

Bu araştırmanın temel amacı mesleki duygusal bağlılık ve örgütsel duygusal bağlılık arasındaki ilişkiyi bulmaktır. Bu amaçla Türkiye’deki farklı kamu ve özel kurumlarda çalışan 133 tütün eksperi ve tütün mühendisi ile ampirik bir çalışma yürütülmüştür.

 

Bu çalışmanın sonuçlarına göre tütün eksperleri ve tütün teknoloji mühendislerinin mesleki duygusal bağlılık ve örgütsel duygusal bağlılıkları arasında pozitif ve anlamlı ilişki olduğu kanıtlanmıştır. Sonuçlar tütün eksperleri ve tütün mühendislerinin çok yüksek düzeyde mesleki duygusal bağlılığa sahip olduğunu göstermektedir. Mesleki duygusal bağlılık düzeyleri, örgütsel-kurumsal duygusal bağlılık düzeyini etkilemektedir.

 

Mesleki Duygusal Bağlılık, Örgütsel Duygusal Bağlılık
 • Akdemir, B. ve Duman, M. Ç. (2016). Duygusal Bağlılık Ve İşgören Performası Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma. International Journal of Social Science, 4-46:343-357.
 • Allen, N. J. ve Grisaffe, D. B. (2001). Employee Commitment to The Organization and Customer Reactions Mapping The Linkages. Human Resource Management Review, 11:209–236.
 • Aslan, Ş. (2008). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Örgütsel Bağlılık ve Mesleğe Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Araştırılması. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 15-2:163-178.
 • Şimşek, Ş. ve Aslan, Ş. (2012). Mesleki ve Örgütsel Bağlılığın Örgütsel Vatandaşlık Davranışa İlişkin Sonuçlarla İlişkisi. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 415-454
 • Blau, G. (2001). On Assessing the Construct Validity of Two Multidimensional Constructs Occupational Commitment and Occupational Entrenchment. Human Resources Management Review, 11:279-298.
 • Blau, G. (2003). Testing for a Four-Dimensional Structure of Occupational Commitment. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 76:469-488.
 • Blau, G. (2007). Does A Corresponding Set Of Variables For Explaining Voluntary Organizational Turnover Transfer To Explaining Voluntary Occupational Turnover? Journal of Vocational Behavior, 70:135-148.
 • Carson, K. D. , Carson, P. P. ve Bedeian, A. G. (1995). Development and Construct Validation of Career Entrenchment Measure. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 68:301-320.
 • Carson, K. D. ve Carson, P. P. (1997). Career Entrenchment: A Quite March Toward Occupational Death? Academy of Management Executive, 11-1: 62-75.
 • Chang, C. , Du, P. ve Huang, I. (2006). Nurses’ Perceptions of Serve Acute Respiratory Syndrome: Relationship between Commitment and Intention to Leave Nursing. Journal of Advanced Nursing, 54-2: 171-179.
 • Chang, H. T. , Chi, N. ve Miao, M. (2007). Testing the Relationship between Three- Component Organizational / Occupational Commitment and Organizational / Occupational Turnover Intention Using a Non Recursive Model. Journal of Vocational Behavior, 70: 352-368.
 • Cihangiroğlu, N. , Teke, A. , Özata, M. ve Çelen Ö. (2015). Mesleki Bağlılık İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Analizi, Gülhane Tıp Dergisi, 57: 367-372.
 • Dwivedula, R. ve Bredillet, C. (2010). The Relationship Between Organizational And Professional Commitment In The Case Of Project Workers: Implications For Project Management. Project Management Journal, 41-4:79–88.
 • Eisenberg, R. , Huntington, R. , Hutchison, S. ve Sowa, D. (1986). Perceived Organizational Support. Journal Of Applied Psychology, 71:500-507.
 • Goleman, D. (2000). İşbaşında Duygusal Zekâ, İkinci Baskı. İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Gouldner, A. W. (1957). Cosmopolitans and Locals: Toward an Analysis of Latent Social Roles – I. Administrative Science Quarterly, 2:281-306.
 • Guerreiro Figueira, D. J., Rocha Pereira do Nascimento, J. L., & Rodrigues Guita de Almeida, M. H. (2015). Relation between Organizational Commitment and Professional Commitments: an Exploratory Study Conducted with Teachers. Universitas Psychologica, 14-1:43-56.
 • Güney, S. (2004). Açıklamalı Yönetim-Organizasyon ve Örgütsel Davranış Terimler Sözlüğü. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Irving, P. G, Coleman, D. F ve Cooper, C. L. (1997). Further Assessment of Three- Component Model of Occupational Commitment: Generalizability and Differences across Occupations. Journal of Applied Psychology, 82-3: 444- 452.
 • Lee, K. , Carswell, J. J ve Allen, N. J. (2000). A Meta-Analytic Review of Occupational Commitment: Relation with Person and Work-Related Variables. Journal of Applied Psychology, 85:799-811.
 • Levinson, H. (1965). Reciprocation: The relationship Between Man And Organization. Administrative Science Quarterly, 9:370-390.
 • Rhoades, L. , Eisenberg, R. ve Armeli, S. (2001). Affective Commitment to the Organization:The Contribution of Perceived Organizational Support. Journal of Applied Psychology. 86-5:825-836.
 • May, T. Y, Korczynski, M. ve Frenkel, S. J (2002). Organizational and Occupational Commitment: Knowledge Workers in Large Corporations. Journal of Management Studies, 36-9:775-801.
 • Meyer, J. P, Allen, N. J. ve Smith, C. A. (1993). Commitment to Organizations and Occupations: Extension and Test of a Three-Component Conceptualization. Journal of Applied Psychology, 78:538-551.
 • Morrow, P. C. (1993). The Theory and Measurement of Work Commitment. Greenwich: JAI Press.
 • Mowday, R. T. , Steers, R. M. , Porter, L. W. (1979). The Measurement of Organizational Commitment. Journal of Vocational Behavior, 14-2: 224-247.
 • Özdevecioğlu, M. ve Aktaş, A. (2007). Kariyer Bağlılığı, Mesleki Bağlılık Ve Örgütsel Bağlılığın Yaşam Tatmini Üzerindeki Etkisi: İş-Aile Çatışmasının Rolü. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28:1-20
 • Scarpello, V. ve Vandenberg, J. R. (1994). A Longitudinal Assessment of the Determinant Relationship Between Employee Commitment to the Occupational and Organizations. Journal of Organizational Behavior, 15:535- 547.
 • Shore, L. M. ve Shore, T. H. (1995). Perceived Organizational Support And Organizational Justice. In Organizational Politics, Justice And Support: Managing The Social Climate In The Workplace (R.S. Cropanzano ve K. M. Kacmar (Eds.)) Westport, CT: Quorum Books:149-164.
 • Snape, E. ve Redman, T. (2003). An Evaluation of a Three-Component Model of Occupational Commitment: Dimensionality and Consequences among United Kingdom Human Resource Management Specialists. Journal of Applied Psychology, 88-1:152-159.
 • Sorensen, J. E. ve Sorensen, T. L (1974). The Conflict of Professionals in Bureaucratic Organizations. Administrative Science Quarterly, 19-1:98-106.
 • Şimşek, Ş. ve Aslan, Ş. (2012). Meslekî Ve Örgütsel Bağlılığın, Örgütsel Davranışa İlişkin Sonuçlarla İlişkileri. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi,23: 420-454.
 • Tak, B. , Çiftçioğlu, B. A. (2009). Üç Boyutlu Mesleki Bağlılık Ölçeğinin Türkçe’de Güvenilirlik Ve Geçerliliğinin İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması. İşletme Fakültesi Dergisi, 10- 1:35-54. Tanrıverdi, H. (1988). Tütün Dünyasında Eksperlikten Mühendisliğe Geçiş. Ülkemizin kalkınmasında Mühendisliğin Rolü Sempozyumu, Yıldız Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 20-24 Haziran, İnşaat Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Ortak Konular Bildirileri Kitabı, İstanbul: 516-529.
 • Wallace, J. E. (1995). Organizational and Professional Commitment in Professional and Non-Professional Organizations. Administrative Science Quarterly, 40-2:228-255.
 • Wang, X. ve Armstrong, A. (2004). An Emprical Study of PM Professionals’ Commitment to Their Professions and Employing Organizations. International Journal of Project Management, 22:377-386.
 • http://www.istatistikanaliz.com/faktor_analizi.asp (Erişim Tarihi: 24.05.2017).
Subjects Social
Published Date Ocak 2018
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Haluk TANRIVERDİ
Institution: PROF. DR. , İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Gelengül KOÇASLAN
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @research article { esosder318972, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {248 - 261}, doi = {10.17755/esosder.318972}, title = {MESLEKİ VE ÖRGÜTSEL DUYGUSAL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ:TÜTÜN EKSPERLERİ VE TÜTÜN TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {TANRIVERDİ, Haluk and KOÇASLAN, Gelengül} }
APA TANRIVERDİ, H , KOÇASLAN, G . (2018). MESLEKİ VE ÖRGÜTSEL DUYGUSAL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ:TÜTÜN EKSPERLERİ VE TÜTÜN TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (65), 248-261. DOI: 10.17755/esosder.318972
MLA TANRIVERDİ, H , KOÇASLAN, G . "MESLEKİ VE ÖRGÜTSEL DUYGUSAL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ:TÜTÜN EKSPERLERİ VE TÜTÜN TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 248-261 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/33255/318972>
Chicago TANRIVERDİ, H , KOÇASLAN, G . "MESLEKİ VE ÖRGÜTSEL DUYGUSAL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ:TÜTÜN EKSPERLERİ VE TÜTÜN TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 248-261
RIS TY - JOUR T1 - MESLEKİ VE ÖRGÜTSEL DUYGUSAL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ:TÜTÜN EKSPERLERİ VE TÜTÜN TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Haluk TANRIVERDİ , Gelengül KOÇASLAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17755/esosder.318972 DO - 10.17755/esosder.318972 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 248 EP - 261 VL - 17 IS - 65 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.318972 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.318972 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences MESLEKİ VE ÖRGÜTSEL DUYGUSAL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ:TÜTÜN EKSPERLERİ VE TÜTÜN TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Haluk TANRIVERDİ , Gelengül KOÇASLAN %T MESLEKİ VE ÖRGÜTSEL DUYGUSAL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ:TÜTÜN EKSPERLERİ VE TÜTÜN TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2018 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 17 %N 65 %R doi: 10.17755/esosder.318972 %U 10.17755/esosder.318972
ISNAD TANRIVERDİ, Haluk , KOÇASLAN, Gelengül . "MESLEKİ VE ÖRGÜTSEL DUYGUSAL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ:TÜTÜN EKSPERLERİ VE TÜTÜN TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 65 (January 2018): 248-261. https://doi.org/10.17755/esosder.318972