Year 2018, Volume 17, Issue 65, Pages 366 - 382 2018-01-12

HEDEF MALİYETLEME: HALI İŞLETMESİNDE BİR UYGULAMA

Murat KARAHAN [1]

212 1602

Küreselleşen dünya ile birlikte artan rekabet, farklılaşan ürün, gelişen teknoloji ve önemli hale gelen çevre koşullarındaki gelişmeler, geleneksel maliyet yöntemleri ile mal ve hizmetlerin maliyetlerinin hesaplanmasının yeterli olmadığını çağdaş maliyet yöntemlerine yönelmesi gerektiğini göstermiştir. Bu çağdaş yöntemlerden biri de hedef maliyetlemedir. Hedef maliyetleme, ürün tasarım aşamasındayken, gelecekteki maliyetinin ne olması gerektiği planlanmakta ve üretilmesi hedeflenen mamulün maliyeti tasarım aşamasında kontrol altına alınmaktadır. Bu nedenle hedef maliyetleme uzun vadeli bir maliyetleme yöntemidir. Bu çalışma, halı üretim işletmesinde hedef maliyetleme yönteminin uygulanabilirliliğini araştırmayı amaçlamıştır. Araştırma sonucunda hedef maliyetlemenin halı işletmesinde uygulanabilir olduğu, maliyet azaltımı yapılırken, firmanın rekabeti, müşteri yapısı ve tedarikçi zincirlerinin fiyat indirimi yapılması tekliflerine tepkilerinin de dikkate alması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Maliyet, Geleneksel Maliyet, Hedef Maliyet
 • Acar, D. (1998). İleri Maliyet Yönetim Yaklaşımı Olarak Hedef Maliyetleme. Süleymen Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 81-95.
 • Acar, D., & Şenol, H. (2014/2). Konaklama İşletmelerinde Hedef Maliyetleme Uygulama Düzeylerinin Tespitine Yönelik Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı:20 , 1-25.
 • Afonso, P., Nunes, M., Paisana, A. n., & Braga, A. (2008). The İnfluence Of Time-To-Market And Target Costing İn The New Product Development Success. Int. J. Production Economics 115 , 559-568.
 • Aksoylu, S., & Dursun, Y. (2001). Pazarda Rekabetçi Üstünlük Aracı Olarak Hedef Maliyetleme. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı : 11 , 357-371.
 • Alagöz, A., Yılmaz, B., & Ay, M. (2005). Üretim Maliyetlerinin Dönüştürülmesinde Hedef maliyetleme Yönteminin Rolü ve Uygulanabilirliliğine Yönelik Bir Araştırma. V. Ulusal Üretim Arastırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi , 47-51.
 • Alkan, H. ( 2001). İşletme Başarısında Maliyet Yönetiminin Rolü Ve Maliyet Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi,Seri: A, Sayı: 2 , 177-192.
 • Altınbay, A. (2006). Kaizen Maliyetleme Sistemi: Dinamik Bir Maliyet Yönetimi Sistemi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ,İ.B.F. Dergisi (C.VIII ,S.1, ) , 103-121. Ax, C., Greve, J., & Nilsson, U. (2008). The İmpact Of Competition And Uncertainty On The Adoption Of Target Costing. Int. J. Production Economics 115 , 92-103.
 • Bozdemir, E., & Orhan, M. S. (2011). Üretim Maliyetlerinin Düşürülmesinde Kaizen Maliyetleme Yönteminin Rolü ve Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 463-480.
 • Bozdemir, E., & Önder, M. (2011). Maliyet Kontrol Aracı Olarak Hedef Maliyetleme Yönteminin Türk Otomotiv Sanayinde Uygulanabilirlik Düzeyinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 2 , 163-179.
 • Castellanoa, J. F., & Youngb, S. (2003). Speed Splasher: An İnteractive, Team-Based Target Costing Exercise. Journal Of Accounting Education , 149-155.
 • Çetin, A., & Atmaca, M. (2009). Hedef ve Standart Maliyetleme Sistemlerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi , 313-329.
 • Doğan, Z. (1998). Maliyet Yonetiminde Yeni Bir Yaklasım: Hedef Maliyetleme. Atatfuk Universitesi tiBF Dergisi, Cilt: 12, Sayl:1-2 , 197-208.
 • Ellram, L. M. (2002). Supply Management’s İnvolvement İn The Target Costing Process. European Journal of Purchasing & Supply Management 8 , 235-244.
 • Ellram, L. M. (2006). The Implementation of Target Costing in the United States: Theory Versus Practice. The Journal of Supply Chain Management , 13-26.
 • Ertaş, F. C. (1998). Yeni ve Dinamik Bir Maliyet Yönetimi Aracı Olarak Hedef Maliyetleme Yöntemi. Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 12, Sayı 1-2 , 181-196.
 • Filomena, T. P., Neto, F. K., & Duffey, M. R. (2009). Target Costing Operationalization During Product Development : Model And Application. Int. J.ProductionEconomics118 , 398-409.
 • Feil, Patrick, Yook, Keun Hyo ve Kim Il Woon. (2004) “Japanese target costing: A historical perspective” International Journal of Strategic Cost Management. (Spring 2004) : 10-19.
 • Hacıhasanoğlu, T. (2014). Üretim Maliyetlerinin Düşürülmesinde Kaizen Maliyetleme Yöntemi Ve Mobilya Sektöründe Bir Uygulama. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 10, Yıl 10, Sayı 2 , 47-63.
 • Jacomit, A. M., & Granja, A. D. (2011). An Investigation into the Adoption of Target Costing on Brazilian Public Social Housing Projects. Archıtectural Engıneerıng And Desıgn Management , 113-127.
 • Karcıoğlu, R., & Öztürk, M. (2015). BİST’e Kayıtlı Sanayi İşletmelerinde Hedef Maliyetleme ve Kaizen Maliyetlemenin Uygulanma Düzeyinin Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (1) , 307-328.
 • Kaya, G. A. (2010). Hedef Maliyetleme. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,Cilt: 20, Sayı: 1 , 313-332.
 • Kee, R. (2010). The Sufficiency Of Target Costing For Evaluating Production-Related Decisions. Int. J.Production Economics126 , 204-211.
 • Kocsoy, M., Gurdal, K., & Karabayir, M. E. (2009). Target Costing İn Turkish Manufacturing Enterprises. Problems and Perspectives in Management, Volume 7, Issue 1 , 197-207.
 • Koşan, L., & Geçgin, E. (2013). Hedef Maliyetleme Sisteminin Menü Analizinde Kullanılması: Bir Yiyecek İçecek İşletmesinde Yapılan Uygulama Ve Sonuçları. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 22, Sayı 2 , 391-410.
 • Koşan, L., & Geçgin, E. (2011). Müşteri Beklentisi Ve Maliyet Yönetimi Hedef Maliyet Sistemi Ve Örnek Bir Uygulama. Mali Çözüm Degisi , 53-68.
 • Köse, T. (2002). Ürün Maliyetlerine Göre Karar Alma Araçları: Ürün Yaşam Seyri Maliyetlemesi, Hedef Maliyetleme Ve Kaizen Maliyetleme. Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 3 Sayı: 2 , 77-104.
 • Köse, Y., & İrak, G. (2015). Proje Maliyet Yönetiminde Faaliyet Tabanlı Maliyetlemeye Dayalı Hedef Maliyetleme Süreci: Örnek Uygulama. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 11, Sayı 24 , 249-276.
 • Kurşunel, F., Alkan, A. T., & Şalvarcı, A. B. (2005). Maliyet Yönetiminde Çağdaş Bir Yaklaşım:Hedef Maliyetleme. Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi , 57-74.
 • Kutay, N., & Akkaya, C. (2013). Odaklanmış Geliştirme Felsefesiyle Maliyetleme Sitemine Farklı Bir Bakış: Hedef Maliyetleme Uygulaması. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 , 51-66.
 • Kutay, N., & Akkaya, G. (2000). Stratejik Yönetim Maliyet Aracı Olarak Hedef Maliyetleme. D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergisi,Cilt 15,Sayı 12 , 1-15.
 • Lockamy, A., & I.Smith, W. (2000). Target Costing For Supply Chain Manegament: Criteria and Selection. 210-218.
 • Modarress, B., Ansari, A., & Lockwood, D. L. ( 2005). Kaizen Costing For Lean Manufacturing: A Case Study. International Journal of Production Research,Vol. 43, No. 9 , 1751-1760.
 • Monden, Y., M. A., & Kubo, N. (1997). Target Costing Performance Based on Alternative Participation and Evaluation Methods: A Laboratory Experiment. Managerıal And Decısıon Economıcs, Vol. 18 , 113-129.
 • Mouritsen, J., Hansen, A., & Hansen, C. Ø. (2001). Inter-Organizational Controls And Organizational Competencies: Episodes Around Target Cost Management/Functional Analysis And Open Book Accounting. Management Accounting Research , 221-244.
 • Nicolini, D., Tomkins, C., Holti, R., Oldman, A., & Smalley, M. (2000). Can Target Costing and Whole Life Costing be Applied in the Construction Industry?: Evidence from Two Case Studies1. British Journal of Management, Vol. 11 , 303-324.
 • Okutmuş, E., & Ergül, A. (2015). Konaklama İşletmelerinde Hedef Maliyetleme, Değer Analizi ve Kaizen Maliyetleme Yöntemlerinin Birlikte Uygulanabilirliğine İlişkin Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi , 97-116.
 • Öndeş, T., Ardıç, M., Öztürk, A., & Kayacan, B. (2010). Stratejik Maliyet Yönetim Aracı Olarak Hedef Maliyetleme Ve Devlet Orman İşletmelerinde Uygulanabilirliği. III: Karadeniz Ormancılık Kongresi, Cilt 1 , 247-258.
 • Papatya, N. (1997). Küreselleşme Sürecinde Maliyetleme Sistemlerinde Çağdaş Yaklaşımlar ve Yeni Gelişmeler. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi , 197-208.
 • Reinstein, M. E. (1998). Three Routes for Target Costing. Managerial Finance Vol. 24 Iss 1 , 28 - 45.
 • Souissi, M., & Ito, K. (2004). Integrating Target Costing and the Balanced Scorecard. The Journal of Corporate Accounting & Finance , 57-62.
 • Tandoğan, U., & Şahin, Ö. (2014). Yiyecek - İçecek İşletmelerinde Standart Reçetelerin Ve Hedef Maliyetlemenin Stratejik Kararlarda Kullanılmasına Yönelik Bir Uygulama. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1 , 242-259.
 • Titiz, İ., & Temiz, C. (2000). Karar Almada Geleneksel Maliyet Yöntemi Yaklaşımında Yaşanan Gelişmeler ve Statejik Maliyet Yöntemi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, C.5,S 2 , 121-138.
 • Topçu, M. K. (2013). Güncel Maliyetleme Yaklaşımları: Kavramsal Bir İnceleme. Akademik Bakış Dergisi, Sayı:34 , 1-18.
 • Türk, Z. (1999). Geleceğin Maliyetlerinin Kontrolünde Yeni Bir Yaklaşım: Hedef Ve Kaızen Maliyetleme. D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergisi Cilt:14, Sayı:I , 199-214.
 • Woodsa, M., Taylorb, L., & Fangc, G. C. (2012). Electronics: A Case Study Of Economic Value Added İn Target Costing. Management Accounting Research 23 , 261-277.
 • Yazdifar, H., & Askarany, D. (2012). A comparative study of the adoption and implementation of target costing in theUK,Australia and New Zealand. Int. J.ProductionEconomics135 , 382-392.
 • Yereli, A. N., Doğan, S., & Şahin, D. (2012). Mamul Geliştirme Sürecinde Hedef Maliyetleme. Yönetim ve Ekonomi, Cilt:19 Sayı:2 , 37-52.
 • Yıldıztekin, İ. (2009). Hedef Maliyetlemede Ürün Fiyatını Belirleme. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 2 , 29-51.
 • Yüzbaşıoğlu, N. (2004). Stratejik Yönetimin Bir Enstrumanı Olarak Hedef Maliyetleme Uygulaması. Sosyal Bilimler Meslek Yükserk Okulu Dergisi , 75-88.
 • Zengin, Y., & Ada, E. ( 2010). Cost Management Through Product Design: Target Mcosting Approach. International Journal of Production ResearchVol. 48, No. 19 , 5593–5611.
Subjects Social
Published Date Ocak 2018
Journal Section Articles
Authors

Orcid: orcid.org/0000-0002-5066-4257
Author: Murat KARAHAN (Primary Author)
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { esosder357155, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {366 - 382}, doi = {10.17755/esosder.357155}, title = {HEDEF MALİYETLEME: HALI İŞLETMESİNDE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {KARAHAN, Murat} }
APA KARAHAN, M . (2018). HEDEF MALİYETLEME: HALI İŞLETMESİNDE BİR UYGULAMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (65), 366-382. DOI: 10.17755/esosder.357155
MLA KARAHAN, M . "HEDEF MALİYETLEME: HALI İŞLETMESİNDE BİR UYGULAMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 366-382 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/33255/357155>
Chicago KARAHAN, M . "HEDEF MALİYETLEME: HALI İŞLETMESİNDE BİR UYGULAMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 366-382
RIS TY - JOUR T1 - HEDEF MALİYETLEME: HALI İŞLETMESİNDE BİR UYGULAMA AU - Murat KARAHAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17755/esosder.357155 DO - 10.17755/esosder.357155 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 366 EP - 382 VL - 17 IS - 65 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.357155 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.357155 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences HEDEF MALİYETLEME: HALI İŞLETMESİNDE BİR UYGULAMA %A Murat KARAHAN %T HEDEF MALİYETLEME: HALI İŞLETMESİNDE BİR UYGULAMA %D 2018 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 17 %N 65 %R doi: 10.17755/esosder.357155 %U 10.17755/esosder.357155
ISNAD KARAHAN, Murat . "HEDEF MALİYETLEME: HALI İŞLETMESİNDE BİR UYGULAMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 65 (January 2018): 366-382. https://doi.org/10.17755/esosder.357155