Year 2018, Volume 17, Issue 67, Pages 913 - 925 2018-07-20

INVESTIGATION OF DOCTORAL STUDIES ON CLASSROOM TEACHERS AND CLASS TEACHER CANDIDATES
SINIF ÖĞRETMENLERİ VE SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARI ÜZERİNE YAPILMIŞ DOKTORA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ

Burhan AKPUNAR [1] , İbrahim Yaşar KAZU [2] , Fatih Selim ERDAMAR [3]

231 685

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de “sınıf öğretmenleri”,sınıf öğretmen adayları” ve “ilköğretim birinci kademe öğrencileri” üzerine yapılmış doktora tezlerini belirlenen ölçütlere göre incelemektir. Araştırma 2006-2016 yılları ile sınırlandırılmıştır. Tezler; yapıldığı yıl, ilgili alan, veri toplama aracı, hazırlandığı üniversite, yöntem, çalışmalar da kullanılan araştırma türü ve modeli dikkate alınıp incelenerek araştırmacılara bu alanlarla ilgili yapılmış çalışmaların analizi sunulmuştur. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışma, doküman analizine dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak, geliştirilen “Tez Kodlama Formu”  kullanılmıştır.  Verilerin analizinde içerik analiz tekniği kullanılmıştır. Çalışmada herhangi bir örnekleme yöntemine başvurulmamış ve çalışma evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. Araştırma kapsamında 179 doktora tez çalışması incelenmiş, tezlerin 24 farklı üniversite içerisinde en çok Gazi Üniversitesinde yapıldığı, çalışmaların daha çok “ilkokul öğrencileri” üzerine, en az da “sınıf öğretmeni ve sınıf öğretmen adayları” üzerine yapıldığı görülmüştür. Tezler, yazıldığı konu alanlarına göre, en çok “Sınıf Öğretmenliği” ve “Eğitim Programları ve Öğretimi “alanlarında yapıldığı, veri toplama araçları olarak daha çok “Ölçekler”; “Testler” ve “Formlar” kullanıldığı, araştırma türü olarak da en çok karma yönteme başvurulduğu belirlenmiştir.

İlkokul Öğrencileri, Sınıf Öğretmeni, Sınıf Öğretmen Adayı
 • Alper, A. ve Gülbahar, Y. (2009). Trends And İssues İn Educational Technology Researches: A Review Of Recent Research İn TOJET. The Turkish Online Journal Of Educational Technology, 8 (2), 124-135.
 • Aydın, A. ve Uysal, Ş. (2014). Türkiye’de Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi Alanındaki Doktora Tezlerinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1), 177-201.
 • Altınkurt, L. (2007). Sanat Eğitimi İle İlgili Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. Milli Eğitim, 173, 105-113.
 • Aypay, A., Çoruk, A., Yazgan, A. D., Kartal, O. Y., Tunçer, B., Attila, S. M. ve Emran, B. (2010). The Status Of Research İn Educational Administration: An Analysis Of Educational Administration Journals, 1999-2007. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 10 (39), 59-70.
 • Baba, M., Öksüz, Y., Çevik, C., & Güven, E. (2011, Mayıs). 2005-2010 Yılları Arasında Sınıf Öğretmenliği Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Sivas.
 • Bacanak, A., Değirmenci, S., Karamustafaoğlu, S. ve Karamustafaoğlu, O. (2011). E- Dergilerde Yayınlanan Fen Eğitimi Makaleleri: Yöntem Analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8 (1) ,119-132.
 • Bağcı, Ş. (2012). Sınıf Öğretmenliği Lisansüstü Tezlerinin Karakteristik Özellikleri. EskiŞehir Osman Gazi Üniversitesi İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir.
 • Baki, A., Karataş, I., Akkan, Y. ve Çakıroğlu, U. (2011). Trends İn Turkish Mathematics Educationresearch: From 1998-2007. Hacettepe Universitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 57-68.
 • Balcı, S. (2004). Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Tezleri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (6-9Temmuz 2004), İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya. https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/5875346.pdf adresinden 04.04.2017 tarihinde indirilmiştir.
 • Bıkmaz, H.F., Aksoy, E., Tatar, Ö. Ve Altınyüzük, A. C. (2013) Eğitim Programları ve Öğretim Alanında Yapılan Doktora Tezlerine Ait İçerik Çözümlemesi (1974-2009). Eğitim ve Bilim, 38 (168), 288-303
 • Cafferalla, E. P. (1999). The Major Themes and Trends in Doctoral Dissertation Research in EducationalTechnology from 1977 through 1998. ERIC: ED436178.
 • Chang, Y-H., Chang, C-Y. & Tseng, Y-H. (2010). Trends Of Science Education Research: An Automatic. Doğru, M., Gençosman, T., Ataalkın, A. N. ve Şeker, F. (2012). Fen Bilimlerinde Çalışılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 49-64.
 • Ekiz, D. ve Yiğit, N. (Mayıs 2012). Öğretmen Adaylarının Eğitim Araştırmalarının Amaç Ve Çeşitleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 3-21.
 • Erdem, D. (2011). Türkiye’de 2005–2006 Yılları Arasında Yayımlanan Eğitim Bilimleri Dergilerindeki Makalelerin Bazı Özellikler Açısından İncelenmesi: Betimsel Bir Analiz. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2(1), 140-147.
 • Erdoğmuş, F.U. ve Çağıltay, K. (2009). Türkiye’de Eğitim Teknoloji Alanında Yapılan Master ve Doktora Tezlerinde Genel Eğilimler. Akademik Bilişim’09 – XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 389-393. 11-13 Şubat, Harran Üniversitesi. Şanlıurfa
 • Ergün, M., Recepoğlu, E., Küçük, Z. A. ve Oğuz, K. (2014). Türkiye’deki Üniversitelerde Eğitim Denetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelemesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 25-40.
 • Fazlıoğulları, O., & Kurul, N. (2012). Türkiyedeki Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinin Özellikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (24), 43-75. Henson, K.T. (2001). Writing for Profession Journal: Paradoxes and Promises. Phi Delta Kappan, 82, 765-768
 • Hsu, T. (2005). Research Methods And Data Analysis Procedures Used By Educational Researchers. International Journal Of Research & Method İn Education, 28 (2), 109– 133 Gürdal, A., Bakioğlu, A. ve Öztuna, A. (2005). Fen Bilgisi Eğitimi Lisansüstü Tezlerinin İncelenmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, 17, 53-58.
 • Kalyoncu, R. (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının “ Sanat Eğitimi Dersi” Kavramına İlişkin Metaforları. Nwsa- Educatıon Scıences, 8, (1), 90-102.
 • Karadağ, E. (2009). Türkiye’de Eğitim Bilimleri Alanında Yapılmış Doktora Tezlerinin Tematik Ve Metodolojik İncelenmesi: Bir Durum Çalışması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul
 • Karadağ, E. (2009). Sınıf Öğretmenliği Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlerinin Tematik Açıdan İncelemesi. 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Eskişehir.
 • Karadağ, E. (2010). Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Araştırma Modelleri: Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16 (1), 49-71
 • Kaya, Ç., Yazıcı, A.Ş., Deliveli, K. Ve Hoşgörür, K. (2016). Türkiye’de Eğitim Denetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Değerlendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (1), 38-51
 • Kumral, O. (2010). Eğitsel Eleştiri Modeli İle Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğretim Programının Değerlendirilmesi: Bir Durum Çalışması Yayınlanmamış Doktora Çalışması. Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
 • Küçükoğlu, A., Taşgın, A., Ozan, C., & Kaya, H. İ. (2011, Mayıs). Sınıf Öğretmenliği Lisansüstü Eğitim Uygulamalarına İlişkin Bir Araştırma. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Sivas.
 • Küçükoğlu, A. ve Ozan, C., (2013). Sınıf Öğretmenliği Alanındaki Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İçerik Analizi. Uluslar Arası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (12), 27- 47
 • Lee, M.,Wu, T.,& Tsai, C. (2009). Research Trend İn Science Education From 2003 To 2007: Acontent Analysis Of Publications İn Selected Journals. İnternational Journal Of Science Education, 31 (15), 1999-2020.
 • Maxwell, J. A. (1996). Qualitative Research Design: An Interactive Approach. California: SAGE Publications.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Nakayama Nakayama, M. & Ueno, M. (2009). Current Educational Technology Research Trends İn Japan. Education Technology Research And Development, 57, 271–285.
 • Özdemir, M. (2010). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,11(1), 323-343
 • Pehlivan, K.B.(2008). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyo-Kültürel Özellikleri Ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (2),151-168.
 • Sözbilir, M., & Kutu, H. (2008). Development And Current Status Of Science Education Research İn Turkey. Essays in Education [Special issue], 1-22.
 • Şentürk, H. ve Oral, B. (2008). Türkiye’de Sınıf Yönetimi İle İlgili Yapılan Bazı Araştırmaların Değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (26), 1-13.
 • Şimşek, A., Özdamar, N., Becit, G., Kılıçer, K., Akbulut, Y. ve Yıldırım, Y. (2008). Türkiye’deki Eğitim Teknolojisi Araştırmalarında Güncel Eğilimler. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 439-458.
 • Şişman, M. (2000). Öğretmenliğe Giriş (2. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Tavşancıl, E., Çokluk, Ö., Çıtak, G. G., Kezer, F., Yıldırım, Ö.Y., Bilican, S., Büyük Turan, E. B., ŞekerciOĞLU, G., Yalçın, N., Erdem, D. Ve Özmen, D. T. (2010). Eğitim Bilimleri Enstitülerinde Tamamlanmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Kesin Raporu. Ankara.
 • Tsai, C.C.,& Wen, L.M.C. (2005). Research And Trends İn Science Education From 1998- 2002: A Content Analysis Of Publication İn Selected Journals.İnternational Journal Of Science Education, 27, 3-14.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yıldız, A. (2004). Türkiye’deki Yetişkin Eğitimi Araştırmalarına Toplu Bakış. Ankara Üniversitesi Eğitimbilimleri Fakültesi Dergisi, 37(1), 78-97.
 • Yılman, M. (2006). Türkiye’de Öğretmen Eğitiminin Temelleri, (2. baskı), Ankara: Nobel Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Yaz
Journal Section Articles
Authors

Author: Burhan AKPUNAR
Country: Turkey


Author: İbrahim Yaşar KAZU

Author: Fatih Selim ERDAMAR

Dates

Publication Date: July 20, 2018

Bibtex @research article { esosder322849, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {913 - 925}, doi = {10.17755/esosder.322849}, title = {SINIF ÖĞRETMENLERİ VE SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARI ÜZERİNE YAPILMIŞ DOKTORA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {AKPUNAR, Burhan and KAZU, İbrahim Yaşar and ERDAMAR, Fatih Selim} }
APA AKPUNAR, B , KAZU, İ , ERDAMAR, F . (2018). SINIF ÖĞRETMENLERİ VE SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARI ÜZERİNE YAPILMIŞ DOKTORA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (67), 913-925. DOI: 10.17755/esosder.322849
MLA AKPUNAR, B , KAZU, İ , ERDAMAR, F . "SINIF ÖĞRETMENLERİ VE SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARI ÜZERİNE YAPILMIŞ DOKTORA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 913-925 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/37393/322849>
Chicago AKPUNAR, B , KAZU, İ , ERDAMAR, F . "SINIF ÖĞRETMENLERİ VE SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARI ÜZERİNE YAPILMIŞ DOKTORA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 913-925
RIS TY - JOUR T1 - SINIF ÖĞRETMENLERİ VE SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARI ÜZERİNE YAPILMIŞ DOKTORA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ AU - Burhan AKPUNAR , İbrahim Yaşar KAZU , Fatih Selim ERDAMAR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17755/esosder.322849 DO - 10.17755/esosder.322849 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 913 EP - 925 VL - 17 IS - 67 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.322849 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.322849 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences SINIF ÖĞRETMENLERİ VE SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARI ÜZERİNE YAPILMIŞ DOKTORA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ %A Burhan AKPUNAR , İbrahim Yaşar KAZU , Fatih Selim ERDAMAR %T SINIF ÖĞRETMENLERİ VE SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARI ÜZERİNE YAPILMIŞ DOKTORA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ %D 2018 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 17 %N 67 %R doi: 10.17755/esosder.322849 %U 10.17755/esosder.322849
ISNAD AKPUNAR, Burhan , KAZU, İbrahim Yaşar , ERDAMAR, Fatih Selim . "SINIF ÖĞRETMENLERİ VE SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARI ÜZERİNE YAPILMIŞ DOKTORA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 67 (July 2018): 913-925. https://doi.org/10.17755/esosder.322849
AMA AKPUNAR B , KAZU İ , ERDAMAR F . SINIF ÖĞRETMENLERİ VE SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARI ÜZERİNE YAPILMIŞ DOKTORA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(67): 913-925.
Vancouver AKPUNAR B , KAZU İ , ERDAMAR F . SINIF ÖĞRETMENLERİ VE SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARI ÜZERİNE YAPILMIŞ DOKTORA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(67): 925-913.