Year 2019, Volume 18, Issue 69, Pages 162 - 176 2019-01-15

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ETİK İKLİM ALGISI

ETHICAL CLIMATE PERCEPTIONS OF NURSES WORKING IN A UNIVERSITY HOSPITAL

Aysun TÜRE YILMAZ [1] , AYTOLAN YILDIRIM [2]

55 145

Giriş: Etik ilkeler ve davranışlardan oluşan etik iklim, çalışanlardan örgüttün beklediği davranışları gösterir. Bu davranışların çalışanlar tarafından kullanılma sıklığı etik iklimin o derece kabul edildiğini ifade eder.

Amaç: Bu araştırma, hemşirelerde etik iklim algısını ve bunları etkileyen sosyo demografik özellikleri saptamak amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Bu tanımlayıcı çalışma Eskişehir ilindeki bir üniversite hastanesinde çalışan 394 hemşire ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu ile 36 madde ve 3 alt boyuttan oluşan Etik İklim Ölçeği ile toplanmıştır

Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin çoğunun kadın, bekar, lisans mezunu olduğu, yaş ortalamalarının 29.43±6.50 olduğu, meslekte çalışma yılı ortalamasının 7.70±5.90 olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılan hemşirelerin ölçek toplam puanının ortalamanın üzerinde (123.24±20.77) olduğu belirlenmiştir. Alt boyut puan ortalamalarının sırasıyla; yardımseverlik iklimi (42.26±9.03), ilkelilik iklimi (41.05±8.38) ve egoist iklim (39.92±5.09) olarak dağılım gösterdiği saptanmıştır. Ölçek genel ve alt boyut puan ortalamalarının demografik özelliklerle karşılaştırılmasında; sadece eğitim durumu ve çalıştığı klinik değişkenleri aralarında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu saptanmış; diğer sosyo demografik özellikler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin olmadığı saptanmıştır.

Sonuç: Araştırmaya katılan hemşirelerin çalışma ortamında etik iklime yönelik algılarının ortalamanın üzerinde olduğu saptanmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Hastane, Hemşire, Etik İklim Algısı.

Hemşire, Etik İklim Algısı
 • Referans 1: Anthoine, E., Delmas, C., Coutherut, J., & Moret, L. (2014). Development and psychometric testing of a scale assessing the sharing of medical information and interprofessional communication: the CSI scale. BMC Health Services Research, 14 (126), 1-9.
 • Referans 2: Bahçecik, N., & Öztürk, H., (2003). The hospital ethical climate survey in Turkey. JONA'S Healthcare Law, Ethics and Regulation, 5(4), 94-99.
 • Referans 3: Baykal, Ü., Altuntaş, S., Öztürk, H., Sökmen, S., İntepeler, Ş., & Kantek, F. (2012). Hemşirelik eğitimi veren kurumlarda etik çalışma iklimi. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 20(1), 26-34.
 • Referans 4: Cullen, J. B., Victor, B., & Bronson, J. W. (1993). The ethical climate questionnaire: An assessment of its development and validity. Psychological Reports, 73(2), 667-674.
 • Referans 5: De Coninck, J. B. (2010). The influence of ethical climate on marketing employees' job attitudes and behaviors. Journal of Business Research, 63(4), 384-391.
 • Referans 6: Deshpande, S.P., & Joseph, J. (2009). Impact of emotional intelligence, ethical climate, and behavior of peers on ethical behavior of nurses. Journal of Business Ethics, 85(3), 403-410.
 • Referans 7: Doherty, C. (2009). A qualitative study of health service reform on nurses’ working lives: learning from the UK National Health Service (NHS). International Journal of Nursing Studies, 46(8), 1134-1142.
 • Referans 8: Dönertaş, F.C. (2008). Etik iklimin kuruma güven üzerindeki etkisi. Yönetim ve Organizasyon Programı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul, Türkiye.
 • Referans 9: Eser, G. (2007). Etik iklim ve yöneticiye güvenin örgüte bağlılığa etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul, Türkiye.
 • Referans 10: Goldman, A., & Tabak, N. (2010). Perception of ethical climate and its relationship to nurses’ demographic characteristics and job satisfaction. Nursing Ethics, 17(2), 233-246.
 • Referans 11: Gül, H. (2006). Etik dışı davranışlar ve ussallaştırılması: devlet hastanelerinde bir uygulama. Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, 10(9), 65-79.
 • Referans 12: Hamric, A. B., & Blackhall, L. J. (2007). Nurse-physician perspectives on the care of dying patients in intensive care units: collaboration, moral distress, and ethical climate. Critical Care Medicine, 35(2), 422-429.
 • Referans 13: Hwang, J.I.,& Park, H.A. (2014). Nurses’ perception of ethical climate, medical error experience and intent-to-leave. Nursing Ethics, 21(1), 28-42.
 • Referans 14: Jaramillo, F., Mulki, J.P., & Solomon, P. (2006). The role of ethical climate on salesperson’s role stress, job attitudes, turnover intention, and job performance. Journal of Personal Selling & Sales Management, 26(3), 271-282.
 • Referans 15: Kammeyer-Mueller, J.D., Simon, L.S., & Rich, B.L. (2012). The psychic cost of doing wrong: ethical conflict, divestiture socialization, and emotional exhaustion. Journal of Management, 38(3), 784-808.
 • Referans 16: Karagözoğlu, Ş., Özden, D., & Yıldırım, G. (2014). Yoğun bakım hemşirelerinin hastane etik iklim algısı. Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 16(1), 34-45.
 • Referans 17: Khorshid, L. (2017). Hemşirelikte Etik Çalışma Ortamı. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 33(3), 126-137.
 • Referans 18: Leiter, M. P., & Maslach, C. (2009). Nurse turnover: the mediating role of burnout. Journal of Nursing Management, 17(3), 331-339.
 • Referans 19: Lemmergaard, J., & Lauridsen, J., (2008). The ethical climate of Danish firms: a discussion and enhancement of the ethical-climate model. Journal of Business Ethics, 80(4), 653-675.
 • Referans 20: Martin, K. D., & Cullen, J. B. (2006). Continuities and extensions of ethical climate theory: a meta-analytic review. Journal of Business Ethics, 69(2), 175-194.
 • Referans 21: Mert, N. (2017). Yönetici ve Yönetici Olmayan Hemşirelerin Etik İklim Algılarının Karşılaştırılması. Hemşirelik Programı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İstanbul, Türkiye.
 • Referans 22: Mulki, J.P., Jaramillo, J.F., & Locander, W.B. (2008). Effect of ethical climate on turnover intention: linking attitudinal-and stress theory. Journal of Business Ethics, 78(4), 559-574.
 • Referans 23: Parboteeah, K.P., Cullen, J.B., Victor, B., & Sakano, T. (2005). National culture and ethical climates: A comparison of US and Japanese accounting firms. Management International Review, 45(4), 459-481.
 • Referans 24: Parboteeah, K. P., & Kapp, E. A. (2008). Ethical climates and workplace safety behaviors: an empirical investigation. Journal of Business Ethics, 80(3), 515-529.
 • Referans 25: Pauly, B., Varcoe, C., Storch, J., & Newton, L. (2009). Registered nurses’ perceptions of moral distress and ethical climate. Nursing Ethics, 16(5), 561-573.
 • Referans 26: Peterson, D. K. (2002). Deviant work place behavior and the organization's ethical climate. Journal of Business and Psychology, 17(1), 47-61.
 • Referans 27: Rosenblatt, Z., & Peled, D. (2002). School ethical climate and parental involvement. Journal of Educational Administration, 40(4), 349-367.
 • Referans 28: Sonakın, C. (2010). Hemşirelerin iş doyumları ile çalıştıkları kurumların etik iklimi arasındaki ilişki. Hemşirelik Programı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimler Enstitüsü. İstanbul, Türkiye.
 • Referans 29: Şahin, B., & Dündar, T. (2011). Sağlık sektöründe etik iklim ve yıldırma (mobbing) davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 66(1), 129-159.
 • Referans 30: Schluter, J., Winch, S., Holzhauser, K., & Henderson, A. (2008). Nurses' moral sensitivity and hospital ethical climate: a literature review. Nursing Ethics, 15(3), 304-321.
 • Referans 31: Seaburn, D.B., McDaniel, S. H., Kim, S., & Bassen, D. (2004). The role of the family in resolving bioethical dilemmas: clinical insights from. The Journal of Clinical Ethics, 15(2), 123-134.
 • Referans 32: Tazegün, A., & Çelebioğlu, A. (2016).Ethical sensitivity levels of pediatric nurses and the factors affecting this sensitivity. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, 6(2), 97-102.
 • Referans 33: Tsai, M. T., & Huang, C. C. (2008). The relationship among ethical climate types, facets of job satisfaction, and the three components of organizational commitment: a study of nurses in Taiwan. Journal of Business Ethics, 80(3), 565-581.
 • Referans 34: Tütüncü, Ö., & Savran, G. (2007). Etik iklim ve tükenmişlik sendromunun kalite yönetim sistemi üzerine etkileri: bir laboratuvar uygulaması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(4), 177-218.
 • Referans 35: Ulrich, C., O’Donnell, P., Taylor, C., Farrar, A., Danis, M., & Grady, C. (2007). Ethical climate, ethics stress, and the job satisfaction of nurses and social workers in the United States. Social Science & Medicine, 65(8), 1708-1719.
 • Referans 36: Victor, B., & Cullen, J. B. (1988). The organizational bases of ethical work climates.Administrative Science Quarterly, 33(1), 101-125.
 • Referans 37: Cullen, J. B., Victor, B., & Bronson, J. W. (1993). The ethical climate questionnaire: An assessment of its development and validity. Psychological Reports, 73(2), 667-674.
 • Referans 38: Wang, D. S., & Hsieh, C. C. (2013). The effect of authentic leadership on employee trust and employee engagement. Social Behavior and Personality: An International Journal, 41(4), 613-624.
 • Referans 39: Weber, J., & Seger, J. E. (2002). Influences upon organizational ethical sub climates: a replication study of a single firm at two points in time. Journal of Business Ethics, 41(1-2), 69-84.
 • Referans 40: Wimbush, J. C., Shepard, J. M., & Markham, S. E. (1997). An empirical examination of the multi-dimensionality of ethical climate in organizations. Journal of Business Ethics, 16(1), 67-77.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Kış
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2513-0904
Author: Aysun TÜRE YILMAZ (Primary Author)
Institution: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Meşelik Kampüsü, Eskişehir.
Country: Turkey


Orcid: orcid.org/0000-0002-0475-6695
Author: AYTOLAN YILDIRIM
Institution: İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Şişli, İstanbul.
Country: Turkey


Bibtex @research article { esosder418182, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {162 - 176}, doi = {10.17755/esosder.418182}, title = {BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ETİK İKLİM ALGISI}, key = {cite}, author = {TÜRE YILMAZ, Aysun and YILDIRIM, AYTOLAN} }
APA TÜRE YILMAZ, A , YILDIRIM, A . (2019). BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ETİK İKLİM ALGISI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (69), 162-176. DOI: 10.17755/esosder.418182
MLA TÜRE YILMAZ, A , YILDIRIM, A . "BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ETİK İKLİM ALGISI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019): 162-176 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/40918/418182>
Chicago TÜRE YILMAZ, A , YILDIRIM, A . "BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ETİK İKLİM ALGISI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019): 162-176
RIS TY - JOUR T1 - BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ETİK İKLİM ALGISI AU - Aysun TÜRE YILMAZ , AYTOLAN YILDIRIM Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.418182 DO - 10.17755/esosder.418182 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 162 EP - 176 VL - 18 IS - 69 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.418182 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.418182 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ETİK İKLİM ALGISI %A Aysun TÜRE YILMAZ , AYTOLAN YILDIRIM %T BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ETİK İKLİM ALGISI %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 69 %R doi: 10.17755/esosder.418182 %U 10.17755/esosder.418182
ISNAD TÜRE YILMAZ, Aysun , YILDIRIM, AYTOLAN . "BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ETİK İKLİM ALGISI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 69 (January 2019): 162-176. https://doi.org/10.17755/esosder.418182