Year 2019, Volume 18, Issue 70, Pages 798 - 817 2019-04-01

INVESTIGATION OF SOCIAL PERSPECTIVES TOWARDS PRIORITIZED DEVELOPMENT POLICIES IN THE ELEVENTH DEVELOPMENT PLAN: A SAMPLE APPLICATION IN TR72 REGION
ON BİRİNCİ KALKINMA PLANINDA YER ALACAK ÖNCELİKLİ KALKINMA POLİTİKALARINA YÖNELİK TOPLUMSAL BAKIŞ AÇISININ İNCELENMESİ: TR72 BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA

INVESTIGATION OF SOCIAL PERSPECTIVES TOWARDS PRIORITIZED DEVELOPMENT POLICIES IN THE ELEVENTH DEVELOPMENT PLAN: A SAMPLE APPLICATION IN TR72 REGION

Sait BARDAKÇI [1] , Yalçın KARAGÖZ [2] , Sinan DÜNDAR [3]

38 238

This study aims to provide an overview of mainstream policies considered to be prioritized as goals for Turkey within the context of the eleventh development plan and proper development policies to be put into practice to achieve these goals. For this purpose, provincial local stakeholders meetings within the scope of the eleventh development plan were held in Kayseri, Sivas and Yozgat in February 2018, involving general, young and female participants who were asked to report the first five main topics they deem a priority for Turkey's development and select the two most important policies to be deployed under this title in a questionnaire. The eleventh development plan’s citizen questionnaire form prepared by T.C Ministry of Development was used as data collection tool in the survey.  Frequency distributions of the obtained data were analyzed using cross tables and chi-square independence test. The analyzes performed according to the participants’ characteristics and provinces show that the most emphasized development policies were related to education, agriculture and rural development and democracy, justice and security policies. In addition to these three main points of development, energy, innovative and competitive production based on technology and employment are among the most important development priorities for Kayseri, Sivas, and Yozgat provinces respectively. 

Araştırma kapsamında on birinci kalkınma planında kalkınma ana başlığı olarak yer verilmesi düşünülen politikalardan hangilerinin Türkiye için öncelik taşıdığının ve bu ana başlıkların altında öncelikle izlenmesi gereken kalkınma politikalarının neler olduğunun ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla on birinci kalkınma planı il yerel paydaşı toplantılarına Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde Şubat 2018 döneminde katılan genel katılımcılardan, genç katılımcılardan ve kadın katılımcılardan Türkiye’nin kalkınmasında öncelikli gördükleri ilk beş ana başlığı ve bu başlıklar altında izlenmesi gereken politikalardan en önemli gördükleri iki tanesini işaretlemeleri istenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak T.C Kalkınma Bakanlığı tarafından oluşturulan on birinci kalkınma planı vatandaş anket formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin frekans dağılımları çapraz tablo yardımıyla ve ki-kare bağımsızlık testi kullanılarak analiz edilmiştir. İllere göre ve katılımcı kategorilerine göre yapılan analizler sonucunda öncelikli görülen kalkınma politikaları olarak eğitim, tarım ve kırsal kalkınma ile demokrasi, adalet ve güvenlik politikalarının ön plana çıktığı tespit edilmiştir. Bu üç kalkınma ana başlığına ilave olarak Kayseri ilinde enerji, Sivas ilinde teknolojiye dayalı yenilikçi ve rekabetçi üretim, Yozgat ilinde ise istihdam politikaları öncelikli görülen kalkınma politikaları olarak ön plana çıkmaktadır. On birinci kalkınma planında yer verilecek olan kalkınma politikalarının önem olarak önceliğinin belirlenmesinde araştırmanın bulgularının dikkate alınmasının önem arz ettiği düşünülmektedir.
 • DPT, (1963). Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967). Ankara. [Çevrimiçi: http://www.sbb.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/9/plan1.pdf] (Erişim Tarihi: 01.08.2018)
 • DPT, (1968). İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972). Ankara. [Çevrimiçi: http://www.sbb.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/8/plan2.pdf] (Erişim Tarihi: 01.08.2018)
 • DPT, (1973). Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977). Ankara. [Çevrimiçi: http://www.sbb.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/7/plan3.pdf] (Erişim Tarihi: 01.08.2018)
 • DPT, (1979). Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983). Ankara. [Çevrimiçi: http://www.sbb.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/6/plan4.pdf] (Erişim Tarihi: 01.08.2018)
 • DPT, (1985). Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989). Ankara. [Çevrimiçi: http://www.sbb.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/5/plan5.pdf] (Erişim Tarihi: 01.08.2018)
 • DPT, (1990). Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994). Ankara. [Çevrimiçi: http://www.sbb.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/4/plan6.pdf] (Erişim Tarihi: 01.08.2018)
 • DPT, (1996). Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000). Ankara. [Çevrimiçi: http://www.sbb.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/3/plan7.pdf] (Erişim Tarihi: 01.08.2018)
 • DPT, (2001). Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005). Ankara.[Çevrimiçi: http://www.sbb.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/2/plan8.pdf] (Erişim Tarihi: 02.08.2018)
 • DPT, (2007). Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013). Ankara. [Çevrimiçi: http://www.sbb.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/1/plan9.pdf] (Erişim Tarihi: 02.08.2018)
 • DPT, (2013). Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018). Ankara. [Çevrimiçi: http://www.sbb.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/12/Onuncu_Kalk%C4%B1nma_Plan%C4%B1.pdf ] (Erişim Tarihi: 02.08.2018)
 • Karagöz, Y. (2016). SPSS ve AMOS 23 Uygulamalı İstatistiksel Analizler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kartal, M. (2006). Bilimsel Araştırmalarda Hipotez Testleri. 3. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Keskin, H. & Sungur, O. (2010). Türkiye’de Kalkınma Planlarında Bölgesel Politikaların Değişimi. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 271-293.
 • Oskay, C. & Kubar, Y. (2007). Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türkiye’de Bölgesel Kalkınmanın Finansmanında Kalkınma Ajansları. Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, Özel Sayı, 204-214.
 • Tekin, A. (2015). Küreselleşen Dünyada Bölgesel Kalkınma Dinamikleri, Kamu Politikaları Ve Bölgesel Kalkınma Ajansları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29, 37-48.
 • Tutar F. & Demiral, M. (2007). Yerel Ekonomilerin Yerel Aktörleri: Bölgesel Kalkınma Ajansları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(1), 65-83.
Primary Language tr
Subjects Management
Published Date Bahar
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3720-5029
Author: Sait BARDAKÇI (Primary Author)
Institution: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5642-6498
Author: Yalçın KARAGÖZ
Institution: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, BİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8061-3322
Author: Sinan DÜNDAR
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 1, 2019

Bibtex @research article { esosder458691, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {798 - 817}, doi = {10.17755/esosder.458691}, title = {ON BİRİNCİ KALKINMA PLANINDA YER ALACAK ÖNCELİKLİ KALKINMA POLİTİKALARINA YÖNELİK TOPLUMSAL BAKIŞ AÇISININ İNCELENMESİ: TR72 BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {BARDAKÇI, Sait and KARAGÖZ, Yalçın and DÜNDAR, Sinan} }
APA BARDAKÇI, S , KARAGÖZ, Y , DÜNDAR, S . (2019). ON BİRİNCİ KALKINMA PLANINDA YER ALACAK ÖNCELİKLİ KALKINMA POLİTİKALARINA YÖNELİK TOPLUMSAL BAKIŞ AÇISININ İNCELENMESİ: TR72 BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (70), 798-817. DOI: 10.17755/esosder.458691
MLA BARDAKÇI, S , KARAGÖZ, Y , DÜNDAR, S . "ON BİRİNCİ KALKINMA PLANINDA YER ALACAK ÖNCELİKLİ KALKINMA POLİTİKALARINA YÖNELİK TOPLUMSAL BAKIŞ AÇISININ İNCELENMESİ: TR72 BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019): 798-817 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/43078/458691>
Chicago BARDAKÇI, S , KARAGÖZ, Y , DÜNDAR, S . "ON BİRİNCİ KALKINMA PLANINDA YER ALACAK ÖNCELİKLİ KALKINMA POLİTİKALARINA YÖNELİK TOPLUMSAL BAKIŞ AÇISININ İNCELENMESİ: TR72 BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019): 798-817
RIS TY - JOUR T1 - ON BİRİNCİ KALKINMA PLANINDA YER ALACAK ÖNCELİKLİ KALKINMA POLİTİKALARINA YÖNELİK TOPLUMSAL BAKIŞ AÇISININ İNCELENMESİ: TR72 BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA AU - Sait BARDAKÇI , Yalçın KARAGÖZ , Sinan DÜNDAR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.458691 DO - 10.17755/esosder.458691 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 798 EP - 817 VL - 18 IS - 70 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.458691 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.458691 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences ON BİRİNCİ KALKINMA PLANINDA YER ALACAK ÖNCELİKLİ KALKINMA POLİTİKALARINA YÖNELİK TOPLUMSAL BAKIŞ AÇISININ İNCELENMESİ: TR72 BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA %A Sait BARDAKÇI , Yalçın KARAGÖZ , Sinan DÜNDAR %T ON BİRİNCİ KALKINMA PLANINDA YER ALACAK ÖNCELİKLİ KALKINMA POLİTİKALARINA YÖNELİK TOPLUMSAL BAKIŞ AÇISININ İNCELENMESİ: TR72 BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 70 %R doi: 10.17755/esosder.458691 %U 10.17755/esosder.458691
ISNAD BARDAKÇI, Sait , KARAGÖZ, Yalçın , DÜNDAR, Sinan . "ON BİRİNCİ KALKINMA PLANINDA YER ALACAK ÖNCELİKLİ KALKINMA POLİTİKALARINA YÖNELİK TOPLUMSAL BAKIŞ AÇISININ İNCELENMESİ: TR72 BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 70 (April 2019): 798-817. https://doi.org/10.17755/esosder.458691
AMA BARDAKÇI S , KARAGÖZ Y , DÜNDAR S . ON BİRİNCİ KALKINMA PLANINDA YER ALACAK ÖNCELİKLİ KALKINMA POLİTİKALARINA YÖNELİK TOPLUMSAL BAKIŞ AÇISININ İNCELENMESİ: TR72 BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(70): 798-817.
Vancouver BARDAKÇI S , KARAGÖZ Y , DÜNDAR S . ON BİRİNCİ KALKINMA PLANINDA YER ALACAK ÖNCELİKLİ KALKINMA POLİTİKALARINA YÖNELİK TOPLUMSAL BAKIŞ AÇISININ İNCELENMESİ: TR72 BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(70): 817-798.