GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARINDA VEE DİYAGRAMI UYGULAMASI: FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARILARININ, ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ VE TUTUMLARININ BOYLAMSAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Ayşe SAVRAN GENCER [1] , Serkan SEVİM [2] , Arzu KASKA [3]

468 759

In recent years, V-diagrams have been used as a teaching strategy in constructing the knowledge meaningfully during laboratory applications. The purpose of the study was to investigate the effect of Vee diagrams with learning journals as a laboratory teaching method as regard to the preservice science teachers’ achievement, self-efficacy beliefs and attitudes. The study was conducted longitudinally within the scope of General Biology Laboratory-I and II course offered in Science Teaching Program in the 2009-2010 study years. The study utilized the mix method in which one group pre-post test pre-experimental design was used to compare the effect of application on the participants’ biology lab achievement, science teaching self-efficacy beliefs, and attitudes toward biology while the qualitative data was used to triangulate the results of the study. General Biology Laboratory Achievement Test-I ve II, Science Teaching Efficacy Belief Instrument, and Biology Attitude Questionnaire were used as qualitative data sources. According to the analysis of instruments there was only an improvement on the participant’ course achievement while there were no treatment effects on their science teaching self-efficacy beliefs and attitudes toward biology. On the other hand, qualitative data indicated that the participants practice experiences during the process the extent to which have potential to increase their science teaching efficacy beliefs and attitudes toward biology
Son yıllarda laboratuvar uygulamalarında bilginin anlamlı bir şekilde yapılandırılmasını sağlayan Vee diyagramları bir öğretim stratejisi olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Vee diyagramlarının öğrenme günlükleriyle birlikte laboratuvar öğretim yöntemi olarak kullanımının fen bilgisi öğretmen adaylarının ders başarısı, öz-yeterlik ve tutumları üzerine etkisini araştırmaktır. Çalışma 2009-2010 öğretim yılı Fen Bilgisi Öğretmenliği Programında Genel Biyoloji Laboratuvarı-I ve II dersi kapsamında boylamsal olarak yürütülmüştür. Karma yöntemin kullanıldığı araştırmada; uygulamanın katılımcıların ders başarısı, fen öğretimi öz-yeterlikleri ve biyoloji tutumları üzerine etkisini ölçmek amacıyla tek grup ön test-son test deneme öncesi desen kullanılmış, nitel verilerden ise nicel verilerin yorumlanmasında yararlanılmıştır. Nicel veri toplama araçları olarak Genel Biyoloji Laboratuvarı-I ve II Başarı Testi, Fen Öğretimi Öz-Yeterlik İnanç Ölçeği ve Biyoloji Tutum Anketi kullanılmıştır. Nicel verilerin analizi uygulamanın katılımcıların ders başarısı düzeyinde bir artışa neden olurken, fen öğretimi öz-yeterlik inançlarında ve biyolojiye yönelik tutumlarında herhangi bir etkisi olmadığını göstermektedir. Diğer taraftan nitel veriler öğretmen adaylarının uygulama sürecinde öz-yeterlik inançlarını pozitif yönde etkileyebilecek potansiyele sahip deneyimler yaşadıklarını göstermektedir.
Vee diyagramları, Genel Biyoloji Laboratuvarı, Başarı, Öz-yeterlik, Tutum, ITEMAN
 • Alvarez, M.C. ve Risko, V.J. (2007). The use of vee diagrams with third graders as a metacognitive tool for learning science concepts. http://e-research.tnstate.edu/pres/5
 • Avery, L. M. Ve Meyer, D. Z. (2012). Teaching science as science is practiced: Opportunities and limits for enhancing preservice elementary teachers’self-efficacy for science and science teaching. School Science and Mathematics, 112(7), 395–409.
 • Atılboz, N. G. ve Yakışan, M. (2003). V-diyagramlarının genel biyoloji laboratuarı konularını öğrenme başarısı üzerine etkisi: canlı dokularda enzimler ve enzim aktivitesini etkileyen faktörler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 8-13.
 • Aydoğdu, M. ve Kesercioğlu, T. (Editörler) (2005). İlköğretimde Fen ve Teknoloji Öğretimi. Anı Yayıncılık.
 • Bain, J. D., Mills, C., Ballantyne, R. ve Packer, J. (2002). Developing reflection on practice through journal writing: Impacts of variations in the focus and level of feedback. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 8 (2), 171-196.
 • Baldwin, K.A. (2014). The science teaching self-efficacy of prospective elementary education majors enrolled in introductory geology lab sections. School Science and Mathematics, 114(5), 206-213.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy. The exercise of control. New York: W. H Freeman and Company.
 • Bıkmaz, F. (2006). Fen öğretiminde öz-yeterlik inançları ve etkili fen dersine ilişkin görüşler. Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 25, 34-44.
 • Bilen, K. (2009). “Tahmin Et-Gözle-Açıkla” yöntemine dayalı laboratuvar uygulamalarının öğretmen adaylarının kavramsal başarılarına, bilimsel süreç becerilerine, tutumlarına ve bilimin doğası hakkındaki görüşlerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Cantrell, P., Young, S., ve Moore, A. (2003). Factors affecting science teaching efficacy of preservice elementary teachers. Journal of Science Teacher Education, 14(3), 177-185.
 • Creswell, J.W. ( 2009). Research design. Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Crowther, D. T. ve Cannon, J. R. (1998, January). How much is enough? Preparing elementary science teachers through science practicums. Paper presented at the International Conference of the Association for the Education of Teachers in Science. (AETS), Minneapolis, Minnesota.
 • Czerniak, C. M. ve Lumpe, A. T. (1996). Relationship between teacher beliefs and science education reform. Journal of Science Teacher Education, 7(4), 247-266.
 • Çakır, Ö. S. ve Yürük, N. (1998). Oksijenli ve oksijensiz solunum konusunda kavram yanılgıları teşhis testinin geliştirilmesi ve uygulanması. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 23-25 Eylül, 193-198.
 • Çakıroğlu, J. ve Boon, W. J. (2002). Preservice elementary teachers’ self-efficacy beliefs and their conceptions of photosynthesis and inheritance. Journal of Elementary Science Education, 14 (1), 1-14.
 • Çepni, S. (2009). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon.
 • Enochs, L.G. ve Riggs, I.M. (1990). Further development of an elementary science teaching efficacy belief instrument: A preservice elementary scale. School Science and Mathematics, 90(8), 695-706.
 • Erduran Avcı, D. (2008). The use of students journals in science and technology education. Eurasian Journal of Educational Research, 30, 17-32.
 • Gibson, S. ve Dembo, M. H. (1984). Teacher efficacy: A construct validation. Journal of Educational Psychology, 76(4), 569-582.
 • Ginns, I. S. ve Watters, J. J. (1990). A longitudinal study of preservice teachers’ personal and science teaching efficacy. (ED 404127).
 • Hamurcu, H. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimine yönelik öz-yeterlik inançları. Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 24, 112-122.
 • Hetcher, R. P. (2011). Changes in preservice elementary teachers’ personal science teaching efficacy and science teaching outcome expectancies: The influence of context. Journal of Science Teacher Education, 22, 187-202.
 • Huinker, D. ve Madison, S. K (1997). Preparing afficacious elementary teachers in science and mathematics: The influence of methods courses. Journal of Science Teacher Education, 8(2), 107-126.
 • İnce, E., Güven, E. ve Aydoğdu, M. (2010). Fen bilgisi laboratuvar uygulamaları dersinde kavram haritası ve V diyagramının akademik başarı ve kalıcılığa etkisi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19( 2), 378 – 394.
 • Korkmaz, H. (2004). Fen ve teknoloji eğitiminde alternatif değerlendirme yaklaşımları. Yeryüzü Yayınevi.
 • Kovalchick, A., Milman, N. ve Elizabeth, M. (1998). Instructional strategies for integrating technology: Electronic journals and technology portfolios as facilitators for self-efficacy and reflection in preservice teachers. ERIC Document Reproduction Service No.ED 421 115.
 • Morgil, İ., Seçken, N. ve Karaçuha, Z. (2005). V-diagram applications on chosen subjects on chemistry education. Journal of Turkish Science Education, 2(2), 38-42.
 • Morrell, P.D. ve Carroll, J.B. (2003). An extended examination of preservice elementary teachers’ science teaching self-efficacy. School Science and Mathematics, 103, 246-251.
 • Nakhleh, M.B. (1994). Chemical education research in the laboratory environment. Journal of Chemical Education, 71(3), 201-205.
 • Nakiboğlu, C. ve Meriç, G. (2000). Genel kimya laboratuarlarında V-diyagramı kullanımı ve uygulamaları. BAÜ Fen Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 58-75.
 • Nakiboğlu, C., Benlikaya, R. ve Karakoç, Ö. (2001). Ortaöğretim Kimya derslerinde v-diyagramı uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 97-104.
 • Novak, J. D. ve Gowin, D. B. (1984). Learning how to learn. Cambridge University Press.
 • Özçelik, D.A. (1998). Ölçme ve Değerlendirme. ÖSYM Yayınları. Ankara.
 • Özdilek, Z. ve Bulunuz, N. (2009). The effect of a guided inquiry method on pre-service teachers science teaching self-efficacy beliefs. Journal of Turkish Science Education, 6(2), 24-42.
 • Özkan Ö., Tekkaya C. ve Çakıroğlu J. (2002, Eylül). Fen Bilgisi Aday Öğretmenlerinin Fen Kavramlarını Anlama Düzeyleri, Fen Öğretimine Yönelik Tutum ve Öz-yeterlik İnançları. V. Ulusal Fen Bilimler ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ- Ankara.
 • Palmer, D. H. (2006). Sources of self-efficacy in a science methods course for primary teacher education students. Research in Science Education, 36, 337-353. DOI: 10.1007/s11165-005-9007-0.
 • Posnanski, T.J. (2007). A redesigned geoscience content course’s impact on science teaching self-efficacy beliefs. Journal of Geoscience Education, 55(2), 152-157.
 • Riggs, I. M. ve Enochs, L. G. (1990). Toward the development of an elementary teacher’s science teaching efficacy belief instrument. Science Education, 74(6), 625-637.
 • Ruiz-Primo, M. A., Li, M., Ayala, C. ve Shavelson, R. J.(1999). Student science journals and the evidence they provide: classroom learning and oppurtunity to learn. ERIC Document Reproduction Service No. ED 431 796.
 • Sarıkaya, R., Selvi, M., Selvi, M. ve Yakışan, M. (2004). V-diyagramlarının hayvan fizyolojisi laboratuvarı konularını öğrenme başarısı üzerine etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (3), 341-347.
 • Savran-Gencer, A., Sevim, S., and Kaska, A. (2010). Investigatıon of Science Teaching students’ Learning Journals in Vee Diagram Based Biology Laboratory Activities. 6th ICE (International Conference in Education) SAMOS ADASI, 08 -10 Temmuz, 106-113.
 • Sevim, S. (2007). Çözeltiler ve kimyasal bağlanma konularına yönelik kavramsal değişim metinleri geliştirilmesi ve uygulanması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Shepardson, D. P. ve Britsch, S. J.(1997). Children’s science journals: Tools for teaching, learning, and assessing. Science and Cildren, 13-47.
 • Sülün, Y., Evren, A. ve Sülün, A. (2009). Biyoloji laboratuvarı uygulamasında v-diyagramı kullanımının öğrenci başarısına etkisi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 85-98.
 • Tschannen-Moran, M., Woolfolk Hoy, A., & Hoy, W. K. (1998). Teacher efficacy: Its Meaning and measure. Review of Educational Research, 68(2), 202-248.
 • Tosun, T. (2000). The impact of prior science course experience and achievement on the science teaching self-efficacy of preservice elementary teachers. Journal of Elementary Science Education, 12(2), 21-31.
 • User’s Manual for Iteman (1986). Rascal and Ascal Copyright by Assesment Systems Corporation.
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Ayşe SAVRAN GENCER

Author: Serkan SEVİM

Author: Arzu KASKA

Bibtex @ { esosder82958, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2015}, volume = {14}, pages = {0 - }, doi = {10.17755/esosder.80772}, title = {GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARINDA VEE DİYAGRAMI UYGULAMASI: FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARILARININ, ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ VE TUTUMLARININ BOYLAMSAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {SAVRAN GENCER, Ayşe and SEVİM, Serkan and KASKA, Arzu} }
APA SAVRAN GENCER, A , SEVİM, S , KASKA, A . (2015). GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARINDA VEE DİYAGRAMI UYGULAMASI: FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARILARININ, ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ VE TUTUMLARININ BOYLAMSAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (52), . DOI: 10.17755/esosder.80772
MLA SAVRAN GENCER, A , SEVİM, S , KASKA, A . "GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARINDA VEE DİYAGRAMI UYGULAMASI: FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARILARININ, ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ VE TUTUMLARININ BOYLAMSAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015): <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/6166/82958>
Chicago SAVRAN GENCER, A , SEVİM, S , KASKA, A . "GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARINDA VEE DİYAGRAMI UYGULAMASI: FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARILARININ, ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ VE TUTUMLARININ BOYLAMSAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015):
RIS TY - JOUR T1 - GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARINDA VEE DİYAGRAMI UYGULAMASI: FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARILARININ, ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ VE TUTUMLARININ BOYLAMSAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Ayşe SAVRAN GENCER , Serkan SEVİM , Arzu KASKA Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17755/esosder.80772 DO - 10.17755/esosder.80772 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 14 IS - 52 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.80772 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.80772 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARINDA VEE DİYAGRAMI UYGULAMASI: FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARILARININ, ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ VE TUTUMLARININ BOYLAMSAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ %A Ayşe SAVRAN GENCER , Serkan SEVİM , Arzu KASKA %T GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARINDA VEE DİYAGRAMI UYGULAMASI: FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARILARININ, ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ VE TUTUMLARININ BOYLAMSAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2015 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 14 %N 52 %R doi: 10.17755/esosder.80772 %U 10.17755/esosder.80772
ISNAD SAVRAN GENCER, Ayşe , SEVİM, Serkan , KASKA, Arzu . "GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARINDA VEE DİYAGRAMI UYGULAMASI: FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARILARININ, ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ VE TUTUMLARININ BOYLAMSAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 / 52 (January 2015): 0-. https://doi.org/10.17755/esosder.80772