Year 2018, Volume 5, Issue 1, Pages 247 - 264 2018-06-28

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖK CİSİMLERİ VE UZAYDA YAŞAM KONUSUNA YÖNELİK GÖRÜŞ VE İNANIŞLARI
THE VIEWS AND BELIEFS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS ABOUT CELESTIAL BODIES AND LIFE IN SPACE

Tuncay ÖZSEVGEÇ [1] , Ayşe AYTAR [2] , Firdevs ÇELİK [3] , Nazgül TOPAKGÖZ [4]

166 959

Bu çalışma, ortaokul öğrencilerinin uzaydaki cisimler ve uzayda yaşam konularındaki görüşlerinin cinsiyet ve sınıf seviyesi değişkenleri açısından incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya, 5, 6, 7 ve 8. sınıftaki 120 öğrenci (60 erkek ve 60 kız) katılmıştır. Tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmada, araştırmacılar tarafından geliştirilen ve 8 açık uçlu sorudan oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Veriler, betimsel analiz ve içerik analizi ile çözümlenmiştir. Bu analizler sonucunda, uzaydaki cisimler konusu sınıf düzeyi ve cinsiyetler açısından değerlendirildiğinde, tüm düzeylerde frekansı en yüksek olan cevabın “gezegen” ve sonrasında “yıldızlar” olduğu görülmüştür. Uzaydaki yaşamın varlığı konusunda sınıf düzeyi arttıkça öğrencilerin daha detaylı açıklama yaptıkları ve erkek öğrencilerin uzaydaki yaşamın varlığına, kız öğrencilerden daha fazla inandıkları tespit edilmiştir. Bunun yanında, öğrencilerden uzaydaki canlılara ait açıklamalar ve çizimler yapmaları istenmiştir. Ayrıca öğrencilere UFO görme durumları, UFO’nun anlamı, uzaylıların yaşam formuna yönelik sorular yöneltilmiştir. Bu sonuçlar ışığında, mevcut konuya okul ortamında farklı materyallerle desteklenerek daha fazla yer verilmesi önerilmiştir.

This study was carried out in order to examine the views of secondary school students on the topics of objects and life in space in terms of gender and class level variables. A total of 120 students (60 male and 60 female) in the 5th, 6th, 7th and 8th grades participated in the study. In this study, the survey method was adopted and a questionnaire that was developed by the researchers and that consists of 8 open-ended questions was used. Data were analyzed by descriptive analysis and content analysis. As a result of the data analysis, it was seen that when the topic of objects in space was evaluated in terms of class level and gender, the answer with the highest frequency at all levels was the 'planet' and the 'stars' respectively. It was also found that as the class levels increase, students make more detailed explanations about the presence of life in space and male students believe in the presence of life in space more than girls do. In addition, the students were asked to make explanations and drawings pertaining to living things in space. Moreover, questions were directed to the students about whether they had ever seen UFO, about the meaning of UFOs, and about life forms of aliens. In the light of these results, it was suggested that the current topic should be given more space and be supported with different educational materials in the school environment.

 • Arıkurt, E., Durukan, Ü. G. ve Şahin, Ç. (2015). Farklı öğrenim seviyesindeki öğrencilerin astronomi kavramıyla ilgili görüşlerinin gelişimsel olarak incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 66-91.
 • Buluç, B., Yamaç, M. ve Altan, M. (2012). Dünya dışı ortamların mikrobiyal yaşanabilirlik açısından değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi–C Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji, 2(2), 119-142.
 • Canbazoğlu Bilici, S., Öner Armağan, F., Kozcu Çakır, N. ve Yörük, N. (2012). Astronomi tutum ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(2), 117-127.
 • Çepni, S. (2009). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş, Dördüncü Baskı, Trabzon.
 • Durukan, Ü. G. ve Sağlam Arslan, A. (2015). The analysis of the understanding levels of teacher candidates in different departments about basic astronomy concepts. Participatory Educational Research (PER), 2(2), 28-46.
 • Düşkün, İ. (2011). Güneş-Dünya-Ay modeli geliştirilmesi ve fen bilgisi öğretmen adaylarının astronomi eğitimindeki akademik başarılarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya
 • Ekiz, D. ve Akbaş, Y. (2005). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin astronomi ile ilgili kavramları anlama düzeyi ve kavram yanılgıları. Milli Eğitim Dergisi, 165, 61-78.
 • Emrahoğlu, N. ve Öztürk, A. (2009). Fen bilgisi öğretmen adaylarının astronomi kavramlarını anlama seviyelerinin ve kavram yanılgılarının incelenmesi üzerine boylamsal bir araştırma. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1), 165-180.
 • Hacısalihoğlu, H. (2006, Mart). Matematik öğretimi ve astronomi. 2006 Tam Güneş Tutulması ve Astronominin Fen Bilimleri Eğitimindeki Yeri Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Antalya.
 • İyibil, Ü. G. ve Sağlam Arslan, A. (2010). Fizik öğretmen adaylarının yıldız kavramına dair zihinsel modelleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(2), 25-46.
 • Koçer, D. (2002, Eylül). Türkiye’de astronomi eğitim-öğretiminin önemi, gerekliliği ve yapılabilecekler. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Ankara.
 • Kurnaz, M. A. (2012). Yıldız, kuyruklu yıldız ve takım yıldız kavramlarıyla ilgili öğrenci algılamalarının belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 251-264.
 • Kurnaz, M. A. ve Değermenci, A. (2011). Temel astronomi kavramlarına ilişkin öğrenci algılamalarının sınıf seviyelerine göre karşılaştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 143-154.
 • Küçüközer, H., Bostan, A. ve Işıldak, R. S. (2010). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının bazı astronomi kavramlarına ilişkin fikirlerine öğretimin etkileri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 105-124.
 • Lederman, N. G. (2006). Research on nature of science: reflections on the past, anticipations of the future. Asia-Pasific Forum on Science Learning and Teaching, 7(1), 1-11.
 • MEB. (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar), Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara. http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=325 sayfasından 18/02/2018 tarihinde erişilmiştir.
 • NSB (National Science Board), (2006). Science and engineering indicators - 2006. Arlington, VA: National Science Foundation.
 • Osborne, J. (1991). Approaches to the teaching of at16- the earth in space: Issues problems and resources. School Science, 72(260), 7-15.
 • Pena, B. M., & Quilez, M. J. (2001). The importance of images in astronomy education. International Journal of Science Education, 23(11), 1125-1135.
 • Percy, J. R. (2005). Why astronomy useful and should be included in the school curriculum? teaching and learning astronomy effective strategies for educators worldwide (s.10-13). Cambridge University Press: Cambridge, US.
 • Shermer, M. (1997). Why people believe weird things, A W. H. Freeman/Owl Book Henry Holt and Compan: New York, US.
 • Şahin, Ç., Bülbül, E. ve Durukan, Ü. G. (2013). Öğrencilerin gök cisimleri konusundaki alternatif kavramlarının giderilmesinde kavramsal değişim metinlerinin etkisi. Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 38-64.
 • Taner, M. S., Manap, Ö., Tunca, Z., Koçer, D. ve Aslan, Z. (2017). Türkiye’de bilim eğitiminin geliştirilmesi açısından astronomi alanında yapılanlar: Astronomi öğretmen seminerleri (AÖS) örneği. Anadolu Öğretmen Dergisi, 1(1), 7-22.
 • Taşcan, M. ve Ünal, İ. (2015). Astronomi eğitiminin önemi ve türkiye’de öğretim programları açısından değerlendirilmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 25-37.
 • Tobacyk, J. J., & Milford, G. (1983). Belief in paranormal phenomena: Assessment instrument developed and implications for personality functioning. Journal of Personality and Social Psychology, 44(5), 1029–1037.
 • Tunca, Z. (2002, Eylül). Türkiye’de ilk ve orta öğretimde astronomi eğitim öğretiminin dünü, bugünü. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresin’de sunulmuş bildiri, Ankara.
 • Uçar, S. ve Demircioğlu, T. (2011). Changes in preservice teacher attitudes toward astronomy within a semester long astronomy ınstruction and four year-long teacher training program. Journal of Science Education and Technology, 20(1), 65-73.
 • URL-1: http://www.astronomi.net.tr/astronomi/1031/astronomi-nedir-kisa-bir-tanitim.aspx sayfasından 03/10/2017 tarihinde erişilmiştir.
 • URL-2: https://www.google.com.tr/search?q=uzayl%C4%B1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiS6rep89zWAhWBXBoKHY_IBA8Q_AUICigB&biw=1366&bih=589 sayfasından 03/10/2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Ünsal, Y., Güneş, B. ve Ergin, İ. (2001). Yükseköğretim öğrencilerinin temel astronomi konularındaki bilgi düzeylerinin tespitine yönelik bir araştırma. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 47-60.
 • Wittman, D. (2009). Shaping attitudes toward science in an ıntroductory astronomy class. The Physics Teacher, 47, 591-594.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date 2018
Journal Section Articles
Authors

Author: Tuncay ÖZSEVGEÇ
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Ayşe AYTAR
Institution: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Firdevs ÇELİK

Author: Nazgül TOPAKGÖZ

Dates

Publication Date: June 28, 2018

Bibtex @research article { etad345558, journal = {Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-9624}, address = {Gazi University}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {247 - 264}, doi = {}, title = {ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖK CİSİMLERİ VE UZAYDA YAŞAM KONUSUNA YÖNELİK GÖRÜŞ VE İNANIŞLARI}, key = {cite}, author = {ÖZSEVGEÇ, Tuncay and AYTAR, Ayşe and ÇELİK, Firdevs and TOPAKGÖZ, Nazgül} }
APA ÖZSEVGEÇ, T , AYTAR, A , ÇELİK, F , TOPAKGÖZ, N . (2018). ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖK CİSİMLERİ VE UZAYDA YAŞAM KONUSUNA YÖNELİK GÖRÜŞ VE İNANIŞLARI. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 5 (1), 247-264. Retrieved from http://dergipark.org.tr/etad/issue/37928/345558
MLA ÖZSEVGEÇ, T , AYTAR, A , ÇELİK, F , TOPAKGÖZ, N . "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖK CİSİMLERİ VE UZAYDA YAŞAM KONUSUNA YÖNELİK GÖRÜŞ VE İNANIŞLARI". Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi 5 (2018): 247-264 <http://dergipark.org.tr/etad/issue/37928/345558>
Chicago ÖZSEVGEÇ, T , AYTAR, A , ÇELİK, F , TOPAKGÖZ, N . "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖK CİSİMLERİ VE UZAYDA YAŞAM KONUSUNA YÖNELİK GÖRÜŞ VE İNANIŞLARI". Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi 5 (2018): 247-264
RIS TY - JOUR T1 - ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖK CİSİMLERİ VE UZAYDA YAŞAM KONUSUNA YÖNELİK GÖRÜŞ VE İNANIŞLARI AU - Tuncay ÖZSEVGEÇ , Ayşe AYTAR , Firdevs ÇELİK , Nazgül TOPAKGÖZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 247 EP - 264 VL - 5 IS - 1 SN - -2458-9624 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Research in Education and Society ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖK CİSİMLERİ VE UZAYDA YAŞAM KONUSUNA YÖNELİK GÖRÜŞ VE İNANIŞLARI %A Tuncay ÖZSEVGEÇ , Ayşe AYTAR , Firdevs ÇELİK , Nazgül TOPAKGÖZ %T ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖK CİSİMLERİ VE UZAYDA YAŞAM KONUSUNA YÖNELİK GÖRÜŞ VE İNANIŞLARI %D 2018 %J Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi %P -2458-9624 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD ÖZSEVGEÇ, Tuncay , AYTAR, Ayşe , ÇELİK, Firdevs , TOPAKGÖZ, Nazgül . "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖK CİSİMLERİ VE UZAYDA YAŞAM KONUSUNA YÖNELİK GÖRÜŞ VE İNANIŞLARI". Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi 5 / 1 (June 2018): 247-264.
AMA ÖZSEVGEÇ T , AYTAR A , ÇELİK F , TOPAKGÖZ N . ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖK CİSİMLERİ VE UZAYDA YAŞAM KONUSUNA YÖNELİK GÖRÜŞ VE İNANIŞLARI. ETAD/JRES. 2018; 5(1): 247-264.
Vancouver ÖZSEVGEÇ T , AYTAR A , ÇELİK F , TOPAKGÖZ N . ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖK CİSİMLERİ VE UZAYDA YAŞAM KONUSUNA YÖNELİK GÖRÜŞ VE İNANIŞLARI. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi. 2018; 5(1): 264-247.