Year 2019, Volume 5, Issue 1, Pages 30 - 61 2019-03-26

Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantılarına ve E-Müfredata İlişkin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri

The Teachers’ Opinions of Social Studies Teacher about Teachers Board Meetings and the E- Curriculum

Hüseyin ÇALIŞKAN [1] , Yusuf YILDIRIM [2] , Güneş KILINÇ [3]

113 154

Bu çalışma sosyal bilgiler öğretmenlerinin zümre öğretmenler kurulu (ZÖK) toplantılarına ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılında pilot uygulaması yapılan e-müfredata ilişkin görüşlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Yapılan araştırmaya 17’si erkek, 8’i kadın olmak üzere toplam 25 sosyal bilgiler öğretmeni katılmıştır. Katılımcıların zümre öğretmenler kurulu toplantılarına ve e- müfredata yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme esnasında sondalara yer verilerek veri seti zenginleştirilmeye çalışılmıştır. Verilerin toplanması sürecinde görüşme yöntemi kullanılmıştır. Görüşmelerde katılımcılar bilgilendirildikten sonra ses kaydı alınmıştır. Görüşmeler bittikten sonra elde edilen veriler yazıya aktarılmıştır. Elde edilen veriler araştırmacılar tarafından betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Çözümlenen veriler uzman bir grup önünde sunulmuş ve gelen dönütlere göre verilerin kodlanması noktasında düzeltmeler yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların zümre öğretmenler kurulu toplantılarının önemine inandıkları ama yapılış sürecinin formalite olduğunu düşündükleri görülmüştür. Sosyal bilgiler öğretmeleri okulda yapılan zümre öğretmenler kurulu toplantılarının daha faydalı olduğu, alınan kararların kısmen uygulandığı ve kısmen denetlendiği ifade etmişlerdir. Yine sosyal bilgiler öğretmenleri ilçe zümre toplantılarının faydasız geçtiği, alınan kararların formalite olduğu ve denetlenmediğini belirtmişleridir. Ayrıca e-müfredat uygulamasının faydalı olduğu ve daha da geliştirilmesi gerektiği hususunda sosyal bilgiler öğretmenlerinde genel bir kanı olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte sosyal bilgiler öğretmenleri e- müfredatla ilgi yapısal konularda yaşanan problemlerin ilerleyen süreçte düzeleceği ve daha elverişli bir şekilde kullanılacağına inanmaktadır.

Sosyal bilgiler, e-müfredat, Zümre öğretmenler kurulu toplantılar
 • Acarbaş, Y. (2011). Zümre öğretmenler kurulunun çografya öğretmenleri görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Avalos, B. (1998). School-based teacher development: the experience of teacher professional groups in secondary school s in Chile. Teaching and Teacher Education, 14(3) 257-271.
 • Aydemir, S. (2006) Zümre öğretmenler kurulu toplanti tutanaklarina göre lise tarih derslerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Gazi Ünv Sosyal Bil. Ens. Ankara.
 • Aytaç, E. Z. (2018). Fen alanı öğretmenlerinin mesleki gelişiminin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Azar, A. (2011). Türkiye’deki öğretmen eğitimi üzerine bir söylem: Nitelik mi, nicelik mi? Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science, 1(1), 36-38. DOI: 10.5961/jhes.2011.004
 • Barth, R. S. (2006). Improving relationships within the school. Improving Professional Practice, 63(6), 8-13.
 • Başaran, İ. E. (2000). Eğitim yönetimi nitelikli okul. Ankara: Feryal Matbaası.
 • Black, A. L. & Halliwell, G. (2000). Accessing practical knowledge: How? Why? Teaching and Teacher Education, 16, 103-115.
 • Büke, M. (2007). Bağımsız anaokulu yöneticilerinin bakış açısından okul yönetimi süreçlerinin işleyişi, sorunlar ve sorunlarla başa çıkma yolları: Mersin İli merkezi örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Ünversitesi, Mersin.
 • Carter, K. (1988). Using cases to frame mentor‐novice conversations about teaching. Theory Into Practice. 27(3), 214-222, DOI: 10.1080/00405848809543354
 • Celep, C. (1996). Okullarda işbirlikçi karar verme ve yöneticinin rolü. Eğitim Yönetimi, 2(1), 49-57.
 • Cruickshank, D.R., & Heafele, D. (2001). Good teachers, plural. Educational Leadership, 58(2), 26-30.
 • Çakmak, G. (2008). İlköğretim okullarindaki bazi kurullarin etkililiği üzerine bir inceleme. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Çelikten, M., Şanal, M., & Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 207-237.
 • Çepni S., Kaya A., & Küçük M. (2002). Yeni üniversite sınav sisteminin liselerde fizik öğretimine etkileri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 16-20.
 • Çepni, S. & Küçük, M. (2003). Eğitim araştırmalarının fen bilgisi öğretmenlerinin uygulamaları üzerindeki etkilerinin belirlenmesi: Bir örnek olay çalışması, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(12) 75-84.
 • Çil, M. (2015). Fen bilgisi zümre faaliyetlerinin sınav hazırlama yöntemleri üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fatih Üniversitesi, İstanbul.
 • Demirtaş, H., & Cömert, M. (2006). Zümre öğretmenler kurulu toplantılarının etkililiğinin öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi: Malatya ili örneği. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(25), 96-108.
 • Demirtaş, H., Üstüner, M., Özer, N., & Cömert, M. (2008) Öğretmenler kurulu toplantılarının etkililiğine ilişkin öğretmen görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 55–74.
 • Doğanay, G. (2013). Zümreler arasi işbirliğinin önemi ve ortak konularin analizi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • E-müfredat (2018). Html1. http://e-mufredat.meb.gov.tr/ adresinden, Erişim tarihi: 30.07.2018.
 • Firestone, W. A. (1987). Meaning in method: The rhetoric of quantitativeand qualitative research. Educational Researcher, 16(7), 16-21.
 • Gökçe, F. (2009). İlköğretim okulu öğretmenlerinin takım rolleri. Eğitim ve Bilim Dergisi, 34(151), 3-16.
 • Gökyer, N. (2011). İlköğretim okulu zümre öğretmenler kurulu toplantılarının gerçekleşme düzeyi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 127-148.
 • Güler, M., Altun, T. ve Türkdoğan, A. (2015). Matematik öğretmenlerinin zümre öğretmenler kurulunun etkililiği hakkindaki görüşlerinin incelenmesi. Elementary Education Online, 14(2), 395-406, http://ilkogretim-online.org.tr http://dx.doi.org/10.17051/io.2015.30323
 • Holloway, K., & Long, R. (1998). Teacher development and school improvement: The use of “shared practice groups” to improve teaching in primary schools. Journal of In-Service Education, 24(3), 535-544.
 • İlköğretim Kurumları Yönetmeliği (2003, 27 Ağustos). Resmi Gazete (Sayı: 2552). Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/08/20030827.htm
 • Kara, M. (2006) Eğitimde takım çalişmasi ve okul başarısı: İstanbul okullarında amprik bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Karal Eyüpoğlu, I. S. (2015). Eğitim bölgesi fizik öğretmenleri zümre başkanları kurulunun etkinliği. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), 6(39), 1-27
 • Kılcan, B., Çepni, O., & Kılınç, A. Ç. (2018). Examining social studies teachers’ views on branch teachers’ committee meetings. Journal of Education and Training Studies, 6(4), 143-153
 • Küçük, M., Ayvacı, H., & Altıntaş, A. (2004). Zümre öğretmenler kurulu toplantı kararlarının eğitim ve öğretim uygulamaları üzerindeki yansımaları. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya: İnönü Üniversitesi.
 • Lavy, V. (1999). Evaluating the effect of teachers’ performance incentives on pupils’ achievements. https://eml.berkeley.edu/symposia/nsf99/papers/lavy1.pdf adresinden, Erişim tarihi: 25.09.2018.
 • Little, J.W. (2003). Inside teacher community: Representations of classroom practice. Teachers College Record, 105(6), 913–945
 • Milli Eğitim Temel Kanunu. (1973, 24 Haziran). Resmi Gazete (Sayı: 14574). Erişim adresi: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1739.pdf . Resmi Gazete.
 • Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği (2017, 16 Eylül). Resmi Gazete (Sayı: 30182). Erişim adresi:
 • http://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/20161748_MYLLY_EYYTYM_BAKANLIYI_ORTAYYRETYM_KURUMLARI_YYNETMELYYY.pdf
 • Özdemir, S., & Cemaloğlu, N. (2000). Eğitimde örgütsel yenileşme ve karara katılma. Milli Eğitim Dergisi, 146, 54-63.
 • Rogers, R., Threatt, D. (2000). Peer assistance review. Thrust for Educational Leadership, 29(3), 14-16.
 • Sertkaya, F. (2016). Zümre öğretmenler kurulu çalışmalarının yönetim süreçleri açısıdan değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Staniforth, D., & West, M. (1995). Leading and managing teams. Team Performance Management An International Journal, 1(2), 28-33.
 • Şahin, E., Maden, S., & Gedik, M. (2011). Zümre öğretmenler kurulu toplantılarının etkililiğinin Türkçe öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi: Erzurum il örneği. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 155-172.
 • Şahin, F. (2014). Ortaöğretim kurumlarinda örgütsel öğrenmeyi destekleyici ve engelleyici faktörler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Taşdan, Ş. (2007). Ortaöğretim okullarında takım çalışması: Bolu il örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Taşkaya, S. M. (2012). Nitelikli bir öğretmende bulunması gereken özelliklerin öğretmen adaylarının görüşlerine göre incelenmesi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 33(2), 283-298.
 • TDK (2005). Türkçe sözlük. Türk Dili Kurumu Yayınları. Ankara
 • Turan, S., Dönmez, A., & Çakmak, G. (2009). İlköğretim okullarında bazı kurulların etkililiği üzerine bir inceleme. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 44-58.
 • Utley, B. L., Basile, C. G., & Rhodes, L. K. (2003). Walking in two worlds: master teachers serving as site coordinators in partner schools. Teaching and Teacher Education, 19, 515-528.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, Y. (2014). Ortaokul 5. ve 6. sinif öğrencilrinin ahlaki olgunluk düzeyi ile sosyal tutumlarinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Üniversitesi, Erzincan
 • Yıldırım, Y., & Çalışkan, H. (2017). 2005 ile 2017 sosyal bilgiler dersi öğretim programlarındaki değerlere ve değerler eğitimine ilişkin öğretmen görüşleri. Journal of Multidisciplinary Studies in Education, 1(1), 7-23.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Mart, 2019
Journal Section All kinds of scientific studies about educational sciences and field education
Authors

Orcid: 0000-0001-6849-1318
Author: Hüseyin ÇALIŞKAN
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0035-8443
Author: Yusuf YILDIRIM (Primary Author)
Institution: İNEGÖL ERDEM BEYAZIT İMAM HATİP ORTAOKULU

Orcid: 0000-0003-0035-8443
Author: Güneş KILINÇ

Bibtex @research article { gebd488694, journal = {Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {2149-4932}, eissn = {2149-9381}, address = {Gazi Kitabevi}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {30 - 61}, doi = {}, title = {Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantılarına ve E-Müfredata İlişkin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri}, key = {cite}, author = {ÇALIŞKAN, Hüseyin and YILDIRIM, Yusuf and KILINÇ, Güneş} }
APA ÇALIŞKAN, H , YILDIRIM, Y , KILINÇ, G . (2019). Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantılarına ve E-Müfredata İlişkin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (1), 30-61. Retrieved from http://dergipark.org.tr/gebd/issue/44078/488694
MLA ÇALIŞKAN, H , YILDIRIM, Y , KILINÇ, G . "Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantılarına ve E-Müfredata İlişkin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri". Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi 5 (2019): 30-61 <http://dergipark.org.tr/gebd/issue/44078/488694>
Chicago ÇALIŞKAN, H , YILDIRIM, Y , KILINÇ, G . "Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantılarına ve E-Müfredata İlişkin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri". Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi 5 (2019): 30-61
RIS TY - JOUR T1 - Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantılarına ve E-Müfredata İlişkin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri AU - Hüseyin ÇALIŞKAN , Yusuf YILDIRIM , Güneş KILINÇ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 30 EP - 61 VL - 5 IS - 1 SN - 2149-4932-2149-9381 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Journal of Educational Science Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantılarına ve E-Müfredata İlişkin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri %A Hüseyin ÇALIŞKAN , Yusuf YILDIRIM , Güneş KILINÇ %T Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantılarına ve E-Müfredata İlişkin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri %D 2019 %J Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi %P 2149-4932-2149-9381 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD ÇALIŞKAN, Hüseyin , YILDIRIM, Yusuf , KILINÇ, Güneş . "Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantılarına ve E-Müfredata İlişkin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri". Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi 5 / 1 (March 2019): 30-61.