Year 2015, Volume 16, Issue 2, Pages 71 - 89 2015-12-01

YEREL YAZINDA SOSYAL SERMAYE ARAŞTIRMALARI: ODAKLAR VE BOŞLUKLARIN SOSYAL AĞ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
SOCIAL CAPITAL RESEARCHES IN DOMESTIC LITERATURE: EXAMINING THE FOCUSES AND GAPS USING BY SOCIAL NETWORK ANALYSIS

Sahra Sayğan Tunçay [1] , Pınar Süral Özer [2] , Güler Tozkoparan [3]

382 688

İlk olarak 1900’lü yıllarda ortaya çıkan sosyal sermaye kavramı, aktörlerin (birey, örgüt vb.) ilişki ağlarının içine yerleşmiş olan ve bu ilişki ağlarından kaynaklanan mevcut ve potansiyel kaynakların toplamı olarak tanımlanabilir. Bibliyometrik olarak tasarlanan bu araştırmanın amacı, yerel yazında kısıtlı olan sosyal sermaye odaklı makalelerin bilgi ağını sosyal ağ analizi ile görselleştirerek gelecekteki araştırmalara yol gösterecek öneriler geliştirmektir. Araştırma kapsamında, yerel yazında yönetim ve organizasyon alanında yazılmış ve anahtar kelime içeren kavramlar, sosyal ağ analizi yönteminde kullanılan belirli ölçütler çerçevesinde değerlendirilmiştir. “Ağ kuramı” ve “güven” kavramlarının yüksek derece, arasındalık ve yakınlık merkeziliğe sahip olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Çalışmada ayrıca Türkiye’de sosyal sermaye konusunda yapılan tezler, genel bir değerlendirilmeye tabi tutulmuştur.
Social capital which has been firstly emerged during twentieth century can be defined as the total of the existing and potential resources which have been embedded within the interacting networks of the actors (person, organization et.) and derived from these networks. The aim of this research which has been actualized by using bibliometrics is to visualize the knowledge network of the domestic articles which are focused on social capital and develop suggestions for future researches. In the study, domestic articles which have key words are assessed through the basic criterias of social network analysis. It’s reached that “network theory” and “trust” keys have the highest degree, betweenness and closeness degree. Also the thesis about social capital has been subjected to a general assessment in the research.
 • Adler, P.S. & Kwon, S.W. (2002). Social Capital: Prospects for A New Concept, The Academy of Management Review, 27(1), 17-40.
 • Arıcıoğlu, A. & Ergin, R. A. (2009). Güven ya da Sosyal Sermaye Nedir? Konya Sanayi Bölgesinde Sahip/Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 25-43.
 • Aydıntan, B., Göksel, A. & Bingöl, D. (2010). Örtülü Bilgi Paylaşım Niyeti Üzerinde Sosyal Sermaye ve Denetim Merkezi Odaklılığının Rolü: Hekimlikte Bir Alan Araştırması, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(1), 1-26.
 • Beckert, J. (2003). Economic Sociology and Embeddedness: How Shall We Conceptualize Economic Action?, Journal of Economic Issues, 37(3), 769-787.
 • Bilgin, N. & Kaynak, R. (2008). Sosyal Sermaye Faktörlerinin İş Başarısına Etkisi: Üniversite Çalışanları Üzerine Ampirik Bir Çalışma, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 32(1), 29-38.
 • Borgatti, S. P., Jones, C. & Everett, M. G. (1998). Network Measures of Social Capital, Connections, 21(2), 1-36.
 • Borgatti, S. P. & Foster, P. C. (2003). The Network Paradigm in Organizational Research: A Review and Typology, Journal of Management, 29 (6), 991-1013.
 • Borgatti, S. P., Mehra, A., Brass, D. J. & Labianca, G. (2009). Network Analysis in the Social Sciences, Science, New Series, 323 (5916), 892-895.
 • Broadus, R. N. (1987). Toward A Definition of “Bibliometrics”, Scientometrics, 12(5-6), 373-379.
 • Bueno, E., Salmador, M. P. & Rodriguez, O. (2004). The Role of Social Capital in Today’s Economy, Journal of Intellectual Capital, 5(4), 556-574.
 • Burt, R. S. (1992). Structural Holes: The Social Structure of Competition. Harvard: Harvard University Press.
 • Burt, R. S.(1997). The Contingent Value of Social Capital, Administrative Science Quarterly, 42(2), 339-365.
 • Burt, R. S. (2000). The Network Structure of Social Capital, Research in Organizational Behaviour, 22, 345-423.
 • Burt, R. S. (2001). Structural Holes versus Network Closure as Social Capital, Social Capital: Theory and Research: Sociology and Economics: Controversy and Integration Series, New York: Aldine de Gruyter, 31-56.
 • Cohen, D. & Prusak L. (2001). Kavrayamadığımız Zenginlik: Kuruluşların Sosyal Sermayesi (Çeviren: Ahmet Kardam). İstanbul: MESS Yayınevi.
 • Coleman, J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital, American Journal of Sociology, 94, 95-120.
 • Dequech, D. (2003). Cognitive and Cultural Embeddedness: Combinig Institutional Economics and Economical Sociology, Journal of Economic Issues, 37(2), 461-470.
 • Everett, M. G. & Borgatti, S. P. (2005). Extending Centrality, P. J. Carrington, J. Scott ve S. Wasserman (der.), Models and Methods in Social Network Analysis (ss. 57-76), America: Cambridge University Press.
 • Fukuyama, F. (1995). Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. New York: Free Press.
 • Fukuyama, F. (2005). Güven: Sosyal Erdemler ve Refahın Yaratılması. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Gargiulo, M. & Benassi, M. (2000). Trapped in Your Own Net? Network Cohesion, Structural Holes, and the Adaptation of Social Capital, Organization Science, 11(2), 183-196.
 • Gerşil, G. S. & Aracı, M. (2011). Sosyal Sermayenin Güven Unsurunun İşgörenlerin Performansı Üzerine Etkileri, Çalışma ve Toplum, 1, 39-74.
 • Granovetter, M. S. (1973). The Strength of Weak Ties, American Journal of Sociology, 78(6), 1360-1380.
 • Granovetter, M. (1983). The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited, Sociological Theory, 1, 201-233.
 • Granovetter, M. S. (2005). The Impact of Social Structure on Economic Outcomes, Journal of Economic Perspectives, 19(1), 33-50.
 • Göksel, A., Aydıntan, B. & Bingöl, D. (2010). Örgütlerde Bilgi Paylaşım Davranışı: Sosyal Sermaye Boyutundan Bir Bakış, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(4), 87-109.
 • Hansen, M. T. (1999). The Search Transfer Problem: The Role of Weak Ties in Sharing Knowledge across Organizational Subunits, Administrative Science Quarterly, 44(1), 82-112.
 • Hansen, M. T., Mors, M. L. & Lovas, B. (2005). Knowledge Sharing in Organizations: Multiple Networks, Multiple Phases, Academy of Management Journal, 45(5), 776-799.
 • Hood, W. W. & Wilson, C. S. (2001). The Literature of Bibliometrics, Scientometrics, and Informetrics, Akademiai Kiado, Budapest, 52(2), 291-314.
 • Kapu, H. (2008). Sosyal Sermaye ve Organizasyonların Öngörü Yeteneğini Geliştirme Gücü, Atatürk Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(1), 259-288.
 • Kırkbeşoğlu, E., Sözen, C. & Kurt, E. (2014). Türkiye’de Örgüt Kuramı Çalışmalarının Bibliyometrik Profili: Atıf Ağlarının Dönemsel Karşılaştırması, 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirileri Kitabı, Mayıs 2014, 197-204.
 • Kostova, T. & Roth, K. (2003). Social Capital in Multinational Corporations and a Micro-Macro Model of Its Formation, The Academy of Management Review, 28(2), 297-317.
 • Krippner, G., Granovetter, M., Block, F., Biggart, N., Beamish, T., Hsing, Y.Hart, G., Arrighi, G., Mendell, M., Hall, J., Burawoy, M., Vogel, S. & O’Riain, S. (2004). Polanyi Symposium: A Conversation on Embeddedness, Socio-Economic Review, 2, 109-135.
 • Leana, C. R. & Van Buren, H. J. (1999). Organizational Social Capital and Employement Practices, Academy of Management Review, 24(3),
 • Lin, N. (1999). Building a Network Theory of Social Capital, Connections, 22(1), 28-51.
 • Nahapiet, J. & Ghoshal, S. (1998). Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage, Academy of Management Review, 23, 242-266.
 • Özdemir, A. A. (2008). Çalışanların İş Tatminlerinin Arttırılmasında Örgütsel Sosyal Sermaye Yeni Bir Belirleyici Olabilir mi?, Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(1), 77-89.
 • Özdemir, A. A. (2008). Sosyal Ağ Özellikleri Bakış Açısıyla Sosyal Sermaye ve Bilgi Yaratma İlişkisi: Akademisyenler Üzerinde Yapılan Bir Alan Çalışması, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 81- 102.
 • Özen, Ş. & Aslan, Z. (2006). İçsel ve Dışsal Sosyal Sermaye Yaklaşımları Açısından Türk Toplumunun Sosyal Sermaye Potansiyeli: Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi (OSTİM) Örneği, Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, 12, 130-161.
 • Paxton, P. (1999). Is Social Capital Declining in the United States? A Multiple Indicator Assessment, American Journal of Sociology, 105(1), 88-127.
 • Paxton, P. (2002). Social Capital and Democracy: An Interdependent Relationship, American Sociological Review, 67(2), 254-277.
 • Pennings, J. M. & Lee, K. (1999). Social Capital of Organization: Conceptualization, Level of Analysis and Performance Implications. Leenders, R. T. A. J. ve Gabbay, S. M. (der.), Corporate Social Capital and Liability (ss. 43-67), Boston: Kluwer Academic Publishers.
 • Portes, A. (1998). Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology, Annual Review of Sociology, 24, 1-24.
 • Putnam, R. D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton: Princeton University Press.
 • Putnam, R. D. (1995a). Bowling Alone: Americans’s Declining Social Capital, Journal of Democracy, 6(1), 65-78.
 • Putnam, R. D. (1995b). Tuning In, Tunning Out: The Strange Disappearance of Social Capital In America, Political Science and Politics, 28(4), 664-683.
 • Putnam, R. D. & Goss, K. A. (2002). Introduction, Robert D. Putnam (der.), Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary Society (3-19). Oxford: Oxford University Press.
 • Sağsan, M., Yücel, R. & Sözen, C. (2010). Küresel Krizin Aşılmasında Alternatif Bir Yol: Sosyal Sermayede Enformasyon Edinimi ve Kullanım Kapasitesi, Bilgi Dünyası, 11(1), 140-154.
 • Sargut, S. (2006). Sosyal Sermaye Yapının Sunduğu Bir Olanak mı, Yoksa Bireyin Amaçlı Eylemi mi?, Akdeniz İ.İ. B.F. Dergisi, 12, 1-13.
 • Seçer, B. (2009). İşgücü Piyasasında Sosyal Sermaye, Kamu-İş Dergisi, 10(3), 103-130.
 • Tsai, W. & Ghoshal, S. (1998). Social Capital and Value Creation: The Role of Intrafirm Networks, The Academy of Management Journal, 41(4), 464-476.
 • Turgut, E. & Beğenirbaş, M. (2013). Çalışanların Yenilikçi Davranışları Üzerinde Sosyal Sermaye ve Yenilikçi İklimin Rolü: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma, KHO Bilim Dergisi, 23(2), 101-124.
 • Turgut, E. & Beğenirbaş, M. (2014). İlişkisel Sosyal Sermayenin Yenilikçi Davranışa Etkisinde Örtülü Bilgi Paylaşımı Davranışının Aracılık Rolü, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 146-160.
 • Turgut, E. & Beğenirbaş, M. (2014). Örgütsel Davranış Değişkenleri Arasındaki İlişkinin Ağ Analizi ile İncelenmesi: Journal of Organizational Behavior Dergisi Örneği, 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirileri Kitabı, Mayıs 2014, 679-687.
 • Uzzi, B. (1996). The Sources and Consequences of Embeddedness for the Economic Performance of Organizations: The Network Effect, American Sociological Review, 61(4), 674-698.
 • Uzzi, B. (1997). Towards a Network Perspective on Organizational Decline, The International Journal of Sociology and Social Policy, 17(7/8), 111-155.
 • Uzzi, B. (1999). Embeddedness in the Making of Financial Capital: How Social Relations and Networks Benefit Firms Seeking Financing, American Sosiological Review, 64, 481-505.
 • Üsdiken, B. & Çetin D. (1999). Türkiye’de Akademik Dünyanın Yönetme İşine Yaklaşımında 1950’li Yıllarla Birlikte Ne Değişti?, Amme İdaresi Dergisi, 32(4), 47-65.
 • Üsdiken, B. & Erden, Z. (2002). 1990’lı Yıllarda Türkiye’de Yönetim Alanı: Disiplinin Yapısı ve Yaklaşımlar, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 91-113.
 • Üsdiken, B. & Pasadeos, Y. (1992). Türkiye’de Yayınlanan Yönetimle İlgili Veri Temelli Makalelerde Yöntem, ODTÜ Geliştirme Dergisi, 19(2),
 • Üsdiken, B. & Pasadeos, Y. (1993). Türkiye’de Örgütler ve Yönetim Yazını, Amme İdaresi Dergisi, 26(2), 76-93.
 • Üsdiken, B. & Wasti S. A. (2002). Türkiye’de Akademik Bir İnceleme Alanı Olarak Personel veya “İnsan Kaynakları” Yönetimi: 1972-1999, Amme İdaresi Dergisi, 35(3), 1-37.
 • Wallis, J., Killerby, P. & Dollery, B. (2004). Social Economics and Social Capital, International Journal of Social Economics, 31(3), 239-258.
 • Wasserman, S. & Faust, K. (1994). Social Network Analysis: Methods and Applications, America: Cambridge University Press.
 • Wasserman, S., Scott, J. & Carrington, P. J. (2005). Introduction, P. J. Carrington, J. Scott ve S. Wasserman (der.), Models and Methods in Social Network Analysis (ss. 1-7). America: Cambridge University Press.
 • Woolcock, M. & Narayan, D. (2000). Social Capital: Implications for Development Theory, Research and Policy, The World Bank Research Observer, 15(2), 225-249.
 • Yin, C. Y. & Chiang, J. K. (2010). Bibliometric Analysis of Social Capital Research During 1956 to 2008, Journal of Convergence Information Technology, 5(2), 124-132.
 • Yozgat, U. & Kaplan, N. (2008). Yönetim ve Organizasyon Kongreleri’nde Sunulan Bildirilerin Bibliyometrik Profili: Örgüt Teorisi ve Örgütsel Davranış Bildirileri, 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirileri Kitabı, 409-416.
 • Yozgat, U. & Kartaltepe, N. (2009). Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongre Kitaplarında Yer Alan Bildirilerin Bibliyometrik Profili: Örgüt Teorisi ve Örgütsel Davranış Bildirileri Üzerine Bir Araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 149-166.
Other ID JA54JE92FP
Journal Section Article
Authors

Author: Sahra Sayğan Tunçay
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ

Author: Pınar Süral Özer
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ

Author: Güler Tozkoparan
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ

Bibtex @ { ifede268163, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0027}, address = {Dokuz Eylul University}, year = {2015}, volume = {16}, pages = {71 - 89}, doi = {10.24889/ifede.268163}, title = {YEREL YAZINDA SOSYAL SERMAYE ARAŞTIRMALARI: ODAKLAR VE BOŞLUKLARIN SOSYAL AĞ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Sayğan Tunçay, Sahra and Süral Özer, Pınar and Tozkoparan, Güler} }
APA Sayğan Tunçay, S , Süral Özer, P , Tozkoparan, G . (2015). YEREL YAZINDA SOSYAL SERMAYE ARAŞTIRMALARI: ODAKLAR VE BOŞLUKLARIN SOSYAL AĞ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 16 (2), 71-89. DOI: 10.24889/ifede.268163
MLA Sayğan Tunçay, S , Süral Özer, P , Tozkoparan, G . "YEREL YAZINDA SOSYAL SERMAYE ARAŞTIRMALARI: ODAKLAR VE BOŞLUKLARIN SOSYAL AĞ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ". Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 16 (2015): 71-89 <http://dergipark.org.tr/ifede/issue/25411/268163>
Chicago Sayğan Tunçay, S , Süral Özer, P , Tozkoparan, G . "YEREL YAZINDA SOSYAL SERMAYE ARAŞTIRMALARI: ODAKLAR VE BOŞLUKLARIN SOSYAL AĞ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ". Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 16 (2015): 71-89
RIS TY - JOUR T1 - YEREL YAZINDA SOSYAL SERMAYE ARAŞTIRMALARI: ODAKLAR VE BOŞLUKLARIN SOSYAL AĞ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ AU - Sahra Sayğan Tunçay , Pınar Süral Özer , Güler Tozkoparan Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.24889/ifede.268163 DO - 10.24889/ifede.268163 T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 89 VL - 16 IS - 2 SN - 1303-0027- M3 - doi: 10.24889/ifede.268163 UR - https://doi.org/10.24889/ifede.268163 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi YEREL YAZINDA SOSYAL SERMAYE ARAŞTIRMALARI: ODAKLAR VE BOŞLUKLARIN SOSYAL AĞ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ %A Sahra Sayğan Tunçay , Pınar Süral Özer , Güler Tozkoparan %T YEREL YAZINDA SOSYAL SERMAYE ARAŞTIRMALARI: ODAKLAR VE BOŞLUKLARIN SOSYAL AĞ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ %D 2015 %J Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi %P 1303-0027- %V 16 %N 2 %R doi: 10.24889/ifede.268163 %U 10.24889/ifede.268163
ISNAD Sayğan Tunçay, Sahra , Süral Özer, Pınar , Tozkoparan, Güler . "YEREL YAZINDA SOSYAL SERMAYE ARAŞTIRMALARI: ODAKLAR VE BOŞLUKLARIN SOSYAL AĞ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ". Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 16 / 2 (December 2015): 71-89. https://doi.org/10.24889/ifede.268163