Year 2018, Volume 5, Issue 10, Pages 209 - 224 2018-12-15

Analyzing Of Usability of Algebra Presentation Pad Material Developed for Teaching Algebraic Expressions
8. Sınıf Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Konusunun Cebir Gösterim Karosu Materyali ile Öğretilmesi ve Materyalin Kullanabilirliğinin İncelenmesi

Cennet Gizem Karataş [1] , Elif Bahadır [2]

112 282

In today's education system, students began to be the subject of the learning environment instead of to be the object of it. Strategies that will provide student participation in the courses also have become even more important in today's education. In this study, the usability of “Algebra Presentation Pad” material that students can work actively participating in the subject of Algebraic Expressions was analyzed. Our study was conducted with the aim of analyzing the usability of “Algebra Presentation Pad” material designed in accordance with the acquisitions of 8th grade mathematics course curriculum about Algebraic Expressions and determining the teachers and students' opinions about developed material. For this purpose, the research was carried out with 30 8th graders from a middle school and 5 math teachers who were introduced the material in Istanbul province. In the study, action research method was used. The students were presented to the subject of Algebraic Expressions with Algebra Presentation Pad material, then were given worksheets and asked to check their answers that are related to the subject from the Algebra Presentation Pad material. With this way, each student was provided to use the material. After the application, each student’s views regarding the material were taken in written. The views of the teachers were also received about the material. And most of the teachers found it to be usable and liked it. As a result of the study, in teaching of mathematical concepts or objectifying the learned concepts, the Algebra Presentation Pad material was found to be effective. It was also determined that it had been applied as had gained students analytical thinking and social interaction skills. In this context, the concrete material of Algebra Presentation Pad was inferred to be usable for teaching mathematics.

Bu çalışmada cebirsel ifadeler ve özdeşlikler konusunda kalıplaşmış özdeşliklerin açılımlarının ezberlenmesinden ziyade, özdeşliklerin açılımlarını öğretmeyi hedefleyen “Cebir Gösterim Karosu Materyali” ile 8.sınıf öğrencilerine yönelik bir öğretim gerçekleştirmek amaçlanmıştır. Bu çalışmada öğrencilerin aktif olarak katılarak cebirsel ifadeler ve özdeşlikler konusunu çalışabilecekleri “Cebir Gösterim Karosu Materyali” materyalinin kullanılabilirliği incelenmiştir. Çalışmamız 8. Sınıf matematik dersi müfredatında bulunan özdeşlikler ve denklemler konusunun kazanımlarına uygun olarak tasarlanmış “Cebir Gösterim Karosu Materyali” materyalinin kullanılabilirliğinin incelenmesi ve geliştirilen materyalle ilgili öğretmen ve öğrenci görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, araştırma İstanbul ilindeki bir ortaokulun 8. Sınıfından 30 öğrenci ve materyalin tanıtıldığı 5 matematik öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada aksiyon araştırma yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilere “Cebir Gösterim Karosu Materyali” ile özdeşlikler konusu anlatılmış konuyla ilgili çalışma kâğıtları dağıtılarak öğrencilerin materyali kullanması sağlanmıştır. Uygulama sonrasında materyalle ilgili olarak her bir öğrenciden görüşleri yazılı olarak alınmıştır. Öğretmenlerin materyalin kullanılabilirliğine ilişkin düşünceleri alınmıştır. Öğretmenlerden çoğunun, materyali uygulanabilir bulduğu ve beğendiği bulgusuna ulaşılmıştır. Çalışmanın sonucunda matematiksel kavramların öğretiminde ya da öğrenilen kavramları somutlaştırmada kullanılan materyalinin etkili olduğu,  öğrenci görüşmelerinden ve araştırmacıların gözlemlerinden elde edilen bulgulardan anlaşılmaktadır. Öğrenci merkezli olarak uygulanması, öğrencilere analitik düşünme ve sosyal etkileşim becerisi kazandırması özellikleri materyalin kullanışlılığını ve konunun anlaşılabilirliğine katkı sağladığı uzmanlar tarafından belirtilmiştir. Bu kapsamda Cebir Gösterim Karosu Materyali’nin matematik öğretiminde kullanılabilir nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.

Matematik Eğitimi, Cebirsel İfadeler
 • Alım, M. (2007). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (Ötmg) Dersinin Önemi ve Öğretim Sürecine İlişkin Öneriler/The Iportance Of Teaching Technologies And Material Development Course And Suggestion On The Teaching Process. Doğu Coğrafya Dergisi, 12(17).
 • Altun, M. (2006). Matematik öğretiminde gelişmeler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2).
 • Artvinli, E. (2010). Coğrafya derslerini yapılandırmak: Aksiyon (eylem) araştırmasına dayalı bir ders tasarımı.
 • Bahadır, E., & Demir, İ. (2017). Dönüşüm Geometrisi Konusunun Öğretimi İçin Geliştirilen Dönüşüm Çarkı Materyalinin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(7), 96-119
 • Bozkurt, A., & AKALIN, S. (2015). Matematik Öğretiminde Materyal Geliştirmenin Ve Kullanımının Yeri, Önemi Ve Bu Konuda Öğretmenin Rolü. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (27).Erdem, A. R. (2005). Öğrenmede etkili yollar: öğrenme stratejileri ve öğretimi. İlköğretim Online, 4(1).
 • Fidan, N. K. (2008). İlköğretimde araç gereç kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 1(1).
 • Gökmen, A., Budak, A., & Ertekin, E. (2016). İlköğretim öğretmenlerinin matematik öğretiminde somut materyal kullanmaya yönelik inançları ve sonuç beklentileri.
 • Kablan, Z., Topan, B., & Erkan, B. (2013). Sınıf içi öğretimde materyal kullanımının etkililik düzeyi: Bir meta-analiz çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1629-1644.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2009). İlköğretim matematik dersi (6–8 sınıflar) öğretim programı.
 • Özer, M. N., & Şan, İ. (2013). Görselleştirmenin özdeşlik konusu erişisine etkisi. International Journal of Social Science, 6(1), 1275-1294.
 • Pişkintunç, M., Durmuş, S., & Akkaya, R. (2012). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematik öğretiminde somut materyalleri ve sanal öğrenme nesnelerini kullanma yeterlikleri. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi, 1(1), 13-20.
 • Toptaş, V., & Çekirdekçi, S. (2011). Sınıf Öğretmenlerinin Matematik (4. ve 5. sınıf) Dersinde Öğretim Materyalleri Kullanımını Engelleyen Unsurlarla İlgili Görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(29), 137-149.
 • Yenilmez, K., & Teke, M. (2008). Yenilenen matematik programının öğrencilerin cebirsel düşünme düzeylerine etkisi.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1872-0386
Author: Cennet Gizem Karataş
Institution: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0002-1154-5853
Author: Elif Bahadır
Institution: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @conference paper { ijoses473990, journal = {Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-8673}, address = {Selim Hilmi ÖZKAN}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {209 - 224}, doi = {10.20860/ijoses.473990}, title = {8. Sınıf Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Konusunun Cebir Gösterim Karosu Materyali ile Öğretilmesi ve Materyalin Kullanabilirliğinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Karataş, Cennet Gizem and Bahadır, Elif} }
APA Karataş, C , Bahadır, E . (2018). 8. Sınıf Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Konusunun Cebir Gösterim Karosu Materyali ile Öğretilmesi ve Materyalin Kullanabilirliğinin İncelenmesi. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (10), 209-224. DOI: 10.20860/ijoses.473990
MLA Karataş, C , Bahadır, E . "8. Sınıf Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Konusunun Cebir Gösterim Karosu Materyali ile Öğretilmesi ve Materyalin Kullanabilirliğinin İncelenmesi". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 5 (2018): 209-224 <http://dergipark.org.tr/ijoses/issue/38880/473990>
Chicago Karataş, C , Bahadır, E . "8. Sınıf Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Konusunun Cebir Gösterim Karosu Materyali ile Öğretilmesi ve Materyalin Kullanabilirliğinin İncelenmesi". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 5 (2018): 209-224
RIS TY - JOUR T1 - 8. Sınıf Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Konusunun Cebir Gösterim Karosu Materyali ile Öğretilmesi ve Materyalin Kullanabilirliğinin İncelenmesi AU - Cennet Gizem Karataş , Elif Bahadır Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20860/ijoses.473990 DO - 10.20860/ijoses.473990 T2 - Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 209 EP - 224 VL - 5 IS - 10 SN - -2148-8673 M3 - doi: 10.20860/ijoses.473990 UR - https://doi.org/10.20860/ijoses.473990 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Social and Educational Sciences 8. Sınıf Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Konusunun Cebir Gösterim Karosu Materyali ile Öğretilmesi ve Materyalin Kullanabilirliğinin İncelenmesi %A Cennet Gizem Karataş , Elif Bahadır %T 8. Sınıf Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Konusunun Cebir Gösterim Karosu Materyali ile Öğretilmesi ve Materyalin Kullanabilirliğinin İncelenmesi %D 2018 %J Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi %P -2148-8673 %V 5 %N 10 %R doi: 10.20860/ijoses.473990 %U 10.20860/ijoses.473990
ISNAD Karataş, Cennet Gizem , Bahadır, Elif . "8. Sınıf Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Konusunun Cebir Gösterim Karosu Materyali ile Öğretilmesi ve Materyalin Kullanabilirliğinin İncelenmesi". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 5 / 10 (December 2018): 209-224. https://doi.org/10.20860/ijoses.473990