Year 2019, Volume 6, Issue 21, Pages 431 - 451 2019-08-01

Etkili İletişimin Hasta Güvenliği Kültürü Üzerine Etkisi ve İç Girişimciliğin Aracı Rolü: Bir Özel Hastane Uygulaması

Ali Arslanoğlu [1]

65 15

Amaç: Hasta güvenliği önemini artan bir konudur. Hasta güvenliği için hasta güvenliği kültürünü artırmak gereklidir. Bu çalışmadaki amaç hasta güvenliği kültürünü artırmak için etkili iletişimin etkisini ve iç girişimciliğin aracı rolünü belirlemeye çalışmaktır.

Metot: Araştırmada daha önce geçerlilik ve güvenirliliği yapılmış olan etkili iletişim, iç girişimcilik ve hasta güvenliği kültürü ölçeği kullanılmıştır. İstanbul ilinde faaliyet gösteren bir özel hastane çalışanları araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırmaya 498 kişi katılmıştır. Araştırma Eylül 2018 ila Aralık 2018 tarihleri arasında yapılmıştır.  

Bulgular: Araştırmaya katılanların; %75,5’i kadın, %54,8’i evli, %87,3’ünün 40 yaş altında, %29,9’u ön lisans, %29,5’i lisans mezunu, %50,4’si haftalık 41-50 saat arasında çalıştığını beyan etmiş ve %48,8’inin hemşire olduğu görülmektedir. Araştırma değişkenlerinin ilişkisi 0,196, 0,402 ve 0,452 olarak bulunmuştur.

Sonuç: Etkili iletişim ve iç girişimciliğin hasta güvenliği kültürünü etkilediği hipotezleri desteklenmiştir. Etkili iletişimin iç girişimciliği etkilediği hipotezi desteklenmiştir. Etkili iletişimin hasta güvenliği kültürü üzerine etkisinde iç girişimciliğin aracı etkisi olduğuna dair hipotez desteklenmemiştir. 

Etkili İletişim, İç Girişimcilik, Hasta Güvenliği Kültürü
  • AbuAlRub, R.F ve Eyad Hani Abu Alhijaa. The Impact of Educational Interventions on Enhancing Perceptions of Patient Safety Culture Among, Jordanian Senior Nurses, Nursing Forum 49:2 (2014): 139-150. Ağca, V. ve Mustafa Kurt. İç Girişimcilik ve Temel Belirleyicileri: Kavramsal Bir Çerçeve. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 29 (2007): 83-112. AHRQ Environmental Scan of Patient Safety Education and Training Programs. AHRQ Publication No. 13-0051-EF, American Institutes for Research Washington, DC. 2013. Antoncic, B. ve Robert D. Hisrich. Clarifying The Intrapreneurship Concept.Journal of Small Business and Enterprise, 10:1 (2003): 7-24. Antoncic, B. ve Robert D. Hisrich. “Intrapreneurship: Construct Refinement and Cross-Culturel Validation”, Journal of Business Venturing, 16 (2001): 495-527. Apak, S., Kamer H. Taşçıyan ve Muzaffer Aksoy. Girişimcilik ve Sermaye Tedarik Yöntemleri. İstanbul: Papatya Yayıncılık. 2010. Balasundaram, N. ve Mohammad Shabab Uddin. Determinants of Key Favorable Environment for Intrapreneurship Development: An Empirical Study of Some Selected Companies in Chittagong, Bangladesh. BULETINUL Universitesi Petrol – Gaze din Ploieşti Vol. LXI No. 2/2 (2009): 29–35. Balçık Akman, A. Hasta Güvenliği Kültürü ve Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Hasta Güvenliği Kültürü ile ilgili Algılarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2010. Baron, R. M. ve David. A. Kenny, The Moderator Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic and Statistical Considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51 (1986): 1173-1182. Bektemür, G. İç Girişimciliğin Hasta Güvenliği Kültürü Üzerine Etkisi: Bir Özel Hastane Uygulaması, Sağ Aka Derg, 5:3 (2018): 161-177 Beyer, M., Julia Rohe, Peter J. Nicklin, ve Keith Haynes. Communication and Patient Safety. ABC of Patient Safety içinde (16-19). John Sandars ve Gary Cook. Blackwell Publishing Ltd. 2007. Bokhari, Z. A. Supportıng Entrepreneurshıp and Intrapreneurshıp at Unıversıtıes for Small Busıness Development from Marketıng Perspectıve Is The Key to Support Communıty, Faculty and Students. Contracts With Large Multinational Corporations: A Hurdle, MMA Fall Educators’ Conference. 2006. Bulgurcu Gürel, E. B. İç Girişimcilik: Bir Literatür Taraması. Gümüşhane Üniversitesi, Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 6 (2012): 56-75. Büte, M. Örgütsel Faktörlerin İç Girişimcilik Üzerine Etkileri. EKEV Akademi Dergisi 12:37 (2008): 41-67. Childress, S. B. Team Communication: It’s About Patient Safety. Journal of Oncology Practice, 11 (2015): 23-25. Condrill, J. ve Bennie Bough. 101 İletişim Yolu, çev. A. Şahin İstanbul: Beyaz Yayınları. 2000. Dirik, F.H. Çalışma Ortamı ve Güçlendirmenin Hasta Güvenliği Kültürüne Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, 2014. Domnarıu, C. D., Patient Safety Culture at Organizational Level. Public Health and Management, Acta Medıca Transılvanıca; 2(3) (2012): 145-147. Dökmen, Ü. İletişim Çatışmaları ve Empati. İstanbul: Sistem Yayıncılık. 2003. Durmaz, I. Psikolojik Güçlendirme Algısının İç Girişimcilik Üzerine Etkisi. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2013. Elsamen, A. A. ve Muhammed Alshurideh. The Impact of Internal Marketing on Internal Service Quality: A Case Study in a Jordanian Pharmaceutical Company, International Journal of Business and Management, 7:19 (2012): .84-95. Faulkner, A., Jackie Argent ve Avril Jones. Effective Communication İn Health Care: Exploring The Skills of The Teachers. Patient Education and Counseling, 45 (2001): 227-232. Feng, X.Q., Lea Acord, Ya-Jun Cheng, Junchao Zeng ve Juan P. Song. The Relation Ship Between Management Commitment and Patient Safety Culture. International Nursing Review 58(2011): 249-254. Gemlik, N. Hastane Yönetiminde 4 Boyut, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2018. Gluck P.A. Patient Safety: Some Progress and Challenges. Obs. Gynecol. 120 (2012): 1149-1159 Göçmen, S. İşletmelerde Girişimcilik Özelliğini Destekleyen Faktörler: “İç Girişimcilik” Yüksek Lisans Tezi, T.C. Celal Bayar Üniversitesi, 2007. Grönroos, C. Service Management and Marketing. Lexington Boks, Massachusetts, 1990. Gül, İ. Kalite Yönetim Sistemi Çerçevesinde Hasta Güvenliği Kültürünün Çalışma Ortamı Açısından Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, 2010. Hill, Marguerite Elizabeth, “The Development Of An Instrument To Measure Intrapreneurship: Entrepreneurshıp Within The Corporate Setting”, Yüksek Lisans Tezi, Güney Afrika, 2003. Hodgetts, R. M. Yönetim, Teori, Süreç ve Uygulama. C. Çetin ve E. Can Mutlu (Çev.). İstanbul: Beta basım yayım Dağıtım A.Ş. 1999. Hua,Y., Franklin Becker, Teri Wurmser, Jane Bliss-Holtz ve Christine Hedges. Effects of Nursing Unit Spatial Layout on Nursing Team Communication Patterns, Quality of Care, and Patient Safety, HERD. 6:1 (2012): 8-38. Huang, CH, Hsin-Hung Wu ve Yi-Ching Lee. The Perceptions of Patient Safety Culture: A Difference Between Physicians and Nurses in Taiwan, Applied Nursing Research 40 (2018): 39–44 Institute of Medicine, Keeping Patient Safe: Transforming The Environment of Nurses. National Academy Press, Washington DC. 2004. İbrahimoğlu, N. ve Özlem Yaşar Uğurlu. KOBİ’lerde İç Girişimcilik ve Örgüt Kültürü İlişkisi: Sektörel Bir Araştırma. H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31:1 (2013): 103-126. Josepha, G., Robin Lee, Rena J. Pasick, Claudai Guerra, Dean Schillinger, Sara Rubin. Effective Communication In The Era of Precision Medicine: A Pilot İntervention With Low Health Literacy Patients to İmprove Genetic Counseling Communication, European Journal of Medical Genetics, (2018). https://doi.org/10.1016/j.ejmg.2018.12.004 Keyton, J. ve Pamela. Shockley Zalabak. Case Studies for Organizational Communication: Understanding Communication Processes Roxbury Publishing Company. 2006. Kızıldağ, Ş. İletişimde Mazeret Yok. İstanbul: Hayat Yayınları. 2014. Leonard M., Sophie Graham ve Doug Bonacum. The Human Factor: The Critical İmportance of Effective Teamwork and Communication in Providing Safe Care, Qual Saf Health Care;13:1 (2004): 85–90. Lings, I.N. ve Gordon E. Greenley. Measuring Internal Market Orientation. Journal of Service Research, 7 (2005): 290. Lyndon, A., Marya G. Zlantik ve Robert M. Wachter. Effective Physician-Nurse Communication: A Patient Safety Essential For Labor and Delivery. American Journal of Obstetrics-Gynecology. (2011): 91-95 Matos, T.R. The Challenge of Effective Communication Among Scientists, Journol of İnvestigative Dermatology, 137 (2017): 183-184. doi: 10.1016 / j.jid.2017.09.018 www.jidonline.org Mattson,M., Johnny Hellgren ve Sara Göransson. Leader Communication Approaches and Patient Safety: An Integrated Model. Journol of Safety Research, 53 (2015): 53-62 Medrano-Mariscala, J. Reflections on The Concept of Communication: Second İnternational Goal of Patient Safety, Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 53:4 (2015): 518-522 Mortell, M. Is There a Theory – Practice – Ethics Gap? A Patient Safety Case Study, International Journal of Africa Nursing Sciences 10 (2019): 38–42 Muralidhara, S., Akhil Tanejab, ve V. Ramesha. Patient Safety Culture-Perception of Health Care Workers, in A Tertiary Care Hospital. International Journal of Risk & Safety in Medicine. 24 (2012): 191–199. Norouzi, N., Maryam Shabak, Mohamed Rashid Bin Embic ve Tareef Hayat Khand. The Architect, The Client and Effective Communication İn Architectural Design Practice Procedia-Social and Behavioral Sciences 172, (2015): 635–642 (http://creativecommons.org/licenses/by-ncnd/4.0/). Olusegun, A.E., A. V. O. Communications İn The Building İndustry of Nigeria- İmplications For Clients, 2004: 51–56. Park, KO, Sung-Hee Park ve Mi Yu. Physicians’ Experinxce of Communication with Nurses related to Patient Safety: A Phenomenological Study Using The Colaizzi Method. Asian Nursing Research, 12 (2018):166-174. Paterson, M., Jennifer Medves, Nancy Dalgarno, Anne O’Riordan, Robyn Grigg. The Timely Open Communication for Patient Safety Project, Journal of Research in Interprofessional Practice and Education,Vol. 3:1 (2013): 22-42 Robinson, N.L., Promoting Patient Safety with Perioperitve Hand-off Communication, Journal of PeriAnesthesia Nursing, Vol 31:3 (2016): 245-253 Sorra, J.S. ve Nieva, V. F. Hospital Survey on Patient Safety Culture. Rockville, MD: AHRQ Publ. No. 04-0041. 2004. Şahbaz, A. ve Ümran Şahbaz. İnovasyon ve Girişimcilik. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu,1-3 Kasım, Muğla, (2013): 109-127. Tak, B. Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Ana Unsuru Olarak Hasta Güvenliği Sistemlerinin Oluşturulması: Hastaneler İçin Bir Yol Haritası Önerisi. Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, Sayı:1 (2010): 72-114. T.C. Sağlık Bakanlığı, SKS ışığında Sağlıkta kalite kitabı, cilt 2, 2012. The Joint Commission Advancing Effective Communication, Cultural Competence, and Patient- and Family-Centered Care: A Roadmap For Hospitals. Retrieved From http://www.jointcommission.org/assets/1/6/ARoadmapforHospitalsfinalversion727.pdf. 2010. The Joint Commission. National Patient Safety Goals: Long Term Care Program. URL: http://www.jointcommission.org/assets/1/6/NPSG_Chapter_Jan2012_LTC.pdf [January 20, 2012]. Tjia, J., Kathleen M., Mazor, Terry Field, Vanessa Meterko, Ann Spenard ve Jerry H. Gurwitz. Nurse-Physician Communication İn The Long-Term Care Setting: Perceived Barriers and Impact on Patient Safety. Journal of Patient Safety, 5:3 (2009): 145-152. Urk, M. İçsel Pazarlama Uygulamalarının Çalışan Bağlılığı ile Müşteri ve Şirket Performansına Etkisinin Analizinde Kişilik Özelliklerinin Düzenleyici Rolü. Doktora Tezi. Haliç Üniversitesi. 2015. Wachter, R. M. Understanding Patient Safety. The McGraw-Hill Companies. 2008. Weinberg, J. K. Medical Error and Patient Safety: Understanding Cultures in Conflict. Law & Polıcy, 24:2 (2002): 93-113. Weller, J., Matt Boyd, David Cumin Teams, Tribes and Patient Safety: Overcoming Barriers To Effective Teamwork in Healthcare, Postgrad Med J; 90 (2014):149–154 WHO. World Alliance for Patient Safety Forward Programme, WHO Library Cataloguing-in-Publication Data. 2004. WHO. Patient Safety, Learning From Error, WHO Library Cataloguing-in-Publication Data. 2010. WHO. Patient Safety Curriculum Guide: Multi-professional Edition, WHO Library Cataloguing-in-Publication Data. 2011. Wu, W.Y., Chia-Chun Tsai ve Chen-Su Fu. The Relationships among Internal Marketing, Job Satisfaction, Relationship Marketing, Customer Orientation, and Organizational Performance: An Empirical Study of TFT-LCD Companies in Taiwan. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, 23:5 (2013): 436-449. Yalçın, Ş. ve Acar, A. Avrupa Birliği Ülkelerinde Hasta Güvenliği ve Güvenli Hastane İlişkisi. II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Kitabı, cilt 1 (2010): 12-26.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date 2019 Yaz
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4454-0397
Author: Ali Arslanoğlu (Primary Author)
Institution: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: August 1, 2019

Bibtex @research article { insanveinsan537757, journal = {İnsan ve İnsan}, issn = {}, eissn = {2148-7537}, address = {Okur Yazar Derneği}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {431 - 451}, doi = {10.29224/insanveinsan.537757}, title = {Etkili İletişimin Hasta Güvenliği Kültürü Üzerine Etkisi ve İç Girişimciliğin Aracı Rolü: Bir Özel Hastane Uygulaması}, key = {cite}, author = {Arslanoğlu, Ali} }
APA Arslanoğlu, A . (2019). Etkili İletişimin Hasta Güvenliği Kültürü Üzerine Etkisi ve İç Girişimciliğin Aracı Rolü: Bir Özel Hastane Uygulaması. İnsan ve İnsan, 6 (21), 431-451. DOI: 10.29224/insanveinsan.537757
MLA Arslanoğlu, A . "Etkili İletişimin Hasta Güvenliği Kültürü Üzerine Etkisi ve İç Girişimciliğin Aracı Rolü: Bir Özel Hastane Uygulaması". İnsan ve İnsan 6 (2019): 431-451 <http://dergipark.org.tr/insanveinsan/issue/47527/537757>
Chicago Arslanoğlu, A . "Etkili İletişimin Hasta Güvenliği Kültürü Üzerine Etkisi ve İç Girişimciliğin Aracı Rolü: Bir Özel Hastane Uygulaması". İnsan ve İnsan 6 (2019): 431-451
RIS TY - JOUR T1 - Etkili İletişimin Hasta Güvenliği Kültürü Üzerine Etkisi ve İç Girişimciliğin Aracı Rolü: Bir Özel Hastane Uygulaması AU - Ali Arslanoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29224/insanveinsan.537757 DO - 10.29224/insanveinsan.537757 T2 - İnsan ve İnsan JF - Journal JO - JOR SP - 431 EP - 451 VL - 6 IS - 21 SN - -2148-7537 M3 - doi: 10.29224/insanveinsan.537757 UR - https://doi.org/10.29224/insanveinsan.537757 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İnsan ve İnsan Etkili İletişimin Hasta Güvenliği Kültürü Üzerine Etkisi ve İç Girişimciliğin Aracı Rolü: Bir Özel Hastane Uygulaması %A Ali Arslanoğlu %T Etkili İletişimin Hasta Güvenliği Kültürü Üzerine Etkisi ve İç Girişimciliğin Aracı Rolü: Bir Özel Hastane Uygulaması %D 2019 %J İnsan ve İnsan %P -2148-7537 %V 6 %N 21 %R doi: 10.29224/insanveinsan.537757 %U 10.29224/insanveinsan.537757
ISNAD Arslanoğlu, Ali . "Etkili İletişimin Hasta Güvenliği Kültürü Üzerine Etkisi ve İç Girişimciliğin Aracı Rolü: Bir Özel Hastane Uygulaması". İnsan ve İnsan 6 / 21 (August 2019): 431-451. https://doi.org/10.29224/insanveinsan.537757
AMA Arslanoğlu A . Etkili İletişimin Hasta Güvenliği Kültürü Üzerine Etkisi ve İç Girişimciliğin Aracı Rolü: Bir Özel Hastane Uygulaması. İnsan ve İnsan. 2019; 6(21): 431-451.
Vancouver Arslanoğlu A . Etkili İletişimin Hasta Güvenliği Kültürü Üzerine Etkisi ve İç Girişimciliğin Aracı Rolü: Bir Özel Hastane Uygulaması. İnsan ve İnsan. 2019; 6(21): 451-431.