Year 2018, Volume 19, Issue 3, Pages 374 - 390 2018-12-30

Examination of Middle School Sixth Grade Students’ Problem Posing Skills about Fraction Operations
Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Kesirlerle İşlemlere Yönelik Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi

Buket Turhan Türkkan [1]

72 213

The purpose of the study was determined as “examining the problem posing skills of secondary school sixth-grade students within the scope of the subject of fractions according to the skill level, gender, and socioeconomic levels of schools.” In line with the aim of the study, survey research among quantitative research methods was used. The “Problem Posing Test” that was created by the researcher and consists of nine open-ended questions was used in order to determine the problem posing skills of students., 320 students studying at the sixth grade at eight secondary schools from low, middle and high socio-economic levels in Bilecik province constituted the participants of the study. Descriptive statistics, Mann-Whitney U Test and Kruskal Wallis Test were used in the analysis of data. As a result of the study, students were found to be successful in the most structured problem posing type, while at least semi-structured problem posing type. Nevertheless, it was found out that there is a significant difference in favour of females in the problem posing success of students by their gender. Furthermore, no significant difference was found between the problem posing success of students by their school levels.

Araştırmanın amacı, ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin kesirler konusu kapsamında problem kurma becerilerini, beceri düzeyi, cinsiyet ve okulların sosyoekonomik düzeylerine göre incelemektir. Araştırmanın amacı doğrultusunda nicel araştırma yöntemlerinden tarama araştırması kullanılmıştır. Öğrencilerin problem kurma becerilerini belirlemek için, araştırmacı tarafından oluşturulan ve açık uçlu dokuz sorudan oluşan problem kurma testi kullanılmıştır. Problem kurma testi oluşturulurken uzmanlardan görüş alınmış ve pilot uygulaması yapılmıştır. Araştırma örneklemini belirlemek amacıyla, olasılığa dayalı örneklem türlerinden uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu doğrultuda, araştırmanın katılımcılarını, araştırmacının kolay ulaşabileceği Bilecik ilindeki alt, orta ve üst sosyo-ekonomik düzeye sahip sekiz ortaokulda altıncı sınıf düzeyinde öğrenim gören 320 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin analizi kapsamında betimsel istatistikler, Mann-Whitney U Testi ve Kruskal Wallis Testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrenciler en çok yapılandırılmış problem kurma türünde başarılı olurken, en az yarı-yapılandırılmış yapılandırılmış problem kurma türünde başarılı oldukları belirlenmiştir. Bununla birlikte, öğrencilerin cinsiyetlerine göre problem kurma başarılarına göre kızlar lehine anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin okul türlerine göre problem kurma başarıları arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.

  • Akay, H. (2006). Problem kurma yaklaşımı ile yapılan matematik öğretiminin öğrencilerin akademik başarısı, problem çözme becerisi ve yaratıcılığı üzerindeki etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. Akay, H. & Boz, N. (2008). The effect of problem posing oriented calculus-II instruction on academic success. In VIII. International Technology Conference, (pp. 1281 – 1286). Eskişehir: Anadolu University. Akay, H. & Boz, N. (2010). The effect of problem posing oriented analysis-II course on the attitudes toward mathematics and mathematics self-efficacy of elementary prospective mathematics teachers. Australian Journal of Teacher Education, 35 (1), 59-75. Akkan, Y., Çakıroğlu, Ü. & Güven, B. (2009). İlköğretim 6. ve 7. Sınıf öğrencilerinin denklem oluşturma ve problem kurma yeterlilikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (17), 41-55. Albayrak, M., İpek, A. S. & Işık, C. (2006). Temel işlem becerilerinin öğretiminde problem kurma – çözme çalışmaları. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (2), 1 – 11. Altun, M. (2005). İlköğretim ikinci kademede (6, 7 ve 8. sınıflarda) matematik öğretimi (4. bs.). Bursa: Alfa Akademi. Arıkan, E. E. & Ünal, H. (2013a). Problem posing and problem solving ability of students with different socio ecenomics levels. International Journal Social Science Research, 2 (2), 16-25. Biber, A. Ç., Tuna, A. & Aktaş, O. (2013). Öğrencilerin kesirler konusundaki kavram yanılgıları ve bu yanılgıların kesir problemleri çözümlerine etkisi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 152-162. Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. (10. bs.). Ankara: Pegem Akademi. Cai, J. & Hwang, S. (2002). Generalized and generative thinking in US and Chinese students’ mathematical problem solving and problem posing. Journal of Mathematical Behavior, 21 (2002), 401-421. Cai, J. (2003). Singaporean students’ mathematical thinking in problem solving and problem posing: an exploratory study. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 34 (5), 719-737. Cheung, P. C. & Lau, S. (2010). Gender differences in the creativity of Hong Kong school children: Comparison by using the new electronic Wallach-Kogan Creativity Tests. Creativity Research Journal, 22 (2), 194-199. Contreras, J. N. (2013). Fostering mathematical creativity through problem posing and modeling using dynamic geometry: Viviani’s problem in the classroom. Journal of Mathematics Education at Teachers College, 4, 66-72. Demir, B. B. (2005). The effect of instruction with problem posing on tenth grade students’ probability achievement and attitudes toward probability. Unpublished master’s thesis, Middle Esast Technical University. DeMoss, K., Milich, R. & DeMers, S. (1993). Gender, creativity, depression, and attributional style in adolescents with high academic ability. Journal of Abnormal Child Psychology, 21 (4), 455-467. English, L. D. (1997). The development of fifth grade children’s problem posing abilities. Educational Studies in Mathematics, 34, 183-217. Fidan, S. (2008). İlköğretim 5. sınıf matematik dersinde öğrencilerin problem kurma çalışmalarının problem çözme başarısına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. Gönen, M., Uzmen, S., Akçin, N. & Özdemir, N. (1993). Anaokuluna giden 5-6 yaş çocuklarında yaratıcı düşüncenin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 17 (89), 64-71. Grundmeier, T. A. (2003). The effects of providing mathematical problem posing experiences for K-8 pre-service teachers: investigating teachers’ beliefs’ and characteristics of posed problems. Unpublished doctoral dissertation, University of New Hampshire. (UMI No. 3083732) Gür, H. ve Korkmaz, E. (2003). İlköğretim 7. Sınıf öğrencilerinin problem ortaya atma becerilerinin belirlenmesi. Matematikçiler Derneği Matematik Köşesi Makaleleri. http://www.matder.org.tr. Erişim tarihi: 13 Ocak 2010. Işık, C. (2011). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının kesirlerde çarpma ve bölmeye yönelik kurdukları problemlerin kavramsal analizi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 231-243. Işık, C. & Kar, T. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının problem kurma becerileri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (23), 190-214. Kar, T. & Işık, A. (2015). Ortaokul matematik öğretmenlerinin kesirlerle çıkarma işlemine yönelik problem kurma becerilerinin incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (2015), 243-276. Kılıç, Ç. (2013a). İlköğretim öğrencilerinin doğal sayılarla dört işlem gerektiren problem kurma etkinliklerindeki performanslarının belirlenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 256-274. Kılıç, Ç. (2013b). Pre-service primary teachers’ free problem posing performances in the context of fractions: an example from Turkey. Asia-Pacific Education Researcher, 22 (4), 677-686. doi: 10.1007/s40299-013-0073-1 Kilpatrick, J. (1987). Where do good problems come from?. In A. H. Schoenfeld, (Ed.), cognitive science and mathematics education, (pp. 123-148). USA: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers. Kojima, K., Miwa, K. & Matsui, T. (2015). Experimental study of learning support through examples in mathematical problem posing. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 10 (1), 1-18. doi: 10.1007/s41039-015-0001-5 Kwek, M. L. (2015). Using problem posing as a formative assessment tool. In F. M. Singer, N. F. Ellerton & J. Cai (Eds.), Mathematical problem posing: From research to effective practice (pp.273-292). New York: Springer. Lavy, I. & Bershadsky, I. (2003). Problem posing via “what if not?” strategy in solid geometry – a case study. Journal of Mathematical Behavior, 22, 369-387. Lavy, I. (2015). Problem-posing activities in a dynamic geormetry environment: when and how. In F. M. Singer, N. F. Ellerton & J. Cai (Eds.), Mathematical problem posing: from research to effective practice (pp. 393-410). New York: Springer. Milli Eğitim Bakanlığı. (2009). İlköğretim matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı. Milli Eğitim Bakanlığı (2013). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu matematik dersi (5, 6, 7, ve 8. sınıflar) öğretim programı, http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/programlar/ilkogretim/matematikuygulamalari_ortaokul.pdf. Erişim tarihi: 09.02.2014. Milli Eğitim Bakanlığı (2017). Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=191. Erişim tarihi: 10.08.2017. Silver, E., A. & Cai, J. (1996). An analysis of arithmetic problem posing by middle school. Journal For Research in Mathematics Education, 27, 521-539. Silver, E. A. (1997). Fostering creativity through instruction rich in mathematical problem solving and problem posing. ZDM, 29 (3), 75-80. Silver, E. A. (2013). Problem-posing research inmathematics education: looking back, looking around, and looking ahead. Educ Stud Math, 83, 157–162. doi: 10.1007/s10649-013-9477-3 Solόrzano, L. S. (2015). Problem-posing as a didactic resource in formal mathematics courses to train future secondary school mathematics teachers. Journal of Technology and Science Education, 5 (2), 64-74. doi: htp://dx.doi.org/10.3926/jotse.141 Soylu, Y. & Soylu, C.(2005). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin kesirler konusundaki öğrenme güçlükleri: Kesirlerde sıralama, toplama, çıkarma, çarpma ve kesirlerle ilgili problemler. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 101-117. Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. (1. bs.). Ankara: Anı Yayıncılık. Toluk-Uçar, Z. (2009). Developing pre-service teachers understanding of fractions through problem posing. Teaching and Teacher Education, 25 (2009), 166-175. DOI: 10.1016/j.tate.2008.08.003 Turhan, B. & Güven, M. (2014). Problem kurma yaklaşımıyla gerçekleştirilen matematik öğretiminin problem çözme başarısı, problem kurma becerisi ve matematiğe yönelik görüşlere etkisi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43 (2), 217-234. Turhan, B. (2011). Problem kurma yaklaşımı ile gerçekleştirilen matematik öğretiminin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin problem çözme başarıları, problem kurma becerileri ve matematiğe yönelik görüşlerine etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Van De Walle, J. A., Karp, K. S. & Bay-Williams, J. M. (2012). İlkokul ve ortaokul matematiği – gelişimsel yaklaşımla öğretim (7. bs.). (S. Özel ve Z. E. Yetkiner-Özel, Çev.) Ankara: Nobel Yayıncılık. Van Harpen, X. Y. & Sriraman, B. (2013). Creativity and mathematical problem posing: An analysis of high school students’ mathematical problem posing in China and the USA. Educational Studies in Mathematics, 82 (2), 201-221. doi: 10.1007/s10649-012-9419-5.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2528-4022
Author: Buket Turhan Türkkan (Primary Author)
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @research article { inuefd358159, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {Inonu University}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {374 - 390}, doi = {10.17679/inuefd.358159}, title = {Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Kesirlerle İşlemlere Yönelik Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Turhan Türkkan, Buket} }
APA Turhan Türkkan, B . (2018). Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Kesirlerle İşlemlere Yönelik Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (3), 374-390. DOI: 10.17679/inuefd.358159
MLA Turhan Türkkan, B . "Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Kesirlerle İşlemlere Yönelik Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018): 374-390 <http://dergipark.org.tr/inuefd/issue/39149/358159>
Chicago Turhan Türkkan, B . "Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Kesirlerle İşlemlere Yönelik Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018): 374-390
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Kesirlerle İşlemlere Yönelik Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi AU - Buket Turhan Türkkan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17679/inuefd.358159 DO - 10.17679/inuefd.358159 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 374 EP - 390 VL - 19 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.358159 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.358159 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Kesirlerle İşlemlere Yönelik Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi %A Buket Turhan Türkkan %T Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Kesirlerle İşlemlere Yönelik Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi %D 2018 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 19 %N 3 %R doi: 10.17679/inuefd.358159 %U 10.17679/inuefd.358159
ISNAD Turhan Türkkan, Buket . "Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Kesirlerle İşlemlere Yönelik Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 3 (December 2019): 374-390. https://doi.org/10.17679/inuefd.358159
AMA Turhan Türkkan B . Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Kesirlerle İşlemlere Yönelik Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi. INUJFE. 2018; 19(3): 374-390.
Vancouver Turhan Türkkan B . Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Kesirlerle İşlemlere Yönelik Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 19(3): 390-374.