Year 2018, Volume 19, Issue 3, Pages 344 - 361 2018-12-30

Investigation the Universal Moral Values of Gifted Children According to Socio-demographic Variables
Özel Yetenekli Çocukların Evrensel Ahlaki Değer Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Çiğdem Nilüfer Umar [1]

59 190

The aim of this study is to investigate the universal moral values ​​of gifted children according to sociodemographic variables. Research is a study in relational screening model. 112 gifted children participated voluntarily from the schools in Istanbul in the 2018-2019 academic year. In order to measure the universal moral value of the gifted students, “The Universal Ethical Values Scale For 10-13 Year-Old Children” and to determine personal characteristics, “Personal Information Form” were used. The Universal Moral Values ​​Scale consists of 48 items. The reliability of the scale was 0,970 Cronbach Alpha factor. According to the findings of the study, it was seen that the universal moral values ​​of the gifted children between the ages of 10-13 were low. It was observed that there is a significant relationship of the age, the father's profession and 0-3 age caregiver variables of the gifted children with the average points of the Universal Moral Values ​​Scale and all the subscales. 

Bu çalışma ile 10-13 yaş aralığındaki özel yetenekli çocukların evrensel ahlaki değer düzeylerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde bir çalışmadır. Araştırmaya 2018-2019 eğitim öğretim yılında İstanbul ilindeki okullarda öğrenim gören özel yetenekli tanılı 112 çocuk gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada, öğrencilerin evrensel ahlaki değer düzeyini ölçmek için, ‘10-13 Yaş Çocukları İçin Evrensel Ahlaki Değerler Ölçeği’; kişisel özellikleri belirlemek üzere ‘Kişisel Bilgi Formu’ kullanılmıştır. Evrensel Ahlaki Değerler Ölçeği 48 maddeden oluşmaktadır. Evrensel Ahlaki Değerler Ölçeği’nin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,97 dir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, 10-13 yaş aralığındaki özel yetenekli çocukların evrensel ahlaki değer düzeylerinin düşük olduğu görülmüştür. Yaş değişkenine göre Evrensel Ahlaki Değerler Ölçeği ve tüm alt boyut puan ortalamaları, baba mesleği değişkenine göre Evrensel Ahlaki Değerler Ölçeği ve bilişsel boyut hariç diğer alt boyut puan ortalamaları ve 0-3 yaş bakım veren değişkenine göre Evrensel Ahlaki Değerler Ölçeği duygusal boyutu için istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur.

 • Başaran, T. E. (1992). Yönetimde insan ilişkileri. Ankara: Gül Yayınevi
 • Bebeau, M. J., Rest, J. R. , Narvaez, D. (1999). Beyond the promise: a perspective on research in moral education, Educational Researcher, 28(4), 18-26.
 • Coarling, T. (1999). Value priorities, social value orientations and cooperation in social dilemans. British Journal of Social Psychology, 38(4), 397-408.
 • Cash, A. B.(2009), “Character and moral development”, Kerr, Barbara (ed.), Encyclopedia of giftedness, creativity and talent, London: Sage Publications
 • Çağlar, A. (2005). Okul öncesi dönemde değerler eğitimi. erken çocuklukta gelişim ve eğitimde yeni yaklaşımlar 2. (Ed. M. Sevinç). İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Dilmaç, B. (1999). İlköğretim öğrencilerine insani değerler eğitimi verilmesi ve ahlaki olgunluk ölçeği ile eğitimin sınanması. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Dilmaç B. (2007). Bir grup fen lisesi öğrencisine verilen insani değerler eğitiminin insani değerler ölçeği ile sınanması. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Dilmaç B. ve Ekşi H. (2007). Temel tartışmalar ve temel yaklaşımlar. İlköğretmen Eğitimci Dergisi, 14(11), 21-29.
 • Ekşi, H. (2003). Temel insani değerlerin kazandırılmasında bir yaklaşım: karakter eğitimi programları. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(1), 79-96.
 • Erdem, A. R. (2003). Üniversite kültüründe önemli bir unsur: değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(4), 55-72.
 • Erdoğdu, Y.M. ve Şirin, T. (2018). İlkokul öğrencilerinin yaratıcılıkları ile ahlaki olgunluk ve akademik başarı ilişkisi. Turkish Studies 13(19), 681-696. DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13746
 • Erinç, S. (1995). Resmin eleştirisi üzerine. İstanbul: Hilal Yayıncılık.
 • Gökdere, M.ve Çepni, S. (2003). Üstün yetenekli çocuklara verilen değerler eğitiminde öğretmenin rolü. Değerler Eğitimi Dergisi, 1 (2), 93-107.
 • Gündüz, T. (2010). Üstün zekâlı çocuklarda ahlâk gelişimi ve eğitimi. İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi,1(1), 157-177
 • Güngör, E. (1998). Değerler psikolojisi üzerinde araştırmalar. İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • Hacıkadiroğlu, V. (2002). Bilgi ve değer. bilgi ve değer sempozyumu bildirileri. Ankara: Vadi Yayınları.
 • Hofstede, G. (1980). Culture’s consequence. Beverly Hills CA: Sage.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Kilby, R. W. (1993). The study of human values. Lanham: University Press of America, Inc.
 • Kurnaz, A. (2011). “Üstün Zekâlı Öğrencilerin Sevgi, Doğru Davranış ve Şiddetten Kaçınma Değerlerine İlişkin Algılarının ve Değerlere Sahip Olma Düzeylerinin İncelenmesi” “Sosyal ve Kuramsal Yönleriyle Değerler Eğitimi Sempozyumu” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 26-28 Ekim 2011.
 • Kurnaz, A., Çiftçi, Ü. ve Karapazar, H.(2013). Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin değer algılarının betimsel bir analizi. Değerler Eğitimi Dergisi, 11(26), 185-225,
 • Loomans D. ve Loomans J. (2005). Çocuklara öz saygıyı ve değerleri öğretmenin 100 yolu. İzmir: Ege-Meta Yayınları.
 • Lovecky, D. (1994). Identity development in gifted children: Moral sensitivity. Roeper Review, 20(2), 90–95.
 • Loye. D. (1990). Moral sensitivity and the evolution of higher mind. World Futures: The Journal of General Evolution, 30(1-2) 41-52.
 • Pang, N. S. K. (1996). School values and teachers’ feelings: A lisrel model. Journal of Educational Administration, 34(2), 64-83.
 • Pighin G. (2005). Çocuklara değer aktarımı. İzmir: İlya Yayınevi.
 • Roeper, A., Silverman, L. K.(2009). “Giftedness and Moral Promise”, D. Ambrose, T. Cross (eds.), Morality, Ethics, and Gifted Minds, New York: Springer,
 • Rousseau, J. J.(1966). Emil Yahut Terbiyeye Dair, (çev. Ülken, H. Z., Ülgener, A.R. Güzey, S.), 6. bs. 1966. İstanbul: Türkiye Yayınevi.
 • Russell, R. F. (2001). The role of values in servant leadership. Leadership and Organization Development Journal, 22(2),76-83.
 • Silverman, L. K.(1994). The Moral Sensitivity of Gifted Children and the Evolution of Society. Roeper Review, 17(1),110–116.
 • Silverman, L. K., Golon, A. S.(2008). Clinical practice with gifted families , Pfeiffer, Steven I. (ed.), Handbook of Giftedness in Children: Psycho-Educational Theory, Research, and Best Practices, ss. 199-222. USA: Springer.
 • Şirin, A. (1983). Gençlerin Değerler Sıralamasına Yönelik Bir Araştırma. Yüksek Lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Tirri, K.(2002). Morality and High Ability, Franz J. Mönks and Harald Wagner (eds.), Development Of Human Potential: Investment into Our Future (Proceedings of the 8th Conference of the European Council for High Ability (ECHA) Rhodes, October 9-13, 2002), ss. 69-77.
 • Umar,Ç.N. ve Kanger, F. (2018). 10-13 yaş çocukları için evrensel ahlaki değerler ölçeğinin geliştirilmesi çalışması. Turkish Studies, International Congress on Social Sciences II (INCSOS 2018 Quds),(13),15,401-418. DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13599
 • Van, J. W. ve Scarborough, E. (1995). The impact of values. New York: Oxford University Press.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Çiğdem Nilüfer Umar (Primary Author)
Institution: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @conference paper { inuefd486962, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {Inonu University}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {344 - 361}, doi = {10.17679/inuefd.486962}, title = {Özel Yetenekli Çocukların Evrensel Ahlaki Değer Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Umar, Çiğdem Nilüfer} }
APA Umar, Ç . (2018). Özel Yetenekli Çocukların Evrensel Ahlaki Değer Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (3), 344-361. DOI: 10.17679/inuefd.486962
MLA Umar, Ç . "Özel Yetenekli Çocukların Evrensel Ahlaki Değer Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018): 344-361 <http://dergipark.org.tr/inuefd/issue/39149/486962>
Chicago Umar, Ç . "Özel Yetenekli Çocukların Evrensel Ahlaki Değer Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018): 344-361
RIS TY - JOUR T1 - Özel Yetenekli Çocukların Evrensel Ahlaki Değer Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi AU - Çiğdem Nilüfer Umar Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17679/inuefd.486962 DO - 10.17679/inuefd.486962 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 344 EP - 361 VL - 19 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.486962 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.486962 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education Özel Yetenekli Çocukların Evrensel Ahlaki Değer Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi %A Çiğdem Nilüfer Umar %T Özel Yetenekli Çocukların Evrensel Ahlaki Değer Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi %D 2018 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 19 %N 3 %R doi: 10.17679/inuefd.486962 %U 10.17679/inuefd.486962
ISNAD Umar, Çiğdem Nilüfer . "Özel Yetenekli Çocukların Evrensel Ahlaki Değer Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 3 (December 2019): 344-361. https://doi.org/10.17679/inuefd.486962
AMA Umar Ç . Özel Yetenekli Çocukların Evrensel Ahlaki Değer Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. INUJFE. 2018; 19(3): 344-361.
Vancouver Umar Ç . Özel Yetenekli Çocukların Evrensel Ahlaki Değer Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 19(3): 361-344.