Year 2019, Volume 10, Issue 1, Pages 25 - 39 2019-06-30

A NEW APPROACH IN INSURANCE: PARTICIPATION INSURANCE
SİGORTACILIKTA YENİ BİR YAKLAŞIM: KATILIM SİGORTACILIĞI

Serdar DEMİRCİ [1]

93 159

        In parallel with the socio-economic development of human beings, the tendency to feel secure has also been covered the economic values over time and caused the concept of “insurance” evolving with different forms of names and applications in the historical process. The relatively late increase in developments and welfare in the Islamic societies in comparison to the West has given insurance business a point of Islamic view. Most principle of the conventional insurance does not comply with the Islamic philosophy, thus it is created the need to reshape insurance business according to the Islamic precepts. Accordingly, a different application model focused on risk sharing has been developed, instead of the risk transfer in classical insurance. Although takaful with international terminology has a long history especially in the Gulf States and some Southeast Asian countries; it has been brought to infrastructure with a regulation published last year in our country. Participation insurance as a substitute for classical insurance products, especially for sectors with different sensitivities, must be clearly explained to the potential policyholders due to application techniques and differences and the question marks in the mind must be eliminated. In conclusion, it is tried to provide an insight the participation insurance with its historical process and the current situation in our country in this study

İnsanoğlunun sosyo-ekonomik gelişimine paralel olarak, kendisini güvende hissetme eğilimi, zaman içinde ekonomik değerleri de kapsar hȃle gelerek tarihsel süreçte farklı isim ve uygulama biçimleriyle evrimleşen “sigorta” kavramını doğurmuştur. Batıya nazaran İslam toplumlarındaki görece daha geç gerçekleşen ilerleme ve refah düzeyindeki artış, sigortacılığa da İslami boyutta yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Geleneksel sigortacılığın çoğu ilkesinin İslami felsefeyle örtüşmemesi, sigortacılığı İslami kurallara göre yeniden şekillendirme ihtiyacını doğurmuştur. Bunun paralelinde klasik sigortanın risk transferi yerine, risk paylaşım odaklı farklı bir uygulama modeli geliştirilmiştir. Uluslararası terminolojisiyle takaful, bilhassa körfez ve bazı Güneydoğu Asya ülkelerinde köklü bir geçmişe sahip olmasına karşın; ülkemizde geçen yıl yayımlanan bir yönetmelik ile mevzuat alt yapısına kavuşturulmuştur. Bilhassa farklı hassasiyetleri olan kesimler bakımından, klasik sigorta ürünlerinin ikamesi niteliğindeki katılım sigortacılığı, uygulama teknikleri ve farklılıkları nedeniyle potansiyel sigortalılara net bir şekilde anlatılmalı ve kafalardaki soru işaretleri giderilmelidir. Bu kapsamda çalışmada özetle, tarihsel süreci ile katılım sigortacılığına ve ülkemizdeki mevcut duruma ışık tutulmaya gayret edilmiştir.  

 • AAOIFI: Faizisiz Bankacılık Standartları, Çev: Mehmet Odabaşı, İshak Emin Aktepe, TKBB Yayın No:2, 2012.
 • AKTHER, Uddin: Principles of Islamic Finance, Prohibition of Riba, Gharar and Maysir, Munich Personal RePEc. Archive, INCEIF, Kuala Lumpur, Malaysia, 13 October 2015, (https://mpra.ub.uni-muenchen.de/67711/1/MPRA_paper_67711.pdf).
 • ALGHAMDI, Sarah: “The Saudi Tʿawunī Insurance Model: Concerns about Compatibility with Islamic law in Accomodating “Risk”", A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Master of Laws Faculty of Law University of Toronto, 2013.
 • ASHRAF, Mamoon/KORTBAWI, Michael/MRAD, Rima: “Takaful and conventioanl insurance: a comparative overview”, Islamic Finance, London 2014 (137-173).
 • ASLAN, Hakan: “Türkiye’de Tekafül (İslami Sigorta) uygulamaları: Problemler ve Çözüm Önerileri”, Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi,2015, Yıl:1, Cilt:1, Sayı: 1, (93-117).
 • AVCI, Mustafa: İslâm’a Göre Sigorta, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1987.
 • BHATTY, Ajmal: “The Growing İmportance Of Takaful İnsurance” Asia Regional Seminar organized by OECD and Bank Negara Malaysia under the sponsorship of the Government of Japan, Kuala Lumpur, 23‐24 Sept. 2010, http://www.oecd.org/finance/insurance/46116115.pdf.
 • BİLGİN, Necdet/TANIYICI, Şaban: “Türkiye’de Kooperatif ve Devlet İlişkilerinin Tarihi Gelişimi”, KMU İİBF Dergisi, Yıl:10, Sayı:15, Aralık/2008 (136-159).
 • BILLAH, Muhammed Masum: “Islamic Insurance: Its Origins and Development”, Arab Law Quarterly, Volume:13, Issue:4, (386-422).
 • BİLMEN, Ömer Nasuhi: Hukuki İslamiye ve İstilahatı Fıkhıyye Kamusu, Bilmen Yayınları, VI, İstanbul 1985.
 • BOZER, Ali: Sigorta Hukuku, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Ankara 2007.
 • CAN, Ozan: “Ahilik İlkeleri İçerisinde Rekabet Hukukunun Yeri” , 2. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, Cilt 1, (s.405-423).
 • ÇAĞA, Tahir/KENDER Rayegan: Deniz Ticaret Hukuku, 12. Baskı, İstanbul Eylül 2002.
 • ÇEKER, Orhan: “Bir Sigorta Müessesesi Uygulama Projesi”, I. Uluslararası İslâm Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri Kongresi, Konya 1997, (959-968).
 • DALGIN, Nihat: “Kaza, Hayat ve İşsizlik Sigortalarına Yeni Bir Yaklaşım”, I. Uluslararası İslâm Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri Kongresi, Konya 1997, (878-928).
 • DEMİRCİ Serdar: “Sigorta Kooperatifçiliği:Türkiye Uygulaması”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2018, Cilt 9, Sayı 1, (387 – 418), (Kooperatif).
 • DEMİRCİ Serdar: Sigorta Sözleşmelerinde Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Problemi, TSEV Sigorta Araştırmaları Dergisi, Aralık 2010, Sayı 7, (71-87), (Bilgilendirme).
 • DOĞAN, Önder: İslami Sermaye Piyasası Araçları - Dünyadaki Büyüklüğü - Türkiye’de Uygulanabilirliği ve Geliştirilmesine Yönelik Öneriler, Sermaye Piyasası Kurulu Yeterlilik Etüdü, Ankara 2011.
 • DÖNDÜREN, Hamdi: Delilleriyle Ticaret ve İktisat İlmihali, Erkan Yayınları, İstanbul 1993. FISHER, Omar C./TAYLOR, Dawood: “Prospects for the Evolution of Takaful in the 21st Century”, Proceedings of the Fifth Harvard University Forum on İslamic Finance, İslamic Finance, Dynamics and Development Cambridge, Massachusetts. Center for Middle Eastern Studies, Harvard University, 2000, (s.237-254).
 • Global Islamic Finance Report 2016, Islamic Financial Policy, The Dynamics Of Takaful Market, Growth Beyond 2016, http://www.gifr.net/gifr2016/ch_09.pdf.GÜVEL, Enver A./GÜVEL Afitap Ö.: Sigortacılık, Ankara 2002.
 • HUSSAIN, Mher Mushtaq/PASHA, Tisman Ahmad: “Conceptual And Operatıonal Dıfferences Between General Takaful And Conventıonal Insurance”, Australian Journal of Business and Management Research Vol.1 No.8 November-2011, (s.23-28).
 • KARAMAN, Hayrettin: “İslamda Sigortanın Haram Olduğu Görüşüne Sebep Olan Şüphelerin Münakaşası”, http://www.hayrettinkaraman.net/kitap/ekonomi/0204.htm.KENDER, Rayegan: Türkiye’de Hususi Sigorta Hukuku, Güncelleştirilmiş 14. Baskı, İstanbul 2015.
 • KHAN, Mubbsher Munawar/MOBEEN, Alam Hassan/AHMAD, Naveed/SABEEH, Iqbal Muhammad/ALI, Salmat: “Comparative Analysis of Islamic and Prevailing Insurance Practices”, International Journal of Business and Social Science Vol. 2 No. 10; June 2011, (282-286).
 • KHORSHID, Aly Abdul Rahim: “Islamic Insurance, A Modern Approach with Particular Reference To Western and Islamic Banking”, Phd Dissertation The University of Leeds Department of Arabic and Middle Eastern Studies April 2001.
 • KUBİLAY, Huriye: Uygulamalı Özel Sigorta Hukuku, Sigorta Sözleşmeleri-Sigorta Kurumları-Örnek Olaylar-Yargıtay Kararları-Sigorta Genel Koşulları, İzmir 2003.MAYSAMI, Ramin Cooeper/KWON W. Jean: “An analysis of Islamic Takaful Insurance-a cooperative insurance mechanism”, Journal of Insurnace Regulation, Volume: 18, Issue:1, (109-132).
 • Milli Reasürans T.A.Ş.: Açıklamalı Sigorta ve Reasürans Terimleri Sözlüğü, Haziran 2004.
 • Milliman Research Report: Global Takaful Report, Market Trends in family and general Takaful, Jully 2017, ttp://www.milliman.com/uploadedFiles/insight/2017/Takaful-2017 full-report.pdf.
 • ODIERNO, Hassan Scott/KASSIM Zainal Abidin Mohd:“Trades-offs Takaful” (Chapter 6) Takaful and Mutual Insurance Alternative Approaches to Managing Risks Washington. The World Bank 2013 (83-99).
 • ODIERNO, Hassan Scott/KASSIM, Zainal Abidin Mohdand/GONULAL Serap Oğuz:“Challenges for Takaful Going Forward”, (Chapter 9) Takaful and Mutual Insurance Alternative Approaches to Managing Risks, Washington, The World Bank 2013 (129-143).
 • ODIERNO, Hassan Scott/KASSIM, Zainal Abidin Mohd: “Oversight in Takaful”, (Chapter 10)Takaful and Mutual Insurance Alternative Approaches to Managing RisksWashington. The World Bank 2013, (143-153).
 • ÖZBOLAT, Murat: Temel Sigortacılık, Ankara 2006.
 • ÖZMEN, Kemal: Kooperatifler, 3. Bası, İstanbul 2014.
 • PAÇACI, İbrahim: “Hayat Sigortaları Ve Bireysel Emeklilik Sistemi”, Mütekeffir, Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, Cilt:4, Sayı:8, Aralık 2017, (313-338).
 • PFEFFER, Irving: Insurance and Economic Theory, RD Irwin, for SS Huebner Foundation for Insurance Education, University of Pennsylvania, Homewood, Illionis, 1956.
 • QURESHI, Asif Ahmed: “Analyzing the sharia'h compliant issues currently faced by Islamic Insurance”, Interdisciplınary Journal Of Contemporary Research In Busıness, September 2011, Vol:3, No:5, (279-295).
 • ROSS, Sean: “Behind the Law of Large Numbers in the Insurance Industry” 16 August 2016. https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/081616/behind-law-large-numbers-insurance industry.asp. SADR, Seyed Kazem: “Qarḍ Hasan Financing In Islamic Banks, ISRA International Journal of Islamic Finance, 2014 Vol.6 Issue 2 (7-20).
 • SAĞLAM, Hadi:“İslam Hukukuna Göre Sigorta-Riba ve Faiz İlişkisi Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, e-akademi, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylıkİnternet Dergisi, Şubat 2009-Sayı 84 (1-23), (http://www.e-akademi.org/makaleler/hsaglam-1.htm), (Riba).
 • SAĞLAM, Hadi: “Sigortanın Sosyal Ve Özel Sigortalar Şeklindeki Taksiminden Hareketle Ticârî Ve Yardımlaşma Sigortalarının İslâm Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 31 Temmuz – Ağustos 2012 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, http://www.akademikbakis.org, (1-19), (Sosyal Sigorta).
 • SCHACHT, Joseph: İslam Hukukuna Giriş, (Ter: M. Dağ. Şener), Ankara 1986.
 • Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1996, C.13 ve 37.
 • ULAŞ, Işıl: Uygulamalı Sigorta Hukuku, Mal ve Sorumluluk Sigortaları, Ankara 2010.
 • ÜSTÜN, Yusuf/MUHİTTİN, Aydın: Kooperatifler Hukuku, Ankara, 2017, s.130.
 • World Insurance Report 2016: http://riskinfo.com.au/news/files/2016/03/WIR_2016.pdf.
Primary Language tr
Subjects Law
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6450-9824
Author: Serdar DEMİRCİ (Primary Author)
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { inuhfd489997, journal = {İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1082}, eissn = {2667-5714}, address = {Inonu University}, year = {2019}, volume = {10}, pages = {25 - 39}, doi = {10.21492/inuhfd.489997}, title = {SİGORTACILIKTA YENİ BİR YAKLAŞIM: KATILIM SİGORTACILIĞI}, key = {cite}, author = {DEMİRCİ, Serdar} }
APA DEMİRCİ, S . (2019). SİGORTACILIKTA YENİ BİR YAKLAŞIM: KATILIM SİGORTACILIĞI. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 10 (1), 25-39. DOI: 10.21492/inuhfd.489997
MLA DEMİRCİ, S . "SİGORTACILIKTA YENİ BİR YAKLAŞIM: KATILIM SİGORTACILIĞI". İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 10 (2019): 25-39 <http://dergipark.org.tr/inuhfd/issue/42534/489997>
Chicago DEMİRCİ, S . "SİGORTACILIKTA YENİ BİR YAKLAŞIM: KATILIM SİGORTACILIĞI". İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 10 (2019): 25-39
RIS TY - JOUR T1 - SİGORTACILIKTA YENİ BİR YAKLAŞIM: KATILIM SİGORTACILIĞI AU - Serdar DEMİRCİ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.21492/inuhfd.489997 DO - 10.21492/inuhfd.489997 T2 - İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 39 VL - 10 IS - 1 SN - 2146-1082-2667-5714 M3 - doi: 10.21492/inuhfd.489997 UR - https://doi.org/10.21492/inuhfd.489997 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Inonu University Law Review SİGORTACILIKTA YENİ BİR YAKLAŞIM: KATILIM SİGORTACILIĞI %A Serdar DEMİRCİ %T SİGORTACILIKTA YENİ BİR YAKLAŞIM: KATILIM SİGORTACILIĞI %D 2019 %J İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-1082-2667-5714 %V 10 %N 1 %R doi: 10.21492/inuhfd.489997 %U 10.21492/inuhfd.489997
ISNAD DEMİRCİ, Serdar . "SİGORTACILIKTA YENİ BİR YAKLAŞIM: KATILIM SİGORTACILIĞI". İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 10 / 1 (June 2019): 25-39. https://doi.org/10.21492/inuhfd.489997