Year 2019, Volume 6, Issue 11, Pages 78 - 90 2019-04-30

Sendikal Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
A Study of Reliability and Validity of Union Attitude Scale

Celal Teyyar UĞURLU [1] , Cihat ARSLAN [2]

19 35

Amaç: Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin sendikal örgütlenmelere ilişkin tutumlarını tespit edebilmek amacıyla bir ölçek geliştirmektir.

 

Yöntem: Bu amaçla oluşturulan deneysel form, uzman görüşüne sunulmuştur. Gelen dönütler doğrultusunda maddelerin kapsam geçerlik oranı .80’in altında değer alan maddeler çalışmadan çıkarılmıştır. Oluşturulan 31 maddelik deneme formu Sivas ilinde görev yapan sendikalı veya sendikasız 120 öğretmene uygulanmış, elde edilen veriler analiz edilmiştir. Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ise 250 ölçek üzerinden yapılmıştır.

 

Bulgular: Deneme uygulaması sonucunda ölçeğin 22 maddeli, 3 boyutlu olduğu görülmüştür. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonunda ise faktör yükü düşük ve binişik olan iki madde çıkarıldığında 20 maddeli üç boyutlu bir ölçek oluşmuştur.

 

Sonuçlar ve Öneriler: Bu çalışma ile eğitim çalışanlarının sendikalara yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla bir ölçek geliştirilmiştir. Alanyazında yapılan araştırmalar sonucunda eğitim çalışanlarının sendikal örgütlenmelere yönelik tutumlarını ölçen yeterli veri araçları bulunmadığı tespit edilmiştir. Geliştirilen bu ölçek eğitim çalışanlarının sendikal örgütlenmeleri üzerine araştırma yapacak olan araştırmacılara da yol gösterici olacaktır.

Purpose: The aim of this study is to develop a scale in order to determine the attitudes of the teachers to the union organizations.

 

Design & Methodology: The experimental form created for this purpose is presented to the expert. In accordance with the feedbacks, the items with a scope coverage rate of less than .80 were removed out of the work. The 31-item trial form was composed of 120 teachers who were working in the province of Sivas, with or without a trade union, and the obtained data were analyzed. The Explicit Factor Analysis (AFA) was performed on 250 scales.

 

Findings: As a result of the trial application, it is seen that there are 22 items and 3 dimensions. At the end of the exploratory factor analysis, when the factor load was low and the two overlapping items were removed, a 20-item three-dimensional scale was formed.

 

Implications & Suggestions: In this study, a scale was developed to measure the attitudes of the employees in the training service to the trade union. As a result of the research done on the field, it has been seen that training staff do not have sufficient data tools to measure their attitudes towards trade union organizations. This scale will also provide guidance to researchers who will conduct research on trade union organizations of education workers.

 • Aksu, A. (1998). Öğretmenlerin sendikalaşma engelleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(9), 24-30.
 • Asan, E. (2014). Türk ve yabancı eğitim sendikalarının eğitim politikaları ve insan yetiştirme anlayışına etkilerinin karşılaştırmalı analizi (Yüksek Lisans Tezi). Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Bal, M. (2007). Türkiye'nin AB üyelik sürecinde sendikaların izledikleri politikalar (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Clark, P. F. (2000). Building more effective unions. New York: Cornell University Pres.
 • Çakır, M. (2011). Teknoloji-donanımlı ve kazanım odaklı öğrenme ortamı envanterinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(4), 1949-1963.
 • Çankaya, İ. (2005). Sivil toplum örgütlerinin eğitim amaçlı faaliyetleri (Elazığ ili sendika örneği) (Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu,G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik, SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem
 • Demir, Ş. (2009). İlköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin sendikal bağlılıklarının demografik özelliklerine göre incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Demirbilek, T., & Çakır, Ö. (2004). Sendikal bağlılık. Petrol-İş Yayını.
 • Gemici, Y. (2008). Eğitimde Sendika-Yönetim İlişkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi. İzmir
 • Hüner, M. (2004). Sendikalaşmayı etkileyen faktörler ve işgörenlerin sendikalaşmaya ilişkin tutumlarına yönelik bir araştırma (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Işık, R. (1962). Sendika hakkının tanınması ve kanuni sınırları. AÜHF. Ankara.
 • Öz, Ü. (2010). Bir siyasal katılma aracı olarak memur sendikaları: Isparta örnek olayı (Yüksek Lisans Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Seçer, B. (2009). Kadınların sendikalara yönelik tutumları ile cinsiyet ayrımcılığı algılarının sendika üyesi olma isteğine etkisi. Çalışma ve Toplum, 2009/4, 27-60.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlik, Ankara: Seçkin.
 • Şimşek, Ö.F. (2007) Yapısal eşitlik modellemesine giriş (Temel ilkeler ve LISREL uygulamaları). Ankara: Ekinoks.
 • Talu, N. (2008). Sendikaların doğuşu; türkiye ve batı avrupa ülkeleri karşılaştırması (Yüksek Lisans Tezi), Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.
 • Tavşancıl, E., ve Aslan, A. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınları.
 • TDK Güncel Türkçe Sözlük. (2015). http://tdk.gov.tr/index. php?option=com _bts &arama=kelime&guid=TDK.GTS.555cba4a0f2e44.85078380. Erişim Tarihi: 20.05.2015
 • Turan, K. (1979). Milletlerarası sendikal hareketler. Ankara: Kalite Matbaası.
 • Urhan, B., ve Selamoğlu, A. (2008). İşçilerin sendikalara yönelik tutum ve davranışları; Kocaeli örneği. Çalışma ve Toplum, 2008/3, 171-197.
 • Uzun, N.B., Gelbal, S. ve Öğretmen, T. (2010). TIMMS-R Başarı ve duyuşsal özellikler arasındaki ilişkinin modellenmesi ve modelin cinsiyetler bakımından karşılaştırılması, Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(2), 531-544.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Manuscripts
Authors

Author: Celal Teyyar UĞURLU (Primary Author)
Institution: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Author: Cihat ARSLAN
Institution: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @other { inujgse430254, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2547-9393}, address = {Inonu University}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {78 - 90}, doi = {10.29129/inujgse.430254}, title = {Sendikal Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması}, key = {cite}, author = {UĞURLU, Celal Teyyar and ARSLAN, Cihat} }
APA UĞURLU, C , ARSLAN, C . (2019). Sendikal Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6 (11), 78-90. DOI: 10.29129/inujgse.430254
MLA UĞURLU, C , ARSLAN, C . "Sendikal Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 (2019): 78-90 <http://dergipark.org.tr/inujgse/issue/42887/430254>
Chicago UĞURLU, C , ARSLAN, C . "Sendikal Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 (2019): 78-90
RIS TY - JOUR T1 - Sendikal Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması AU - Celal Teyyar UĞURLU , Cihat ARSLAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29129/inujgse.430254 DO - 10.29129/inujgse.430254 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 78 EP - 90 VL - 6 IS - 11 SN - -2547-9393 M3 - doi: 10.29129/inujgse.430254 UR - https://doi.org/10.29129/inujgse.430254 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Graduate School of Education Sendikal Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %A Celal Teyyar UĞURLU , Cihat ARSLAN %T Sendikal Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %D 2019 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -2547-9393 %V 6 %N 11 %R doi: 10.29129/inujgse.430254 %U 10.29129/inujgse.430254
ISNAD UĞURLU, Celal Teyyar , ARSLAN, Cihat . "Sendikal Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 / 11 (April 2019): 78-90. https://doi.org/10.29129/inujgse.430254