Year 2019, Volume 6, Issue 11, Pages 50 - 62 2019-04-30

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Rasyonel Sayı ve Kesir Kavram İmajları
Concept Images for Rational Number and Fraction of the Students at the Elementary Mathematics Education Department

Esra MACİT [1] , Sema NACAR [2]

11 33

Amaç: Bu çalışmada kavram imajı teorisi temel alınarak ilköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin “rasyonel sayı ve kesir” kavramlarına ilişkin kavram imajlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Bu çalışma nitel bir araştırma yöntemine uygun olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2014-2015 eğitim öğretim yılında Doğu Anadolu’da bir üniversitenin İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programında öğrenim görmekte olan ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 110 öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin toplanması amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen “Rasyonel Sayı ve Kesir Kavram İmajı Anketi” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde araştırma desenine uygun olarak içerik analizi kullanılmıştır.

 

Bulgular: Öğrencilere uygulanan anket neticesinde, kesir kavramı konusunda çoğunlukla parça-bütün imajına, rasyonel sayı kavramı için çoğunlukla oran imajına sahip oldukları görülmüştür. Öğrencilerin rasyonel sayı ile kesir kavramı arasındaki fark imajı da kesir kavramının negatif olamayacağı ama rasyonel sayı kavramının negatif olabileceği şeklindedir.

 

Sonuçlar ve Öneriler: Çalışma sonunda öğrencilerin rasyonel sayı ve kesir kavram imajlarının yeterince net olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öneri olarak daha az öğrenciyle görüşme yaparak daha ayrıntılı olarak incelenebilir. Sonuçlar farklı bölüm ya da farklı fakülte öğrencileriyle karşılaştırılabilir.

Purpose: In this study, it is aimed to determine the concept images related to the concepts of “rational number and fraction” of the students students at the Elementary Mathematics Education Department based on the Concept Image Theory.

 

Design & Methodology: This study was designed in accordance with a qualitative research method. The study group of the study consisted of 110 students attending an University of Elementary Mathematics Education Department in the 2014-2015 academic year. “Rational Number and Fraction Concept Image Questionnaire” developed by the researcher was used to collect the data. In the analysis of the obtained data, content analysis was used in accordance with the research design.

 

Findings: As a result of the questionnaire applied to the students, it was seen that they mostly have a part-whole image on the concept of fraction, and mostly the ratio image on the concept of rational number. The difference between the rational number and the fraction concept is that the concept of fraction cannot be negative but the concept of rational number can be negative.

 

Implications & Suggestions: At the end of the study, it is concluded that the rational number and fraction concept images of the students are not clear enough. The proposal can be examined in less detail by interviewing fewer students. The results can be compared with different departments or students of different faculties.

 • Akkoç, H. (2008). Pre-service mathematics teachers’ concept images of radian. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 39(7), 857-878
 • Altun, M. (2014). Ortaokullarda (5, 6, 7 ve 8. sınıflarda) matematik öğretimi. (10. baskı). Bursa: Aktüel Yayınları.
 • Behr, M.J., Harel, G., Post, T., M.J. & Lesh, R. (1993). Ratıonal numbers:Ttoward a semantıc analysıs-emphasıs on the operatqr construct. Rational numbers: An integration of research, 13.
 • Birgin, O., & Gürbüz, R. (2009). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin rasyonel sayılar konusundaki işlemsel ve kavramsal bilgi düzeylerinin incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 529-550.
 • Charalambous, C. Y., & Pitta-Pantazi, D. (2005, July). Revisiting a theoretical model on fractions: Implications for teaching and research. In Proceedings of the 29th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 2, pp. 233-240).
 • Clarke, D. M., Roche, A., & Mitchell, A. (2008). Ten practical tips for making fractions come alive and make sense. Mathematics Teaching in the Middle School, 13(7), 373-380.
 • Çelik, B. (2006). Temel Matematik. Nobel Yayın, Ankara.
 • Duval, R. (1998). Geometry from a cognitive point a view. In C. Mammana and V. Villani (Eds.), Perspectives on the Teaching of Geometry for the 21st Century (pp. 37-52).Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
 • Erşen, Z. & Karakuş, F. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının dörtgenlere yönelik kavram imajlarının değerlendirilmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 4(2).
 • Fischbein, E., & Nachlieli, T. (1998). Concepts and figures in geometrical reasoning. International Journal of Science Education, 20(10), 1193-1211.
 • Güler, G. (2017). An Evaluation of Mathematics Teachers' Conceptual Understanding of Irrational Numbers. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 9(2).
 • Harel, G. (2008). DNR perspective on mathematics curriculum and instruction, Part I: focus on proving. ZDM, 40(3), 487-500.
 • Karaağaç, M.K. & Köse, L. (2015). Öğretmen ve öğretmen adaylarının öğrencilerin kesirler konusundaki kavram yanılgıları ile ilgili bilgilerinin incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (30), 72-92.
 • Kieren, T. E. (1993). Rational and fractional numbers: From quotient fields to recursive understanding. Rational numbers: An integration of research, 49-84.
 • Küçük, A. & Demir, B., (2009). ilköğretim 6-8.sınıflarda matematik öğretiminde karşılaşılan bazı kavram yanılgıları üzerine bir çalışma. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 97-112
 • Lamon, S. J. (2007). Rational numbers and proportional reasoning: Toward a theoretical framework for research. Second handbook of research on mathematics teaching and learning, 1, 629-667.
 • Lesh, R. A., & Doerr, H. (2003). Foundations of a models and modeling perspective on mathematics teaching and learning. In R. A. Lesh, & H. Doerr (Eds.), Beyond constructivism: A models and modeling perspective on mathematics teaching, learning and problem solving (pp. 3-34). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Pesen, C., (2008). Kesirlerin sayı doğrusu üzerindeki gösteriminde öğrencilerin öğrenme güçlükleri ve kavram yanılgıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 157-168.
 • NCTM (2000). Principles and Standards for School Mathematics. Reston, Va. NCTM.
 • Niven, I. (1961). Numbers: rational and irrational (Vol. 1). New York: Random House.
 • Nordlander, M. C. & Nordlander, E. (2012). On the concept image of complex numbers. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 43(5), 627-641.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2. b.). Thousand Oaks, CA: Sage
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2017). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • Sowder, J. T. (1995). Instructing for rational number sense. Providing a foundation for teaching mathematics in the middle grades, 15-30.
 • Siebert, D. & Gaskin, N. (2006). Creating, Naming, and Justifying Fractions. Teaching Children Mathematics, 12(8), 394-400.
 • Tall, D. & Vinner, S. (1981). Concept image and concept definition in mathematics, with special reerence to limits and continuity. Educational Studies in Mathematics, 12(2), 151-169.
 • Temel, H. & Eroğlu, A. O. (2014). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin sayı kavramlarını anlamlandırmaları üzerine bir çalışma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3), 1263-1278.
 • Van Hiele, P.M. (1986). Structure and Insight. Orlando: Academic Press.
 • Van-Steenbrugge, H., Lesage, E., Valcke, M. & Desoet, A. (2014). Preservice elementary school teachers’ knowledge of fractions: a mirror of students’ knowledge? Journal of Curriculum Studies, 46(1), 138-161
 • Vinner, S. (1983). Concept definition, concept image and the notion of function. Internetional Journal of Matematical Education in Science and Technology, 14(3), 293-305.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Manuscripts
Authors

Author: Esra MACİT (Primary Author)
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

Author: Sema NACAR
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { inujgse547277, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2547-9393}, address = {Inonu University}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {50 - 62}, doi = {10.29129/inujgse.547277}, title = {İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Rasyonel Sayı ve Kesir Kavram İmajları}, key = {cite}, author = {MACİT, Esra and NACAR, Sema} }
APA MACİT, E , NACAR, S . (2019). İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Rasyonel Sayı ve Kesir Kavram İmajları. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6 (11), 50-62. DOI: 10.29129/inujgse.547277
MLA MACİT, E , NACAR, S . "İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Rasyonel Sayı ve Kesir Kavram İmajları". İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 (2019): 50-62 <http://dergipark.org.tr/inujgse/issue/42887/547277>
Chicago MACİT, E , NACAR, S . "İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Rasyonel Sayı ve Kesir Kavram İmajları". İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 (2019): 50-62
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Rasyonel Sayı ve Kesir Kavram İmajları AU - Esra MACİT , Sema NACAR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29129/inujgse.547277 DO - 10.29129/inujgse.547277 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 50 EP - 62 VL - 6 IS - 11 SN - -2547-9393 M3 - doi: 10.29129/inujgse.547277 UR - https://doi.org/10.29129/inujgse.547277 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Graduate School of Education İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Rasyonel Sayı ve Kesir Kavram İmajları %A Esra MACİT , Sema NACAR %T İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Rasyonel Sayı ve Kesir Kavram İmajları %D 2019 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -2547-9393 %V 6 %N 11 %R doi: 10.29129/inujgse.547277 %U 10.29129/inujgse.547277
ISNAD MACİT, Esra , NACAR, Sema . "İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Rasyonel Sayı ve Kesir Kavram İmajları". İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 / 11 (April 2019): 50-62. https://doi.org/10.29129/inujgse.547277