Year 2017, Volume 5, Issue 10, Pages 281 - 297 2017-12-03

Balık Kılçığı Tekniğinin Vücudumuzda Sistemler Ünitesinde Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi
The Analysis of the Effect of the Use of the Fishbone Technique in “The Unit of Systems in Our Body” On the Academic Success of Students

Üzeyir BEKERECİ [1] , Mustafa YAZICI [2]

294 597

Bu çalışmanın amacı; balık kılçığı tekniği ile vücudumuzda sistemler ünitesi öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına etkisini araştırmaktır. Bu çalışma 2015-2016 eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş’taki bir ortaokulun 6. Sınıfında öğrenim gören 44 öğrenci ile yürütülmüştür. Çalışmada ön test-son test kontrol gruplu eşitlenmemiş yarı deneysel model kullanılmıştır. Kontrol grubunda dersler mevcut öğretim programına göre işlenirken; deney grubunda dersler balık kılçığı tekniği ile işlenmiştir. Çalışma verileri 30 maddeden oluşan akademik başarı testi ile toplanmıştır. Vücudumuzda sistemler ünitesini kapsayan akademik başarı testinin güvenirliği 0,85 olarak hesaplanmıştır. Çalışma 7 hafta-28 ders saatinde tamamlanmıştır. Elde edilen veriler SPSS-15 paket programında değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde grup dağılımları belirlenmiş, grupların normal dağılım sergilediği Shapirowilk Testi sonucu görülmüştür. Bu aşamadan sonra veriler t-testi teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak 6. Sınıf vücudumuzda sistemler ünitesinde balık kılçığı tekniği kullanımının öğrencilerin akademik başarılarında anlamlı bir artış sağladığı gözlenmiş; fakat balık kılçığı tekniği ile mevcut öğretim programı arasında akademik başarı açısından anlamlı bir fark gözlenmemiştir.

The aim of this study is to research the effect of teaching of the unit of systems in our body with the fishbone technıque on the academic success of the students. This study has been carried out together with forty four students that study at the 6th grade of a secondary school in Kahramanmaraş in 2015-2016 school years. Pretest-posttest hasn’t been equalized as a control group in the study but quasi-experimental model has been used. While the lessons in the control group were taught according to the existing curriculum, the lessons in the experimental group were taught with the fishbone technıque. The study datas have been collected by the test of academic success which consists of thirty items. The reliability of the success of the academic test that includes the unit of systems in our body has been calculated as 0,85. The study was completed in 7 weeks-28course hours. The data obtained have been evaluated in SPSS-15 packaged software. Group distributions have been determined in the analysis of data and the result of the test of Shipiro Wilk in which the groups showed a normal distribution has been seen. After this phase, data have been analyzed with the use of the techniques of paired samples t-test and ındependent samples t-test. As a result, it has been observed that the use of the fishbone technıque in the 6th grade unit of systems in our body provided a significant increase on the academic success of the students, but a significant difference between the fishbone technıque and the existing curriculum hasn’t been observed in respect of academic success.

 • Aydoğdu, M. & Güven, E., 2009. Portfolyonun 6.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Vücudumuzda Sistemler Ünitesinde Başarı ve Kalıcılığa Etkisi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, Yıl:6, Sayı:2, ss:115-128, Ağustos.
 • Büyüköztürk, Ş., 2001. Deneysel Desenler: Öntest-Sontest Kontrol Grubu, Desen ve Veri Analizi, 4. Baskı, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, ss:3.
 • Büyüköztürk, Ş., 2013. Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi Yayınları, Ankara ISBN:978-9944-919-28-9, 15. Baskı, ss:329.
 • Charlin, B., Hansen, P. & Mann, K., 1998. The Many Faces of Problem-Based Learning a Framework for Understanding and Comparison, Medical Teacher, 20(4), 323-330.
 • Çağlar, A., Gürdal, A. & Şahin, F., 2001. Fen Eğitimi: İlkeler, Stratejiler ve Yöntemler, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Davies, J., K., Loureiro, I. & Sherriff, N., 2009. Developing Public Health Competencies Through Building a Problem Based Learning Project, Journal of Public Health, 17(6), 417-424.
 • Doğanay, A., 2010. Öğretim İlke ve Yöntemleri, Pegem Akademi Yayınları, ISBN: 978 9944-919-21-1, Ankara, ss:421.
 • Gemici, Ö., 2006. Fen ve Teknoloji Eğitiminde Kavram Öğretimi, (Ed: Taşkın, Ö., Koray, Ö.), Fen ve Teknoloji Öğretimi, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss:119.
 • Gürsul, F. 2016. İleri İstatistiksel Yöntemler ve Veri Analizi, 2-18, alınan yer,
 • http://yunus.hacettepe.edu.tr/~fatihg/SPSS/hafta4_PDF.pdf
 • Kalaycı, Ş., 2014. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayınları, 6. Baskı, ISBN: 975-9091-14-3, Ankara, ss:425.
 • Karasar, N., 2009. Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss:87-102.
 • Otrar, M. 2016. Bağımlı (İlişkili) Gruplar T-Testi,1, alınan yer, http://mustafaotrar.net/bağımlı-ilişkili-gruplar-t-testi/
 • Özgüven, D., E., 1998. Psikolojik Testler, PDREM Yayınları, ISBN:9789759579807, ss:430, Ankara.
 • Sönmez, V., 2007. Eğitimin Felsefi Temelleri, Eğitim Bilimine Giriş (Ed. Veysel Sönmez), ss:61-93, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Şems, D., 2006. Lise I Biyoloji Dersi Canlıların Temel Bileşenleri Konusunun Öğretiminde Yapılandırmacı Yaklaşımın Etkisi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tokdemir, K., 2009. Öğretim Strateji Yöntem ve Teknikleri, 1-8, URL (erişim tarihi:03.01.2016). http://korgan.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_05/28034031_07120822_retmynt emtekn.doc
 • Yılmaz, C., H., 2011. Otomotiv Sektöründe İstatistiksel Kalite Kontrolü ve Ford Otosan A.Ş.’de Uygulanması, Yayınlanmış Yüksek Lisans Seminer Çalışması, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
Subjects Social
Published Date December
Journal Section Full Length Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6492-7521
Author: Üzeyir BEKERECİ (Primary Author)
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1071-0316
Author: Mustafa YAZICI
Institution: Kahramanmaraş Sürçü İmam Üniversitesi
Country: Turkey


APA BEKERECİ, Ü , YAZICI, M . (2017). The Analysis of the Effect of the Use of the Fishbone Technique in “The Unit of Systems in Our Body” On the Academic Success of Students. Journal of Computer and Education Research, 5 (10), 281-297. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jcer/issue/32522/288863