Year 2017, Volume 5, Issue 10, Pages 335 - 359 2017-12-03

Examining Biology Teachers’ Perspectives about School Laboratory Facilities According to Different Variables
Biyoloji Öğretmenlerinin Laboratuvar Yeterlikleri ile İlgili Görüşlerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Sadrettin AKYIL [1] , Rıfat EFE [2]

128 238

In this study, biology teachers' views on laboratory competencies were examined. The study was carried out with the participation of 86 biology teachers working in the high school in Diyarbakır city center. The data was collected through "Laboratory Qualification Scale" and interviews with the teachers. The quantitative data was analyzed by using SPSS 22 program through percentage, frequency, independent sample t-test, one way variance analysis (ANOVA) and Scheffe test of multiple comparison tests. The qualitative data analyzed by content analysis. The analysis of the date revealed that the laboratory method was important for biology teachers but their opinions about the laboratory competencies were low. The study also found that the participant” biology teachers” opinions about the laboratory competencies were not affected by the variables of higher education institutions and their teaching experiences. Male biology teachers ‘competences were higher than the female biology teachers ’competences and Biology teachers ‘working in science high school had higher competences of laboratory than biology teachers working in other school types.

Biyoloji öğretmenlerinin laboratuvar yeterlikleri ile ilgili görüşlerinin incelendiği bu araştırma, Diyarbakır il merkezindeki liselerde çalışan 86 biyoloji öğretmeni ile yürütülmüştür. Araştırma verileri, geliştirilen “Laboratuvar Yeterlikleri Belirleme Ölçeği” ve öğretmenlerle yapılan mülakatlar aracılığıyla toplanmıştır. Nicel verilerin analizi SPSS 22 programı yardımıyla yüzde, frekans, bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi (Anova) ve çoklu karşılaştırma testlerinden Scheffe testinden yararlanılarak, nitel veriler ise içerik analizine göre analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına bağlı olarak araştırmaya katılan biyoloji öğretmenlerinin laboratuvar yöntemini önemli buldukları ancak laboratuvar yeterlikleri ile ilgili görüşlerinin düşük düzeyde kaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca biyoloji öğretmenlerinin laboratuvar yeterlikleri ile ilgili görüşlerinin, mezun oldukları yükseköğretim kurumu ve hizmet süresi değişkenlerinden etkilenmediği, Erkek öğretmenlerin yeterlik görüşlerinin kadın öğretmenlerden daha yüksek düzeyde olduğu ve fen liselerinde çalışan öğretmenlerin yeterlik görüşlerinin diğer okul türlerinde çalışan öğretmenlere göre yüksek olduğu anlaşılmaktadır.

  • Akar, E.Ö. (2007). Biyoloji Öğretmenlerinin Hizmet içi Eğitim İhtiyaçları ve Gözlemlenen Bölgesel Farklılıklar. Eğitim ve Bilim Dergisi, 32(143), 68-79.
  • Akaydın, G., Güler, M. H. & Mülayim, H. (2000). Liselerimizin Biyoloji Laboratuvar Araç ve Gereçleri Bakımından Durumu. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 1-4.
  • Akpınar, E., Ünal, G. & Ergin, E. (2005). Farklı Alanlardan Mezun Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Fen Öğretimine Yönelik Tutumları. Milli Eğitim Dergisi, 33(168), 202–212.
Subjects Social
Published Date Aralık
Journal Section Full Length Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3121-7598
Author: Sadrettin AKYIL (Primary Author)
Institution: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Rıfat EFE
Institution: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


APA AKYIL, S , EFE, R . (2017). Examining Biology Teachers’ Perspectives about School Laboratory Facilities According to Different Variables. Journal of Computer and Education Research, 5 (10), 335-359. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jcer/issue/32522/331163