Year 2017, Volume 5, Issue 10, Pages 298 - 316 2017-12-03

Gençlere Yönelik Dijital Vatandaşlık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Development of a Digital Citizenship Scale for Youth: A Validity and Reliability Study

Zafer KUŞ [1] , Erhan Güneş [2] , Ugur BAŞARMAK [3] , Hamza YAKAR [4]

361 756

Bu çalışmanın temel amacı, internet kullanım oranının en yaygın olduğu gençlerin dijital vatandaşlık algılarını tespit etmeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Araştırma genel tarama modeline göre yürütülmüştür. Bu araştırmanın çalışma grubunu 16-24 yaş arasında bulunan toplam 438 kişi oluşturmaktadır. Geliştirilen ölçeğin uygulaması sonucunda elde edilen veriler üzerinden ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek için açımlayıcı faktör analizi yapılmış ve madde ayırt edicilik güçleri hesaplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda ölçeğin 8 faktörlü bir yapıya sahip olduğu ve ölçeğin toplam varyansının önemli bir kısmını (%49,700) açıkladığı görülmüştür. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için de iç tutarlılık düzeyi hesaplanmıştır. Sonuç olarak bu ölçeğin gençlerin dijital vatandaşlık algılarını tespit etmeye yönelik kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğu söylenebilir.

The main objective of this study is to develop a valid and reliable scale for identifying digital citizenship perceptions of young people in the most common age groups. The study was conducted as a survey study. The study group of this study is composed of 438 people in Turkey who are among 16-24 age group with the highest rate of internet use in Turkey. An exploratory factor analysis was performed to determine the validity of the scale and the item discrimination powers were calculated. The total variance of the scale was determined that the scale had 8-factor structure and was found to be 49,70%. The internal consistency level was also calculated to determine the reliability of the scale. As a result, it can be said that this scale is a valid and reliable scale that can be used to determine the digital citizenship perceptions of young people.

 • Aydın, A. (2015). Dijital vatandaşlık, Türk Kütüphaneciliği 29, (1), 142-146.
 • Balcı, A. (2009). Sosyal bilimlerde araştırma: yöntem, yeknik ve ilkeler. Ankara: Pegem Akademi Yayınevi.
 • Bennett, W. L. (2008). Changing citizenship in the digital age. Civic life online: learning how digital media can engage youth. W. Lance Bennett, The John D. & Catherine T. MacArthur, (Eds). Foundation Series on Digital Media and Learning. Cambridge, MA: The MIT Press, 1–24. doi: 10.1162/dmal.9780262524827.001.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Choi, M. (2015). Development of a scale to measure digital citizenship among young adults for democratic citizenship education. (Electronic Thesis or Dissertation). Retrieved from https://etd.ohiolink.edu/
 • Colwell, J. & Kato, M. (2003). Investigation of the relationship between social isolation, self-esteem, agression and computer game play in Japanese adolescents, Asian Journal of Social Psychology, 6, 149-58. http://dx.doi.org/10.1111/1467-839X.t01-1-00017
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çubukçu, A. & Bayzan, Ş. (2013). Türkiye’de dijital vatandaşlık algısı ve bu algıyı internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı ile artırma yöntemleri. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 5.
 • Duggan, M. & Brenner, J. (2013). The demographics of social media users-2012, Pew Internet And American Life Project: Washington DC.
 • Foster, J. J., Barkus, E. & Yavorsky, C. (2006). Understanding and using advanced statistics. London: Sage Publications.
 • Goode, L. (2010). Cultural citizenship online: the internet and digital culture. Citizenship Studies, 14, 527–542. doi:10.1080/13621025.2010.506707.
 • Hermes, J. (2006). Citizenship in the age of the internet. European Journal of Communication, 21, 295–309. doi:10.1177/0267323106066634.
 • Internet World Stats. (2016). Internet usage statistics: the internet big picture. http://www.internetworldstats.com/stats.htm adresinden 06.12.2016 tarihinde edinilmiştir.
 • ISTE, (2008). National education technology standarts for students. https://www.iste.org/docs/pdfs/20-14_ISTE_Standards-S_PDF.pdf adresinden 07.12.2016 tarihinde edinilmiştir.
 • İşman, A. & Güngören, Ö. C. (2014). Digital citizenship. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 13(1).
 • Kalaycı, Ş. (2010). Faktör analizi, (Editör: Şeref Kalaycı), SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • King, Daniel L., Delfabbro, Paul H., Kaptsıs, D. & Zwaans, T. (2014). Adolescent simulated gambling via digital and social media: an emerging problem, Computers in Human Behavior, 31, 305–313.
 • Kline, P., (1994). An easy guide to factor analysis, London and New York: Routledge.
 • Kubey R. W., Lavin M. J. & Barrows J. R. (2001). Internet use and collegiate academic performance decrements: Early findings, Journal of Communication, 366-82. http://dx.doi.org/10.1111/j.1460-2466.2001.tb02885.x
 • Miller, T. (2002). Culturel citizenship. Isın, E. F. ve Turner, B. S. (Eds.), Handbook of citizenship studies (p. 231–243). London: Sage.
 • Mossberger, K., Tolbert, C. & S. McNeal, R. (2008). Digital citizenship: the internet, society, and participation. London, England: The MIT Press.
 • Pajnik, M. (2005). Citizenship and mediated society. Citizenship Studies, 9, 349–367. doi:10.1080/13621020500211321.
 • Ribble, M. (2004). Digital citizenship: Addressing appropriate technology behavior. Learning & Leading with Technology, 32(1), 6–11.
 • Ribble, M. & Bailey, G. (2007). Digital citizenships in schools. Washington: ISTE
 • Riblle, M. & Bailey, G. (2005). Teaching digital citizenship: when will it become a priority for 21st century schools? http://www.digitalcitizenship.net/uploads/TeachingDC10.pdf adresinden 07.12.2016 tarihinde edinilmiştir.
 • Scherer, R. F., Wiebe F. A., Luther, D. C. & Adams J. S. (1988). Dimensionality of coping: factor stability using the ways of coping questionnaire, Psychological Reports, 62(3),763-770. PubMed PMID: 3406294.
 • TÜİK, (2016). Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21779 adresinden 03.12.2016 tarihinde edinilmiştir.
Subjects Social
Published Date Aralık
Journal Section Full Length Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4371-8114
Author: Zafer KUŞ (Primary Author)
Institution: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Erhan Güneş

Orcid: 0000-0002-2762-1806
Author: Ugur BAŞARMAK
Institution: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9334-3525
Author: Hamza YAKAR
Institution: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


APA KUŞ, Z , Güneş, E , BAŞARMAK, U , YAKAR, H . (2017). Development of a Digital Citizenship Scale for Youth: A Validity and Reliability Study. Journal of Computer and Education Research, 5 (10), 298-316. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jcer/issue/32522/335806