Year 2018, Volume 6, Issue 0, Pages 302 - 311 2018-12-24

INCREASING THE QUALITY OF WORK LIFE WITH “DECENT WORK”
ÇALIŞMA YAŞAMININ KALİTESİNİN ARTTIRILMASINDA “İNSANA YAKIŞIR İŞ”

Özlem IŞIĞIÇOK [1]

65 241

The purpose of this study is to examine the importance of the "decent work", the universal goal of the International Labor Organization (ILO), in raising the quality of work life. For this purpose, firstly the basic characteristics of the "decent work" phenomenon will be examined. Secondly, the significance and importance of today's present and the need for decent work and changing working conditions will be examined with the concepts of work, work life and working life quality.

Bu çalışmanın amacı, çalışma yaşamının kalitesinin arttırılmasında Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) evrensel hedefi olan “insana yakışır iş” in önemini irdelemektir. Bu amaçla; iş, çalışma, çalışma yaşamı ve çalışma yaşamı kalitesi kavramlarından hareketle, “insana yakışır iş” olgusunun, temel özellikleri incelenecek, günümüzün değişen ve dönüşen çalışma koşullarında, insana yakışır işlere olan gereksinimin şiddeti ile günümüzdeki anlam ve önemi irdelenecektir.
 • Anker R., Chernyshev I., Egger P., Mehran F., Andritter A.J. 2003. Measuring Decent Work With Statistical Indicators. International Labour Review, 142 (2), 147-178.
 • Ataman B.C., 2014. Çalışma Ekonomisi. Ankara: İmaj Yayınevi.
 • Aytaç S., 2005. Çalışma Yaşamında Kariyer. Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Bescond D., Chataignier A., Mehran F., 2003. Seven Indicators to Measure Decent Work : An International Comparison. International Labour Review, 142 (2), 179-212.
 • Erdut Z., 2003. Küreselleşme Bağlamında Uluslararası Sosyal Politika ve Türkiye. 2. Baskı, İzmir: Dokuz Eylül Yayınları.
 • Ghai D., 20013. Decent Work: Concept and Indicators. International Labour Review, 142 (2), 113-146.
 • Gündoğan N., 2010. İstihdam Politikalarının Bir Hedefi Olarak “İş Kalitesi” ve Uluslararası Kuruluşların Bu Konudaki Yaklaşımları. Çimento İşveren, 1 (24), 4-15.
 • Kapar R., 2004. Uygun İş Bağlamında Çalışan Yoksullar. Sosyal Siyaset Konferansları 48. Kitap, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 4531, 185-204.
 • Kapar R., 2007. Uygun İş Açığı: İnsana Yaraşmayan İşler, Türk Tabipler Birliği, Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, Ocak-Şubat-Mart, 2-10.
 • Kaymaz K., 2003. Çalışma Yaşamında Kalite. İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 5 (1), (https://www.isguc.org/?lg=eng&p=article&id=32&cilt=5&sayi=1&yil=2003) (11.10.2017 tarihli görünüm)
 • Kılıç C., 2014. .Yüksek Kaliteli İşler Ekonomide Atılım Yaptırır. Çalışma Yaşamı, 10.06.2014 (cem.kilic@milliyet.com.tr) (11.10.2017 tarihli görünüm)
 • ILO, 1999. Decent Work. International Labour Conferance. 87th Session 1999, Report of The Director General, Geneva.
 • Işığıçok Ö., 2005. 21. Yüzyılda İstihdam ve İnsana Yakışır İş. Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Işığıçok Ö., 2009. Küreselleşme Sürecinde İnsana Yakışır İş. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 56. Kitap, 307-331.
 • Şen S., 2009. İnsanca İş ve İş Denetimi Boyutuyla Ölçülebilirliği. Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 410-422.
 • Tınar M. Y., 1996. Çalışma Psikolojisi. 1. Baskı, İzmir.
 • Tokol A., 2014. Endüstri İlişkileri ve Yeni Gelişmeler. 5. Baskı, Bursa: Dora Yayınevi.
 • http://www.ilo.org
 • http://www.ilo.org/ankara/areas-of-work/dw/lang--tr/index.htm (29. 09.2017 tarihli görünüm)
 • http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-ankara/documents/publication/wcms_577337.pdf (29. 09.2017 tarihli görünüm)
 • http://www.ilo.org/ankara/about-us/WCMS_412373/lang--tr/index.htm (05.10.2017 tarihli görünüm)
 • http://www.ilo.org/ankara/news/WCMS_541334/lang--tr/index.htm ) (09.09.2017 tarihli görünüm)
 • http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-ankara/documents/genericdocument/wcms_542307.pdf ) (09.09.2017 tarihli görünüm)
 • http://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/calisma-yasaminin-kalitesi/195) (03.10.2017 tarihli görünüm)
 • http://www.bmdergi.org/tr/ilonun-2014-calisma-dunyasi-raporu-islerle-kalkinma-temasiyla-yayinlandi/) (11.10.2017 tarihli görünüm)
 • http://www.ilo.org/ankara/areas-of-work/dw/lang--tr/index.htm ) (14.10.2017 tarihli görünüm)
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section ÖS: ERGONOMI2017
Authors

Orcid: 0000-0002-5092-9999
Author: Özlem IŞIĞIÇOK
Institution: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 24, 2018

APA IŞIĞIÇOK, Ö . (2018). ÇALIŞMA YAŞAMININ KALİTESİNİN ARTTIRILMASINDA “İNSANA YAKIŞIR İŞ”. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6 (0), 302-311. DOI: 10.21923/jesd.358518