Year 2018, Volume 4, Issue 1, Pages 38 - 49 2018-06-30

OPINIONS OF PROSPECTIVE TEACHERS FOR THE SPEAKING ANXIETY IN LIFE-LONG LEARNING PROCESS
YAŞAM BOYU ÖĞRENME SÜRECİNDE ÖĞRETMEN ADAYLARININ KONUŞMA KAYGILARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Sevda KOÇ AKRAN [1] , Elham ÖZDEMİR [2]

196 288

The main purpose of the study is to determine the opinions of prospective teachers for the speaking anxiety in life-long learning process. The population of the study includes Siirt University and the sample includes prospective 674 teachers chosen by random sampling studying in the 1st,2nd, 3rd and 4th grades of Classroom, Science, Mathematics, Social Studies of Computer and Instructional Technology, Turkish of Turkish Education Department, Computer and Instructional Technology Education Department. In the study, as a data collection tool, “speaking anxiety scale” with 33 items developed by Suroğlu Sofu (2012) have been applied.  In analysing the data, frequency, percentage, mean and chi-square are used. Under the titles of discussion, conclusions and recommendations, the results emerged within the light of the findings have been presented in articles and various proposals have been made based on these results.

   Bu araştırmanın temel amacı, yaşam boyu öğrenme sürecinde öğretmen adaylarının konuşma kaygılarına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın evrenini Siirt Üniversitesi eğitim fakültesi; örneklemi ise Eğitim fakültesi Temel Eğitim Bölümünün Sınıf; Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümünün  Türkçe ve Sosyal Bilgileri; Matematik ve Fen Bilimleri Bölümünün Matematik ve Fen Bilgisi; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünün  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmen Öğretmenliği bölümlerinin  1., 2., 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören seçkisiz örnekleme yoluyla belirlenen 674 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, öğrencilere 33 maddelik Suroğlu Sofu (2012) tarafından geliştirilen “konuşma kaygısı ölçeği” uygulanmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve ki-kare kullanılmıştır.

                                                                          

 


 • Alisinaoğlu, F. ve Ulutaş, İ. (2000). Çocuklarda kaygı ve bunu etkileyen etmenler. Milli Eğitim Yayınlan Ankara, 145.
 • Andrade, M. and Williams, K. (2009). Foreign language learning anxiety in japanese efl university classes: physical, emotional, expressive, and verbal reactions, sophia junior college faculty journal. 29, 1-24.
 • Aktaş, Ş. ve Gündüz, O. (2003). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Kompozisyon Sanatı, Konuşma, Ankara: Akçağ Yayınları, s. 257.
 • Arhan, S. (2007). Öğretmen görüşlerine göre ilköğretim okulları ikinci kademede konuşma eğitimi (Ankara ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ayres, J. ve Hopf, T. (1993). Coping with Speech Amiety. Nonvood, NJ: Ablex Publishing Corporation.
 • Babacan, M. (2007). Yazılı ve Sözlü Anlatım. İstanbul: 3F Yayınevi. Beck, A. T. and Emery G. (2006). Anksiyete bozuklukları ve fobiler bilişsel bir bakış açısı. İstanbul: Litera Yayıncılık.
 • Ceran, D. (2012). Türkçe öğretmeni adaylarının Konuşma Eğitimi dersine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), 5(8), 337-358.
 • Çongur, R. (1999). Güzel Söz Söyleme. Ankara, TRT Yayınları.
 • Daly, J. A. Vangelisti, A. L. ve Weber, D. J. (1995). Speech Anxiety Affects How People Prepare Speeches: A Protocol Analysis of the Preparation Processes of Speakers. Communication Monographs, 62, s. 383-397.
 • Demir, T. ve Melanlıoğlu, D. (2014). Ortaokul öğrencileri için konuşma kaygısı ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 47(1), 103-124.
 • Güneş, F. (2013). Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller. (1. Baskı) Ankara: Pegem Akademi.
 • Karasar, N. (1998). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara, Nobel Yayın Dagıtım.
 • Katrancı, M. ve Kuşdemir, Y. (2005). Öğretmen Adaylarının Konuşma Kaygılarının İncelenmesi: Sözlü Anlatım Dersine Yönelik Bir Uygulama. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2015) 415-445 Kinay, İ. ve Özkan, E. (2014) Öğretmen Adayları İçin Konuşma Kaygısı Ölçeği (Öakkö) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(5),1747-1760, Ankara-Turkey.
 • Özbay, M. (2005). Sesle ilgili kavramlar ve konuşma eğitimi. Millî Eğitim, 33(168), Güz, 116-125.
 • Pehlivan, K. B. (2005). Öğretmen adaylarının iletişim becerisi algıları üzerine bir çalışma. İlköğretim-Online, 4(2), s:17-23.(Erişim Tarihi: 22 Eylül Şubat 2016 tarihinde http://ilkogretim- online.org.tr/vol4say2/v04s02m2.pdf sayfasından ulaşılmıştır)
 • Saban, A. ve Çoklar, A. N. (2013). Pre-service teachers’ opinions about the micro-teaching method in teaching practise classes. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 12(2), 234-240.
 • Seligman, M.E.P., Walker, E.F. ve Rosenhan, D.L. (2001). Abnormal Psychology, New York: W.W. Norton ve Company, Inc.
 • Selvikavak, E. (2006). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde ileri düzeydeki öğrencilerin paragraf yazma becerisini geliştirme üzerine bir uygulama. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dilbilim (Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi) Ana Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Sevim, O. (2014). Effects of drama method on speaking anxieties of preservice teachers and their opinions about the method. Educational Research and Reviews, 9(18), 734-742.
 • Taş, Y. (2006). Kaygı nedir? Bilkent Üniversitesi Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi, Bilkent. www.bilkent.edu.tr/~dos/ogdm/b_sinavkaygi.html (Erişim tarihi:15.09.2016). Taşer, S. (2001). Konuşma Eğitimi. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Vygotsky, L. S. (1998). Düşünce ve Dil. (Çeviren: Semih Koray). İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yayınları. Yaman, H., Suroğlu Sofu, M. (2013). Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Kaygısı Ölçeğinin Geliştirilmesi. TSA / YIL: 17 S: 3, Aralık 2013
 • Yaman, H. & Karaaslan, F. (2012). Konuşma becerisinin geliştirilmesinde beyin fırtınası tekniğinin etkisi: bir eylem araştırması. Turkish Studies InternationalPeriodicalfor the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(4-Fall), 545-563.
 • Yüce, S. (2005). İletişim ve dil: yöntemler Avrupa dil portföyü Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi. Journal of Language and Linguistic Studies, 1(1), April, 81-88.
 • Zorbaz, K.Z. (2010). İlköğretim okulu öğrencilerinin yazma kaygı ve tutukluğunun yazılı anlatım becerileriyle ilişkisi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Sevda KOÇ AKRAN (Primary Author)
Institution: SİİRT ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Elham ÖZDEMİR
Country: Turkey


Dates

Application Date: November 25, 2017
Acceptance Date: March 10, 2018
Publication Date: June 30, 2018

APA KOÇ AKRAN, S , ÖZDEMİR, E . (2018). YAŞAM BOYU ÖĞRENME SÜRECİNDE ÖĞRETMEN ADAYLARININ KONUŞMA KAYGILARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 4 (1), 38-49. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jilses/issue/38155/357724