Year 2018, Volume 4, Issue 2, Pages 203 - 213 2018-12-30

ALTERNATİF TURİZM POLİTİKALARI İÇERİSİNDE KIŞ TURİZMİ: TÜRKİYE'YE YÖNELİK SWOT ANALİZİ
WINTER TOURISM IN ALTERNATIVE TOURISM POLICIES: SWOT ANALYSIS FOR TURKEY

Gülçin Özbay [1]

30 417

Gerek gürültü, gerekse hava kirliliği nedeniyle yaşanmaz hale gelen şehirler, monotonlaşan ve stresin arttığı yaşamlar insan ile doğayı yakınlaştıran yeni turizm çeşitlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu nedenle alternatif turizm imkanlarının geliştirilmesi için yoğun çaba harcanmaktadır. Böylelikle yeni turizm çeşitleriyle, turizmin tüm yıla yayılması ve bölgelerarası dengenin kurulması amaçlanmaktadır. Bunlardan biri de kış turizmidir. Kış turizmi, turizmi on iki aya yayabilmek amacıyla insanların tatil anlayışlarının değişmesiyle birlikte gelişimi hızlanan alternatif turizm politikaları içerisinde değerlendirilen bir turizm çeşididir. Araştırmada turizmin yıl boyunca devamlılığını sağlamak amacıyla ve kış sporlarındaki gelişmeler göz önüne alınarak alternatif turizm politikaları içinde değerlendirilen kış turizminin incelenmesi amaçlanmıştır. Kış turizminin Türkiye’de yeri ve önemi araştırılmıştır. Türkiye’de kış turizmine ilişkin bir SWOT analizi yapılmış; kış sporları için uygun alanların varlığı, iç turizm hareketlerinin canlı olması, kayak merkezlerinin yeni yıl, okulların sömestr tatillerinde ve uzatılmış dini bayramlarda revaçta olması gibi güçlü yanlarının yanı sıra politika eksikliği, tesislerin ve personelin yaz aylarında atıl kalması, kalifiye eleman eksikliği, altyapı yetersizliği ve yatak kapasitesinin düşük olması gibi zayıf yönlerinin varlığından söz etmek gerekmektedir. Kış turizmi için fırsatlar kapsamında ise; ölü sezon olarak nitelendirilen kış mevsiminin değerlendirilmesi, katılımcı (kayakçı) sayısının artışı ve halen kış turizmine açılabilecek alanların varlığı sıralanmaktadır. Ulaşım ve mekanik tesis yetersizliğinin yaratabileceği tehlikeler, okul nedeniyle insanların genelde yaz aylarında tatil yapmayı tercih etmeleri, bölge halkının tepkileri, küresel ısınma, terör olayları ve çığ ve benzeri doğal afetler ise kış turizmi için tehlike kategorisinde yer almaktadır.Cities that have become uninhabitable due to noise and air pollution, and also monotonous and stressful lives have led to the emergence of new tourism types that bring people closer to the nature. Therefore, intensive efforts are being made to develop alternative tourism opportunities. Thus, with the new tourism alternatives, it is aimed to spread the tourism to all the year around, and to establish the interregional equilibrium. Winter tourism is one of them. Winter tourism is a type of tourism that is evaluated within alternative tourism policies that accelerated their development with the change of people's holiday concept in order to spread the tourism to 12 months. The purpose of this study is to examine winter tourism, which is evaluated in alternative tourism policies, in order to ensure the continuity of tourism throughout the year by considering recent developments in winter sports. The importance of the winter tourism in Turkey was investigated. A SWOT analysis performed in regard with the winter tourism in Turkey; the weaknesses should be highlighted, such as lack of policy, low bed capacity, qualified personnel, adequate facilities for winter sports, and infrastructure, and also remaining of the facilities and personnel idle in summer. On the other hand, it also should be mentioned that the alive domestic tourism movements, existence of sufficient facilities, extended semester breaks, new year season and religious holidays make ski resorts attractive. Within the scope of opportunities for winter tourism; benefiting from the opportunities of the winter season, which is deemed as the dead season, the increase in number of participants (skiers) and the availability of areas that can still be opened for winter tourism can be listed. The risks that may occur due to the lack of sufficient transportation and mechanical facilities, giving preference to spend holidays in summer season because of schools, the reactions of the local people, global warming, terrorist incidents, avalanches and similar natural disasters are involved in the threat category for winter tourism.

 • Ağver, Volkan (2011) Universiade 2011 Kış Oyunlarının Erzurum Kış Turizmi Potansiyeline Etkileri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Albayrak, Aslı (2013) Kış Turizmi Turistlerinin Seyahat Motivasyonları, 4. Ulusal Turizm Kongresi. Kayseri: 144-164.
 • Ayaz, Nurettin ve Ömer Ceyhun Apak (2016) Kış Turizmine Katılan Yerli Turistlerin Seyahat Motivasyonları ve Seyahat Memnuniyetleri, I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi.
 • Daştan, Hüseyin, Nagehan Dudu ve Gürkan Çalmaşur (2016) Kış Turizmi Talebi: Erzurum İli Üzerine Bir Uygulama, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 30, Sayı: 2, 403-421.
 • Deccio, Cary and Seyhmus Baloğlu (2002) "Nonhost Community Resident Reactions to the 2002 Winter Olympics : The Spillover Impact". Journal of Travel Research. Vol.: 41: 53-54.
 • Demiroğlu, Cenk (2016) Türkiye'deki Kış Sporları Turistlerinin İklim Değişikliği Algı ve Uyumları Üzerine Ampirik Bir Çalışma, I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi, 140-148.
 • Eben, Gülay (2002) "Türkiye'de Kış Turizminin Yatırımlara İhtiyacı Var."Expo Turistik. Yıl : 4. Sayı : 1 (Ocak / Mart 2002): 16-19.
 • Falk, Martin (2010) A Dynamic Panel Data Analysis of Snow Depth and Winter Tourism, Tourism Management, 31: 912-924.
 • Frangialli, Francesco (1999) "A Vision for 2020 and Seven Axes of Influence on Mountain Tourism". The First Summit.
 • Holden, Andrew (2000) Winter Tourism and The Environment in Conflict: The Case of Cairngorm, Scotland, International Journal of Tourism Research, 2, 247-260.
 • İbragimov, Murat (2001) "Ürün Çeşitlendirmesi Açısından Kış Turizmi ve Almatı Çimbulak-Medeu Örneği". Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • İncekara, Ahmet (1998), Doğu Anadolu'da Kıs Turizmi ve Gelişme Olanakları, İTO Yayını, Yayın No:18, İstanbul.
 • Kahraman, Nüzhet (2016) Doğa ve Kış Sporları Bağlamında Sürdürülebilir Turizm Gerekleri, I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi, 1-3.
 • Katkat, Dursun ve Orcan Mızrak (2006) Yaz ve Kış Turizmlerinin Türkiye Ekonomisine Katkılarının Karşılaştırılması, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 32-39.
 • Koca, Halil, Serhat Zaman ve Ogün Coşkun (2007) Erzurum'un Spor-Kamp Turizmi Potansiyeli, Doğu Coğrafya Dergisi, 205-224.
 • Koşan, Abdulkadir (2016) Kış Turizmi Olası Gelişmeler ve Başarı Faktörleri, I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi, 46-64.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,10177/kis-sporlari-turizm-merkezlerine-iliskin-genel-bilgiler.html (Erişim Tarihi: 10.04.2018)
 • Mishev, Plamen and Milkana Mochurova (2010) Impacts of Cilmate Change on Tourism (Chapter 15), V. Alexandrov et al. (eds), Global Environmental Change: Challenges to Science and Society in Southeastern Europe.193-200.
 • Mursalov, Mirza (2009) Bir Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Olarak Kış Turizmi ve Kış Turizmi Açısından Azerbaycan'ın Guba-Haçmaz Turizm Bölgesinin Arz Potansiyeli, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Müller, Hansruedi (2009) Alps Tourism in the Face of Climate Change, Trends and Issues in Global Tourism, 57-63.
 • Önkal, Mehmet (2001) "Türkiye'de Kayak ve Kış Sporları Merkezleri". Hotel. Sayı : 16: 38-39.
 • Scott, Daniel (2003) Climate Change and Tourism in the Mountain Regions of North America, 1. Intrenational Conference on Climate Change and Tourism, Tunisia.
 • Scott, Daniel, Jakie Dawson and Brenda Jones (2008) Climate Change Vulnerability of the US Northeast Winter Recreation-Tourism Sector, Miting Adapt Strat Glob Change, 13: 577-596.
 • Simona, Sabena ve Mondini Giulio (2006) Strategies, Tools and Opportunities for The Development of a Sustainable Tourism: The Case of The Torino 2006 Winter Olympic Games, IEEE, 361-366.
 • Soyak, Münevver (2013) Uluslararası Turizmde Son Eğilimler ve Türkiye'de Turizm Politikalarının Evrimi, Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 4, 1-18.
 • Steiger, Robert and Marius Mayer (2008) Snowmaking and Climate Change, Mountain Research and Development, Vol: 28, No:3\4, 292-298.
 • Tanyeri, Yavuz (2017) Kış Turizmi ve Temel Sorunları, https://www.tourmag.com.tr/kis-turizmi-ve-temel-sorunlari/ (Erişim Tarihi: 10.03.2018)
 • TBB: (Türkiye Bilgi Bankası) http://www.tbb.gen.tr/turkce/turizm/kis/ (10/04/2018)
 • Turizm Bakanlığı (2000)- Yatırımlar Genel Müdürlüğü. Türkiye'de Turizm Yatırım Olanakları ve Yatırım Süreci.
 • Ülker, İsmet (1992) Dağ Turizmi. Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü.
 • World Tourism Organization News (2002) "Prospecting The 'White Gold' of Snow Tourism". Issue: 1(1st quarter 2002): 13.
 • Wu, Wei-wei, Yan-li Lu and Chun-yan Zhang (2010) Synergy Mechanism and Measurement of Ice and Snow Tourism Resources Value, International Conference on Management Science & Engineering, Australia, 779-786.
 • Yu, Gongmei, Zvi Schwartz and John E. Walsh (2009) A Weather-Resolving Index for Assessing The Impact of Climate Change on Tourism Related Climate Resources, Climatic Change, 551-573.
 • Yücel, Sunay Ünlü (2001) "Kar Turizminde Yolun Başındayız." TÜRSAB. Sayı: 214 (Aralık 2001): 16-21
 • Zeydan, Özgür ve Burhan Sevim (2008) İklim Değişikliğinin Kış Turizmine Etkileri, TMMOB İklim Değişikliği Sempozyumu, 156-171.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Aralık 2018
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5647-7137
Author: Gülçin Özbay (Primary Author)
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date: June 3, 2018
Acceptance Date: December 8, 2018
Publication Date: December 30, 2018

APA Özbay, G . (2018). ALTERNATİF TURİZM POLİTİKALARI İÇERİSİNDE KIŞ TURİZMİ: TÜRKİYE'YE YÖNELİK SWOT ANALİZİ. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 4 (2), 203-213. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jilses/issue/41927/430161