Year 2015, Volume 14, Issue 4, Pages 905 - 931 2015-12-01

KPSS Hazırlık Kursuna Devam Eden Öğretmen Adaylarının Umutsuzluk Düzeyleri
Hopelessness Levels of Teachers Who Follow KPSS Preperation Courses

Erkan ARI [1] , Veysel YILMAZ [2]

620 1049

Bu çalışmanın amacı, KPSS’ye girmiş ancak atanamadığı için tekrar hazırlanmak durumunda kalan öğretmen adaylarının umutsuzluk düzeylerini ve bu durumun yaşamlarına olan olumsuz etkilerini araştırmaktır. Bu amaçla Afyonkarahisar’da 2014-2015 eğitim-öğretim yılında hizmet veren özel bir KPSS hazırlık kursunda hazırlanmaya devam eden 265 öğretmen adayı ile hazırlanan bir anket yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada sınavın öğretmen adaylarının yaşamına olan olumsuz etkisini ortaya koyabilmek için literatürden yararlanılarak oluşturulan 47 soruluk 5’li likert tipi bir anket ve adayların geleceğe yönelik olumsuz tutumlarını ortaya koyan “Beck Umutsuzluk Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde Yapısal Eşitlik Modeli (YEM), testi ve tek yönlü varyans (ANOVA) analizi kullanılmıştır. YEM sonucuna göre öğretmen adaylarının KPSS sınavına ilişkin olumsuz görüşleri arttıkça, adayın gelecek kaygısının ve sınavın yaşam üzerindeki olumsuz etkisinin arttığı belirlenmiştir. Benzer şekilde öğretmen adaylarında sosyal baskı ve gelecek kaygısı arttıkça, sınavın yaşam üzerindeki olumsuz etkisinin arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca adaylar üzerindeki aile desteği arttıkça, algılanan sosyal baskının azaldığı saptanmıştır. Öğretmen adaylarının umut düzeylerinin cinsiyete ve sınava giriş sayısına göre farklılık göstermediği ancak yaş, medeni durum ve maddi durumlarına göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir
This study aims to search the hopelessness levels of the teacher candidates’ taking KPSS but not being able to be appointed and the ones that are obliged to study for the exam again, and the negative effects of this situation in their lives. This study is done with the 265 teacher candidates, who are preparing for the KPSS in a private KPSS preparation course in Afyonkarahisar in 2014–2015, face to face interview with a pre prepared questionnaire. In the study to be able to reveal the negative effects of the exam to the teacher candidates’ lives a 47-question quinapril likert scale questionnaire composed with the help of literature, and “Beck Hopelessness Scale” revealing negative attitudes of the candidates towards future is used. In the analysis of the data Structural Equality Model (YEM), t test and one way analysis of variance (ANOVA) are used. According to YEM results, as the teacher candidates’ negative thoughts towards KPSS exam increases, the future anxiety and the negative effect of the exam on candidates’ life increases. Likewise, as the social pressure and future anxiety of the teacher candidates’ increase, it is participated that the negative effect of the exam on life increases as well. Moreover, as the family support on the candidates increase the perceived social pressure decreases. It is stated that the level of hope of the candidate teachers doesn’t show differences according to their gender and the number of their having an exam but it shows differences to their age, marital status and their financial situation
 • Akpınar, B. (2013). Öğretmen adaylarının stres nedenleri. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 3(2), 141- 174.
 • Ataünal, A. (2003). Niçin ve Nasıl Bir Öğretmen? Milli Eğitim Vakfı Yayınları, Ankara.
 • Atav, E., & Sönmez, S. (2013). Öğretmen Adaylarının Kamu Personel Seçme Sınavı (KPPS)’na İlişkin Görüşleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayı (1), 01-13.
 • Bahar, H. H. (2011). ÖSS puanı ve lisans mezuniyet notunun KPSS 10 puanını yordama gücü. Eğitim ve Bilim, 36(162), 168-181.
 • Başkan, Z., & Alev, N. (2009). Kamu Personeli sınavında (KPSS) çıkan soruların öğretmenlik meslek derslerine göre kapsam geçerliliği. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 29-49.
 • Baştürk, R. (2007). Kamu Personeli Seçme Sınavına hazırlanan öğretmen adaylarının sınav kaygı düzeylerinin incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2), 163-176.
 • Bayam, G., Okay, T., Dilbaz, N., & Açıkgöz, Ç. (2002). Sivil savunma birliği çalışanlarında kaygı, umutsuzluk ve öğrenilmiş düzeyleri ve postravmatik stres bozukluğu sıklığı. Kriz Dergisi, 10(1), 1-9.
 • Beck, A.T., Lester, D., & Trexler, L. (1974). The measurement of pessimism: Beck Hopelessness Scale. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 6, 42- 50.
 • Beck, A.T., Steer, R.A., Kovacks, M., & Garrison, B. (1985). Hopelessness depression: A theory- based subtype of depression. Pschology Revolution, 96, 358-372.
 • Beck, A.T., & Steer, R.A. (1988). Beck Hopelessness Scale Manual. San Antonia, TX: Psychological Corporation.
 • Brener, D.A., Krug, E.G., & Simon, T.R. (2000). Trends in suicide ideation and suicidal behavior among high school students in the United States, 1991-1997. Suicide and Life- Threatening Behavior, 30, 304-311.
 • Can, S., & Can, Ş. (2011). Kamu Personeli Seçme Sınavı Öncesinde Öğretmen Adaylarının Stres Düzeyleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 765-778.
 • Ceyhan, A.A. (2005).Öğretmen adaylarının umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 30(167), 63-73.
 • Çimen, O., & Yılmaz, M. (2011). Biyoloji öğretmen adaylarının KPSS ile ilgili görüşleri. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 4, 159-172.
 • Doğan, T., & Çoban, A.E. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 34, 157-168.
 • Durak, A. (1994). Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ). Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması.Türk Psikoloji Dergisi, 9(3), 1-11.
 • Eraslan, L. (2004). Öğretmenlik mesleğine girişte Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) yönteminin değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1), 1- 31.
 • Erdem, E., & Soylu, Y. (2013). Öğretmen adaylarının KPSS ve alan sınavına ilişkin görüşleri. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 223- 236.
 • Erözkan., A. (2011). Üniversite son sınıf öğrencilerinin kaygı düzeyini yordayan faktörlerin incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 3(2), 776-805.
 • Ersoy, E., & Küçükkaragöz, H. (2010). Öğretmen adaylarının umutsuzluk düzeylerinin bazı değişkenlere göre belirlenmesi. e-Journal of New World Science Academy, 5(4), 1535-1542.
 • Gençay, S. (2009). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının umutsuzluk ve yaşam doyumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8,380-388.
 • Gündoğdu, K., Çimen, N., & Turan, S. (2008). Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) İlişkin Görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9(2), 35-43.
 • Gürvardar, D. (2001). Yetiştirme yurdunda yetişen çocuklar ile ana-baba yanında yetişen çocuklar ile ana- baba yanında yetişen çocukların umutsuzluk durumlarının karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Hadley, S.A., & Macleod, A.K. (2010). Conditional goal- setting, personal goals and hoplessness about the future. Cognition and Emotion, 24(7), 1191-1198.
 • Karaca, E. (2011). Öğretmen adaylarının Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) yönelik tutumları. Akademik Bakış Dergisi, 23, 1-18.
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi. 10. Baskı. Nobel Yayın ve Dağıtım, Ankara.
 • Karataş, S., & Güleş H. (2013). Öğretmen Atamalarında Esas Alınan Merkezi Sınavın (KPSS) Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(1), 102-119.
 • Kashani, J. H., Stoyls, M.S., & Dandoy, A.C., Viadya., A.F., Reid, J.C. (1991). Correlates of hopelessness in psychiatrically hospitalized children. Comprehensive Psychiatry, 32, 330-337.
 • Kuran., K. (2012). Öğretmen adaylarının KPSS kursu veren dershanelere ve KPSS’ye ilişkin görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 143-157.
 • Kırımoğlu, H. (2010). Türkiye’deki beden eğitimi ve spor yüksek okulu son sınıf öğrencilerinin istihdam sorunu açısından umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 37-46.
 • Lavender, A., & Watkins, E. (2004). Rumination and Future Thinking in Depression. British Journal of Clinical Psychology, 43, 129-142.
 • Nartgün, Ş.S. (2008). Aday öğretmenlerin gözüyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen atama esasları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 47-58.
 • Öngen, D. (2006). Relationship between coping strategies and depression among Turkish adolescent. Social Behavior and Personality, 34(2), 181-196.
 • Raykov, T., & Marcoulides, G.A. (2006). “A first course in structural equation modelling”, Mahwah, NJ: Lawrance Erlbaum Associates, 238.
 • Savaşır, I., & Şahin , N.H. (1997). Bilişsel- Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık kullanılan ölçekler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Schermelleh- Engel, K., & Moosbrugger, H. (2003). “Evaluating the fit of structural equation models: Test of significance and descriptive goodness of-fit measures”. Methods of Psychological Research- Online, 8(2), 23-74.
 • Seber, G. (1991). Beck Umutsuzluk Ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirliliği üzerine bir çalışma. Yayınlanmamış Doçentlik Tezi, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Semerci, N., & Özer, B. (2005). Tezsiz yüksek lisans ve üniversite son sınıf öğrencilerinin KPSS’ye yönelik algıları. 14. Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, 28-30, Denizli.
 • Sezgin, F., & Duran, E. (2011). Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) Öğretmen Adaylarının Akademik ve Sosyal Yaşantılarına Yansıması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi (TSA), 153, 9-22.
 • Spielberg, C.D., & Vagg, P.R. (1995). Test Anxiety: Theory, assessment and treatment.Washington, D.C: Taylor, Francis, 197-212.
 • Şar, A.H., Işıklar, A., & Aydoğan, İ. (2012). Atama Bekleyen Öğretmen Adaylarının Yaşam Doyumunu Yordayıcı Değişkenlerin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 257-271.
 • Şişman, M. (2010). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Pegem Akademi, (3. baskı), Ankara.
 • Tösten, R., Elçiçek, Z., & Kılıç, M. (2012). İlköğretim öğretmenlerinin Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) yönelik görüşlerinin belirlenmesi (Kars ili Örneği). Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(7), 109-123.
 • Tümkaya, S. (2005). Ailesi yanında ve yetiştirme yurdunda kalan ergenlerin umutsuzluk düzeylerinin karşılaştırılması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3, 445- 459.
 • Tümkaya, S., Aybek, B., & Çelik., M. (2007). KPSS’ye Girecek Öğretmen Adaylarındaki Umutsuzluk ve Durumluluk- Sürekli Kaygı Düzeylerini Yordayıcı Değişkenlerin İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 953-974.
 • Varış, F. (1978). Eğitimde Program Geliştirme Teori ve Teknikleri. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.
 • Yüksel, S. (2004). Öğretmen atamalarında merkezi sınav uygulamasının (KPSS) değerlendirilmesi. 13. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 56-61, Malatya.
 • Yılmaz, V. (2004). “Consumer behaviour of shoppping center choice”. Social Behaviour and Perconallty, Vol.32, Issue: 8: 783-790.
 • Yılmaz, V., & Çelik, E.H., (2013). “LISREL 9.1 ile Yapısal Eşitlik Modellemesi. Temel Kavramlar-Uygulamalar-Programlama”, Anı Yayıncılık, Yenilenmiş 2. Baskı, 25-238.
Other ID JA33DY66NK
Journal Section Article
Authors

Author: Erkan ARI
Institution: ?

Author: Veysel YILMAZ
Institution: ?

Dates

Publication Date: December 1, 2015

APA ARI, E , YILMAZ, V . (2015). Hopelessness Levels of Teachers Who Follow KPSS Preperation Courses. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 14 (4), 905-931. DOI: 10.21547/jss.256746