Year 2012, Volume 11, Issue 3, Pages 819 - 833 2012-12-01

Ergenlerin Siber Zorbalık ve Siber Mağduriyete İlişkin Algıları
The Perceptions of Adolescents about Cyberbullying and Cybervictimization

Erkan Yaman [1] , Adem Peker [2]

1258 4424

Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinin siber zorbalık ve siber mağduriyete ilişkin algılarını belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 20102011 eğitim-öğretim yılının ikinci yarıyılında, Sakarya ilinde değişik ortaöğretim okullarında öğrenim görmekte olan on dört öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni seçilmiştir. Araştırmada yapı bakımından standartlaştırılmış açık uçlu mülâkat; verilerin çözümlenmesinde içerik analizi türlerinden kategorisel analiz kullanılmıştır. Bu doğrultuda, öğrencilerin davranışlarını ve görüşlerini belirlemek amacıyla her bir öğrenci ile bireysel görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin siber dilsel zorbalık, kimliği gizleme ve siber sahtecilik boyutlarında siber zorbalık yaptıkları belirlenmiştir. Bunun dışında, arkadaş ortamı, can sıkıntısı, intikam alma isteği gibi nedenlerle siber zorbalık yaptıkları saptanmıştır. Siber zorbalık davranışlarını; kendilerini iyi hissetmek, arkadaşlık ilişkilerini geliştirme ve zamanı keyifli geçirme isteğinden sürdürdükleri bulgulanmıştır. Siber zorbalığa maruz kaldıklarında ise öfke, üzüntü ve intikam duyguları yaşadıkları görülmüştür. Siber zorbalığın belirti ve sonuçlarının neler olduğu, siber zorbalıkla başa çıkma gibi konularda ailelere, öğretmenlere ve öğrencilere seminerler düzenlemelidir
This study aims to explain high school students’ perceptions of cyber bullying behaviour. The work group of the study consists of 14 students (10 Male, 4 Female,) who still attend various high schoolsl in Sakarya in 2010- 2011 Education Year. One of qualitative research method “phenomenology method”, which is suitable for research’s nature,had been used. In the research, in point of structure “standardized open-ended interview”, in data analysis a kind of content analysis “categorical analysis” had been used. As a result this study, cyberbullying behavior exhibited by students categorized as cyber verbal language, cyberforgery, and hiding identity. Results of this study indicated that the reasons for cyberbullying includes gaining social popularity, struggling boredom, and making revenge. The findings of this study indicate that students maintain cyberbullying to feel well, empower friendships, and enjoy his time. This study demonstrated that students feel anger, sadness, and revenge when they experience cybervictimization. What are the signs and consequences of cyber bullying, cyber bullying dealing with issues such as families, organize seminars for teachers and students
 • Arıcak, O.T. (2009). Psychiatric symptomatology as a predictor of cyberbullying among university students. Eurasian Journal of Educational Research, 34, 167-184.
 • Arıcak, T., Siyahhan, S., Uzunhasanoğlu, A., Sarıbeyoğlu, S., Çıplak, S., Yılmaz, N., & Mehmedov, C. (2008). Cyberbullying among Turkish adolescents. CyberPsychology & Behavior, 11(3), 253-261.
 • Beran, T., & Li, Q. (2005). Cyber harassment: A study of new method for an old behavior. Journal of Educational Computing Research, 32(3), 265- 277.
 • Campbell, M. (2005, October). The impact of the mobile phone on young people’s social life. Paper presented to the Social Change in the 21st Century Conference. Centre for Social Change Research Queensland University of Technology.
 • Cengizhan, C. (2003, Kasım). Bilgisayar ve internet bağımlılığı, Türkiye’de. İnternet Konferansı, İstanbul.
 • Ceyhan, E. (2008). Ergen ruh sağlığı açısından bir risk faktörü: İnternet bağımlılığı. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 15(2), 109-116.
 • Colwell, J., & Kato, M. (2003). Investigation of the relationship between social ısolation, self-esteem, agression and computer game play in Japanese adolescents. Asain Journal of Social Psychology,149-158.
 • Çetin, B., Peker, A., & Eroğlu, Y. (2010). Kız öğrencilerde siber zorba ve kurban olmanın yordayıcıları olarak internet bağımlılığı ve yaşam doyumu. Keser, N., Baytekin, B. (Eds). 1.Uluslararası Kadın ve Sağlık Kongresi Kongre Kitabı (ss.181-186). Sakarya: Sakarya Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi.
 • Çetin, B., Peker, A., Eroğlu, Y., & Çitemel, N. (2011). Siber zorbalığın bir yordayıcısı olarak ilişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmalar: Ergenler için bir ön çalışma. International Online Journal of Educational Sciences, 3(3), 1064-1080.
 • Çetin, B., Eroğlu, Y., Peker, A., Akbaba, S., & Pepsoy, S. (2012). Ergenlerde ilişkisel-karşılıklı bağımlı benlik kurgusu, siber zorbalık ve psikolojik uyumsuzluk arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 12(2), 637-653.
 • Dilmaç, B. (2009). Sanal zorbalığı yordayan psikolojik ihtiyaçlar: Lisans öğrencileri için bir ön çalışma. Educational Sciences: Theory & Practice 9(3), 1291-1325.
 • Erdur-Baker, Ö., & Kavşut, F. (2007). A new face of peer bullying: Cyber bullying. Journal of Euroasian Educational Research, 27, 31-42.
 • Eroğlu, Y. (2011). Koşullu öz-değer riskli internet davranışları ve siber zorbalık/mağduriyet arasındaki ilişkinin incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Eroğlu, Y., & Peker, A. (2011). Aileden ve arkadaştan algılanan sosyal destek ve siber mağduriyet: Yapısal eşitlik modeliyle bir inceleme. Akademik Bakış Dergisi, 27,1-20.
 • Eroğlu Y., Çetin, B., Güler, N., Peker, A., & Pepsoy, S. (2011). From cybervictimization to coping ways of stress: Gender as moderator. Chova, L.G., Belenguer, D.M. & Martinez, A.L. (Eds.) Proceedings of EDULEARN11 Conference (pp.2699-2707). Barcelona: Spain.
 • Greene, M.B. (2006). Bullying in school: A plea for measure of human rights. Journal of Social Issues 62, 63-69.
 • Hinduja, S., & Patchin, J.W. (2008). Cyberbullying: An exploratory analysis of factors related to offending and victimization, Deviant Behavior, 29, 1-29.
 • Hinduja, S., & Patchin, J.W. (2009). Bullying beyond the schoolyard: Preventing and responding to cyberbullying. California: Carwin Pres.
 • Kerberg, C.S. (2005). Problem and pathological gambling among college athletes. Ann Clin Psychiatry, 17(4), 243-247.
 • Kowalski, R. M., Limber, P., & Agatston, P.W. (2008). Cyberbullying: Bullying in the digital age: Molden, MA:Blackwell Publishing.
 • Lacey, B. (2007). Social Aggression: A study of internet harassment. Unpublished Doctoral Dissertation, Long Island University, ABD.
 • Li, Q. (2007). Bullying in the new playground: Research into cyberbullying and cyber victimisation. Australasian Journal of Educational Technology, 23(4), 435-454.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis : an expanded sourcebook. CA: SAGE Publications.
 • Mishna, F., McLuckie, A., & Saini, M. (2009). Real-world dangers in an online reality: A qvalitative study examining online relationship and cyber abuse. Social Work Research, 33(2), 106-118.
 • Mitchell, K.J., Ybarra, M..L., & Finkelhor, D. (2007). The relative ımportance of online victimization in understanding depression, delinquency, and substance use. Child Maltreatment, 12, 314-324.
 • Morahan-Martin, J., & Schumacher, P. (2000). Incidence and correlates of pathological internet use among college students. Comput Human Behavior, 16, 13-29.
 • Patchin, J.W., & Hinduja, S. (2006). Bullies move beyond the school yard: A preliminary look at cyber bullying. Youth Violence and Juvenile Justice, 4(2), 148-169.
 • Patton, M.Q. (1997). How to use qualitative methods in evaluation. Newbury park, CA: SAGE Publications.
 • Peker, A., & Eroğlu, Y. (2010). Erkek öğrencilerde siber zorba ve kurban olmanın yordayıcısı olarak internet bağımlılığı. Sünbül, A.M. ve Şahin, İ. (Eds.) 4. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Kitabı (862-867). Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Peker, A., Eroğlu, Y., & Çitemel, N. (2012) Boyun eğici davranışlar ile siber zorbalık ve siber mağduriyet arasındaki ilişkide cinsiyetin aracılığının incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 9(1), 205-221.
 • Raskauskas, J., & Stoltz, A.D. (2007). Involvement in traditional and electronic bullying among adolescents. Developmental Psychology, 43, 564-575.
 • Sayar, K. (2006). Ruh hali. İstanbul:Timaş Yayınları.
 • Slonje, R., & Smith, P.K. (2008). Cyberbullying: Another main type of bullying? Scandinavian Journal of Psychology, 49, 147-154.
 • Şahin, M., Sarı, S.V., Özer, Ö., & Er, S.H. (2010). Lise öğrencilerinin siber zorba davranışlarında bulunma ve maruz kalma durumlarına ilişkin görüşleri. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 257- 270.
 • Topçu, Ç. (2008). The relationship of cyber bullying to empathy, gender, traditional bullying, internet use and adult monitoring, Unpublished Master Dissertation, Middle East Technical University, Ankara.
 • Topçu, Ç., Baker, Ö.E., Çapa., & Aydın, Y. (2008). Examination of cyber bullying experiences among Turkish students from different school types. CyberPsychology & Behavior, 11, 643-648.
 • Valkenburg, P. M., & Karen, E., Soeters (2001). Children’s positive and negative experiences with the internet. Communication Research, 28, 652-675.
 • Willard, N. (2007). Cyberbullying and cyberthreats. U.S.A. Research Pres.
 • Wright, V.H., Joy, J.B., Christopher T. I., & Heather, N. O. (2009), Cyberbullying: Using virtual scenarios to educate and raise awareness. Journal of Computing in Teacher Education, 26(1), 35-42.
 • Yaman, E. (2010). Psikoşiddete (mobbinge) maruz kalan öğretim elemanlarının örgüt kültürü ve iklimi algıları, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(1), 567-578.
 • Yaman, E., Eroğlu, Y., & Peker, A. (2011). Okul zorbalığı ve siber zorbalık. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Ybarra, M.L. (2004). Linkages between depressive symptomatology and internet harassment among young regular internet users. CyberPsychology & Behavior, 7(2), 247-257.
 • Ybarra, L.M., & Mitchell, K.J. (2004). Youth engage in online harassment: Associations with caregiver-child relationships, internet use, and personal characteristics. Journal of Adolescence, 27 (3), 319-336.
 • Ybarra, M.L., Mitchell, K.J., Wolak, J., & Finkelhor, D. (2006). Examining charecteristics and associated distress related to internet harassment: Findings from the second youth internet safety survey. Journal of The American Academy of Pediatrics, 118(4), 1169-1177.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Other ID JA33BG57ZV
Journal Section Article
Authors

Author: Erkan Yaman
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Author: Adem Peker
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

APA Yaman, E , Peker, A . (2012). The Perceptions of Adolescents about Cyberbullying and Cybervictimization. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 11 (3), 819-833. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24238/256940