Year 2012, Volume 11, Issue 3, Pages 715 - 736 2012-12-01

Sınıf Öğretmenlerinin ve İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Matematik Dersi Programı Hakkındaki Görüşleri
An Investigation of Primary Teachers’ and Upper Elementary Mathematics Teachers’ Views about the New Elementary Mathematics Curriculum

Özkan Keleş [1] , Çiğdem Haser [2] , Yusuf Koç [3]

248 1199

Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenlerinin ve ilköğretim ikinci kademe matematik öğretmenlerinin yeni ilköğretim matematik eğitimi programları hakkındaki görüşlerini ayrıntılı bir şekilde ortaya koymaktadır. Çorum’a bağlı bir ilçede çalışmakta olan toplam 22 öğretmenle yapılan yarı yapılandırılmış birebir görüşmelerden elde edilen veriler nitel yöntemler ile analiz edilmiş ve öğretmenlerin yeni programın yeterliliği, materyalleri, öngördüğü öğrenci ve öğretmen rolleri ve öğrenci motivasyonuna etkileri konularındaki görüşleri belirlenmiştir. Katılımcılar yeni programın öğrencilerin matematiği anlamlı öğrenmelerine olumlu etkisi bulunduğunu, öğrenci ve öğretmenlere yeni roller getirdiğini ve öğrencilerin matematik dersindeki motivasyonlarını olumlu etkilediğini belirtmişlerdir. Ancak, okullardaki hazırbulunuşluklarının zayıflığı ve zaman yetersizliğinin programın uygulanışına olumsuz etkileri olduğunu ifade etmişlerdir. Yeni programın yerel farklılıkları göz önüne almadığını belirten öğretmenler, kılavuz kitapları kendilerine yardımcı olmada yetersiz bulmuşlardır. Çalışmanın sonuçları öğretmenlerin yeni programın getirdiği fikirleri benimsediklerini, ancak daha etkili bir hizmetiçi eğitimin ve materyal eksikliklerinin giderilmesinin yeni programın uygulanmasında gerekli olduğunu ortaya koymuştur
The purpose of this study was to identify and describe primary and upper elementary mathematics teachers’ views about the new elementary mathematics curriculum (NC). Data was collected from 22 teachers working in a district of Çorum through a semi-structure interview protocol and analyzed by qualitative methods. Participants claimed that the NC had positive influence on students’ learning, teachers’ and students’ roles, and students’ motivation. However, lack of time, materials, and students’ prerequisite skills negatively influenced the NC’s implementation. Teachers claimed that the NC did not consider local differences and teachers’ guide book was insufficient in helping them. The study showed that although the teachers adopted the NC’s ideas, more effective inservice training was needed to ensure its successful implementation
 • Babadoğan, C. & Olkun, S. (2006). Program development models and reform in Turkish elementary school mathematics curriculum. International Journal for Mathematics Teaching and Learning. http://www.cimt.plymouth.ac.uk/journal/ijabout.htm adresinden 10 Şubat 2008 tarihinde indirilmiştir.
 • Bal, P. (2008). Yeni İlköğretim Matematik Öğretim Programının Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi. Adana Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 53-68.
 • Bıkmaz, F.H. (2006). Yeni İlköğretim Programları ve Öğretmenler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39(1), 97-116.
 • Bulut, M. (2007). Curriculum reform in Turkey: A case of elementary school mathematics curriculum. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 3(3), 203-212.
 • Cohen, D. K. (1990). A revolution in one classroom: The case of Mrs. Oublier. Educational Evaluation and Policy Analysis, 12, 327-345.
 • Creswell, J.W. (2007). Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Drake, C. (2006). Turning points: Using teachers’ mathematics life stories to understand the implementation of mathematics education reform. Journal of Mathematics Teacher Education, 9(6), 579-608.
 • Erbaş, K. & Ulubay, M. (2008). Implementation of the new Turkish Elementary education mathematics curriculum in the sixth grade: A survey of teachers’ views. The New Educational Review, 16, 51-75.
 • Ersoy, Y. (2006). İlköğretim Matematik Öğretim Programındaki Yenilikler – I: Amaç, İçerik ve Kazanımlar. İlköğretim Online, 5, 30-44. http://ilkogretimonline.org.tr adresinden 5 Şubat 2008 tarihinde indirilmiştir.
 • Franke, L. & Kazemi, E. (2001). Learning to teach mathematics: Focus on student thinking. Theory into Practice, 40, 102-109.
 • Gipps, C., McCallum, B. & Brown, M. (1999). Elementary teachers’ beliefs about teaching and learning. The Curriculum Journal, 10, 123-134.
 • Halat, E. (2007). Yeni İlköğretim Matematik Program (1-5) ile İlgili Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9, 63-88.
 • Handal, B. & Herrington, A. (2003). Mathematics teachers’ beliefs and curriculum reform. Mathematics Education Research Journal, 15, 59-69.
 • Kalin, J. & Zuljan, M.V. (2007). Teacher perceptions of the goals of effective school reform and their own role in it. Educational Studies, 33, 163-175.
 • Kartallıoğlu, F. (2005). Yeni İlköğretim Programlarının Uygulandığı Pilot Okullardaki Öğretmenlerin Yeni Program ve Pilot Çalışmalar Hakkındaki Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Korkmaz, İ. (2006). Yeni ilköğretim birinci sınıf programının öğretmenler tarafından değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 419-431.
 • Manouchehri, A. & Goodman, T. (2001). Mathematics curriculum reform and teachers: Understanding the connections. The Journal of Educational Research, 92, 27-41.
 • McLaughlin, M.W. (1987). Learning from experience: Lessons from policy implementation. Educational Evaluation and Policy Analysis, 9, 171-178.
 • Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd Ed.).Thousand Oaks: Sage.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2005). İlköğretim Matematik Dersi (1-5. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2006). İlköğretim Matematik Dersi (6-8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB.
 • Orbeyi, S. (2007). İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Patton, M.Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd Ed.). Thousand Oaks: Sage.
 • Ryan, T. G., & Joong, P. (2005). Teachers’ and students’ perception of the nature and impact of large-scale reforms. Canadian Journal of Educational Administration and Policy, 38 (April, 15).
 • http://www.umanitoba.ca/publications/cjeap/articles/ryan_joong.html adresinden 30 Ekim 2006 tarihinde indirilmiştir.
 • Wang, J. & Paine, L.W. (2003). Learning to teach with mandated curriculum and public examination of teaching as contexts. Teaching and Teacher Education, 19(1), 75-94.
 • Yapıcı, M. & Leblebicier, N.H. (2007). Öğretmenlerin Yeni İlköğretim Programına İlişkin Görüşleri. İlköğretim-Online, 6(3), 480-489. http://ilkogretimonline.org.tr adresinden 5 Şubat 2008 tarihinde indirilmiştir.
 • Yılmaz, T. (2006). Yenilenen İlköğretim Matematik Programı Hakkında Öğretmen Görüşleri (Sakarya İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
Other ID JA33BF86HF
Journal Section Article
Authors

Author: Özkan Keleş
Institution: ?

Author: Çiğdem Haser
Institution: ODTÜ, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Ankara

Author: Yusuf Koç
Institution: ?

Dates

Publication Date: December 1, 2012

APA Keleş, Ö , Haser, Ç , Koç, Y . (2012). An Investigation of Primary Teachers’ and Upper Elementary Mathematics Teachers’ Views about the New Elementary Mathematics Curriculum. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 11 (3), 715-736. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24238/256943