Year 2012, Volume 11, Issue 2, Pages 349 - 368 2012-12-01

Okul Müdürlerinin Okul Yönetiminde Karşılaştığı Sorunlar
Problems That Principals Face In School Administration

Engin Aslanargun [1] , Sinan Bozkurt [2]

1013 6316

21.yüzyılda dünyada her alanda büyük bir değişim yaşanmakta ve değişim var olmanın temel bir koşulu haline gelmektedir. Bu durum, tüm diğer sistemler gibi eğitim sistemini de etkilemekte, yeni yönetim anlayışlarının eğitim örgütlerinde benimsenmesini gerektirmekte ve örgüt yaşamında yöneticilerin rolünü önemli hale getirmektedir. Bu araştırmada, okul yöneticilerinin öğretmenlerle iletişiminde karşılaştıkları problemlerin tespit edilmesi ve başvurdukları sorun çözme davranışlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni ile yürütülen çalışmada Düzce ili Akçakoca ilçesinde, 7 okul müdürü, maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Araştırma sonunda okul müdürlerinin mesleki ve ahlaki sorumluluklardan öte yasal sorumluluklara öncelik verdikleri, eldeki olanaklarla yönetim görevini yerine getirmeye çalıştıkları, görev ve sorumluluk temelinde yapıyı önemsedikleri ortaya çıkmaktadır. Okul ikliminin, öğrenmeye ve öğretmeye uygun hale getirilmesi sürecinde yeterince önemsenmediği veya diğer yapısal ve donanımsal sorunların gerisinde kaldığı ifade edilmektedir
Transformation is the key concept in this century that should be taken into consideration in organization anyway. Educational organizations are also under the influence of such transformation as in the case for others, the role of administrators have taken more significance that leads them to apply emerging approaches in organizational life. The purpose of this study is to define the communicative problems that principals experience in school settings and possible problem solving behaviors towards teachers. 7 principals administering schools in the town of Akçakoca, in Düzce, included the study with qualitative case design and purposive, maximum sampling procedure. It was appeared that principals have displayed in some cases similar and different administrative behaviors while tackling with communicative and problem solving conditions. It was revealed that principals tend to do their jobs within limited scope and structure based administrative style instead of consideration as a result of this study. School climate that is essential for effective learning and teaching process have been asserted to be ignored or taken less significance behind the structural and material matters
 • Aslanargun, E. (2009). Okul Müdürlerinin Yönetimde Başvurdukları Güç Türleri, (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Balcı, A. (2001). Etkili Okul ve Okul Geliştirme, Ankara: Pegem A Yayınları. Balcı, A. (2011). Eğitim Yönetiminin Değişen Bağlamı ve Eğitim Yönetimi Programlarına Etkisi, Eğitim ve Bilim, 36 (162), 196-208.
 • Barnett, J. & Fallon, G. (2007). Conflicting Views of School Community: The Dichotomy Between Administrators and Teachers. International Journal of Education Policy and Leadership 2(1).
 • Bayrak, C. ve Terzi, Ç (2004). Okul Yöneticilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Okullara Yansımaları, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya.
 • Beaty, B.R. (2004). Feeling Like A Leader, The Emotions of Leadership, In Educational Management, Major Themes In Education, 1, Edited by H. Tomlinson, 179-207, London: Routledge Falmer.
 • Begley, P.T. (2004). In Pursuit of Authentic School Leadership Practice, In Educational Management, Major Themes In Education, 1, Edited by H. Tomlinson, 15-28, London: Routledge Falmer.
 • Blase, J. and Blase, J. (2004). The Dark Side of Leadership, Teacher Perspectives of Principal Mistreatment, In Educational Management, Major Themes In Education, 1, Edited by H. Tomlinson, 208-262, London: Routledge Falmer
 • Bursalıoğlu, Z. (2010). Okul Yönetiminde Yeni Yapı Ve Davranışlar. 15.Baskı. Ankara: Pegem A.
 • Cherian, F. ve Daniel, Y. (2008). Principal leadership in new teacher induction: Becoming agents of change. International Journal of Education Policy and Leadership 3(2).
 • Çınkır, S. (2010). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Sorunları: Sorun Kaynakları ve Destek Stratejileri, İlköğretim Online, 9(3), 1027-1036.
 • Çağlar, A., Yakut, Ö. ve Karadağ, E. (2005). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Öğretmenler Tarafından Algılanan Kişilik Özellikleri Ve Liderlik Davranışları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi, Ege Eğitim Dergisi, 6 (1), 61-80.
 • Çelikten, M. (2004). Bir Okul Müdürünün Günlüğü, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 14 (1), 123-135.
 • Çetin, M. ve Yaman, E. (2004). Kaliteli Okulda Etkin Yönetim Anlayışının Bir Göstergesi: Takım Çalışmaları, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 19, 43-54.
 • Dönmez, B. ve Sincar, M. (2008). Avrupa Birliği Sürecinde Yükselen Ağ Toplumu Ve Eğitim Yöneticileri, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (24).
 • Ertürk, S. (1984). Eğitimde Program Geliştirme, Beşinci Baskı, Ankara: Meteksan Ltd.
 • Fullan, M. (2004). Moral Purpose and Change Agentry, In Educational Management, Major Themes In Education, 1, Edited by H. Tomlinson, 60-70, London: Routledge Falmer.
 • Gedikoğlu, T., Şahin, S. ve Büyükelbaşı, (2004). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Davranışlarına İlişkin Yönetici Ve Öğretmen Algıları, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 19, 73-84.
 • Glatter, R. ve Kydd, L. (2003). Best Practice' in Educational Leadership and Management: Can We Identify It and Learn from It? Educational Management Administration Leadership, 31(3) 231–243, DOI: 10.1177/0263211X03031003002.
 • Greenfield, T.B. and Ribbins, P. (2004). Educational Administration As A Humae Science, Conversation Between Thomas Greenfield and Peter Ribbins, In Educational Management, Major Themes In Education, 1, Edited by H. Tomlinson, 95-134, London: Routledge Falmer.
 • Gümüşeli, A.İ. (2001). Çağdaş Okul Müdürünün Liderlik Alanları, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 28, 531-548.
 • Hesapçıoğlu, M. (2006). Eğitim Kurumlarında Kalite Olgusu Ve Kalite Güvence Sistemleri, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 23, 143-160.
 • Hodgkinson, C. (2004a). The Triumph of the Will: An Exploration of Certain Fundamental Problematics in Administrative Philisophy, In Educational Management, Major Themes In Education, 1, Edited by H. Tomlinson, 29-45, London: Routledge Falmer.
 • Hodgkinson, C. (2004b). Conclusion: Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow. A Post Modern Purview, In Educational Management, Major Themes In Education, 1, Edited by H. Tomlinson, 46-59, London: Routledge Falmer.
 • Hoy, W. K. ve Miskel, C. G. (2010). Eğitim Yönetimi: Teori, Araştırma ve Uygulama. (Çeviri Editörü Selahattin Turan). Ankara: Nobel Yayınları. Işık, A., Ciltaş, A ve Baş, F. (2010). Öğretmen Yetiştirme ve Öğretmenlik Mesleği, Ankara Üniversitesi SBED, 14(1), 53-62.
 • Kapusuzoğlu, Ş. (2004). Okula Dayalı Yönetimde Denetim Sisteminin İşlevselliği Ve Katkısının Değerlendirilmesi, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya.
 • Karacaoğlu, Ö.C. (2008). Öğretmenlerin Yeterlilik Algıları, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 70-79.
 • Korkmaz, M. (2005). Okul Yöneticilerinin Yetiştirilmesi: Sorunlar-Çözümler ve Öneriler, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 237-252.
 • Kuş, E. (2009). Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri. 3.Baskı. Ankara: Anı Yayınları.
 • MEB. (2011). Öğretmenlerin Mesleki Gelişimine Önem Vereceğiz, http://www.meb.gov.tr/ haberler/haberayrinti.asp?ID=8949. (Erişim Tarihi, 18.09.2011).
 • Özdemir, A. (2006). Okul Kültürünün Oluşturulması Ve Çevreye Tanıtılmasında Okul Müdürlerinden Beklenen Ve onlarda Gözlenen Davranışlar, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (4), 411-433.
 • Pehlivan, K. B. (2005). Öğretmen Adaylarının İletişim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalışma, İlköğretim-Online, 4(2), 17-23.
 • Starratt, R.J. (2004a). Ethical Leadership, San Francisco: Jossey-Bass.
 • Starratt, R.J. (2004b). Building An Ethical School: A Theory For Practice in Educational Leadership, In Educational Management, Major Themes In Education, 1, Edited by H. Tomlinson, 135-150, London: Routledge Falmer.
 • Şişman, M. (2010). Öğretmen Yeterlilikleri: Modern Bir Söylem ve Retorik, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayı, 10 (3),63–82.
 • Şişman, M. (2011). Öğretim Liderliği. 3.Baskı. Ankara: Pegem Akademi. Tahaoğlu, F. ve Gedikoğlu, T. (2009). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Liderlik Rolleri, Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15 (58), 274-298.
 • Turan, S. (2011). Plato’s Concept of Education in “Republic” and Aristotle’s Concept of Education in “Politics”, Eğitim ve Bilim, 36 (162), 31-38. Willis, J. W. (2007). Foundation of Qualitative Research:Interpretive and Critical Approach, USA: Sage.
 • Yıldırım, A ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 7.Baskı. Ankara: Seçkin Yayınları.
Other ID JA33BD27AJ
Journal Section Article
Authors

Author: Engin Aslanargun
Institution: ?

Author: Sinan Bozkurt
Institution: ?

Dates

Publication Date: December 1, 2012

APA Aslanargun, E , Bozkurt, S . (2012). Problems That Principals Face In School Administration. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 11 (2), 349-368. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24239/256957