Year 2011, Volume 10, Issue 2, Pages 787 - 801 2011-12-01

Sayma Pullarıyla Modellemenin Tam Sayılar Konusunu Öğrenmeye Etkisi Üzerine Öğretmen Görüşleri
Teachers' Views on the Effect of Modeling with Counters on Learning Integers

Ali Bozkurt [1] , Merve Polat [2]

451 11754

Bu çalışma ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin kavramada ve günlük hayata entegre etmekte zorlandıkları tamsayılar konusunun öğretiminde kullanılması önerilen sayma pulları ile modellemenin öğrenmeye etkisi üzerine öğretmen görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç çerçevesinde 16 ilköğretim matematik öğretmeni ile yarı yapılandırılmış mülakat yapılmıştır. Öğretmenlerin görüşleri sayma pullarıyla modellemenin kullanım, kolaylık, etkililik ve yeterlilik yönlerinden analizleri yapılmıştır. Bu analizlere göre öğretmenlerin sayma pullarıyla modellemenin tamsayılar konusunu öğrenme üzerine etkisi ile ilgili görüşlerinin farklılık gösterdiği ve öğretmenlerin sayma pulları ile bazı işlemleri modellemeye sıcak bakmadıkları tespit edilmiştir. Öğretmenlerin sayma pullarını tamsayılarda toplama ve çıkarma işlemlerini modellemede kullandıkları ancak çarpma ve bölme işlemlerini modellemede zorluk yaşadıkları bu yüzden çok fazla tercih etmedikleri görülmüştür. Öğretmenler sayma pulları ile modellemenin somutlaştırma ve tamamlayıcı bir materyal olarak kullanılabileceğini ancak yeterli bir materyal olmadığını dile getirmişlerdir. Ayrıca öğretmenlerin programda verilen örneklere ve modellere bağlı kaldıkları, alternatif geliştirmeye çalışmadıkları görülmüştür
In this study the secondary school students having difficulties in understanding and integrating into the daily life of integers recommended for use in teaching of modeling with counters was conducted to determine the views of teachers on the impact of learning. For this purpose 16 elementary school math teachers were interviewed using semistructured interview method. The teachers' views were analyzed by using the variables; use, convenience, effectiveness, and efficiency of modeling with counters. According the results of this analysis, the teachers have different views about the effect of modeling with counters on learning integers and they don‟t prefer using modeling with counters in some operations. The teachers use counters in addition and subtraction of integers in modeling but they do not prefer using multiplication and division of integers in modeling too much because they find it difficult. Although the teachers state that modeling with counters can be used as a complementary and a concretization material, they do not think modeling with counters is not enough to teach learning integers. In addition, the teachers only follow the textbook examples and their models of the programs and they do not develop alternative examples and models
 • Alakoç, Z. (2003). Matematik Öğretiminde Teknolojik Modern Öğretim Yaklaşımları, The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET vol. 2 Issue 1
 • Altınok. A., Keşan, C., Yılmaz, S. (2005). İlköğretim 7. Sınıf Tamsayılar Konusunun Günlük Yaşamla İlişkilendirilmesi ve Öğrenci Üzerindeki Etkisi, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli.
 • Aksoy,T., Ovalı,S., Gülay,O. (2010). Sıfır Çifti Mucizesi Projesi, YİBO Öğretmenleri Proje Danışmanlığı Eğitim Çalıştayı, Matematik Bölümü Proje Raporu.
 • Arslan, S., Özpınar, İ. (2009).Yeni İlköğretim 6. Sınıf Matematik Ders Kitaplarının Öğretim Programına Uygunluğunun İncelenmesi, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:3(36) 26-38
 • Badarudin, B.N.H., Khalid, M. (2008). Using The Jar Model To Improve Students‟ Understanding of Operations on Integers, 11th International Congress on Mathematical Education July 6-13, Monterrey, Mexico
 • Beery, J., Cochell, G., Dolezal, C., Sauk, A., Shuey, L. (2002). The Story of Negative Numbers, Mathematical Association of America Funded by the National Science Foundation
 • Çilenti, K.(1988). Eğitim Teknolojisi Ve Öğretimi, Kadıköy Matbaası, Ankara.
 • Durmuş, S. (2001). Matematik eğitimine oluşturmacı yaklaşımlar, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt: 1/1, s. 91–107, 2001.
 • Erdoğan, A., Erdoğan, E. (2009). Toplama ve Çıkarma Kavramlarının Öğretimi ve Öğrenci Güçlükleri. Bingölbali E. ve Özmantar M.F. (Eds.), İlköğretimde Karşılaşılan Matematiksel Zorluklar ve Çözüm Önerileri, (S.S.31-49), Pegem Akademi Yayınları.
 • Ersoy, Y. (2002). Matematik Okuryazarlığı-II: Hedefler, Geliştirilecek Yetiler ve Beceriler, (Düzenleme: Celebi, O., Ersoy, Y., Öner, G.) Matematik Etkinlikleri Sempozyum–2002 Bildiriler Kitabı, Ankara: Matematikçiler Derneği Yay.
 • Glenceo Mathematics (2002), Mathematics Applications and Concepts, Course 2, Chapter 3.6; 47-49.
 • Hayes, R. (1999). Teaching Negative Number Using Integer Tiles, 22nd Annual Conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia (MERGA), University of Adelaide, Adelaide, SA.
 • İMDÖP (2005). İlköğretim Matematik Dersi 6-8. Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, MEB yayınları, Ankara
 • İMDÖP (2009). İlköğretim Matematik Dersi 6-8. Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, MEB yayınları, Ankara
 • nan, C.(2006). Matematik Öğretiminde Materyal Geliştirme ve Kullanma. D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 7, 47-56 (2006)
 • Integer Operations (2005). Models for Teaching Addition and Subtraction of Integers, (Alıntı tarihi: 26.01.2011
 • http://www.Teachers.Henrico.K12.Va.Us/Math/.../2-1/Integeroperations.Pdf )
 • Kay, R., Knacck, L. (2008) Investigating the Use of Learning Objects for Secondary School Mathematics, Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects (4) ss. 269-289.
 • Köroğlu, H., Yeşildere, S. (2004). İlköğretim Yedinci Sınıf Matematik Dersi Tamsayılar Ünitesinde Çoklu Zekâ Teorisi Tabanlı Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi. G.Ü., Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(24), 25-41.
 • Munoz, L. (2010). Teaching Strategies for Integers and Operations, Arizona Teacher Institute Action Research Project Report
 • NTCM (2000). National Council of Teachers of Mathematics, Principles and Standards for School Mathematics, Reston, VA: NCTM.
 • Özdemir, E.İ.Y. (2008). Sınıf Öğretmenleri Adaylarının Matematik Öğretiminde Materyal Kullanımına İlişkin Bilişsel Becerileri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 35: 362–373
 • Roper,L. (2007). Addition, Subtraction and Properties of Integers, (Eds. O'daffer, P., Charles, R., Cooney, T.), Mathematics for Elementary School Teachers, 4th Edition, Section 5.1, Addison Wesley Publishing Company (Alıntı tarihi: 16.01.2011:http://www.math.sjsu.edu/~roper/math12/notes/ch5/sec5-1notes.pdf)
 • Steiner, C.J. (2009). A Study of Pre-Service Elementary Teachers‟ Conceptual Understanding of Integers, Copyright by Carol J. Steiner
 • Umay, A., Akkuş, O., Paksu, A.D. (2006). Matematik Dersi 1.-5. Sınıf Öğretim Programının NCTM Prensip ve Standartlarına Gore İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 31: 198-211
 • Ünal, Z., İpek, S.(2009). Gerçekçi Matematik Eğitiminin İlköğretim 7.Sınıf Öğrencilerinin Tam Sayılarla Çarpma Konusundaki Başarılarına Etkisi, Türk Eğitim Derneği Eğitim ve Bilim Dergisi, cilt 34 sayı 152
 • Van de Walle, J. (2007). Elementary and Middle School Mathematics Teaching Developmentally, 6th Edition, Pearson Education, Inc., Boston
 • Woodham, L. (2008). Be Positive about Negative Numbers, Primary Mathematics, Volume 12 Number 2 (Alıntı tarihi: 12.02.2011:
 • http://nrich.maths.org/public/viewer.php?obj_id=6693&part=index&nomenu=1)
Other ID JA32RF72YD
Journal Section Article
Authors

Author: Ali Bozkurt
Institution: Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Şehitkâmil, Gaziantep

Author: Merve Polat
Institution: ?

Dates

Publication Date: December 1, 2011

APA Bozkurt, A , Polat, M . (2011). Teachers' Views on the Effect of Modeling with Counters on Learning Integers. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 10 (2), 787-801. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24242/256999