Year 2010, Volume 9, Issue 3, Pages 681 - 695 2010-12-01

Öğrenci Görüşlerine Dayalı Sınıf Öğretmenliği Bölümü İlk Okuma ve Yazma Öğretimi Dersine İlişkin Bir Öneri
Student Views Based A Proposal for First Reading and Writing Teaching Course of Classroom Teaching Department

Nail YILDIRIM [1] , Zülfü DEMİRTAŞ [2]

189 523

Okuma yazma öğretiminin insan hayatındaki yeri oldukça önemli görülmektedir. Okur-yazarlık, bireyin iletişim becerisi, beyin süreçlerini kullanabilmesi ile dil ve bilişsel gelişiminde de önemli bir yere sahiptir. İlköğretimin birinci sınıfında başlayan okuma yazma öğretimi, sınıf öğretmenleri tarafından yapılmaktadır. Sınıf öğretmenleri de lisans eğitiminde almış oldukları İlkokuma ve Yazma Öğretimi dersiyle öğretmenliğe hazırlanmaktadır. Bu ders, sınıf öğretmenliği bölümlerinde, haftada üç saat olarak okutulan teorik bir derstir. Dersin içeriğinde uygulama yapılması ifade edilmektedir ancak uygulamalar üniversite ortamında kalmakta, gerçek bir okuma yazma uygulaması yapılamamaktadır. Bu araştırmanın amacı, İlkokuma ve Yazma Öğretimi dersinin teorik yerine uygulama ağırlıklı olması gerektiğini eylem araştırması yaparak ortaya koymaktır. Araştırmada var olan durumu ortaya koymak amacıyla betimsel yöntem kullanılmıştır. Bu araştırmada sınıf öğretmenliği bölümlerinde var olan İlkokuma ve Yazma Öğretimi dersinin içeriğinde yönteme ilişkin başarıyı etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanmıştır. Tokat ili merkez ilçede okuma yazma bilmeyen 40 yetişkin üzerinde ses temelli cümle yöntemi kullanılarak okuma yazma öğretimi gerçekleştirilmiştir. 40 Yetişkine okuma yazma öğretimini gerçekleştiren 40 sınıf öğretmenliği III. sınıf öğrencisi ile İlkokuma ve Yazma Öğretimi dersini teorik olarak alan 30 öğrenci araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmanın bulgularından hareketle: İlkokuma yazma öğretimi uygulamasına katılan öğrenciler kendilerini okuma yazma öğretimi konusunda daha rahat hissettiklerini, artık ne yapacaklarını bildiklerini ifade ederek uygulamalı okuma yazma öğretiminin daha faydalı olacağını belirtmektedirler. İlkokuma ve Yazma Öğretimi dersini teorik olarak alan öğrenciler, ne yapacaklarını bildiklerini ama nasıl okuma yazma öğreteceklerini bilmediklerini, bu dersin mutlaka teori-uygulama bütünlüğü içerisinde olması gerektiğini ifade etmektedirler. Bu sonuçlardan hareketle çalışmada sınıf öğretmenliği programında yer alan ilkokuma yazma öğretimi dersinin yine 3 kredilik (bir saat teorik, iki saat uygulamalı), gerekirse iki dönem halinde toplamda 6 kredilik bir ders olarak ilköğretim okullarında yürütülebileceği düşünülmektedir
Reading and writing teaching is very important for a person’s life. Reading and writing teaching begins in the first class of primary education and it is delivered by classroom teachers. Classroom teachers get prepared for teaching with the “first reading and writing teaching course” given in their undergraduate education. As the content of the course is analyzed, first reading and writing teaching has three theoretical credit hours per week. It is indicated that exercises should be included in the content of the course, however, the exercises stay in the university environment and a real reading and writing exercise cannot be realized. Based on this fact, the purpose of this study is to state that reading and writing teaching course should not be theoretical, contrarily, it should be exercises based. The study conducts an action research to achieve this purpose. Descriptive method is used in the research to establish the current status. In this research, to determine the factors which affect the success of methodology in the content of first reading and writing teaching course of classroom teaching departments, one of the qualitative research methods, a semistructured interview technique is applied. Reading and writing teaching is realized in Tokat city, central district by using voice based sentence method on 40 adults who knew neither reading nor writing. The population of the research is composed of 40 junior students of classroom teaching department who taught reading and writing to 40 adults and 30 students who were enrolled to theoretical reading and writing teaching course. Students, who participated in the first reading and writing teaching exercise, indicate that they feel more comfortable about reading and writing teaching, from now on, they know what to do, and they assert that applied reading and writing teaching is more useful. Those students who are enrolled to theoretical first reading and writing course state that they know what they are going to do, however, they do not know how to teach reading and writing, and they denote that this course should absolutely have an integration of theoretical and applied concepts. Based on these findings of the research, the first reading and writing teaching course of classroom teaching program should be 3 credit hours, with 1 hour theoretical, 2 hours applied content, and if required it should be 6 credit hours over 2 semesters. The course could be performed in primary schools
 • Aksoy, N. (2003). Eylem Araştırması: Eğitimsel Uygulamaları İyileştirme ve Değiştirmede Kullanılacak Bir Yöntem, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. Sayı 36: 474-489.
 • Akyol H. & Temur T. (2008). Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Cümle Yöntemi İle Okuma Yazma Öğrenen Öğrencilerin Okuma Becerilerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 5 (9): 79-95.
 • Biber, K. (2007). İlköğretim Birinci Sınıf Öğretmenlerinin “Ses Temelli Cümle Yöntemi” İle İlkokuma Yazma Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşleri (Balıkesir Örneği). 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi. Tokat.
 • Body, M. R., (2003), Encouraging Literacy For Personal Development, Reading Impovement, Issue 40 (3): 99–103.
 • Coglan, D. (2001). Doing Action Research in Your Organization. London: Sage Publications.
 • Çelenk, S. (2007). İlkokuma Yazma Programı ve Öğretimi. Ankara: Maya Akademi.
 • Demirel, Ö. (1999). İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi, MEB Yayınları Öğretmen Kitapları Dizisi, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Güneş, F. (1997). Okuma-Yazma Öğretimi ve Beyin Teknolojisi. Ankara: Ocak Yayınları.
 • Güneş, F. (2005). Niçin Ses Temelli Cümle Yöntemi. Eğitimde Yansımalar VIII: Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. Kayseri.
 • Şahin İ, İnci, S. Turan, H. & Apak, Ö. (2006). İlk Okuma Öğretiminde Ses Temelli Cümle Yöntemiyle Çözümleme Yönteminin Karşılaştırılması, Milli Eğitim Dergisi. Sayı: 171.
 • Şenel, G. H. (2004). Öğretmenlerin İlk Okuma – Yazma Öğretiminde Tercih Ettikleri Yöntemler, İlköğretim-online, 3(2), 48-53, http://ilkögretimonline. org.tr.
 • Toprak, E. & Güvendi, M. (2007). İlk Okuma Öğretiminde Görülen Öğrenci Başarısızlığında Aile Faktörünün Sınıf Öğretmenleri, İlköğretim Okul İdarecileri ve İlköğretim Müfettişlerine Göre Değerlendirilmesi (İzmir İl Örneği). 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Tokat.
 • Tok, Ş.& T. & Mazı, A. ( 2008). İlkokuma yazma öğretiminde çözümleme ve ses temelli cümle yöntemlerinin değerlendirilmesi, Eğitim Yönetimi Dergisi, Sayı 53: 123-144.
 • (http://egitim.gop.edu.tr/bolumler/iogretim/dersiic/Sinif%20Ögretmenligi.pdf.)
 • Yıldırım, K. (2007). “Yazılı Program” ve “Uygulanan Program” Kavramları Açısından “Ses Temelli Cümle Yönteminin Değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi. Sayı: 175.
 • Yıldırım N. (2007a). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Yeterlikleri İle Öğrenme Stillerine İlişkin Bir Araştırma (Tokat İli Örneği). Yayımlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Yıldırım, A. & Şimşek H. (1999). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
Other ID JA32RE45CV
Journal Section Article
Authors

Author: Nail YILDIRIM
Institution: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ

Author: Zülfü DEMİRTAŞ
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ

APA YILDIRIM, N , DEMİRTAŞ, Z . (2010). Student Views Based A Proposal for First Reading and Writing Teaching Course of Classroom Teaching Department. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 9 (3), 681-695. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24245/257061