Year 2010, Volume 9, Issue 1, Pages 99 - 114 2010-06-01

Evlenmek İçin Birbirlerini Tercih Eden Çiftlerin Duygusal Zekâ Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Investigation the Levels of Emotional Intelligence of the Couples Making Decision for Marriage

Neşe CİNGİSİZ [1] , Mehmet MURAT [2]

386 1440

Bu araştırmanın amacı, evlenmek için birbirlerini tercih eden çiftlerin duygusal zekâ düzeylerinin bireylerin yaşları, cinsiyetleri, eğitim düzeyleri, meslekleri ve evlenme biçimleri gibi değişkenler açısından incelenmesi ve evlenmek için birbirlerini tercih eden çiftlerin evlenecekleri kişi ile kendi duygusal zekâ düzeyleri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının ortaya konulmasıdır. Araştırmanın çalışma grubu Gaziantep ili, Şehitkamil Belediyesi‟ne evlenmek için başvuru yapan 46 nişanlı çiftten oluşmaktadır. Çiftlere gönüllülük esasına dayalı olarak Hall tarafından geliştirilen ve Ergin (2000) tarafından geçerlilik, güvenilirlik çalışmaları yapılarak Türkçe‟ ye uyarlanan Duygusal Zekâ Değerlendirme Ölçeği uygulanmıştır. Bulgular kişilerin duygusal zekâ düzeylerinin eğitim düzeyine göre farklılaştığını; eğitim düzeyi arttıkça duygusal zekâ düzeyinin de arttığını ve özelikle de ortaokul mezunları ile üniversite mezunları arasında anlamlı farklılığın olduğunu yansıtmaktadır. Duygusal zekâ ile cinsiyet, yaş, meslek ve evlenme biçimi arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Evlenmek için birbirini tercih eden çiftlerden evlenecekleri kişi ile kendisinin duygusal zekâ düzeyleri arasında yüksek düzeyde bir korelasyon bulunmuştur
The purpose of this study is to investigate the emotional intelligence levels of those couples engaged to marry in terms of variables such as their ages, sex, educational levels, occupations and marriage styles and to find out if there is a significant relationship between their emotional intelligence levels. 46 engaged couples who applied to Gaziantep Şehitkamil Municipality for marriage constitute the sample of this study. “Emotional Intelligence Evaluation Scale” was applied to those couples who volunteered to take part in the study. The result of this study shows that individual‟s emotional intelligence level varies according to their educational levels, meaning that the more educated they are the higher emotional intelligence level they have. The results also show that there is a significant difference between the intelligence levels of graduates of middle school and university. The findings however show that there is no significant difference between emotional intelligence levels and sex, ages, occupations and marriage styles parameters. Finally, the findings show that there is no significant correlation between the emotional intelligence levels of those couples engaged to marry.
 • Beceren, E. (2001). Evlilikte Duygusal Zekâ. Http://www.duygusalzeka.com/ aps?=genel. Erişim: 21.11.2006.
 • Beceren, E. (2002). Okullarda Duygusal Zekâ. 03 15, 2002 tarihinde Http://www.duygusalzekâ.com/asp?=genel/> Erişim: 15.03.2002.
 • Canel A.N. (2007). Ailede Problem Çözme, Evlilik Doyumu ve Örnek Bir Grup Çalışmasının Sınanması. Yayınlamamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı. İstanbul.
 • Ergin, F. E. (2000). Üniversite Öğrencilerinin Sahip Oldukları Duygusal Zekâ Düzeyi İle 16 Kişilik Özelliği Arasında İlişki Üzerine Bir Araştırma. , b
 • Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bilim Dalı. Konya.
 • Eymen, U. (2007). Duygusal Zekâ. Kaliteofisi Yayınları, No:15.
 • www.kaliteofisi.com, Erişim: 02.10.2007.
 • Goleman, D. (1995). Duygusal Zekâ Neden IQ‟dan Daha Önemlidir? Çev.:Yüksel, B. S., İstanbul:Varlık/ Bilim Yayınları.
 • Goleman, D. (2000). İş Başında Duygusal Zekâ. İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Gotmann, J. (1993). What Predicts Divorce: The Relationship Between Marital Processes And Marital Outcomes, Hilsdale Nj, Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 • Lee, F.- M. (2003). Conflict Management Styles and Emotional Intelligence of Faculty and Staff at a Selected College in Southern Taiwan.
 • Yayınlanmamış Doktora Tezi, The University of South Dakota, South Dakota.
 • Maboçoğlu, F. (2006). Duygusal Zekâ ve Duygusal Zekânın Gelişimine Katkıda Bulunan Etkenler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara
 • Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı. Ankara.
 • Özgüven, İ.E. (2001). Ailede İletişim ve Yaşam. Ankara: PDR Yayınları.
Other ID JA33YY36AN
Journal Section Article
Authors

Author: Neşe CİNGİSİZ
Institution: ?

Author: Mehmet MURAT
Institution: ?

APA CİNGİSİZ, N , MURAT, M . (2010). Investigation the Levels of Emotional Intelligence of the Couples Making Decision for Marriage. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 9 (1), 99-114. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24260/257161