Year 2014, Volume 13, Issue 4, Pages 1137 - 1164 2014-12-01

Öğretmen Adaylarının Disiplin Öz-yeterlik Algılarının Sınıf Yönetimi Profillerine Göre Analizi
The Analysis of Disciplinal Self-efficacy Perceptions of Student Teachers Based on Their Classroom Management Profiles

Gülay EKİCİ [1] , Hakan KURT [2]

331 761

Bu araştırmanın temel amacı; öğretmen adayların disiplin öz-yeterlik algılarını sınıf yönetimi profillerine göre analiz etmektir. Araştırma tarama modeline göre hazırlanmıştır. Araştırmaya toplam 165 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada disiplin öz-yeterlik algısını belirlemek amacıyla disiplin yeterlik ölçeği, sınıf yönetimi profillerini belirlemek için ise sınıf yönetimi profili ölçeği ve görüş belirtme formu kullanılmıştır. Disiplin yeterlik ölçeğinin geneline ait Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.87 olarak hesaplanırken, disiplin konusunda öğretim yeterliği boyutu için 0.82 ve disiplin konusunda kişisel yeterlik boyutu için 0.77 olarak hesaplanmıştır. Sınıf yönetimi profili ölçeğinin genelinin Cronbach Alpha güvenirlik değeri 0.88 olarak hesaplanırken, otoriter sınıf yönetimi profili için 0.80, takdir edilen sınıf yönetimi profili için 0.79, başıboş sınıf yönetimi profili için 0.82 ve aldırmaz sınıf yönetimi profili için ise 0.81 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerin yanında, bağımsız gruplar için t-testi, Kay-Kare testi ve Pearson korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Araştırma sonunda elde edilen en önemli sonuçlar şunlardır; öğretmen adaylarının disiplin öz-yeterlik algılarının iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının en fazla otoriter sınıf yönetimi profilini kullanmayı tercih ettikleri tespit edilmiştir. Disiplin öz-yeterlik algılarının kız öğretmen adayları yönünde anlamlı farklılık gösterdiği belirlenirken, genel akademik başarı düzeyi açısından anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Diğer taraftan sınıf yönetimi profillerinin hem cinsiyete göre hem de genel akademik başarı düzeyine göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının disiplin özyeterlik algılarının sınıf yönetimi profillerine göre istatistiksel olarak anlamlı değişiklik gösterdiği ortaya çıkmıştır. Öğretmen adaylarının disiplin özyeterlik algılarıyla sınıf yönetimi profilleri arasında p 0.01 ve p
This study aimed to analyze the disciplinal self-efficacy perceptions of student teachers based on their classroom management profiles. Screening model was used for the study. The study group was comprised of 165 student teachers. For the study, disciplinal self-efficacy scale, classroom management profile scale and an interview form about their views were used to determine the disciplinal self-efficacy perceptions and classroom management profiles respectively. The disciplinal self-efficacy scale‟s Cronbach‟s Alpha reliability coefficient was found to be 0.87 and the classroom management profile scale‟s Cronbach‟s Alpha reliability coefficients was found to be 0.88. In addition to descriptive statistics, independent group t-test, chi-square test and Pearson‟s correlation coefficient were used in order to analyze the data. As the results of the study, the disciplinal self-efficacy levels of student teachers were at a good level. The student teachers prefer to use authoritative classroom management profile. The disciplinal self-efficacy perceptions of female student teachers are significantly higher than the perceptions of male student teachers; however, there are no statistically significant differences in terms of their overall academic achievement. On the other hand, gender and general academic achievement of student teachers do not have a significant effect on classroom management profiles. Classroom management profiles were found to have a significant effect on the disciplinal self-efficacy of the student teachers. There are positive and negative directed low, moderate and high relationships between the disciplinal self-efficacy perceptions and classroom management profiles of student teachers in the level of p 0.01 and p
Other ID JA33BM43VV
Journal Section Article
Authors

Author: Gülay EKİCİ
Institution: ?

Author: Hakan KURT
Institution: ?

APA EKİCİ, G , KURT, H . (2014). The Analysis of Disciplinal Self-efficacy Perceptions of Student Teachers Based on Their Classroom Management Profiles. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 13 (4), 1137-1164. DOI: 10.21547/jss.257177