Year 2014, Volume 13, Issue 4, Pages 1055 - 1077 2014-12-01

Öğretmenlerin Fatih Projesine İlişkin Farkındalıkları ve Beklentileri: Bir Durum Analizi
Teachers' Awareness and Expectations Related to the Fatih Project: A Situation Analysis

Ömer Faruk SÖZCÜ [1] , İbrahim Hakan KARATAŞ [2]

293 528

MEB ile Ulaştırma Bakanlığının yürüttüğü FATİH Projesi eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullarımızdaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla okul öncesi, ilköğretim ile ortaöğretim düzeyindeki okulların tüm dersliklerine LCD panel etkileşimli tahta ve internet ağ altyapısı sağlanmasını ve her öğretmene ve öğrenciye tablet bilgisayar verilmesi hedeflenmektedir. Bu araştırma, öğretmenlerin FATİH Projesine ilişkin farkındalıklarını ve beklentilerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırmanın evrenini İstanbul’un Bakırköy, Arnavutköy, Sultangazi ve Beylikdüzü ilçelerindeki MEB’e bağlı resmî ve özel ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, 2012 yılının Ekim ayında İstanbul’un yukarıda sayılan dört ilçesinde MEB’e bağlı resmî ve özel ilköğretim ve ortaöğretim okulunda görev yapmakta olan 3225 öğretmenin yaklaşık %10’una karşılık gelen 319 öğretmen oluşturmaktadır.. Araştırmada nicel betimsel yöntem tercih edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin FATİH Projesi hakkındaki farkındalıkları zayıf, beklentileri Projeden beklentileriyle orantılandığında düşüktür
The Fatih Project, run by Ministry of Education and Ministry of Transportation, aims to achieve equal opportunities in education by providing all classes of primary and secondary education schools with boards integrated with LCD screen and internet network infrastructure and giving every student and every teacher a tablet. This study aims to reveal teachers’ awareness, attitudes and expectations related to Fatih Project. The target population of the study is the teachers in state and private, primary and secondary schools in four districts of Istanbul; Bakırköy, Arnavutköy, Sultangazi and Beylikdüzü. The sample of the study consists of 319 teachers, which equals to 10% of 3225 teachers who are teaching in state and private, primary and secondary schools in those four districts in September, 2012. Descriptive quantitative method is used in the research. The results showed that teachers’ awareness regarding Fatih Project is weak, and their expectations are low compared with the expectations from the Project
 • Akbaba, A. S. (2000). Okul yöneticilerinin bilgisayar kullanma düzeyleri. Eğitim AraĢtırmaları, 1, 10–16.
 • Akkoyunlu, B. (2002). Öğretmenlerin internet kullanımı ve bu konudaki öğretmen görüĢleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 1- 8.
 • AĢkar, P. ve Usluel-Koçak, Y. (2003). Bilgisayarların benimsenme hızına iliĢkin boylamsal bir çalısma: Üç okulun karĢılaĢtırıması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 15-25.
 • Banoğlu, K., Madenoğlu, C., Uysal, ġ. ve Dede, A. (2014). FATĠH Projesine Yönelik Öğretmen GörüĢlerinin Ġncelenmesi (EskiĢehir Ġli Örneği). Eğitim Bilimleri AraĢtırmaları Dergisi. Cilt 4 Özel Sayı 1
 • Bauer, J. & Kenton, J. (2005). Toward Technology integration in the Schools Why lt lsn't Happening. Journal of Technology and Teacher Education, 13, 4.
 • Bilici, A., Akdur, T.E., YıldızbaĢı, A., Günday, Ö. & Çiçek, H. (2011). Eğitimde Fatih Projesinin Sağlaması Öngörülen Fayda Ve Sosyal Etkileri. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 September 2011 Fırat University, ELAZIĞ- TURKEY.
 • Crisan, C., Lerman, S., & Winbourne, P. (2007). Mathematics and ICT: a framework for conceptualising secondary school mathematics teachers’ classroom practices. Technology, Pedagogy and Education, 16(11): 21–39.
 • Cüre, F. ve Özdener, N. (2008). Teachers’ information and communication Technologies (ICT) using achievements & attitudes towards ICT. Hacettepe University Journal of Education, 34, 41-53.
 • Çağıltay, K., Çakıroğlu, J., Çağıltay, N. ve Çakıroğlu, E. (2001). Öğretimde bilgisayar kullanımına iliĢkin öğretmen görüĢleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 19-28.
 • Çevik V. (2006). YayınlanmamıĢ yüksek lisans tezi, Eğitim Yöneticileri ile Yönetici Adaylarının Kaygı Düzeyleri ile Bilgisayar Kaygısı Düzeylerinin KarĢılaĢtırılması, GaziosmanpaĢa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı, Tokat.
 • Demir, S., Özmantar, M.F., Bingölbali, E. & Bozkurt, A. (2011). Sınıf Öğretmenlerinin Teknoloji Kullanımlarının Ġrdelenmesi. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 September 2011 Fırat University, ELAZIĞ- TURKEY
 • Demiraslan, Y. & Koçak Usluel, Y. (2005). Bilgi Ve ĠletiĢim Teknolojilerinin Öğrenme Öğretme Sürecine Entegrasyonunda Öğretmenlerin Durumu. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 4 (3):109-113.
 • Dockstader, J. (1999). Teachers of the 21 st century know the what, why, and how of technology integration. Journal article by Jolene Dockstader; THE Journal (Technological Horizons In Education), 26.
 • Erduran, A. & Tataroğlu, B. (2009). Eğitimde Akıllı Tahta Kullanımına ĠliĢkin Fen ve Matematik Öğretmen GörüĢlerinin KarĢılaĢtırılması. 9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Ankara, Turkey, s. 14-21.
 • Eğitim Reformu GiriĢimi [ERG] (2014). FATĠH projesi eğitimde dönüĢüm için bir fırsat olabilir mi? Politika analizi ve önerileri. Ġstanbul: Sabancı Üniversitesi Ġstanbul Politikalar Merkezi.
 • Gürol, M., DonmuĢ, V., & Arslan, M. (2012). Ġlköğretim kademesinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin FATĠH Projesi ile ilgili görüĢleri. Eğitim Teknolojileri AraĢtırma Dergisi, 3(3).
 • ISTE - International Society for English in Education. (2000). NETS-standards for teachers. Washington DC: ISTE.
 • Kahyaoğlu, M. (2011). Ġlköğretim Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Yeni Teknolojileri Kullanmaya Yönelik GörüĢleri. Eğitim Bilimleri AraĢtırmaları Dergisi – Journal of Educational Sciences Research. Cilt 1, Sayı 1, pp. 79-96
 • Kayaduman, H., Sırakaya, M. ve Seferoğlu, S.S. (2011). Eğitimde FATĠH Projesinin Öğretmenlerin Yeterlik Durumları Açısından Ġncelenmesi. Akademik BiliĢim’11 - XIII. Akademik BiliĢim Konferansı Bildirileri, Ġnönü Üniversitesi, Malatya. Pp. 123-129
 • Kurt, A. A., Kuzu, A., Dursun, Ö. Ö., Güllüpınar, F. ve Gültekin, M. (2013). FATĠH Projesinin Pilot Uygulama Sürecinin Değerlendirilmesi: Öğretmen GörüĢleri. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, Vol.1 No2, 1-23 1
 • Kutluca, T. ve Ekici, G. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime iliĢkin tutum ve öz-yeterlik algılarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 17-188.
 • Leh, A. S. C. (1998). Design of a computer literacy course in teacher education. Society for Information Technology & Teacher Education International Conference. 9th, Washington, DC, March 10–14, 1998. http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED421111.pdf. Ġndirme Tarihi: 15.03.2013.
 • MEB Yayınları. (2006). Temel eğitime destek projesi “öğretmen eğitimi bileĢeni”. Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. Tebliğler Dergisi, 2590, 1491-1540.
 • MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (2012). Eğitimde Fırsatları artırma teknolojiyi iyileĢtirme hareketi projesi (FATĠH), FATĠH projesi hakkında. [çevrimiçi: http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/icerikincele.php?id=6], EriĢim tarihi: 11 Mart 2013
 • Mumcu, F. K., HaĢlaman, T., & Usluel, Y. K. (2008). Teknolojik pedagojik içerik bilgisi modeli çerçevesinde etkili teknoloji entegrasyonunun göstergeleri. 8th International Educational Technology Conference, EskiĢehir.
 • Prain, V., & Hand, B. (2003). Using new technologies for learning: A case study of a whole-school approach. Journal of research on technology in education,35(4), 441-458.
 • Seferoğlu, S. S. ve Akbıyık, C. (2005). Ġlköğretim öğretmenlerinin bilgisayara yönelik öz-yeterlik algıları üzerine bir çalıĢma. Eğitim AraĢtırmaları Dergisi, 19, 89-101.
 • Staples, A., Pugach, M. C., & Himes, D. J. (2005). Rethinking the technology integration challenge: Cases from three urban elementary schools. Journal of Research on Technology in Education, 37(3), 285-311.
 • TaĢçı, G., Yaman, M. & Soran, H. (2010). Biyoloji öğretmenlerinin öğretimde yeni teknolojileri kullanma durumlarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 267–278.
 • TaĢkın, E.(2013). Teachers’ Perceptions Of Professional Development For The Use Of Interactive White Boards In Turkey.(YayınlanmamıĢ Doktora Tezi), University of Northern Iowa, ABD.
 • TUBĠTAK (2004). Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları 2003-2023 Strateji Belgesi http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/vizyon2023/Vizyon2023_Str ateji_Belgesi.pdf eriĢim tarihi 21.08.2013
Other ID JA33BK79UD
Journal Section Article
Authors

Author: Ömer Faruk SÖZCÜ
Institution: ?

Author: İbrahim Hakan KARATAŞ
Institution: ?

Dates

Publication Date: December 1, 2014

APA SÖZCÜ, Ö , KARATAŞ, İ . (2014). Teachers' Awareness and Expectations Related to the Fatih Project: A Situation Analysis. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 13 (4), 1055-1077. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24262/257194