Year 2017, Volume 16, Issue 4, Pages 980 - 996 2017-11-07

Türkiye’de Glamping Hizmeti Veren İşletmelerin Sahip ve Yöneticilerinin “Yeni Turizm Trendi Glamping” İle İlgili Görüşleri (Muğla ve Antalya Örneği)
Opinions And Interviews Of Glamping Service Owners And Business Directors About “New Tourism Trend: Glamping” In Turkey (Muğla And Antalya Sample)

Atınç OLCAY [1] , Ummahan TURHAN [2]

381 1617

Glamping, İngilizce kökenli olup büyüleyici, lüks anlamlarına gelen glamorous ve kamp yapmak anlamına gelen camping kelimelerinin birleştirilmesinden meydana gelmiş “lüks kampçılık” anlamına gelen bir sözcüktür. Kamp yapma ve lüksün bir araya geldiği ve 2020’li yılların turizm trendi olarak öngörülen bir turizm ürünü olan “glamping” Türkiye’de çok yeni bir kavramdır. Bu çalışmada Muğla ve Antalya illerinde glamping hizmeti veren toplam 5 işletmenin sahip ve yöneticilerinden alınan görüşler doğrultusunda Türkiye’de glampingin tercih edilme nedenleri ve bununla birlikte glampingi tercih eden turistlerin profilleri ortaya konulmuştur. Görüşme yöntemiyle elde edilen veriler Nvivo 8 paket programında analiz edilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda; Türkiye’de verilen glamping hizmetinin ücretinin, yabancı turistlerin kendi ülkelerinde verilen glamping hizmetinin ücretine göre daha ucuz olduğu, aynı zamanda Türkiye’de deniz-kum-güneş turizminden sıkılan turistlerin daha sakin ve dinlendirici bir turizm ürününü tercih etmeye başladığı ve bu turistlerin de doğayı seven, kültürlü, orta ve yüksek gelire sahip turistler olduğu tespit edilmiştir.


Glamping, English origin is a charming, luxurious and glamorous sense to come to the camp, which means that have occurred from the combination of camping word “luxury camping” is a word meaning. Camping and luxury come together and tourism, a tourism product was predicted to be the trend of the 2020s “glamping” is a very new concept in Turkey. In this study, Muğla and Antalya province on glamping service providers a total of 5 in the company’s owners and managers Turkey on feedback recevied from the reasons to prefer glamping and are disclosed profile of tourists who prefer glamping however. The data obtained were analyzed with the negotiation methods Nvivo 8 package. The results of is this study; The salaries of the glamping services in Turkey, foreign tourists that were cheaper than the costs of the glamping services in their own countries, but also in Turkey sea-sand-sun bored tourists from tourism is more calm and begin to prefer a relaxing tourism product and loves the nature of these tourists, cultured, it has been identified as middle and high-income tourists.

 • Akıncı, Z. ve Sönmez, N. (2015). “Engelli Bireylerin Erişilebilir Turizm Beklentilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma”. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 26 (1).
 • Birdir, K., Unur, K. ve Dalgıç, A. (2015). “Türkiye ve Dünya’da Kamping ve Yeni Bir Ürün Turistik Olarak ‘Glamping’”. 1. Eurisia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, and Indicators. Konya: Selçuk Üniversitesi, Turizm Fakültesi, 2, 171-172.
 • Boscoboinik, A. ve Bourquard, E. (2012). “Glamping and Rural Imaginary”. In: Hana Horáková, Andrea Boscoboinik (eds.) From Production to Consumption. Transformation of Rural Communities. Münster: Lit Verlag, 157-162.
 • Brochado, A. ve Pereira, C. (2017). “Comfortable Experiences in Nature Accommodation: Perceived Service Quality in Glamping”. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 17, 78.
 • Brooker, E. ve Joppe, M. (2013). “Trends in Camping Outdoor Hospitality-An International Reiew”. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 3-4, 4.
 • Brooker, E. ve Joppe, M. (2014). “Entrepreneurial Approaches to Rural Tourism in the Netherlands: Distinct Differences”. Tourism Planning&Development, 11(3), 348-349.
 • Cole, S. (2014). “Passages and Destinations: A Tourism Studio Road to Rural Development”. Housing and Society, 41(2), 324-325.
 • Ergüven, M. H., Yılmaz, A. ve Kutlu, D. (2015). “Turistik Ürün Çeşitlendirme Bağlamında Hibrit Turizm: Glamping Örneği”. International Journal Of Social Science, 41(2), 256-257.
 • Kerimbekova, A. (2010). “Turistik Ürün Çeşitlendirme Politikası ve Kazakistan BURABAY Turizm Bölgesi İle İlgili Bir Uygulama”. Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 4.
 • Khalilov, T. (2009). “Turistik Ürün Çeşitlendirme Stratejisi Kapsamında Kongre ve Toplantı: Azerbeycan’da Gelişme Potansiyeli, Bakü Örneği”. Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 4.
 • Kocaman, S. (2012). “Turistik Ürün Olarak Her Şey Dâhil Sisteminin Yaşam Seyrinin Analizi: Alanya Örneği”. Yüksek Lisans Tezi. Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1.
 • Kuş Saillard, E. (2006). NVivo8 ile Nitel Araştırma Projeleri. http://www.academia.edu/9092986/NVivo8_ile_Nitel_Ara%C5%9Ft%C4%B1rma_Projeleri, Erişim Tarihi: 14 Mart 2017.
 • Lane, B. ve Kastenholz, E. (2015). “Rural Tourism: The Evolution of Practice and Research Approaches – Towards a New Generation Concept?”. Journal of Sustainable Tourism, 23(8-9), 1138.
 • Milohnic, I. ve Bonifacic, J. C. (2014). “Global Trends Affecting Camping Tourism: Managerial Challenges and Solutions”. University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, 388-389.
 • Sakacova, K. L. (2013). “Glamping- Nature Served On Silver Platter”. Master’s Thesis, Aalborg University, 2. Sarkım, M. (2007). “Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Turistik Ürün Çeşitlendirme Politikaları ve Antalya Örneği”. Doktora Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 156.
 • Shirani, F., Butler, C., Henwood, K., Parkhill, K. ve Pidgeon, N. (2015). “‘I’m Not a Tree Hugger, I’m Just Like You’: Changing Perceptions of Sustainable Lifestyles”. Environmental Politics, 24(1), 69.
 • Surdu, A. C. (2014). “How Can Social Media Be Used As A Communication Channel Between Hospitality Providers And Customers, İn Synergy With Other Chennels?”. Department of ICT Management and Design, Faculty of Technology, Policy and Management, Delft Universtiy of Technology, Thesis.
 • Taşkın, M. (2006). “Ortaöğretim Turizm Eğitiminde Staj ve İzmir İli Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Liselerinde Bir Uygulama”. Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 14-15. http://www.jasstudies.com/Makaleler/488945651_16Yrd.%20Do%C3%A7.%20Dr.%20Mehmet%20Han%20ERGUVAN1.pdf, Erişim Tarihi: 18 Aralık 2016.
 • 22 nd European Outdoor Trade Fair (2015) = http://www.outdoor-show.com/odwAssets/daten/presseberichte/pdf/OD_pressebericht_488.pdf, Erişim Tarihi: 14 Ocak 2017.
 • http://www.fthm.uniri.hr/files/Kongresi/THI/Papers/2014/THI_May2014_380to393.pdf, Erişim Tarihi: 14 Ocak 2017.
 • http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/08882746.2014.11430633?needAccess=true, Erişim Tarihi: 15 Ocak 2017.
 • https://www.academia.edu/6876395/Glamping_and_Rural_Imaginary, Erişim Tarihi: 18 Ocak 2017.
 • https://www.academia.edu/3827207/Trends_in_camping_and_outdoor_hospitality_An_international_review, Erişim Tarihi: 18 Ocak 2017.
 • http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221307801300008X, Erişim Tarihi: 18 Ocak 2017.
 • https://www.researchgate.net/publication/243532954_Trends_in_camping_and_outdoor_hospitality-An_international_review, Erişim Tarihi: 18 Ocak 2017.
 • https://tr.pinterest.com/pin/409053578627845179/, Erişim Tarihi: 19 Ocak 2017.
 • http://www.dorsetcountryholidaysandevents.co.uk/history-of-glamping.php, Erişim Tarihi: 19 Ocak 2017.
 • http://www.glamping.com/resources/, Erişim Tarihi: 20 Ocak 2017.
 • http://www.glamping.com/what-is-glamping/, Erişim Tarihi: 20 Ocak 2017.
 • http://www.glamping.com/blog/history-of-the-glamping-movement/, Erişim Tarihi: 20 Ocak 2017.
 • https://www.academia.edu/25395633/TUR%C4%B0ST%C4%B0K_%C3%9CR%C3%9CN_%C3%87E%C5%9E%C4%B0TLEND%C4%B0RME_BA%C4%9ELAMINDA_H%C4%B0BR%C4%B0T_TUR%C4%B0ZM_GLAMP%C4%B0NG_%C3%96RNE%C4%9E%C4%B0, Erişim Tarihi: 20 Ocak 2017.
 • http://countryglampingholidays.co.uk/History-of-Glamping.php, Erişim Tarihi: 20 Ocak 2017.
 • http://www.worldtoddler.com/2016/02/the-history-of-glamping.html, Erişim Tarihi: 20 Ocak 2017.
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Business
Authors

Author: Atınç OLCAY

Author: Ummahan TURHAN

Dates

Publication Date: November 7, 2017

APA OLCAY, A , TURHAN, U . (2017). Opinions And Interviews Of Glamping Service Owners And Business Directors About “New Tourism Trend: Glamping” In Turkey (Muğla And Antalya Sample). Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16 (4), 980-996. DOI: 10.21547/jss.314773