Year 2017, Volume 16, Issue 4, Pages 998 - 1013 2017-11-07

Opinions and Awareness Levels of Members of the Accounting Profession About Sme TFRS: Gaziantep Example
Muhasebe Meslek Mensuplarının Kobi TFRS Hakkındaki Düşünceleri ve Farkındalık Düzeyleri: Gaziantep Örneği

Murat KARAHAN [1]

276 613

In 2009, the International Accounting Standards Board (IASB) issued the Universal Financial Reporting Standard (UFRS for SMEs) prepared in line with the needs of small and medium sized enterprises (SMEs). SME UFRS is designed to meet the reporting requirements of organizations which (a) do not have publicly accountability responsibility and (b) issue general purpose financial statements. SME UFRS is a 230-page self-sufficient standard designed for the needs and possibilities of small companies. In Turkey, it was decided that SME UFRS should be mandatory first in July 2012 (as converted and included in national regulation) and it is published by Turkish Accounting Standards Board (TMSK) for SMEs with the title called "Turkish Financial Reporting Standards" for SMEs (KOBİ TFRS). The most important duty for the application of the SME TFRS adapted for SMEs in our country falls into the members of the accounting profession in terms of the fact that they are the enforcers of these standards. In this respect, with this study it was aimed to measure the opinions about the SME TFRS and the level of awareness of the accounting professionals operating in Gaziantep with the help of a questionnaire prepared. Within this scope, it was desired to reach 200 accounting professionals operating in Gaziantep, but only 104 of them could be reached. The opinions and awareness levels of these 104 professionals on SME TFRS were evaluated in the light of the answers they gave to the survey.

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) 2009 yılında küçük ve orta büyüklükteki kuruluşların (KOBİ) ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Uluslararası Mali Raporlama Standardını yayımlamıştır (KOBİ'ler için UFRS). KOBİ UFRS, (a) kamusal hesap verme sorumluluğu olmayan ve (b) genel amaçlı mali tablo çıkaran kuruluşların raporlama ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. KOBİ UFRS küçük şirketlerin ihtiyaçları ve imkânları için tasarlanan 230 sayfalık kendi içinde yeterli bir standarttır. Türkiye'de ise KOBİ UFRS' nin ilk olarak Temmuz 2012’de (ulusal yönetmeliğe çevrildiği ve dâhil edildiği şekliyle) zorunlu olması gerektiğine karar verilmiş ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından KOBİ'ler için Türkiye Finansal Raporlama Standardı (KOBİ TFRS)” ismiyle yayınlanmıştır. KOBİ'ler için uyarlanmış olan KOBİ TFRS' nin ülkemizde uygulanması açısından en önemli vazife bu standartların uygulayıcıları olmaları açısından muhasebecilik mesleğini icra eden meslek mensuplarına düşmektedir. Bu açıdan çalışma kapsamında; Gaziantep’te faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının KOBİ TFRS hakkındaki düşüncelerinin ve farkındalık düzeylerinin hazırlanan Anket yardımıyla ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Gaziantep de faaliyet gösteren 200 muhasebe meslek mensubuna ulaşılmak istenmiş ancak bunlardan sadece 104'üne ulaşılabilmiştir. Bu 104 meslek mensubunun KOBİ TFRS hakkındaki görüşleri ve farkındalık düzeyleri ankete vermiş oldukları cevaplar ışığında değerlendirilmiştir.

 • Albu, vd.(2013) "Implementation of IFRS For SMEs in Emerging Economies: Stakeholder Perceptions in the Czech Republic, Hungary, Romania and Turkey." Journal of International Financial Management & Accounting 24.2 : 140-175.
 • Allee K. D. ve Yohn T. L. (2009). ''The Demand For Financial Statements in An Unregulated Environment: An Examination of The Production and Use of Financial Statements By Privately Held Small Businesses.'' The Accounting Review, 84 (1), 1-25.
 • Arnold P. J. (2012). ''The Political Economy of Financial Harmonization: The East Asian Financial Crisis and The Rise of İnternational Accounting Standards.''Accounting, Organizations and Society, 37(6), 361-381.
 • Barth M. E., Landsman W. R. ve Lang M. H. (2008). ''International Accounting Standards And Accounting Quality''. Journal of accounting research, 46(3), 467-498.
 • Bohusova Hana ve Svoboda Patrik.(2016), "Possible Amendment to IFRS for SMEs due to New Approach to Operating Lease Reporting in Full IFRS: Effect on Financial Analysis Ratios in Air Cargo Transportation in the Czech Republic." Rev. Integr. Bus. Econ. Res. Vol 5(1) .
 • Daske H., Hail L., Leuz C. ve Verdi R. (2008). ''Mandatory IFRS Reporting Around The World: Early Evidence On The Economic Consequences''. Journal of Accounting Research, 46(5), 1085-1142.
 • Erdoğan M. ve Dinç E. (2009). ''Türkiye Muhasebe Standartları ve Muhasebe Meslek Mensuplarının Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi.'' Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 43, 154-169.
 • Fidan M. E. ve Cinit H. (2013). ''Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Tecrübeleri İle Muhasebe Standartlarına Yönelik Algıları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma: Marmara Bölgesi Örneği.'' Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim, 1-25.
 • Gençtürk M., Karaman N. ve Yılmaz, T. (2011). ''KOBİ’ler İçin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Değerlendirilesi ve Muhasebe Meslek Mensuplarının Farkındalık Düzeylerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma. '' Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 48(551), 77-92.
 • Gordon L. A., Loeb M. P. ve Zhu W. (2012). ''The Impact of IFRS Adoption on Foreign Direct İnvestment''. Journal of Accounting and Public Policy, 31(4), 374-398.
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2014). ''Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri''. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Hatunoğlu Z., Uçaktürk M. ve Kıllı M. (2013). ''Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nın Bilinirlik Düzeyi Üzerine Kahramanmaraş’ta Bir Alan Çalışması.'' Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 51.
 • Joshi P. L., Bremser W. G. ve Al-Ajmi, J. (2008). Perceptions of Accounting Professionals in the Adoption and Implementation of A Single Set of Global Accounting Standards: Evidence from Bahrain. Advances in Accounting, 24(1), 41-48.
 • Köroğlu Ç. ve Doğan C. (2012). ''Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Uyum Süreci ve Muhasebe Meslek Mensuplarının Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi (Marmaris İlçesi Örneği).'' World Of IFRS-UFRS Dünyası Dergisi.
 • Kurcan F., Uyar S. ve Tetik N. (2011). ''Meslek Mensuplarının UFRS’ye Bakış Açıları ve Farkındalık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma.'' Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi (MUVU)/Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS), 4(3).
 • Mamdouh, Nermine Ahmed.(2015), "The Potential Effect of the Implementation of the UFRS For Smes on the Credit Decision for Small Entities." Proceedings of 30th International Business Research Conference 20 - 22 April, Flora Grand Hotel, Dubai, UAE, ISBN: 978-1-922069-74-0
 • Phan D. H. T., Mascitelli B. ve Barut M. (2013). ''Perceptions of accounting professionals towards international financial reporting standards (IFRS) in developing country: Evidence from Vietnam.'' In World Business Institute, Proceedings of the 3rd Global Accounting, Finance, and Economics Conference.
 • Sykianakis N., Naoum V. C. ve Tzovas C. (2012). ''The Perceptions of Managers of Greek Firms Regarding the Costs and Benefits Ensuing from the Adoption of International Financial Reporting Standards in Greece.'' International Journal of Economic Sciences and Applied Research, 4(3), 59-74.
 • Özkan A. ve Özşahin F. (2012). ''Muhasebe Meslek Mensuplarının KOBİ Finansal Raporlama Standartları Hakkındaki Görüşlerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma.'' Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 12(37), 47-68.
 • Yel T. ve Erdem M. S. (2015). Muhasebe Meslek Mensuplarının UFRS Hakkındaki Farkındalık Düzeylerinin Tespiti: Bolu İli Örneği. International Journal Of Economic & Social Research, 11(2).
Subjects Management
Journal Section Economics
Authors

Author: Murat KARAHAN
Country: Turkey


Dates

Publication Date: November 7, 2017

APA KARAHAN, M . (2017). Opinions and Awareness Levels of Members of the Accounting Profession About Sme TFRS: Gaziantep Example. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16 (4), 998-1013. DOI: 10.21547/jss.339439