Year 2018, Volume 17, Issue 1, Pages 334 - 349 2018-01-31

Konaklama İşletmelerinde Sosyal Sermayenin Örgütsel Performansa Etkisinde Rekabet Stratejilerinin Aracı Rolü
The Effect Social Capital on Organizational Performance of Accomodation Sector: The Mediating and Moderating Role of Competition Strategies

Yunus TOPSAKAL [1]

190 392

İşletmelerin örgüt performansını etkiyen unsurlardan biri olan sosyal sermaye konusu günümüzde dikkat çeken bir araştırma konusu olmuştur. Çünkü sosyal sermayeyi konu alan ve otomotiv, hastane, otel ve emniyet gibi sektörlerde yapılan çalışmalar sosyal sermayesi yüksek olan işletmelerin örgütsel performansının da yüksek olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ancak sosyal sermayenin örgütsel performansa etkisinde çeşitli aracı değişkenlerin rolü bulunmaktadır. Bu değişkenlerden biri rekabet stratejileridir. Doğru seçilen ve uygulanan pazar alanları, insan kaynakları ve teknoloji kullanımı gibi rekabet stratejileri işletmelerin sosyal sermayesini arttırabilmektedir. Buna rağmen sosyal sermayenin örgütsel performansa etkisinde aracı değişkenlerin rollerini ele alan kısıtlı sayıda çalışma mevcuttur. Bundan dolayı çalışmanın amacı rekabetin yoğun olduğu bir sektör olan otel işletmelerinde sosyal sermayenin örgütsel performansa etkisinde rekabet stratejilerinin aracı rolü olup olmadığını belirlemektir. Bu amaçla Antalya destinasyonunda faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerine anket uygulanmıştır. Hiyerarşik regresyon analizi sonuçlarına göre sosyal sermayenin örgütsel performansa etkisinde rekabet stratejilerinin aracı rolü bulunmaktadır.

The social capital is one of the factors affecting the organizational performance and has been a remarkable research topic, because the studies conducted on social capital in such as automotive, hospital, hotel and safety sector is revealed that the high social capital lead high organizational performance. However, there are various mediating and moderating variables in the effect of social capital on organizational performance. One of these variables is competition strategies. Because appropriate competition strategies such as marketing, human resources and technology usage can increase the social capital of the firms. However, there are a limited number of studies dealing with the role of mediating and moderating variables in the effect of social capital on organizational performance. Therefore, the purpose of the study is to determine whether competition strategies have a mediating and moderating role in the in the effect of social capital on organizational performance in hotels. For this purpose, a questionnaire was employed to the five-star hotels operating in the Antalya destination. According to the results of the hierarchical regression analysis, competition strategies have a mediating and moderating role in the effect of social capital on organizational performance.

 • Akbolat, M., & Işık, O. (2012). Hastanelerde Rekabet Stratejileri ve Performans. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 401-424.
 • Altuntaş, G., & Dönmez D. (2010). Girişimcilik Yönelimi ve Örgütsel Performans İlişkisi: Çanakkale Bölgesinde Faaliyet Gösteren Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 39(1), 50-74.
 • Au, C. (1996). Rethinking Organizational Effectiveness: Theoretical and Methodological Issues in the Study of Organizational Effectiveness for Social Welfare Organizations. Administration in Social Work, 20, 1-21.
 • Beal, R. M., & Yasai-Ardekani, M. (2000). Performance Implications of Aligning CEO Functional Experiences with Competitive Strategies. Journal of Management, 26, 733-762.
 • Bilgin, N., & Kaynak, R. (2008). Sosyal Sermaye Faktörlerinin İş Başarısına Etkisi: Üniversite Çalışanları Üzerine Ampirik Bir Çalışma. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 32(1), 29-38.
 • Bourdieu, P. (1985). The Forms of Capital. In J. G. Richardson (Ed.). Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, (pp. 241–258). New York: Greenwood.
 • Burt, R. S. (2000). The Network Structure of Social Capital. In B. M. Staw & R. I. Sutton (Ed.). Research in Organizational Behavior, (pp. 345–423). Amsterdam: Elsevier.
 • Cardona, P., Lawrence, B. S., & Bentler, P. M. (2004). The Influence of Social and Work Exchange Relationships on Organizational Citizenship Behavior. Group & Organization Management, 29(2), 219-247.
 • Carey, S., Lawson, B., & Krause, D. R., (2011). Social Capital Configuration, Legal Bonds and Performance in Buyer–Supplier Relationships. Journal of Operations Management, 29(4), 277-288.
 • Cegarra-Navarro, J. G., Soto-Acosta, P., & Wensley, K. P. A. (2016). Structured Knowledge Processes and Firm Performance: The Role of Organizational Agility. Journal of Business Research, 69, 1544-1549.
 • Cohen, D., & Prusak, L. (2001). In Good Company: How Social Capital Makes Organizations Work. Boston: Harvard Business School Press.
 • Coleman, J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology, 94, 95-120.
 • Coleman, J. S. (1990). Foundation of Social Theory. Cambridge: Harvard University Press.
 • Cousins, P. D.,. Handfield, R. B., Lawson, B., & Petersen, K. J. (2006). Creating Supply Chain Relational Capital: The Impact of Formal and Informal Socialization Processes. Journal of Operations Management, 24(6), 851-863.
 • Çalışkan, A., Akkoç, İ. & Turunç, Ö. (2011). Örgütsel Performansın Artırılmasında Motivasyonel Davranışların Rolü: Yenilikçilik ve Girişimciliğin Aracılık Rolü. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(3), 363-401.
 • David, F. R. (2013). Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases (14th Edition). Prentice Hall.
 • Day, G. & Wensley, R. (1988). Assesing Advantage: A Framework for Diagnosing Competitive Superiority. Journal of Marketing, 52(April), 1-20.
 • Dyer, J. H., & Nobeoka, K. (2003). Creating and Managing a High-Performance Knowledge Sharing Network: The Toyota Case. Strategy Management Journal, 21(3), 345-367.
 • Erdil, O., Alpkan, L. H., & Biber, L. (2004). İnsan Kaynakları Uygulamalarıyla Örgütsel Performans Arasındaki İlişkileri Araştırmaya Yönelik Bir İnceleme. D.E.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, 19(2), 101-122.
 • Eren, M. Ş. (2014). Jenerik Rekabet Stratejilerinin Firmaların İhracat Performansına Etkisi. Journal of Yaşar University, 9(34), 5998-6022.
 • Eren, M. Ş. & Kaplan, M. (2014). Kurumsal Yetkinliklerin Örgütsel Performans Üzerindeki Etkileri: Üretim Firmaları Üzerine Bir Araştırma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 40(Nisan), 175-192.
 • Flap, H., & Völker, B. (2001). Goal Specific Social Capital and Job Satisfaction: Effects of Different Types of Networks on İnstrumental and Social Aspects of Work. Social Networks, 23(4), 297-320.
 • Gavrea, C., Ilıeş, L., & Stegerean, R. (2011). Determinants of Organizational Performance: The Case of Romania. Management & Marketing, 6(2), 285-300.
 • Gerşil, G. S. & Aracı, M. (2011). Sosyal Sermayenin Güven Unsurunun İşgörenlerin Performansı Üzerine Etkileri. Çalışma ve Toplum, 1, 39-74.
 • Granovetter, M. S. (1985). Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. American Journal of Sociology, 91, 481-510.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. & Anderson, R. E. (2009). Multivariate Data Analysis. (Seventh Edition), Upper Saddle River: Prentice Hall International.
 • Huarng, K. (2011). A Comparative Study to Classify ICT Developments by Economies. Journal of Business Research, 64(11), 1174-1177.
 • Hung, S., Chen, P., & Chung, C., (2014). Gaining or Losing? The Social Capital Perspective on Supply Chain Members’ Knowledge Sharing of Gren Practices. Technology Analysis and Strategy Management, 26(2), 189-206.
 • Inkpen, A. C., & Tsang, E. W. K. (2005). Social Capital, Networks, and Knowledge Transfer. The Academy of Management Review, 30(1), 146-165.
 • Jap, S. D. (1999). Pie-expansion Efforts: Collaboration Processes in Buyer–Supplier Relationships. Journal of Marketing Research, 36(4), 461-475.
 • Jap, S. D., & Anderson, E., (2003). Safe Guarding Interorganizational Performance and Continuity Under Ex-Post Opportunism. Management Science, 49(12), 1684-1701.
 • Jauch, L. R. & Glueck, W. F. (1988). Business Policy and Strategic Management. New York: McGraw Hill.
 • Jogaratnam, G., Tse, E. C. & Olsen, M. D. (1999). Strategic Posture, Environmental Munificence, and Performance: An Empirical Study of Independent Restaurants. Journal of Hospitality and Tourism Research, 23(2), 118-138.
 • Johnson, G. & Scholes, K. (1993). Exploring Corporate Strategy (3rd edition). Cambridge: Prentice Hall.
 • Kale, P., & Singh, H. (2009). Strategic Alliances: What Do We Know, and Where Do We Go from Here?. Academy Management Journal, 23(3), 45-62.
 • Kale, P., Singh, H., & Perlmutter, H. (2000). Learning and Protection of Proprietary Assets in Strategic Alliances: Building Relational Capital. Strategy Management Journal, 21(2), 217-228.
 • Karagül, M. & Masca, M. (2005). Sosyal Sermaye Üzerine Bir İnceleme. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1, 37-52.
 • Keskin, H., Zehir, S. & Ayar, H. (2016). Pazar Yönelimi ve Firma Performansı İlişkisi: Farklılaştırma Stratejisinin Aracı Rolü. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 17(1), 111-127.
 • Kim, S. (2004). Individual-level Factors and Organizational Performance in Government Organizations. Journal of Public Adiministration Research and Theory, 15, 245-261.
 • Leana, C. R., & Buren, H. J. (1999). Organizational Social Capital and Employment Practices. The Academy of Management Review, 24(3), 538-555.
 • Lebans, M., & Euske, K. (2006). A Conceptual and Operational Delineation of Performance, Business Performance Measurement. Cambridge University Press
 • Lin, B. Y. J., & Wan, T. T. H. (2008). Social Capital and Partnership Opportunities: Management Implication in Integrated Healthcare Networks. In L. A. Klein & E. L. Neumann (Eds.). Integrated Health Care Delivery (pp. 49-66). Hauppauge: Nova.
 • Liu, H., Weiling, K., Kwok, K. W., & Yaobin, L. (2016). The Effects of Social Capital on Firm Substantive and Symbolic Performance: In the Context of E-Business. Journal of Global Information Management, 24(1), 61-85.
 • Matthew, A. A., Fada, A. A., Ukonu, I. C., & Adejoh, L. L. (2016). Role of Financial Ratio Analysis in Assessing Business Performance in the Hospitality and Tourism Operations. The Academic Conference of Mediterranean Research and Publications International on Sustainable Development, 4(4), 10th March, 2016- Abubakar Tafawa Balewa University Bauchi, Bauchi, Bauchi State, Nigeria, West-Africa.
 • Miles, R. E., & Snow, C. C. (1978). Organizational Strategy, Structure, and Process. New York: Mcgraw-Hill.
 • Mintzberg, H. (1988). Generic Strategies: Towards a Comprehensive Framework. Advances in Strategic Management, 5, 1-67.
 • Moran, P. (2005). Structural vs. Relational Embeddedness: Social Capital and Managerial Performance. Strategic Management Journal, 26(12), 1129-1151.
 • Morgan, N. A., Kaleka, A., & Katsikeas, C. S. (2004). Antecedents of Export Venture Performance: A Theoretical Model and Empirical Assessment. Journal of Marketing, 68(1), 90-108.
 • Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage. Academy of Management Review, 23(2), 242-266.
 • Ogunyomi P., & Bruning N.S. (2016) Human Resource Management and Organizational Performance of Small and Medium Enterprises (Smes) in Nigeria. The International Journal of Human Resource Management, 27(6), 612-634
 • Ostroff, C. (1992). The Relationship between Satisfaction, Attitudes, and Performance: An Organizational Level Analysis. Journal of Applied Psychology, 77(6), 963-974.
 • Panwar, R., Nybakk, E., Hansen, E., & Pinkse, J. (2016). The Effect of Small Firms' Competitive Strategies on Their Community and Environmental Engagement. Journal of Cleaner Production, 129, 578-585.
 • Parkhe, A. (1993). Strategic Alliance Structuring: A Game Theoretic and Transaction Cost Examination of inter Firm Cooperation. Academy Management Journal, 36(4), 794-829.
 • Pearce, J. A., & Robinson, Jr. (2009). Strategic Management: Formulation, Implementation & Control (11th Ed.). New York: The McGraw-Hill.
 • Petter, J., Byrnes, P., Choi, D., Fegan, F., & Miller, R. (2002). Dimensions and Patterns in Employee Empowerment: Assessing What Matters to Street-Level Bureaucrats. Journal of Public Administration Research and Theory, 12(3), 377-400.
 • Polat, S., & Polat, S. A. (2016). Turizmde Önde Gelen Ülkelerde Normlar, Güven ve Sosyal Ağlar Temelinde Sosyal Sermaye. Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(27), 385-413.
 • Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy, Techniques for Analysing Industries and Competitors. New York: Free Press.
 • Pratono, A. H. & Mahmood, R. (2014). Social Capital and Firm Performance: Moderating Effect of Environmental Turbulence. Asian Social Science, 10(19), 59-68.
 • Putnam, R. D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton: Princeton University Press.
 • Putnam, R. D. (1995). Tuning in, Tuning out: The Strange Disappearance of Social Capital in America. Political Science Politics, 28(4), 664-683.
 • Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon & Shuster.
 • Rainey, H. G., & Steinbauer, P. (1999). Galloping Elephants: Developing Elements of a Theory of Effective Government Organizations. Journal of Public Administration Research and Theory, 9(1), 1-32.
 • Roden, S., & Lawson, B. (2014). Developing Social Capital in Buyer-Supplier Relationships: The Contingent Effect of Relationship-Specific Adaptations. International Journal of Production Economy, 151, 89-99.
 • Sainaghi, R., Phillips, P., & Zavarrone, E. (2017). Performance Measurement in Tourism Firms: A Content Analytical Meta-Approach. Tourism Management, 59, 36-56.
 • Sanders, R. N. (2008). Pattern of information Technology Use: The Impact on Buyer-Supplier Coordination and Performance. Journal of Operations Management, 26(3), 349-367.
 • Scafarto, V., Federica, R., & Francesco, S. (2016). Intellectual Capital and Firm Performance in the Global Agribusiness Industry. Journal of Intellectual Capital, 17(3), 530-552.
 • Schaffer, J. D., & Litschert, R. J. (1990). Internal Consistency between Strategy and Structure: Performance Implications in the Lodging Industry. Hospitality Research Journal, 14(1), 35-53.
 • Schendel, D. E. & Hofer, C. (1979). Strategic Management. Boston: Littler, Brown
 • Selçuk, A. G., Güneri, S. & Arabacı, T. (2016). Basın Yayın Sektöründe Rekabet Stratejileri ve Performans Arasındaki İlişki: Uluslararası ve Yerel Dergilerde Bir İnceleme. Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(5), 201-212.
 • Silveira-Martins, E., Zonatto, V. C. S. & Mascarenhas, L. E. (2016). Tourism Capacity as Organizational Performance Assumption: A Study in the Hotel Sector. Tourism & Management Studies, 12(2), 47-56.
 • Singh, A., & Gu, Z. (1994). Diversification, Financial Performance, and Stability of Food Service Firms. Hospitality Research Journal, 18(2), 3-18.
 • Smith, K. G., Grimm, C. M. (1987). Environmental Variation, Strategic Change, and Firm Performance: A Study of Railroad Deregulations. Strategic Management Journal, 8, 363-376.
 • Subramaniam, M., & Youndt, M. A. (2005). The Influence of Intellectual Capital on the Types of Innovative Capabilities. Academy of Management Journal, 48(3), 450-463.
 • Şahin, İ., & Matusitz, J. (2013). Using Network Theory to Improve Outcomes for Drug Law Enforcement Agencies. Journal of Policy Practice, 12(2), 125-142.
 • Tavşancıl, E. (2010). Measurement of Attitudes and Data Analysis with SPSS (4th Edition). Ankara: Nobel Publications.
 • Tekiner, M. A. & Çetin, S. (2016). Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Performans Üzerine Etkisi: Emniyet Teşkilatı Örneklemi. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16(31), 56-92.
 • Thompson, J. A. (2005). Proactive Personality and Job Performance: A Social Capital Perspective. Journal of Applied Psychology, 90(5), 1011-1017.
 • Tsai, W., & Ghoshal, S. (1998). Social Capital and Value Creation: The Role of Intrafirm Networks. Academy of Management Journal, 41(4), 464-478.
 • Umar, H. (2003). Strategic Management in Action. Cetakan Ketiga, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
 • Venkatraman, N., & Ramanujam, V. (1986). Measurement of Business Performance in Strategy Research: A Comparison of Approaches. Academy of Management Review, 11(4), 801-814.
 • Villena, V. H., Revilla, E., & Choi, T. Y. (2011). The Dark Side of Buyer–Supplier Relationships: A Social Capital Perspective. Journal of Operations Management, 29(6), 561-576.
 • Wan, Z. (2004). Competitive Strategy, Competitive Forces and Business Level Performance in the U.S. Upholstered, Wood Household Furniture Industry. Unpublished PhD Dissertation, Missisippi State University, USA.
 • West, J. J., & Olsen, M. D. (1989). Environmental Scanning, Industry Structure and Strategy Making: Concepts and Research in the Hospitality Industry. International Journal of Hospitality Management, 8(4), 283-298.
 • Whipple, J., Wiedmer, R., & Boyer, K. (2015). A Dyadic Investigation of Collaborative Competence, Social Capital, and Performance in Buyer-Supplier Relationships. Journal of Supply Chain Management, 51(2), 3-21.
 • Yeşil, S., Doğan, İ. F. & Doğan, Ö. (2016). Örgüt Kültürünün Girişimcilik Yönelimi İle Örgütsel Performans Üzerindeki Etkisi:Kahramanmaraş İli Tekstil Sektörü Örneği. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(1), 150-172.
Subjects Management
Journal Section Business
Authors

Author: Yunus TOPSAKAL
Institution: ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


APA TOPSAKAL, Y . (2018). The Effect Social Capital on Organizational Performance of Accomodation Sector: The Mediating and Moderating Role of Competition Strategies. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17 (1), 334-349. DOI: 10.21547/jss.337950