Year 2015, Volume 1, Issue 2, Pages 86 - 96 2015-07-01

Thoughts about sex discrimination in tourism sector by student who are in gastronomy and culinary program
Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü öğrencilerinin turizm sektöründe cinsiyet ayrımcılığıyla ilgili düşünceleri

Gonca Manap Davras [1] , Özgür Davras [2]

710 568

Production of food that are valid in all periods have in an important area of employment. Consequently employment is increasing demand in this area and passsed the day. Looking at the profile of employees in the manufacturing process seems to be a significant differences in the number of male and female workers. This difference requires the examination of gender discrimination in sector. The perception of the potential work for ceparticipated in this study may be the subject of food production process is handled. The study was carried out which food manufacturing, which employes one gastronomy and culinary art straining students in the field of recruitment and promotion process in the kitchen in order to determine their thoughts on sex discrimination. In there search Gazi University and Akdeniz University faculty of tourism connected to gastronomy and culinary arts program students face to face survey technique was applied. The data of there search were analyzed by a statistical software package programme. In the analysis of data frequency, factor test and oneway ANOVA analysis of variance factor was used.  


Her dönem geçerliliğini koruyan yiyecek üretimi önemli bir istihdam alanına sahiptir. Buna bağlı olarak bu alanda istihdam talebi de gün geçtikçe artmaktadır. Üretim sürecinde çalışanların profiline bakıldığında kadın ve erkek çalışanların sayısında önemli bir farklılık olduğu görülmektedir. Bu farklılıkta, sektörde cinsiyet ayrımcılığının incelenmesini gerektirmektedir. Bu çalışmada konuya yiyecek üretim sürecine katılabilecek olan potansiyel işgücünün algısı ele alınmıştır. Çalışma, yiyecek üretimine istihdam sağlayan bölümlerden biri olan gastronomi ve mutfak sanatları eğitimi alan öğrencilerin mutfakta işe alım ve terfi süreçlerinde cinsiyet ayrımcılığı hakkındaki düşüncelerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada Gazi Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültelerine bağlı Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri ile yüz yüze anket tekniği uygulanmıştır. Araştırmanın verileri istatistiki bir paket programla analiz edilmiştir. Verilerin analizinde frekans, faktör, t testi ve tek yönlü varyans analizinden yararlanılmıştır.


 • Arlı, E. (2013). ‘‘Deniz Turizm Sektöründe Algılanan Cinsiyet Ayrımcılığı Ve Cinsiyet Önyargısı: Karamürsel Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma’’, Çalışma ve Toplum, 2013/3, 283-302
 • Barutçugil İ. (2002). İş Hayatında Kadın Yönetici, İstanbul, Kariyer Yayıncılık.
 • Birgöl D. (2013). İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul, Beta Basım, 8. Baskı.
 • Burrell, J., Banfredi, S., Rollin, H., Price, L., & Stead, L. (1997). “Equal Opportunities for Women Employees in The Hospitality Industry: A Comparison Between France, Italy, Spain and the UK.” International Journal of Hospitality Manage-ment, 16(2), 161–179.
 • Carvalho, I., Costa C., Lykke N., Torres A. (2014). “An Analysis of Gendered Em-ployment in the Portuguese Tourism Sector”, Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 13:405–429
 • Cave P., Kiliç S. (2010). “The Role of Women in Tourism Employment With Special Reference to Antalya”, Journal of Hospitality Marketing & Management, 19:280–292
 • Cömert, M. (2014). “Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Çalışmak İstedikleri Alanlar ve Sektörlerdeki İstihdamda Cinsiyet Ayrımcılığıyla İlgili Düşünceleri”, Gazi Üniver-sitesi Turizm Fakültesi Dergisi, Sayı 1, 50-62
 • Çetin I., Seyüktekin, M. (2014). “Türkiye’de Kadın İstihdamının Geleceği”, Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, Cilt: 10 - Sayı: 02, s.52-83
 • Dalkıranoğlu, T., Çetinel, F.G. (2008). “Konaklama İşletmelerinde Kadın ve Erkek Yöneticilerin Cinsiyet Ayrımcılığına Karşı Tutumlarının Karşılaştırılması”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 20, 277-298
 • Dedeoğlu, S. (2009). “Eşitlik mi? Ayrıcalık mı? Türkiye’de Sosyal Devlet, Cinsiyet Eşitliği Politikaları ve Kadın istihdamı”, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2009/2, 41-54.
 • Demir, M. (2011). İş Yaşamında Ayrımcılık: Turizm sektörü örneği. International Journal of Human Sciences, 8 (1), 760–784.
 • Guimaraes, C. R. F. F., Silva, J. R. (2015). “Pay Gap by Gender In The Tourism Indus-try of Brazil”, Tourism Management, 52 (2016) 440- 450
 • Işık, V. (2009). ‘Çalışma Yaşamında Kadın İşgücüne Yönelik Cinsiyet Ayrımcılığı Uy-gulamaları’, Kamuda Sosyal Politika, Kamu Sendikacılığı ve Çalışma Hayatı, 2009/4, Sayı 11, s. 67-72
 • Jordan, F. (1997). “An Occupational Hazard ? Sex Segregation in Tourism Employ-ment’, Tourism Management, 18(8), 525–534.
 • Kardam, F., Toksöz G. (2004). “Gender Based Discrimination at Work in Turkey: A Cross-sectoral Overview’, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi, 59-4, 151-172
 • Mooney, S., Ryan, I. (2009). “A Woman’s Place in Hotel Management: Upstairs or Downstairs” Gender in Management: An International Review 24 (3), 195–210.
 • Parlaktuna İ. (2010). “Türkiye’de Cinsiyete Dayalı Mesleki Ayrımcılığın Analizi”, Ege Akademik Bakış , 10 (4):1217 – 1230.
 • Skalpe, O. (2007). “The CEO Gender Pay Gap In The Tourism Industry-Evidence from Norway”, Tourism Management, Volume 28/3, s. 845-853.
 • Tengilimoğlu, D., Atilla, E. A., Bektaş, M. (2012), İşletme Yönetimi, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 5. Baskı, s.226.
 • Tuncel, I. (2011), ‘Turizm Cinsiyeti ya da Kadın Gölgesinde Turizm’, Gümüşhane Ün-iversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Eylül (2), 140-164
 • Tükeltürk, Ş. A., Perçin, Ş. N. (2008). “Turizm Sektöründe Kadın Çalışanların Karşılaştıkları Kariyer Engelleri ve Cam Tavan Sendromu: Cam Tavanı Kırmaya Yönelik Stratejiler”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 6( 2), 113-128.
 • Tümen, B. C., Tepeli, M., Onağ, A.A. (2011). ‘Turizm İşletmeciliği Öğrencilerinin Turizm Sektöründe Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık Konusunda Tutumlarının İncelenmesi’, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, Cilt 8, Sayı 1
 • Uguz, S. Ç., Topbaş, F. (2014). “Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Emeği: Turizm Sektörüne Betimsel Bir Yaklaşım”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 7, s. 487-509
 • Unur, K., Ulusan, Y. (2010). “Lisans Düzeyinde Turizm Öğrencilerinin Çalışma Haya-tında Karşılaşabilecekleri Cinsiyete Dayalı Ayrımcılığı Algılamaya Yönelik Bir Araştırma”, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, Cilt 7, Sayı: 3
 • Zengin, B., Şen, M. ve Taşar, O. (2011). “Marmara Bölgesi’nde Turizm Lisans Öğrenci-lerinin Konaklama Sektöründe Cinsiyete Göre Kariyer Düşünceleriyle İlgili Bir Araştırma”, SESSION 3B: Turizm ve Mikroekonomi, International Conference On Eurasian Economies, Bildiri Kitabı: İçinde 217-225. 12-14 Ekim 2011, Kırgızis-tan.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Gonca Manap Davras

Author: Özgür Davras

Bibtex @ { jttr202826, journal = {Journal of Tourism Theory and Research}, issn = {}, eissn = {2458-7583}, address = {Mahmut DEMİR}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {86 - 96}, doi = {10.24288/jttr.202826}, title = {Thoughts about sex discrimination in tourism sector by student who are in gastronomy and culinary program}, key = {cite}, author = {Manap Davras, Gonca and Davras, Özgür} }
APA Manap Davras, G , Davras, Ö . (2015). Thoughts about sex discrimination in tourism sector by student who are in gastronomy and culinary program. Journal of Tourism Theory and Research, 1 (2), 86-96. DOI: 10.24288/jttr.202826
MLA Manap Davras, G , Davras, Ö . "Thoughts about sex discrimination in tourism sector by student who are in gastronomy and culinary program". Journal of Tourism Theory and Research 1 (2015): 86-96 <http://dergipark.org.tr/jttr/issue/19111/202826>
Chicago Manap Davras, G , Davras, Ö . "Thoughts about sex discrimination in tourism sector by student who are in gastronomy and culinary program". Journal of Tourism Theory and Research 1 (2015): 86-96
RIS TY - JOUR T1 - Thoughts about sex discrimination in tourism sector by student who are in gastronomy and culinary program AU - Gonca Manap Davras , Özgür Davras Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.24288/jttr.202826 DO - 10.24288/jttr.202826 T2 - Journal of Tourism Theory and Research JF - Journal JO - JOR SP - 86 EP - 96 VL - 1 IS - 2 SN - -2458-7583 M3 - doi: 10.24288/jttr.202826 UR - https://doi.org/10.24288/jttr.202826 Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 Journal of Tourism Theory and Research Thoughts about sex discrimination in tourism sector by student who are in gastronomy and culinary program %A Gonca Manap Davras , Özgür Davras %T Thoughts about sex discrimination in tourism sector by student who are in gastronomy and culinary program %D 2015 %J Journal of Tourism Theory and Research %P -2458-7583 %V 1 %N 2 %R doi: 10.24288/jttr.202826 %U 10.24288/jttr.202826
ISNAD Manap Davras, Gonca , Davras, Özgür . "Thoughts about sex discrimination in tourism sector by student who are in gastronomy and culinary program". Journal of Tourism Theory and Research 1 / 2 (July 2015): 86-96. https://doi.org/10.24288/jttr.202826