Year 2018, Volume 5, Issue 1, Pages 10 - 24 2018-04-16

Bilgisayar Destekli Öğretimin “Güneş Sistemi ve Ötesi, Uzay Bilmecesiˮ Ünitesindeki Öğrenci Başarısına ve Derse Karşı Öğrenci Tutumuna Etkisi
The Impact of Computer Aided Education on the Student Success and the Student Attitude against the Lesson in the “Solar System and Beyond, Space Riddleˮ Unit

Regaip ŞAHİN [1] , Uğur AKBABA [2]

145 610

Bu araştırma, Milli Eğitim Bakanlığı çağdaş program geliştirme tekniklerine uygun olarak hazırlanmıştır. Fen ve teknoloji dersinde ki kazanımlara erişmede, bilgisayar destekli eğitimin etkisi ne düzeydedir? Araştırmada bu sorunun cevabı aranmıştır. Bu amaçla Fen ve teknoloji dersinde; “Güneş Sistemi ve Ötesi, Uzay Bilmecesi” ünitesinin soyut olan kavramları ele alınmıştır. Görsel ve işitsel olarak somutlaştırması güç olan bu kavramların öğretilmesinde bilgisayar destekli öğretim yönteminin etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla; Bayburt İlinde bulunan Şehit Recep Eşiyok ortaokulunda eğitimlerine devam eden yirmi kişilik erkek ve kız öğrenciden oluşmuş 7A sınıfı deney gurubu olarak belirlenmiştir. Yine aynı şekilde aynı okulda öğrenim gören yirmi kişilik erkek ve kız öğrenciden oluşmuş 7B sınıfı ise kontrol gurubu olarak belirlenmiştir. Dersin hedeflerine uygun olduğunu düşündüğümüz bilgisayar yazılım ve programları ile 7. sınıf Fen ve Teknoloji dersi “Güneş Sistemi ve Ötesi, Uzay Bilmecesi” ünitesi bilgisayar ortamında işlenmiştir. Ünitenin hedefleri, kontrol gurubuna geleneksel yöntemle, deney gurubuna ise bilgisayar ortamında kazandırılmaya çalışılmıştır.  Kontrol ve deney guruplarına ön-test ve son-test uygulanmış ve elde edilen test sonuçları İstatistik programı olan SPSS-22 paket programında t-testi yapılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda ise bilgisayar destekli eğitimin geleneksel yönteme göre daha başarılı olduğu görülmüştür. Yapılan analizler sonucunda ise öğrencilerin tutumlarının değişmediği görülmüştür.

This study, the Ministry of Education has been prepared in accordance with the contemporary curriculum development techniques. The access to achievements in science and technology courses, the impact of computer-assisted instruction on what level. The answer to this question has been sought in the research. For this purpose, science and technology lesson; “The Solar System and Beyond, Space Conundrum” abstract concept that the unit was discussed. The teaching of which is difficult to embody this concept and visual "computer assisted instruction" method effect was investigated. In order to conduct the research, 20 students who are male and female in 7A class in Şehit Recep Eşiyok Secondary School in Bayburt are determined as the experimental group. 20 students who are male and female in 7B class in the same school are determined as the control group. As we thought the computer software and computer programs would be appropriate for “The Solar System and Beyond, Space Conundrum” unit in 7th grade Science and Technology course taught with computer-aided. The aims of the unit is tried to be taught to control group with traditional method, to the experimental group in the computer environment. Pre-test and post-test are applied to both the control group and the experimental group. The results are analyzed in SPSS-22 packaged software which is a statistic program by applying   t-test. The results of the analysis showed that computer-aided education is more successful than traditional method. But, it was seen that the attitudes of the students are not change.

 • Arıcı, V. A. (2013). Fen eğitiminde sanal gerçeklik programlari üzerine bir çalişma: güneş sistemi ve ötesi: uzay bilmecesi ünitesi örneği. Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Aydın.
 • Ayas, A., et al. (1993). Development of the Turkish secondary science curriculum. Science Education, 77 (4), 440-443.
 • Balım, A. G., Sucuoğlu, H. & Aydın G. (2009). Fen ve teknolojiye yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:25, 33-41.
 • Barker, P. & Yeates, H. (1985). Introducing Computer Assisted Learning. Prentice Hall International, England.
 • Başkaya, A. A. (2015). İlköğretimde görev yapan branş öğretmenlerinin bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumlarinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Çamlı, H. (2009). Bilgisayar destekli zihin haritalama tekniğinin ilkoğretim 5. sinıf öğrencilerinin akademik basarilarina, fene ve bilgisayara yönelik tutumlarina etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi Fenbilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Çeliker, H. D. (2012). Fen ve teknoloji dersi güneş sistemi ve ötesi: uzay bilmecesi ünitesinde proje tabanli öğrenme uygulamalarinin öğrenci başarilarina, yaratici düşünmelerine, fen ve teknolojiye yönelik tutumlarina etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Çepni, S., (2008). Effects of computer supportes instructional materials (CSIM) in removing misconceptions about concepts: light, light source and seeing. Energy Education Science Technology Part B: Socialand Educational Studies, 1(2), 51- s85.
 • Hannefin, M. & Peck, K.L. (1988). The Design, Devolopment, and Evaluation of Instructional Software. Macmillan, New York.
 • Hassan Zadeh Baranı, G. (2014). Bilgisayar destekli animasyonla öğretim yönteminin fen bilgisi öğretmenliği fizik 4 (modern fizik) dersi ile ortaöğretim 11. sinif modern fizik dersindeki akademik başariya etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Http://Www.Meb.Gov.Tr/Vizyon-Misyon/Duyuru/8851 (Erişim tarihi: 8 Aralık 2015)
 • Kahraman, Ö. (2007). İlköğretim 7. Sınıf fen bilgisi dersi fizik konularının öğretilmesinde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci tutum ve başarısına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi Fenbilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Karaçöp, A., Doymuş, K., Doğan, A. & Koç, Y. (2009). Öğrencilerin akademik başarılarına bilgisayar animasyonları ve Jigsaw tekniği etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (1), 211-235.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Köroğlu, H. & Yeşildere, S. (2004). İlköğretim yedinci sınıf matematik dersi tamsayılar ünitesinde çoklu zeka teorisi tabanlı öğretimin öğrenci başarısına etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 25-41.
 • Öz, Ö.Ö. (2014). İlköğretim 6. sınıflarda fen bilgisi dersinde uzayi keşfediyoruz ünitesinin öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarisina etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Öz, S. (2014). Biyoloji öğretiminde hazırlanan bilgisayar destekli öğretim materyallerinin başarı, kalıcılık ve bilgisayara yönelik tutuma etkisi (dolaşım ve sindirim sistemi örneği). Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sökücü, F. G. (2014). A study on the attitudes of eltteachers toward computer assisted language learning. Unpublished Master's Thesis, Çağ University, Institute of Social Sciences Department of English Language Teaching, İstanbul.
 • Sönmez, E., Dilber, R., Karaman, I. & Şimşek, D. (2005). Fizik laboratuarında kullanılan deney malzemeleri üzerine bir çalışma. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:11, 591- 604.
 • Şahin, T.Y. & Yıldırım, S. (1999). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Taş, N. (2014). Bilgisayar Destekli Öğretim Üzerine Sistematik Bir Derleme. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Uşun, S. (2000). Dünyada ve Türkiye’ de Bilgisayar Destekli Öğretim. Ankara: Pagem A Yayıncılık.
 • Uşun, S. (2004). Bilgisayar Destekli Öğretimin Temelleri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Yalın, H. (2002). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Yechshzhanova, Z. (2014). Bilgisayar destekli öğretim ve mobil öğretim için geometri dersinin içeriğinin geliştirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü, Ankara.
 • Zonturlu, S. (2014). A study on computer assisted language learning and the development of learner Autonomy.Unpublished Master's Thesis, Çağ University Institute of Social Sciences Department of English Language Teaching, İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Nisan 2018
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Regaip ŞAHİN
Country: Turkey


Author: Uğur AKBABA

Dates

Publication Date: April 16, 2018

Bibtex @research article { kafkasegt339721, journal = {e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-8940}, address = {Kafkas University}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {10 - 24}, doi = {10.30900/kafkasegt.339721}, title = {Bilgisayar Destekli Öğretimin “Güneş Sistemi ve Ötesi, Uzay Bilmecesiˮ Ünitesindeki Öğrenci Başarısına ve Derse Karşı Öğrenci Tutumuna Etkisi}, key = {cite}, author = {ŞAHİN, Regaip and AKBABA, Uğur} }
APA ŞAHİN, R , AKBABA, U . (2018). Bilgisayar Destekli Öğretimin “Güneş Sistemi ve Ötesi, Uzay Bilmecesiˮ Ünitesindeki Öğrenci Başarısına ve Derse Karşı Öğrenci Tutumuna Etkisi. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5 (1), 10-24. DOI: 10.30900/kafkasegt.339721
MLA ŞAHİN, R , AKBABA, U . "Bilgisayar Destekli Öğretimin “Güneş Sistemi ve Ötesi, Uzay Bilmecesiˮ Ünitesindeki Öğrenci Başarısına ve Derse Karşı Öğrenci Tutumuna Etkisi". e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 (2018): 10-24 <http://dergipark.org.tr/kafkasegt/issue/36557/339721>
Chicago ŞAHİN, R , AKBABA, U . "Bilgisayar Destekli Öğretimin “Güneş Sistemi ve Ötesi, Uzay Bilmecesiˮ Ünitesindeki Öğrenci Başarısına ve Derse Karşı Öğrenci Tutumuna Etkisi". e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 (2018): 10-24
RIS TY - JOUR T1 - Bilgisayar Destekli Öğretimin “Güneş Sistemi ve Ötesi, Uzay Bilmecesiˮ Ünitesindeki Öğrenci Başarısına ve Derse Karşı Öğrenci Tutumuna Etkisi AU - Regaip ŞAHİN , Uğur AKBABA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30900/kafkasegt.339721 DO - 10.30900/kafkasegt.339721 T2 - e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 10 EP - 24 VL - 5 IS - 1 SN - -2148-8940 M3 - doi: 10.30900/kafkasegt.339721 UR - https://doi.org/10.30900/kafkasegt.339721 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 e-KAFKAS JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH Bilgisayar Destekli Öğretimin “Güneş Sistemi ve Ötesi, Uzay Bilmecesiˮ Ünitesindeki Öğrenci Başarısına ve Derse Karşı Öğrenci Tutumuna Etkisi %A Regaip ŞAHİN , Uğur AKBABA %T Bilgisayar Destekli Öğretimin “Güneş Sistemi ve Ötesi, Uzay Bilmecesiˮ Ünitesindeki Öğrenci Başarısına ve Derse Karşı Öğrenci Tutumuna Etkisi %D 2018 %J e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -2148-8940 %V 5 %N 1 %R doi: 10.30900/kafkasegt.339721 %U 10.30900/kafkasegt.339721
ISNAD ŞAHİN, Regaip , AKBABA, Uğur . "Bilgisayar Destekli Öğretimin “Güneş Sistemi ve Ötesi, Uzay Bilmecesiˮ Ünitesindeki Öğrenci Başarısına ve Derse Karşı Öğrenci Tutumuna Etkisi". e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 / 1 (April 2018): 10-24. https://doi.org/10.30900/kafkasegt.339721
AMA ŞAHİN R , AKBABA U . Bilgisayar Destekli Öğretimin “Güneş Sistemi ve Ötesi, Uzay Bilmecesiˮ Ünitesindeki Öğrenci Başarısına ve Derse Karşı Öğrenci Tutumuna Etkisi. e-KJER. 2018; 5(1): 10-24.
Vancouver ŞAHİN R , AKBABA U . Bilgisayar Destekli Öğretimin “Güneş Sistemi ve Ötesi, Uzay Bilmecesiˮ Ünitesindeki Öğrenci Başarısına ve Derse Karşı Öğrenci Tutumuna Etkisi. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2018; 5(1): 24-10.