Year 2018, Volume , Issue 40, Pages 500 - 514 2018-12-20

SOCIAL MEDIA INTERACTIONS OF UNIVERSITY STUDENTS: THE CASE OF BARTIN UNIVERSITY
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA ETKİLEŞİMLERİ: BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА: ПРИМЕР УНИВЕРСИТЕТА БАРТИНА

Özkan Avcı [1] , Çağrı Sürücü [2]

91 184

Communication technologies are developing rapidly today. In this period, which is also called the communication age, the prominent areas are the new media environments. New media environments create digital environments that provide two-way interaction with different content that is diversified from multiple channels at the same time. In the new media, social media consists of interactive digital media, where people have the right to talk and share their knowledge and personal opinions. Thus, social media, which emerged as a new type of communication, has become the fastest growing area in world history.

Social media, which is a new type of communication, has become the fastest growing sharing area in world history. The aim of this study is to determine the social media usage and interactions of university students. The sample of the study consisted of 302 students studying at Bartin University. Social Media Scale prepared by Kocak (2012) was used for the data collection. In order to determine the reliability and specificity of the items in each sub-dimension of the scale, the total correlation values of the items and Cronbach's Alpha coefficients were taken into consideration. The data obtained from the study were analyzed with SPSS 22 package program. As a result of this research, it was found that the participant university students used mostly Instagram as social media platform. It was observed that the most frequent activities of the students on social media were listening to music, looking at photos and watching videos. In addition, it was determined that male students were more likely to use social media for social interaction than female students.

Keywords: internet, communication, social media, new media, university students

İletişim teknolojileri günümüzde hızla gelişim göstermektedir. İletişim çağı olarak da isimlendirilen bu dönemde öne çıkan alanlar yeni medya ortamları olmaktadır. Yeni medya ortamları aynı anda çok sayıda kanaldan çeşitlendirilmiş farklı içerikler ile iki yönlü etkileşime olanak sağlayan dijital ortamları oluşturmaktadır. Yeni medya içerisinde yer alan sosyal medya, kamuoyu olarak söz hakkının kullanıcılarda olduğu, bireylerin bilgi ve kişisel fikir paylaşımlarında bulunduğu etkileşimli dijital ortamlardan meydana gelmektedir. Dolayısıyla iletişimin yeni bir türü olarak öne çıkan sosyal medya, dünya tarihinde en hızlı büyüyen paylaşım alanı olmuştur.

Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımlarının ve etkileşimlerinin neler olduğunu belirlemektir. Araştırmanın örneklemini Bartın Üniversitesinde öğrenim gören 302 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Koçak’ın (2012) hazırlamış olduğu “Sosyal Medya Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin her bir alt boyutunda yer alan maddelerin güvenilirlikleri ile ayırt ediciliklerinin tespit edilmesi için madde toplam korelasyon değerleri ve Cronbach’s Alpha katsayıları dikkate alınmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 22 paket programı yardımıyla parametrik testler kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda üniversite öğrencilerinin en çok sosyal medya ortamı olarak Instagram’ı kullandıkları tespit edilmiştir. Öğrencilerin sosyal medyada en çok gerçekleştirdikleri eylemlerin sırasıyla müzik dinlemek, fotoğraflara bakmak ve video izlemek olduğu görülmektedir. Ayrıca erkeklerin sosyal medyayı, sosyal etkileşim nedeniyle kullanımlarının kadınlara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: internet, iletişim, sosyal medya, yeni medya, üniversite öğrencileri

Коммуникационные технологии в настоящее время показывают быстрое развитие. Выделенные области в этот период, также называемые новой коммуникационной областью, являются новыми медиа-средами. Новые медиа-среды представляют собой цифровые носители, которые позволяют одновременно взаимодействовать с различным разнообразным контентом из нескольких каналов. Социальные медиа в новых средствах массовой информации состоят из интерактивных цифровых средств массовой информации, где общественное мнение имеет право говорить о пользователях, отдельные лица имеют обмен информацией и личными идеями. Таким образом, социальные медиа, которые выделяются как новый тип общения, являются самой быстрорастущей областью обмена в мировой истории.

Цель этого исследования-определить, что такое использование и взаимодействие студентов колледжа в социальных сетях. Пример исследования составляет 302 студентов, обучающихся в Университете Бартина. В качестве инструмента сбора данных был использован “шкала социальных сетей”, которую создал Koçak. Для определения достоверности элементов, расположенных в каждом нижнем измерении шкалы, были рассмотрены общие значения корреляции вещества и коэффициенты Альфа Кронбаха. Данные из исследования были проанализированы с использованием параметрических тестов в программе пакета SPSS 22. Исследование показало, что студенты колледжа чаще всего используют Instagram в качестве среды социальных сетей. Похоже, что действия, которые студенты чаще всего выполняют в социальных сетях, включают прослушивание музыки, просмотр фотографий и просмотр видео соответственно. Было также установлено, что мужчины используют социальные сети больше из-за взаимодействия.

Ключевые слова: интернет, коммуникация, социальные сети, новые медиа, студенты вузов

 • Acun, İ., Yücel, C., Belenkuyu, C. & Keleş, S. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 23(4), 559-602.
 • Akıncı Vural, Z. B. & Bat, M. (2010). Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Yasar University, 20(5), 3348-3382.
 • Alican, C. & Saban, A. (2013). Ortaokul ve Lise de Öğrenim Gören Öğrencilerin Sosyal Medya Kullanımına İlişkin Tutumları: Ürgüp Örneği. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(35), 1-14.
 • Avcı, Ö. (2017). Duygusal Zekâ ve İletişim. İstanbul: Beta Yayınevi. Avcı, Ö. (2018a). Öğrencilerin Duygusal Zekâ ile İletişim Becerileri Düzeylerinin Bağımlı Etkinliği Üzerine Bir Uygulama. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(18), 205-220.
 • Avcı, Ö. (2018b). “Propaganda Çeşitleri”. M. Karaca & C. Çakı (Ed.), İletişim ve Propaganda (s.75-114). Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Bardak, T., Avcı, Ö., Kayahan, K. & Bardak, S. (2018). "Mobilya Alımında Geleneksel Mağaza ile Sanal Mağaza Tercihinin Veri Madenciliğine Dayalı Analizi". M. Türkmen (Ed.), 6. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi, 25-27 Nisan, ss.645-652, Lviv/Ukrayna.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çakmak, V. (2014). İletişim Kaygısının Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Olan Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Örnek Olay İncelemesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Dal, N. E. & Dal, V. (2014). Kişilik Özellikleri ve Sosyal Ağ Sitesi Kullanım Alışkanlıkları: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 144-162.
 • Durmuş, B., Yurtkoru, E. S. & Çinko, M. (2013). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi. İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Evans, D. (2008). Social media marketing: An hour a day. Indiana: Wiley Publishing.
 • Güçdemir, Y. (2017). Sosyal Medya-Halkla İlişkiler-Reklam ve Pazarlama. İstanbul: Derin Yayınları.
 • Kaplan, A. M. & Haenlein, M. (2009). The fairyland of Second Life: About virtual social worlds and how to use them. Business Horizons, 52(6), 563-572.
 • Kaplan, A. M. & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business horizons, 53(1), 59-68.
 • Koçak, N. G. (2012). Bireylerin Sosyal Medya Kullanım Davranışlarının ve Motivasyonlarının Kullanımlar ve Doyumlar Bağlamında İncelenmesi: Eskişehir’de Bir Uygulama. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kurubacak, G. (2016). “İletişim Teknolojilerinde Yeni Özellikler”. T. V. Yüzer & M. E. Mutlu (Ed.), Yeni İletişim Teknolojileri (s.3-21). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Mangold, W. G. & Faulds, D. J. (2009). Social media: The new hybrid element of the promotion mix. Business Horizons, 52(4), 357-365. Özata, F. Z. (2015). “Sosyal Medya ve Pazarlama”. Sosyal Medya (s.26-51). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Sayımer, İ. (2008) Sanal Ortamda Halkla İlişkiler. İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Solmaz, B., Tekin, G., Herzem, Z. & Demir, M. (2013). İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Uygulama. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 7(4), 23-32.
 • Sungur, S. (2016). “Üniversite Öğrencilerinin Satın Alma Kararında Sosyal Medyada Yayınlanan Reklamlardaki Etkili Ürün Özellikleri ve Ürün Algısı Üzerine Bir İnceleme”. M. G. Genel (Ed.), Yeni Medya Araştırmaları-2 (s.141-170). Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Tektaş, N. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağları Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma. Tarih Okulu Dergisi, (XVII), 851-870. https://www.statista.com (Erişim Tarihi:15 Kasım 2018).
 • Koçer, M. (2012). Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinin İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları. Akdeniz İletişim, (18), 70-85.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1524-1379
Author: Özkan Avcı (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0454-9020
Author: Çağrı Sürücü
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 20, 2018

Bibtex @research article { kdeniz481355, journal = {Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi}, issn = {1308-6200}, address = {Kültür Ajans}, year = {2018}, volume = {}, pages = {500 - 514}, doi = {10.17498/kdeniz.481355}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA ETKİLEŞİMLERİ: BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Avcı, Özkan and Sürücü, Çağrı} }
APA Avcı, Ö , Sürücü, Ç . (2018). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA ETKİLEŞİMLERİ: BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, (40), 500-514. DOI: 10.17498/kdeniz.481355
MLA Avcı, Ö , Sürücü, Ç . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA ETKİLEŞİMLERİ: BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi (2018): 500-514 <http://dergipark.org.tr/kdeniz/issue/41142/481355>
Chicago Avcı, Ö , Sürücü, Ç . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA ETKİLEŞİMLERİ: BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi (2018): 500-514
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA ETKİLEŞİMLERİ: BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ AU - Özkan Avcı , Çağrı Sürücü Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17498/kdeniz.481355 DO - 10.17498/kdeniz.481355 T2 - Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 500 EP - 514 VL - IS - 40 SN - 1308-6200- M3 - doi: 10.17498/kdeniz.481355 UR - https://doi.org/10.17498/kdeniz.481355 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Black Sea ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA ETKİLEŞİMLERİ: BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ %A Özkan Avcı , Çağrı Sürücü %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA ETKİLEŞİMLERİ: BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ %D 2018 %J Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi %P 1308-6200- %V %N 40 %R doi: 10.17498/kdeniz.481355 %U 10.17498/kdeniz.481355
ISNAD Avcı, Özkan , Sürücü, Çağrı . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA ETKİLEŞİMLERİ: BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi / 40 (December 2018): 500-514. https://doi.org/10.17498/kdeniz.481355
AMA Avcı Ö , Sürücü Ç . ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA ETKİLEŞİMLERİ: BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi. 2018; (40): 500-514.
Vancouver Avcı Ö , Sürücü Ç . ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA ETKİLEŞİMLERİ: BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi. 2018; (40): 514-500.