Year 2015, Volume 23, Issue 3, Pages 1223 - 1240 2015-09-15

PRE-SERVICE CLASSROOM TEACHERS’ READING INTERESTS AND HABITS
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUMA İLGİ VE ALIŞKANLIKLARI

Metin ELKATMIŞ [1]

202 1128

The aim of this research is to determine pre-service classroom teachers’ reading interests and habits with respect to various variables. To this aim, the research was designed in the descriptive pattern using relational screening model. In the research, 157 pre-service classroom teachers from the Faculty of Education of a university in central Anatolia participated. Data were analyzed using independent samples t-test, one-way variance analysis, Tukey test and chi square (χ2) test. It was found, at the end of the research, that pre-service teachers’ reading interest scores do not differ with respect to the variables of gender, type of education, type of previous educational institution, income level and father’s educational background, whereas it was found that these scores significantly differ between participants whose mothers’ have different educational backgrounds.
Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının okuma ilgi ve alışkanlıklarını çeşitli değişkenler açısından belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırma betimsel nitelikte olup ilişkisel tarama modeli uygulanmıştır. Araştırmaya Orta Anadolu’da bir üniversitenin Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören 157 öğretmen adayı katılmıştır. Veriler, bağımsız örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi, tukey testi ile ki kare testi (χ2) kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucuna göre, öğretmen adaylarının okuma ilgisi puanlarının cinsiyet, öğretim türü, mezun olunan okul türü, gelir düzeyi ile babanın eğitim düzeyine göre değişmediği görülürken, anneleri farklı öğrenim düzeylerine sahip katılımcılar arasında anlamlı biçimde farklılaştığı bulunmuştur.
 • Alaylıoğlu, R. ve Oğuzkan, A. F. (1976). Ansiklopedik Eğitim Sözlüğü. İstanbul: İnkılap ve Aka Kitabevleri.
 • Aslantürk, E. (2008). Sınıf öğretmenlerinin ve sınıf öğretmeni adaylarının okuma ilgi ve alışkanlıklarının karsılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Aslantürk, E. ve Saracaloğlu, A.S. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmeni Aday- larının Okuma İlgi ve Alışkanlıklarının Karşılaştırılması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 155-176.
 • Bamberger, R. (1990). Okuma Alışkanlığını Geliştirme. (Çev. B. Çapar) Ankara: Kültür Ba- kanlığı Yayınları.
 • Bekar, Ü. (2005). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlığı kazanmalarında ailelerin rolü: Kastamonu ili örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniver- sitesi, Ankara.
 • Bircan, İ. ve Tekin, M. (1989). Türkiye’de Okuma Alışkanlığının Azalması Sorunu ve Çözüm Yolları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 22(1), 393-410.
 • Büyüköztürk, S., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, O. E., Karadeniz, S. ve Demirel, F. (2008). Bilim- sel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Can, Remzi., Türkyılmaz, Mustafa ve Karadeniz, Abdülkerim. (2010). Ergenlik Dönemi Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 1-21.
 • Cumhuriyet Gazetesi (C.G.). 16 Temmuz 1998, s.15.
 • Dökmen, Ü. (1994) Okuma Becerisi, İlgisi ve Alışkanlığı Üzerine Psikososyal Bir Araştırma, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Dökmen, Üstün. (1990). Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Okuma Becerileri, İlgileri, Okuma ve Kütüphane Kullanma Alışkanlıkları. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 23(2), 394-418.
 • Kurulgan, M. ve Çekerol, G. S. (2008). Öğrencilerin Okuma ve Kütüphane Kullanma Alış- kanlıkları Üzerine Bir Araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 237-258.
 • Ersoy, A. (2007, Ekim). Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü son sınıf öğ- rencilerinin okuma alışkanlıkları. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Esgin, A., Karadağ, Ö. (2000). Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları, Popüler Bi- lim, 25(175), 19-20.
 • Gömleksiz, M. N. (2004). Geleceğin Öğretmenlerinin Kitap Okumaya İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 1–21.
 • Gömleksiz, M. N. ve Telo, A. (2003, Mayıs). Eğitim Fakültesi öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı (Fırat üniversitesi eğitim fakültesi örneği). I. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongre- sinde sunulmuş bildiri. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, İzmir.
 • Gönen, M., Çelebi-Öncü, E. ve Işıtan, S. (2004). İlköğretim 5., 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi, Millî Eğitim, (164), 7-35.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Hughes-Hassel, S. ve Lutz, C. (2006). What do You Want to Tell us About Reading? A Survey of The Habits and Attitudes of Urban Middle School Students Toward Leisure Reading. Young Adult Library Services, 4, 39-45.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Odabaş H., Odabaş-Yonca, Z. ve Coşkun, P. (2008). Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alış- kanlığı: Ankara Üniversitesi Örneği. Bilgi Dünyası. 9,(2), 431-465.
 • Olsen, M. W. ve Gillis, M. (1983). Teaching Reading Study Skills and Course Content to Preservice Teachers. Reading World, December, 23(2). 124-133.
 • Özdemirci, F. (1990). Niçin Az Okuyoruz Kamuoyu Araştırması Sonuçlandı, Türk Kütüpha- neciliği, 4(3), 154-155.
 • Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS). (2003). PIRLS International Re- port. US: International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).
 • Sağlam, M., Suna, Ç. ve Çengelci, T. (2007, Nisan). Sınıf öğretmenliği ile diğer öğretmenlik programları öğrencilerinin okuma alışkanlığı düzeylerinin karsılaştırılması. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Sağlamtunç, T. (1990). Türkiye’de Üniversite Kütüphanecilik Bölümlerinin 4. Sınıf Öğrenci- lerinin Özgür (Boş) Zaman Ders Dışı Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma, Türk Kütüphaneciliği, 4(1), 3-21.
 • Saracaloğlu, A.S., Bozkurt, N., Serin, O., (2003). Üniversite Öğrencilerinin Okuma İlgileri ve Alışkanlıklarını Etkileyen Faktörler, Eğitim Araştırmaları, 4(12), 149–157.
 • Saracaloğlu, A.S., Karasakaloğlu, N. ve Yenice, N. (2007, Nisan). Öğretmen adaylarının problem çözme becerileri ile okuma ilgi ve alışkanlıkları arasındaki ilişki. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Saracaloğlu, A.S., Yenice, N., Karasakaloğlu, N. (2009). Öğretmen Adaylarının İletişim ve Problem Çözme Becerileri ile Okuma İlgi ve Alışkanlıkları Arasındaki İlişki, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 186-206.
 • Saracaloğlu, A.S., Karasakaloğlu, N. ve Aslantürk, E. (2010). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma İlgi ve Alışkanlıklarının Karşılaştırılması (Adnan Menderes ve Uludağ Üniversi- teleri Örneği), Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(3), 457-480.
 • Türk Dil Kurumu. (1998). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Ungan, S. (2008). Okuma Alışkanlığımızın Kültürel Altyapısı, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1),218-228.
 • Yılmaz Aydın, Z. (2006). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlığı, İlköğretim Online, 5(1), 1-6.
 • Yılmaz, B. (1993). Okuma Alışkanlığında Halk Kütüphanelerinin Rolü. Ankara: Kültür Bakanlığı.
 • Yılmaz, B. (1995). Okuma Sosyolojisi: Ankara’da Oturanların Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma, Türk Kütüphaneciliği, 9(3), 325-336.
 • Yılmaz, B. (2004). Öğrencilerin Okuma ve Kütüphane Kullanma Alışkanlıklarında Ebeveyn- lerin Duyarlılığı, Bilgi Dünyası, 5(2), 115-136.
 • Yılmaz, B., Köse, E. ve Korkut, S. (2009). Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi Öğren- cilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 23(1), 22-51.
Other ID JA43BT48TV
Journal Section Articles
Authors

Author: Metin ELKATMIŞ
Institution: Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ABD, Kırıkkale, Türkiye

Bibtex @ { kefdergi241386, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2015}, volume = {23}, pages = {1223 - 1240}, doi = {}, title = {SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUMA İLGİ VE ALIŞKANLIKLARI}, key = {cite}, author = {ELKATMIŞ, Metin} }
APA ELKATMIŞ, M . (2015). SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUMA İLGİ VE ALIŞKANLIKLARI. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (3), 1223-1240. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22598/241386
MLA ELKATMIŞ, M . "SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUMA İLGİ VE ALIŞKANLIKLARI". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 1223-1240 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22598/241386>
Chicago ELKATMIŞ, M . "SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUMA İLGİ VE ALIŞKANLIKLARI". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 1223-1240
RIS TY - JOUR T1 - SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUMA İLGİ VE ALIŞKANLIKLARI AU - Metin ELKATMIŞ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1223 EP - 1240 VL - 23 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUMA İLGİ VE ALIŞKANLIKLARI %A Metin ELKATMIŞ %T SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUMA İLGİ VE ALIŞKANLIKLARI %D 2015 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 23 %N 3 %R %U
ISNAD ELKATMIŞ, Metin . "SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUMA İLGİ VE ALIŞKANLIKLARI". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 / 3 (September 2015): 1223-1240.