Year 2015, Volume 23, Issue 3, Pages 1185 - 1202 2015-09-15

KÜRESELLEŞMENİN KİMLİK ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KIRGIZİSTAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN BULGULAR
THE EFFECTS OF GLOBALIZATION ON IDENTITY PERCEPTION: A STUDY ON UNIVERSITY STUDENTS IN KYRGYZSTAN

Mine HALİS [1]

164 1822

Olumlu veya olumsuz yanları tartışılabilir ancak kaçınılmazlığı ortada olan küreselleşme tüm dünyayı benzer kalıplar içine sokmaya, yani tek boyutlu bir kültürel kimliğe sahip olmaya doğru zorlamaktadır. Küreselleşmenin kimlikleri kültürel anlamda etkilemesi, popüler kültürün yaygınlaşması ile benzeşmeyi yaratması, diğer yandan da milli kimlikler önemsemesi ile ortaya çıkan durum bu çalışmanın problemidir. Çalışmanın amacı; küreselleşmenin sonuçlarını kültürel kimlik algılamalarına bağlı olarak değişebileceğini analiz etmektir. Bu araştırmada temel olarak Kırgızistan’da öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerinin, küreselleşmenin etkileri bağlamında kültürel kimlik farkındalıklarını değerlendirilmektedir. Bu araştırma, survey modelinde hazırlanmış betimsel ve nicel bir araştırmadır. Bu amaca uygun olarak likert tipi hazırlanmış ölçek ile toplanan veriler nicel yöntem yaklaşımı ile analiz edilmiştir. Öğrencilerin küreselleşmenin etkileri bağlamında kültürel kimliklerinin nasıl etkilendiği ve bu etkilerin nasıl algılandığının test edildiği çalışmamızda, küreselleşmenin öğrencilerin kimlik algılarını etkilediği tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; küreselleşmenin etkilerinin öğrenciler tarafından algılanış tarzı literatür ile uygunluk göstermektedir.
Positive or negative aspects of globalization which is debatable, but the inevitability of the whole world in the middle to insert into similar patterns, ie, forcing the right to have a one-dimensional cultural identity. Cultural identities influence of globalization, with the spread of popular culture to match the creation of national identities on the other, to care about the situation that occurred with the problem of our study reveals. The aim of the study, the effects of globalization may vary depending on perceptions of cultural identity with the assumption that the effects of globalization, cultural identity is analysed according to the level of detection. In this study, is there a difference in terms of awareness of the effects of globalization in the context of answering the question of cultural identity will be searched. In this research, surveys and qualitative model prepared a descriptive study. Likert-type questionnaires prepared in accordance with this objective with the data collected were analysed by using quantitative methods approach. The effects of globalization in the context of how the cultural identities of the students affected, and how these effects are treated study tested, globalization affects students’ perceptions of identity have been identified. According to the findings, the effects of globalization on the students are consistent with the literature.
 • Acar, M. (2003). 21.Yüzyılı Şekillendirecek İki Ana Kavram Olarak Küreselleşme ve Sivil toplum, Sivil Toplum Dergisi, Sayı 4, 2003, İstanbul.
 • Aktı, Ü. (2008). Sosyolojik Açıdan Küreselleşme ve Din (Basılmamış Doktora Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Appadurai, A. (1992). Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy, in Mike Featherstone (ed.) Global Culture. London: Sage.
 • Balcı, A. (2006). Roland Robertson, Küreselleşme ve Kültür. Bilgi (12) 2006 / 1 : 25-36
 • Başkaya, F. (2003). Sömürgecilik Emperyalizm Küreselleşme, Özgür Üniversite, 3.Baskı, Mart 2003, Ankara.
 • Berry, J.W. (2003). Conceptual approaches to acculturation. In K. M. Chun, P. B. Organista, & G. Marin (Eds.), Acculturation: Advances in theory, measurement and applied research (pp. 17-37), Washington, D.C.: American Psychological Association.
 • Bokser-L.J. (2002). Globalization and Collective Identities Social Compass 49(2). 253-271.
 • Bozkurt, V. (2005). Küreselleşme Kavram, Gelişim ve Yaklaşımlar, 3 Nisan. www.isguc.org
 • Casanova, J. (1994). Public Religions in the Modern World. Chicago and London: The Uni- versity of Chicago Press.
 • Çapçıoğlu, İ. (2008). Küreselleşme, Kültür ve Din, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi XLIX (2008), sayı II, s. 153-183
 • Fox, J. (2002). Chomsky ve Küreselleşme, (Çev. Ebru Kılıç). Everest yayınları, Nisan, 1. Baskı, İstanbul.
 • Gül, V. ve Kolb S. (2009). Almanya’da Yaşayan Genç Türk Hastalarda Kültürel Uyum, Türk Psikiyatri Dergisi; 20(2):138-143
 • Hovey, J.D., Kim SE, Seligman L.D. (2006). The influences of cultural values, ethnic iden- tity, and language use on the mental health of Korean American college students. The Journal of Psychology. 140:499-511.
 • Kymlicka, W. ve Norman, W. (1995). Return of the Citizen: A Survey of Recent Work on Citi- zenship Theory’’, in Ronald Beiner (ed.) Theorizing Citizenship. New York: SUNY Press.
 • Mike, F. (2005). Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, çev. Mehmet Küçük, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Mittleman, A. (2001). Pluralism: Identity, Civility and the Common Good’’, Modern Judaism 21(2): 125-145.
 • Özkan, T. (2006). İlköğretim Öğretmenlerinin Küresel Eğitime Yönelik Görüşlerinin Değer- lendirilmesi. Çukurova Üniv. SBE. Yayımlanmamış YL Tezi. Adana.
 • Robertson, R. (1999). Küreselleşme, Toplum Kuramı ve Küresel Kültür (Çev: Ü. H. Yolsal), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Sarıbay, A.Y. (2002). Kültürel Bir Olgu Olarak Küreselleşme, Siyasi, Ekonomik ve Kültürel Boyutlarıyla Küreselleşme, Ufuk Kitapları, Sosyal Bilimler Dizisi, İstanbul.
 • Turan, Ş. (2011). Küreselleşme Sürecinde Örgütsel Değişimi Etkileyen Bir Unsur Olarak Ör- gütsel Sinizm ve Karaman İli Kamu Kurumlarında Bir Çalışma. Karamanoğlu Mehmet- bey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Wallerstein, I. (1997). Culture as the Ideological Battleground o f the Modern WorId-System. in Mike Featherstone (Ed.) Global Culture: Nationalism, globalization and modernity. SAGE Publications. ISBN 0-S0393-821-2
Other ID JA43BH77HT
Journal Section Articles
Authors

Author: Mine HALİS
Institution: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ

Dates

Publication Date: September 15, 2015

Bibtex @ { kefdergi241398, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2015}, volume = {23}, pages = {1185 - 1202}, doi = {}, title = {KÜRESELLEŞMENİN KİMLİK ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KIRGIZİSTAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN BULGULAR}, key = {cite}, author = {HALİS, Mine} }
APA HALİS, M . (2015). KÜRESELLEŞMENİN KİMLİK ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KIRGIZİSTAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN BULGULAR. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (3), 1185-1202. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22598/241398
MLA HALİS, M . "KÜRESELLEŞMENİN KİMLİK ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KIRGIZİSTAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN BULGULAR". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 1185-1202 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22598/241398>
Chicago HALİS, M . "KÜRESELLEŞMENİN KİMLİK ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KIRGIZİSTAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN BULGULAR". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 1185-1202
RIS TY - JOUR T1 - KÜRESELLEŞMENİN KİMLİK ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KIRGIZİSTAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN BULGULAR AU - Mine HALİS Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1185 EP - 1202 VL - 23 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal KÜRESELLEŞMENİN KİMLİK ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KIRGIZİSTAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN BULGULAR %A Mine HALİS %T KÜRESELLEŞMENİN KİMLİK ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KIRGIZİSTAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN BULGULAR %D 2015 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 23 %N 3 %R %U
ISNAD HALİS, Mine . "KÜRESELLEŞMENİN KİMLİK ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KIRGIZİSTAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN BULGULAR". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 / 3 (September 2015): 1185-1202.
AMA HALİS M . KÜRESELLEŞMENİN KİMLİK ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KIRGIZİSTAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN BULGULAR. Kastamonu Education Journal. 2015; 23(3): 1185-1202.
Vancouver HALİS M . KÜRESELLEŞMENİN KİMLİK ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KIRGIZİSTAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN BULGULAR. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015; 23(3): 1202-1185.