Year 2015, Volume 23, Issue 3, Pages 1081 - 1090 2015-09-15

YARATICI DRAMA DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ
THE IMPACT OF CREATIVE DRAMA SUPPORTED MATHEMATICS TEACHING ON STUDENT ACCOMPLISHMENT

Aydın BULUT [1] , Vedat AKTEPE [2]

382 1560

Bu çalışmada, 3. sınıf Matematik dersinde yer alan uzunluk ve çevre konularının öğretiminde yaratıcı drama yönteminin akademik başarıya olan etkisi araştırılmıştır. Çalışma 2012–2013 eğitim-öğretim yılında Ankara ili sınırlarında yer alan bir ilkokulda gerçekleştirilmiştir. Çalışma, ön-test son-test kontrol gruplu yarı deneysel desende tasarlanmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen başarı testi kullanılmıştır. Veriler SPSS 17 paket programıyla analiz edilmiş ve analiz sürecinde bağımlı ve bağımsız ölçümlerde t testi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, deney grubu ile kontrol grubu arasında son-test puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu ortaya konmuştur. Uygulanan yaratıcı drama yönteminin ders kitabındaki etkinliklere göre akademik başarıyı daha çok artırdığı tespit edilmiştir.
In this study, the impact of creative drama methods on academic achievement in the teaching of length and environmental subjects within the 3rd grade math lessons has been researched. The study has been conducted in the 2012-2013 school year in an elementary school located within the Ankara province. The study has been designed as quasi-experimental design with pre-test and post-test control groups. Achievement test developed through the researchers was utilized as the data collection tool. Data were analyzed by SPss software package in the analysis process and t test was employed for dependent and independent measurements. At the end of the study, it has been demonstrated that there were significant differences in the post-test scores of the experimental group and the control group in favor the experimental group. It has been determined that the applied creative drama method increases academic achievement more compared with the activities in the textbook.
 • Albayrak, M. (2000). İlköğretim Okullarının Birinci Kademesinden İkinci Kademesine Ge- çişte Matematik Eğitimi ile İlgili Ortaya Çıkan Problemler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Paedagogische Hochscule Heidelberg İşbirliği Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi. (6-8 Eylül). Ankara.
 • Avcı Agun, B. (2012). İlköğretim 4. Sınıf Matematik Öğretiminde Hazırlıklı – Planlı Dramaya Uygun Etkinliklerin Geliştirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Rize Üniversite- si, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rize.
 • Aykaç, M. ve Adıgüzel, Ö. (2011). Sosyal Bilgiler Dersinde Yaratıcı Dramanın Yöntem Olarak Kullanılmasının Öğrenci Başarısına Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:19 No:1, 297-314.
 • Bailey, S. & Watson, R. (1998). Establishing basic ecological understanding in younger pu- pils: a pilot evaluation of a strategy based on drama/role-play. Journal of Science Educa- tion, 20, 139–152.
 • Bailin, S. (1998). Critical Thinking and Drama Education. Research in Drama Education, 1998, 3 (2) ,145- 9p.
 • Baştürk, R. (2009). Deneme Modelleri. (Ed:A. Tanrıöğen). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık
 • Bozdoğan, Z. (2003). Okulda rehberlik etkinlikleri ve yaratıcı drama. Nobel Yayın Dağıtım, s. 159, Ankara.
 • Çalışkan, N. ve Karadağ, E. (2008). Kuramdan Uygulamaya İlköğretimde Drama, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Dan, U. (2000). Drama In Education: From Theory To ‗Study Cases‘.Contemporary Theatre Rewiev; 2000, Vol. 10 Issue 2,p1
 • Debreli, E. (2011). The Effect of Creative Drama Based Instruction On Seventh Grade Student’s Achievement In Ratio And Proportion Concepts And Attitudes Toward Mathematics, Yayınlan- mamış Yüksek Lisans Tezi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Duatepe, A. ve Akkuş, O. (2006). Yaratıcı Dramanın Matematik Eğitiminde Kullanılması: Kümeler Alt Öğrenme Alanında Bir Uygulama. Yaratıcı Drama Dergisi. Sayı 1. (Yaz).
 • Dupont, S. (1992). The effectiveness of creative drama as an instructional strategy to enhance the reading comprehension skills of fifth grade remedial readers. Reading Research and Instruction, 31(3), 41-52.
 • Haylock, D.W. (1987). A Framework for Assessing Mathematical Creativity in School Chıld- ren. Educational Studies in Mathematics. Sayı 18.
 • Henkel, S. A. (2002). Integrated Curriculum, Creative Dramas: Picture the Possibilities. Teac- hing Elementary Physical Education. (November).
 • Huetinck, L. ve Munshin, SN. (2000), Teaching mathematics for the 21st century: methods and activities for grades 6-12. New Jersey, Prentice-Hall, Inc.
 • Kahyaoğlu, H., Yavuzer, Y. ve Aydede, M. N. (2010). Fen Bilgisi Dersinin Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Akademik Başarıya Etkisi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 8(3), 741-758.
 • MEB, Komisyon. (1999). İlköğretim Drama 1, Ankara: MEB Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • McCaslin, N. (2006). Creative drama in the classroom and beyond (8th ed.). New York: Pe- arson education.
 • McNaughton, M.J. (2004). Educational Drama in the Teaching of Education for Sustainabi- lity, Enviroonmental Education Research, Volume 10, Issue 2, 2004
 • Olkun, S. ve Toluk, Z. (2003), İlköğretimde etkinlik temelli Matematik Öğretimi. Anı Yayın- cılık, Ankara.
 • Önder, A. (2010). Yaşayarak Öğrenme İçin Eğitici Drama, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Özsoy, N. ve Yüksel, S. (2007). Matematik Öğretiminde Drama, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 21, ss. 32-36.
 • Öztürk, Karataş, S. (2007). Yaratıcı Düşünmeye Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • San, İ. (1991). Yaratıcı Drama Eğitsel Boyutları. (Ed. Ö. Adıgüzel), Yaratıcı Drama. Ankara: Naturel Kitap Yayıncılık.
 • San, İ. (1999). Türkiye’de Yaratıcı Drama Çalışmalarının Dünü ve Bugünü. Cumhuriyet ve Çocuk 2. Ulusal Çocuk Kültürleri Kongresi. Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları.
 • Taş, F. (2008). İlköğretim 1–5. Sınıflar Matematik Dersi Temel Becerilerine Drama Tekni- ğinin Katkısına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Tekerek, N. (2007). Yaratıcı Dramanın Özgürlüğü, Alışkanlıkların Kalıpları ve Bir Uygulama Örneği. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XX (1), 189-219.
 • Üstündağ, T. (2009). Yaratıcı Drama Öğretmenimin Günlüğü, Ankara: Pegem Akademi
 • Warner, C. D. & Andersen, C. (2002). Snails are Science: Creating Context For Inquiry Thro- ugh Process Drama. Paper presented at the meeting of the American Educational Rese- arch Association, New Orleans, LA. April 17 -21.
 • Yassa, N. (1999). High school students’ involvement in creative drama: The effects on social interaction. Research in Drama and Theatre in Education, 4(1), 37- 51.
 • Yeşilyurt, E. (2011). 6. Sınıflarda Yapım Eklerinin Öğretimine Yaratıcı Dramanın Etkisi. Ya- yımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens- titüsü, Bolu.
Other ID JA43AY67BD
Journal Section Articles
Authors

Author: Aydın BULUT
Institution: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf öğretmenliği Bölümü, Nevşehir

Author: Vedat AKTEPE
Institution: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ

Dates

Publication Date: September 15, 2015

Bibtex @ { kefdergi241402, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2015}, volume = {23}, pages = {1081 - 1090}, doi = {}, title = {YARATICI DRAMA DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {BULUT, Aydın and AKTEPE, Vedat} }
APA BULUT, A , AKTEPE, V . (2015). YARATICI DRAMA DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (3), 1081-1090. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22598/241402
MLA BULUT, A , AKTEPE, V . "YARATICI DRAMA DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 1081-1090 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22598/241402>
Chicago BULUT, A , AKTEPE, V . "YARATICI DRAMA DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 1081-1090
RIS TY - JOUR T1 - YARATICI DRAMA DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ AU - Aydın BULUT , Vedat AKTEPE Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1081 EP - 1090 VL - 23 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal YARATICI DRAMA DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ %A Aydın BULUT , Vedat AKTEPE %T YARATICI DRAMA DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ %D 2015 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 23 %N 3 %R %U
ISNAD BULUT, Aydın , AKTEPE, Vedat . "YARATICI DRAMA DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 / 3 (September 2015): 1081-1090.
AMA BULUT A , AKTEPE V . YARATICI DRAMA DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ. Kastamonu Education Journal. 2015; 23(3): 1081-1090.
Vancouver BULUT A , AKTEPE V . YARATICI DRAMA DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015; 23(3): 1090-1081.